Polityka prywatności

Bard­zo się cies­zymy z zain­te­re­so­wa­nia nas­zą fir­mą. Ochro­na danych ma szc­ze­gól­nie wys­o­ki prio­ry­tet dla kie­row­nict­wa fir­my KUHN SOLUTIONS. Kor­zy­sta­nie ze stron inter­neto­wych fir­my KUHN SOLUTIONS jest moż­li­we bez poda­wa­nia danych osobo­wych. Jeże­li jed­nak oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, chce skor­zystać ze spec­ja­l­nych usług świad­c­z­onych przez nasze przedsię­bi­o­rst­wo za poś­red­nict­wem nas­zej stro­ny inter­neto­wej, przet­warza­nie danych osobo­wych może oka­zać się konie­cz­ne. Jeże­li przet­warza­nie danych osobo­wych jest konie­cz­ne i nie ma pod­sta­wy praw­nej do takie­go przet­warza­nia, z reguły uzys­ku­je­my zgo­dę oso­by, któ­rej dane dotyczą.

Przet­warza­nie danych osobo­wych, takich jak nazwis­ko, adres, adres e‑mail lub numer tele­fonu oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, odby­wa się zawsze zgod­nie z prz­epi­sami doty­c­zą­cy­mi ochro­ny danych osobo­wych obo­wią­zu­ją­cy­mi w danym kra­ju w KUHN SOLUTIONS. Za pomocą ninie­js­zej dekla­rac­ji o ochro­nie danych osobo­wych nasze przedsię­bi­o­rst­wo pragnie poin­for­mo­wać opi­nię publi­cz­ną o rod­za­ju, zak­re­sie i celu gromad­zonych, wykor­zy­sty­wanych i przet­warz­anych przez nas danych osobo­wych. Ponad­to oso­by, któ­rych dane doty­c­zą, są infor­mo­wa­ne o przysłu­gu­ją­cych im pra­wach za poś­red­nict­wem ninie­js­ze­go oświad­cze­nia o ochro­nie danych.

Jako admi­nis­tra­tor danych, KUHN SOLUTIONS wdrożyła licz­ne środ­ki tech­nicz­ne i orga­ni­za­cy­j­ne w celu zapew­ni­en­ia jak naj­peł­nie­js­zej ochro­ny danych osobo­wych przet­warz­anych za poś­red­nict­wem tej stro­ny inter­neto­wej. Jed­nak trans­mis­ja danych przez Inter­net zawsze może być nar­ażo­na na luki w zabez­pie­cze­niach, dla­te­go nie moż­na zag­wa­ran­to­wać cał­ko­wi­tej ochro­ny. Z tego powo­du każ­da oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, może prze­ka­zać nam dane osobo­we w inny sposób, na przy­kład telefonicznie.

1. definicje

Dekla­rac­ja ochro­ny danych fir­my KUHN SOLUTIONS opie­ra się na ter­mi­nach sto­so­wanych przez Par­la­ment Euro­pe­j­ski i Radę w celu przy­jęcia ogól­ne­go rozpor­ządze­nia o ochro­nie danych (GDPR). Nas­za dekla­rac­ja o ochro­nie danych powin­na być łat­wa do prze­c­zy­ta­nia i zro­zu­mi­e­nia zarów­no dla ogółu społec­zeńst­wa, jak i dla nas­zych kli­en­tów i part­nerów biz­ne­so­wych. Aby to zapew­nić, chcie­li­by­ś­my z wyprzedze­niem wyjaś­nić sto­so­wa­ne terminy.

W ninie­js­zej poli­ty­ce pry­wat­ności uży­wa­my m.in. nas­tę­pu­ją­cych terminów:

 • (a) dane osobowe

  Dane osobo­we oznac­za­ją wszel­kie infor­mac­je doty­c­zące ziden­ty­fi­kowa­nej lub moż­li­wej do ziden­ty­fi­kowa­nia oso­by fizy­cz­nej (zwa­nej dalej „osobą, któ­rej dane doty­c­zą“). Moż­li­wa do ziden­ty­fi­kowa­nia oso­ba fizy­cz­na to oso­ba, któ­rej toż­sa­mość moż­na usta­lić bez­poś­red­nio lub poś­red­nio, w szc­ze­gól­ności na pod­sta­wie iden­ty­fi­ka­to­ra takie­go jak imię i nazwis­ko, numer iden­ty­fi­ka­cy­j­ny, dane o loka­li­za­c­ji, iden­ty­fi­ka­tor inter­neto­wy lub jeden bądź kil­ka szc­ze­gól­nych czyn­ni­ków określa­ją­cych fizy­cz­ną, fiz­jo­lo­gicz­ną, gene­ty­cz­ną, psychicz­ną, eko­no­mic­z­ną, kul­tur­o­wą lub społecz­ną toż­sa­mość tej oso­by fizycznej.

 • (b) osoba zainteresowana

  Pod­mi­ot danych oznac­za każ­dą ziden­ty­fi­kowaną lub moż­li­wą do ziden­ty­fi­kowa­nia osobę fizy­cz­ną, któ­rej dane osobo­we są przet­warza­ne przez administratora.

 • c) Przetwarzanie

  Przet­warza­nie to każ­da ope­rac­ja lub zestaw ope­rac­ji wyko­ny­wanych na danych osobo­wych w sposób zau­to­ma­ty­zowa­ny lub nie­zau­to­ma­ty­zowa­ny, takich jak gromadze­nie, zapi­sy­wa­nie, por­ząd­ko­wa­nie, archi­wi­zowa­nie, prz­echow­y­wa­nie, adap­tac­ja lub mody­fi­ka­c­ja, odzys­ki­wa­nie, kon­sul­towa­nie, wykor­zy­sty­wa­nie, ujaw­nia­nie przez prze­syła­nie, rozpows­zech­nia­nie lub udo­st­ęp­nia­nie w inny sposób, dopa­so­wy­wa­nie lub łącze­nie, ogra­nic­za­nie, usu­wa­nie lub niszczenie.

 • (d) ograniczenie przetwarzania

  Ogra­nicze­nie przet­warza­nia to oznacze­nie prz­echow­y­wanych danych osobo­wych w celu ogra­nicze­nia ich przet­warza­nia w przyszłości.

 • e) Profilowanie

  Pro­filo­wa­nie to dowol­na for­ma zau­to­ma­ty­zowa­n­e­go przet­warza­nia danych osobo­wych, któ­ra pole­ga na wykor­zy­sta­niu takich danych osobo­wych do oce­ny pewnych aspek­tów osobo­wych doty­c­zą­cych oso­by fizy­cz­nej, w szc­ze­gól­ności do ana­li­zy lub prze­widy­wa­nia aspek­tów doty­c­zą­cych wyni­ków pra­cy tej oso­by fizy­cz­nej, jej sytu­ac­ji eko­no­mic­z­nej, zdro­wia, oso­bis­tych pre­fe­ren­c­ji, zain­te­re­so­wań, wia­ry­god­ności, zachowa­nia, loka­li­za­c­ji lub zmi­a­ny lokalizacji.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudoni­mi­za­c­ja to przet­warza­nie danych osobo­wych w taki sposób, że nie moż­na ich już przy­pi­sać kon­kret­nej oso­bie, któ­rej dane doty­c­zą, bez uży­cia dodat­ko­wych infor­mac­ji, pod warun­kiem że takie dodat­kowe infor­mac­je są prz­echow­y­wa­ne oddziel­nie i pod­le­ga­ją środ­kom tech­nicz­nym i orga­ni­za­cy­jnym, któ­re zapew­nia­ją, że dane osobo­we nie są przy­pi­sy­wa­ne ziden­ty­fi­kowa­nej lub moż­li­wej do ziden­ty­fi­kowa­nia oso­bie fizycznej.

 • (g) administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

  Admi­nis­tra­tor lub oso­ba odpo­wied­zi­al­na za przet­warza­nie danych to oso­ba fizy­cz­na lub praw­na, wład­za publi­cz­na, agen­c­ja lub inny organ, któ­ry samod­ziel­nie lub wspól­nie z inny­mi okreś­la cele i sposo­by przet­warza­nia danych osobo­wych. Jeże­li cele i sposo­by takie­go przet­warza­nia są okreś­lo­ne w pra­wie Unii lub państ­wa człon­kow­skie­go, admi­nis­tra­tor lub szc­ze­gól­ne kry­te­ria jego wyz­nac­za­nia mogą być prze­wid­zia­ne w pra­wie Unii lub państ­wa członkowskiego.

 • (h) Procesory

  Pod­mi­ot przet­warza­ją­cy oznac­za osobę fizy­cz­ną lub prawną, organ publi­cz­ny, agen­c­ję lub inny organ, któ­ry przet­warza dane osobo­we w imi­e­niu administratora.

 • i) Odbiorca

  Odbi­o­r­ca to oso­ba fizy­cz­na lub praw­na, wład­za publi­cz­na, agen­c­ja lub inny organ, które­mu ujaw­nia­ne są dane osobo­we, nie­za­leż­nie od tego, czy jest to stro­na trze­cia, czy nie. Orga­ny publi­cz­ne, któ­re mogą otrzymy­wać dane osobo­we w kon­te­kście kon­kret­ne­go zada­nia doch­odze­nio­we­go na mocy pra­wa Unii lub państ­wa człon­kow­skie­go, nie są jed­nak uzna­wa­ne za odbiorców.

 • j) Trzeci

  Stro­na trze­cia oznac­za osobę fizy­cz­ną lub prawną, wład­zę publi­cz­ną, agen­c­ję lub inny organ nie­bę­dą­cy pod­mio­tem danych, admi­nis­tra­to­rem, pod­mio­tem przet­warza­ją­cym oraz oso­ba­mi upoważ­niony­mi do przet­warza­nia danych osobo­wych, za któ­re bez­poś­red­nio odpowia­da admi­nis­tra­tor lub pod­mi­ot przetwarzający.

 • k) Zgoda

  Zgo­da oznac­za dobro­wol­ne, kon­kret­ne i świa­do­me wyraże­nie woli przez osobę, któ­rej dane doty­c­zą, w for­mie oświad­cze­nia lub inne­go jed­noz­nacz­ne­go aktu pot­wier­d­za­jące­go, poprzez któ­ry oso­ba ta wyraża zgo­dę na przet­warza­nie doty­c­zą­cych jej danych osobowych.

2. nazwę i adres administratora danych

Pod­mio­tem odpo­wied­zi­al­nym w rozu­mi­e­niu ogól­ne­go rozpor­ządze­nia o ochro­nie danych, innych prz­episów o ochro­nie danych obo­wią­zu­ją­cych w państ­wach człon­kow­skich Unii Euro­pe­js­kiej oraz innych prz­episów o cha­rak­ter­ze ochro­ny danych jest:

ROZWIĄZANIA KUHN
Dani­el Kuhn
Schot­ten­stra­ße 73
78462 Konstancja
Niemcy

Tel.: +49 (0) 7531 717 24 12
E‑mail: info@kuhn-solutions.de
Stro­na inter­neto­wa: https://kuhn-solutions.de/

3. ciasteczka

Stro­ny inter­neto­we fir­my KUHN SOLUTIONS wykor­zys­tu­ją pli­ki coo­kie. Pli­ki coo­kie to pli­ki teks­to­we, któ­re są umies­zc­za­ne i prz­echow­y­wa­ne w sys­temie kom­pu­te­ro­wym za poś­red­nict­wem prze­glą­dar­ki internetowej.

Wie­le witryn inter­neto­wych i ser­werów kor­zys­ta z pli­ków coo­kie. Wie­le pli­ków coo­kie zawi­e­ra tzw. iden­ty­fi­ka­tor pli­ku coo­kie. Iden­ty­fi­ka­tor pli­ku coo­kie to nie­powtarz­al­ny iden­ty­fi­ka­tor pli­ku coo­kie. Skła­da się on z cią­gu znaków, za pomocą któ­rych stro­ny inter­neto­we i ser­we­ry mogą być przy­pi­sa­ne do kon­kret­nej prze­glą­dar­ki inter­neto­wej, w któ­rej plik coo­kie został zapi­s­a­ny. Dzię­ki temu odwied­za­ne stro­ny inter­neto­we i ser­we­ry mogą odróż­nić indy­wi­du­alną prze­glą­dar­kę oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, od innych prze­glą­da­rek inter­neto­wych zawi­er­ają­cych inne pli­ki coo­kie. Kon­kret­na prze­glą­dar­ka inter­neto­wa może zostać rozpozna­na i ziden­ty­fi­kowa­na dzię­ki uni­kal­ne­mu iden­ty­fi­ka­to­ro­wi pli­ku cookie.

Dzię­ki wykor­zy­sta­niu pli­ków coo­kie, KUHN SOLUTIONS może zapew­nić użyt­kow­ni­kom tej stro­ny inter­neto­wej bard­ziej przy­jaz­ne usłu­gi, któ­re nie były­by moż­li­we bez usta­wi­e­nia pli­ków cookie.

Za pomocą pli­ków coo­kie moż­na zopty­ma­li­zować infor­mac­je i ofer­ty na nas­zej stro­nie inter­neto­wej pod kątem potrzeb użyt­kow­ni­ka. Jak już wsp­om­nia­no, pli­ki coo­kie umoż­li­wia­ją nam rozpoz­na­wa­nie użyt­kow­ni­ków nas­zej witry­ny. Celem tego rozpoz­na­wa­nia jest ułat­wie­nie użyt­kow­ni­kom kor­zy­sta­nia z nas­zej witry­ny. Na przy­kład użyt­kow­nik stro­ny inter­neto­wej wykor­zys­tu­jącej pli­ki coo­kie nie musi przy każ­dej wizy­cie na tej stro­nie ponow­nie wpro­wad­zać swoich danych dost­ę­powych, ponie­waż jest to wyko­ny­wa­ne przez stronę inter­neto­wą i plik coo­kie prz­echow­y­wa­ny w sys­temie kom­pu­te­ro­wym użyt­kow­ni­ka. Innym przy­kła­dem jest plik coo­kie kos­zy­ka zakupów w sklepie inter­neto­wym. Sklep inter­neto­wy zapa­mię­tu­je pozy­c­je, któ­re kli­ent umieścił w wir­tu­al­nym kos­zy­ku, za pomocą pli­ku cookie.

Oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, może w każ­dej chwi­li unie­moż­li­wić zapi­sy­wa­nie pli­ków coo­kie na nas­zej stro­nie inter­neto­wej poprzez odpo­wied­nie usta­wi­e­nie uży­wa­nej prze­glą­dar­ki inter­neto­wej i w ten sposób trwa­le zab­lo­ko­wać zapi­sy­wa­nie pli­ków coo­kie. Ponad­to pli­ki coo­kie, któ­re zostały już usta­wio­ne, moż­na w każ­dej chwi­li usun­ąć za pomocą prze­glą­dar­ki inter­neto­wej lub innych pro­gram­ów kom­pu­te­ro­wych. Jest to moż­li­we we wszyst­kich popu­lar­nych prze­glą­dar­kach inter­neto­wych. Jeże­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, dezak­ty­wu­je usta­wi­e­nia pli­ków coo­kie w uży­wa­nej prze­gląd­ar­ce inter­neto­wej, nie wszyst­kie funk­c­je nas­zej stro­ny inter­neto­wej mogą być w peł­ni użyteczne.

4. gromadzenie ogólnych danych i informacji

Stro­na inter­neto­wa fir­my KUHN SOLUTIONS gromad­zi sze­reg ogól­nych danych i infor­mac­ji za każ­dym razem, gdy pod­mi­ot danych lub zau­to­ma­ty­zowa­ny sys­tem wchod­zi na stronę inter­neto­wą. Te ogól­ne dane i infor­mac­je są zapi­sy­wa­ne w pli­kach dzi­en­ni­ka ser­we­ra. Gromad­zo­ne mogą być nas­tę­pu­jące dane: (1) typy i wers­je uży­wanych prze­glą­da­rek, (2) sys­tem ope­ra­cy­j­ny uży­wa­ny przez sys­tem dost­ę­pu, (3) stro­na inter­neto­wa, z któ­rej sys­tem dost­ę­pu uzys­ku­je dost­ęp do nas­zej stro­ny (tzw. refer­rer), (4) pod­stro­ny inter­neto­we, do któ­rych sys­tem dost­ę­pu uzys­ku­je dost­ęp z nas­zej stro­ny inter­neto­wej, (5) datę i god­zinę dost­ę­pu do stro­ny inter­neto­wej, (6) adres pro­to­kołu inter­neto­we­go (adres IP), (7) dost­aw­cę usług inter­neto­wych sys­temu dost­ę­pu oraz (8) inne pod­ob­ne dane i infor­mac­je, któ­re służą zapo­bie­ga­niu nie­bez­pie­c­zeńst­wom w przy­pad­ku ataków na nasze sys­te­my informatyczne.

Kor­zysta­jąc z tych ogól­nych danych i infor­mac­ji, KUHN SOLUTIONS nie wycią­ga żad­nych wni­o­s­ków na temat pod­mio­tu danych. Infor­mac­je te są rac­zej potrzeb­ne do (1) pra­wi­dło­we­go dost­ar­c­za­nia zawar­tości nas­zej stro­ny inter­neto­wej, (2) opty­ma­li­za­c­ji zawar­tości nas­zej stro­ny inter­neto­wej i reklam na niej umies­zc­z­anych, (3) zapew­ni­en­ia dłu­go­ter­mi­no­wej ope­ra­cy­j­ności nas­zych sys­te­mów infor­ma­ty­cz­nych i tech­no­lo­gii nas­zej stro­ny inter­neto­wej oraz (4) dost­ar­cze­nia orga­nom ści­ga­nia infor­mac­ji niez­będ­nych do ści­ga­nia w przy­pad­ku cybera­ta­ku. Dla­te­go też KUHN SOLUTIONS ana­li­zu­je anoni­mo­wo zebra­ne dane i infor­mac­je z jed­nej stro­ny, a z dru­giej stro­ny, w celu zwiększe­nia ochro­ny danych i bez­pie­c­zeńst­wa danych w nas­zym przedsię­bi­o­rst­wie, aby ostatecz­nie zapew­nić opty­mal­ny pozi­om ochro­ny przet­warz­anych przez nas danych osobo­wych. Anoni­mo­we dane zawar­te w pli­kach dzi­en­ni­ka ser­we­ra są prz­echow­y­wa­ne oddziel­nie od wszel­kich danych osobo­wych prze­ka­zanych przez osobę, któ­rej dane dotyczą.

5. jak skontaktować się z nami za pośrednictwem strony internetowej

Stro­na inter­neto­wa fir­my KUHN SOLUTIONS zawi­e­ra wymo­gi praw­ne, któ­re umoż­li­wia­ją szyb­ki kon­takt elek­tro­nicz­ny z nas­zym przedsię­bi­o­rst­wem, jak rów­nież bez­poś­red­nią komu­ni­ka­c­ję z nami, któ­ra obej­mu­je rów­nież ogól­ny adres tzw. pocz­ty elek­tro­nicz­nej (adres e‑mail). Jeże­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, skon­tak­tu­je się z admi­nis­tra­to­rem za pomocą pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub for­mu­lar­za kon­takto­we­go, dane osobo­we prze­ka­za­ne przez tę osobę zostaną auto­ma­ty­cz­nie zapi­sa­ne. Takie dane osobo­we prze­ka­za­ne dobro­wol­nie admi­nis­tra­to­ro­wi przez osobę, któ­rej dane doty­c­zą, będą prz­echow­y­wa­ne do celów przet­warza­nia lub skon­taktowa­nia się z osobą, któ­rej dane doty­c­zą. Te dane osobo­we nie będą udo­st­ęp­nia­ne osobom trzecim.

6) rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Admi­nis­tra­tor przet­warza i prz­echowu­je dane osobo­we oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, wyłącz­nie przez okres niez­będ­ny do osią­g­nięcia celu prz­echow­y­wa­nia lub gdy jest to prze­wid­zia­ne przez dyrek­ty­wę i rozpor­ządze­nie euro­pe­js­kie lub inne­go usta­wo­daw­cę w usta­wach lub rozpor­ządze­niach, któ­rym pod­le­ga administrator.

Jeże­li cel prz­echow­y­wa­nia danych prze­sta­nie mieć zas­to­so­wa­nie lub jeże­li upły­nie okres prz­echow­y­wa­nia okreś­l­o­ny w dyrek­ty­wie i rozpor­ządze­niu euro­pe­js­kim lub przez inne­go właści­we­go usta­wo­daw­cę, dane osobo­we zostaną rutynowo zab­lo­ko­wa­ne lub usun­ię­te zgod­nie z prz­epi­sami ustawowymi.

7. prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każ­da oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, ma pra­wo, przyz­na­ne jej przez dyrek­ty­wę euro­pe­js­ką i rozpor­ządze­nie, do uzys­ka­nia od admi­nis­tra­to­ra pot­wier­dze­nia, czy przet­warza­ne są doty­c­zące jej dane osobo­we. Jeże­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, chce skor­zystać z tego pra­wa, może w każ­dej chwi­li skon­taktować się z dowol­nym pra­cow­ni­kiem administratora.

 • b) Prawo do informacji

  Każ­da oso­ba, któ­rej doty­c­zy przet­warza­nie danych osobo­wych, ma pra­wo, przyz­na­ne jej przez dyrek­ty­wę i rozpor­ządze­nie euro­pe­js­kie, do uzys­ka­nia od admi­nis­tra­to­ra danych, w dowol­nym cza­sie i bez­płat­nie, infor­mac­ji o prz­echow­y­wanych danych osobo­wych na jej temat oraz kopii tych infor­mac­ji. Ponad­to euro­pe­js­ka dyrek­ty­wa i rozpor­ządze­nie przyz­nały oso­bie, któ­rej dane doty­c­zą, dost­ęp do nas­tę­pu­ją­cych informacji:

  • cele przet­warza­nia danych
  • kate­go­rie danych osobo­wych, któ­re są przetwarzane
  • odbi­o­r­ców lub kate­go­rii odbi­o­r­ców, któ­rym dane osobo­we zostały lub zostaną ujaw­nio­ne, w szc­ze­gól­ności w przy­pad­ku odbi­o­r­ców w państ­wach trze­cich lub orga­ni­za­c­jach międzynarodowych
  • jeś­li to moż­li­we, pla­no­wa­ny okres, przez jaki dane osobo­we będą prz­echow­y­wa­ne, a jeś­li nie jest to moż­li­we, kry­te­ria określa­jące ten okres
  • ist­ni­en­iu pra­wa do uzys­ka­nia spros­to­wa­nia lub usun­ięcia danych osobo­wych ich doty­c­zą­cych lub do uzys­ka­nia ogra­nicze­nia ich przet­warza­nia przez admi­nis­tra­to­ra lub pra­wa do wnie­si­e­n­ia sprze­ci­wu wobec takie­go przetwarzania
  • ist­nien­ie pra­wa do odwoła­nia się do orga­nu nadzorczego
  • jeś­li dane osobo­we nie są zbiera­ne od oso­by, któ­rej doty­c­zą: Wszyst­kie dost­ęp­ne infor­mac­je o poch­odze­niu danych
  • ist­nien­ie zau­to­ma­ty­zowa­n­e­go podej­mo­wa­nia decyzji, w tym pro­filo­wa­nia, zgod­nie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przy­najm­niej w tych przy­pad­kach, istot­ne infor­mac­je na temat zas­to­so­wa­nej logi­ki oraz zak­re­su i zamier­zonych skut­ków takie­go przet­warza­nia dla oso­by, któ­rej dane dotyczą

  Ponad­to oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, ma pra­wo do uzys­ka­nia infor­mac­ji, czy dane osobo­we zostały prze­ka­za­ne do państ­wa trze­cie­go lub orga­ni­za­c­ji międ­zy­na­r­odo­wej. W takim przy­pad­ku oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, ma rów­nież pra­wo do uzys­ka­nia infor­mac­ji o odpo­wied­nich zabez­pie­cze­niach zwią­z­anych z prze­ka­za­niem danych.

  Jeże­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, chce skor­zystać z pra­wa dost­ę­pu, może w każ­dej chwi­li skon­taktować się z dowol­nym pra­cow­ni­kiem administratora.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każ­da oso­ba, któ­rej doty­c­zy przet­warza­nie danych osobo­wych, ma pra­wo do nie­zwłocz­ne­go spros­to­wa­nia nie­do­kład­nych danych osobo­wych, któ­re jej doty­c­zą, zgod­nie z dyrek­ty­wą euro­pe­js­ką i rozpor­ządze­niem. Ponad­to oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, ma pra­wo zażą­dać uzu­peł­ni­en­ia nie­kom­plet­nych danych osobo­wych, w tym poprzez złoże­nie dodat­ko­we­go oświad­cze­nia, z uwz­ględ­nien­iem celów przetwarzania.

  Jeże­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, chce skor­zystać z pra­wa do spros­to­wa­nia, może w każ­dej chwi­li skon­taktować się z dowol­nym pra­cow­ni­kiem administratora.

 • d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

  Każ­da oso­ba, któ­rej doty­c­zy przet­warza­nie danych osobo­wych, ma pra­wo, przyz­na­ne jej na mocy dyrek­ty­wy euro­pe­js­kiej i rozpor­ządze­nia, do uzys­ka­nia od admi­nis­tra­to­ra nie­zwłocz­ne­go usun­ięcia doty­c­zą­cych jej danych osobo­wych, jeże­li zachod­zi jed­na z poniżs­zych pod­staw i o ile przet­warza­nie nie jest konieczne:

  • Dane osobo­we były gromad­zo­ne lub przet­warza­ne w inny sposób do celów, do któ­rych nie są już potrzebne.
  • Oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, odwołu­je zgo­dę, na któ­rej opier­ało się przet­warza­nie zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR i nie ma innej pod­sta­wy praw­nej do przetwarzania.
  • Oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, sprze­ci­wia się przet­warza­niu zgod­nie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie ist­nie­ją nadrzęd­ne uza­sad­nio­ne pod­sta­wy do przet­warza­nia, lub oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, sprze­ci­wia się przet­warza­niu zgod­nie z art. 21 ust. 2 GDPR.
  • Dane osobo­we były przet­warza­ne niez­god­nie z prawem.
  • Usun­ięcie danych osobo­wych jest niez­będ­ne do wypeł­ni­en­ia obo­wiąz­ku praw­n­e­go wyni­ka­jące­go z pra­wa Unii lub pra­wa państ­wa człon­kow­skie­go, które­mu pod­le­ga administrator.
  • Dane osobo­we zostały zebra­ne w związ­ku z usłu­ga­mi społec­zeńst­wa infor­ma­cy­j­n­e­go ofe­ro­wany­mi zgod­nie z art. 8 ust. 1 DS-GVO.

  Jeże­li zachod­zi jeden z powyżs­zych powo­dów, a oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, chce zażą­dać usun­ięcia danych osobo­wych prz­echow­y­wanych przez KUHN SOLUTIONS, może w każ­dej chwi­li skon­taktować się z dowol­nym pra­cow­ni­kiem admi­nis­tra­to­ra. Pra­cow­nik KUHN SOLUTIONS zapew­ni nie­zwłocz­ne usun­ięcie danych.

  Jeże­li dane osobo­we zostały upu­bli­cz­nio­ne przez KUHN SOLUTIONS, a nas­za fir­ma jako pod­mi­ot odpo­wied­zi­al­ny jest zobo­wiązana do usun­ięcia danych osobo­wych zgod­nie z art. 17 par. 1 DS-GVO do usun­ięcia danych osobo­wych, KUHN SOLUTIONS wdraża rozsąd­ne środ­ki, w tym środ­ki tech­nicz­ne, uwz­ględ­nia­jąc dost­ęp­ną tech­no­lo­gię i koszt wdroże­nia, w celu poin­for­mo­wa­nia innych admi­nis­tra­torów danych, któr­zy przet­warza­ją opu­bli­ko­wa­ne dane osobo­we, że oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, zażą­dała od tych innych admi­nis­tra­torów danych usun­ięcia wszel­kich lin­ków do danych osobo­wych lub kopii lub repli­ka­c­ji danych osobo­wych, chy­ba że przet­warza­nie jest konie­cz­ne. Pra­cow­nik fir­my KUHN SOLUTIONS załat­wia niez­będ­ne spra­wy w indy­wi­du­al­nych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Każ­da oso­ba, któ­rej doty­c­zy przet­warza­nie danych osobo­wych, ma pra­wo, przyz­na­ne jej przez dyrek­ty­wę euro­pe­js­ką i rozpor­ządze­nie, do uzys­ka­nia od admi­nis­tra­to­ra danych ogra­nicze­nia przet­warza­nia danych, jeże­li speł­nio­ny jest jeden z poniżs­zych warunków:

  • Oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, kwes­ti­o­nu­je pra­wi­dło­wość danych osobo­wych przez okres umoż­li­wia­ją­cy admi­nis­tra­to­ro­wi sprawdze­nie pra­wi­dło­wości danych osobowych.
  • Przet­warza­nie danych jest niez­god­ne z pra­wem, oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, sprze­ci­wia się usun­ięciu danych osobo­wych i żąda w zami­an ogra­nicze­nia ich wykorzystywania.
  • Admi­nis­tra­tor nie potrze­bu­je już danych osobo­wych do celów przet­warza­nia, ale oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, potrze­bu­je ich do usta­le­nia, wykona­nia lub obro­ny roszc­zeń prawnych.
  • Oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, sprze­ci­wiła się przet­warza­niu na mocy art. 21 ust. 1 GDPR i nie jest jes­zc­ze jas­ne, czy uza­sad­nio­ne pod­sta­wy admi­nis­tra­to­ra są nadrzęd­ne w sto­sun­ku do pod­staw prawnych oso­by, któ­rej dane dotyczą.

  Jeś­li speł­nio­ny jest jeden z powyżs­zych warun­ków, a oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, chce zażą­dać ogra­nicze­nia prz­echow­y­wa­nia danych osobo­wych przez KUHN SOLUTIONS, może w każ­dej chwi­li skon­taktować się z dowol­nym pra­cow­ni­kiem admi­nis­tra­to­ra. Pra­cow­nik fir­my KUHN SOLUTIONS zor­ga­ni­zu­je ogra­nicze­nie przet­warza­nia danych.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każ­da oso­ba, któ­rej doty­c­zy przet­warza­nie danych osobo­wych, ma pra­wo, przyz­na­ne jej na mocy dyrek­ty­wy euro­pe­js­kiej i rozpor­ządze­nia, do otrzy­ma­nia doty­c­zą­cych jej danych osobo­wych, któ­re pod­mi­ot danych prze­ka­zał admi­nis­tra­to­ro­wi, w ustruk­tu­ry­zowanym, pows­zech­nie uży­wanym i nada­ją­cym się do odc­zy­tu mas­zyno­we­go for­macie. Oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, ma rów­nież pra­wo do prze­ka­za­nia takich danych inne­mu admi­nis­tra­to­ro­wi bez przeszkód ze stro­ny admi­nis­tra­to­ra, które­mu dane osobo­we zostały prze­ka­za­ne, pod warun­kiem że przet­warza­nie odby­wa się na pod­sta­wie zgo­dy zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR lub na pod­sta­wie umowy zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, a przet­warza­nie odby­wa się w sposób zau­to­ma­ty­zowa­ny, chy­ba że przet­warza­nie jest niez­będ­ne do wykona­nia zada­nia rea­li­zowa­n­e­go w inte­re­sie publi­cz­nym lub w ramach spra­wo­wa­nia wład­zy publi­cz­nej powier­zo­nej administratorowi.

  Ponad­to, kor­zysta­jąc z pra­wa do przen­o­sze­nia danych zgod­nie z art. 20 ust. 1 GDPR, oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, ma pra­wo do uzys­ka­nia prze­nie­si­e­n­ia danych osobo­wych bez­poś­red­nio od jed­ne­go admi­nis­tra­to­ra do inne­go admi­nis­tra­to­ra, w zak­re­sie, w jakim jest to tech­nicz­nie wyko­nal­ne i pod warun­kiem, że nie wpły­nie to nie­kor­zyst­nie na pra­wa i wol­ności innych osób.

  W celu skor­zy­sta­nia z pra­wa do przen­o­sze­nia danych, oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, może w każ­dej chwi­li skon­taktować się z dowol­nym pra­cow­ni­kiem KUHN SOLUTIONS.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każ­da oso­ba, któ­rej doty­c­zy przet­warza­nie danych osobo­wych, ma pra­wo, przyz­na­ne jej w dyrek­ty­wie i rozpor­ządze­niu euro­pe­js­kim, do wnie­si­e­n­ia w dowol­nym momen­cie sprze­ci­wu, z przy­c­zyn zwią­z­anych z jej szc­ze­gólną sytu­ac­ją, wobec przet­warza­nia doty­c­zą­cych jej danych osobo­wych, któ­re odby­wa się na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) GDPR. Doty­c­zy to rów­nież pro­filo­wa­nia na pod­sta­wie tych przepisów.

  W przy­pad­ku sprze­ci­wu KUHN SOLUTIONS nie będ­zie już przet­warzać danych osobo­wych, chy­ba że będ­zie­my w sta­nie wyka­zać waż­ne uza­sad­nio­ne pod­sta­wy do przet­warza­nia, któ­re są nadrzęd­ne wobec inte­resów, praw i wol­ności oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, lub do doch­odze­nia, wyko­ny­wa­nia lub obro­ny roszc­zeń prawnych.

  Jeże­li KUHN SOLUTIONS przet­warza dane osobo­we dla celów mar­ke­tin­gu bez­poś­red­nie­go, oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, ma pra­wo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw wobec przet­warza­nia danych osobo­wych przet­warz­anych dla celów takie­go mar­ke­tin­gu. Doty­c­zy to rów­nież pro­filo­wa­nia, o ile jest ono zwią­za­ne z takim mar­ke­tingiem bez­poś­red­nim. Jeś­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, zgło­si KUHN SOLUTIONS sprze­ciw wobec przet­warza­nia danych dla celów mar­ke­tin­gu bez­poś­red­nie­go, KUHN SOLUTIONS nie będ­zie już przet­warzać danych osobo­wych dla tych celów.

  Ponad­to oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, ma pra­wo, z przy­c­zyn zwią­z­anych z jej szc­ze­gólną sytu­ac­ją, wnieść sprze­ciw wobec przet­warza­nia doty­c­zą­cych jej danych osobo­wych, któ­re jest doko­ny­wa­ne przez KUHN SOLUTIONS do celów badań nau­ko­wych lub histo­rycz­nych lub do celów sta­ty­sty­cz­nych zgod­nie z art. 89 ust. 1 rozpor­ządze­nia o ochro­nie danych, chy­ba że takie przet­warza­nie jest konie­cz­ne do wykona­nia zada­nia rea­li­zowa­n­e­go w inte­re­sie publicznym.

  W celu skor­zy­sta­nia z pra­wa do sprze­ci­wu, oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, może bez­poś­red­nio skon­taktować się z każ­dym pra­cow­ni­kiem KUHN SOLUTIONS lub innym pra­cow­ni­kiem. Oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, może rów­nież skor­zystać z pra­wa do sprze­ci­wu za pomocą zau­to­ma­ty­zowanych pro­ce­dur wykor­zys­tu­ją­cych spe­cy­fi­ka­c­je tech­nicz­ne w związ­ku z kor­zy­sta­niem z usług społec­zeńst­wa infor­ma­cy­j­n­e­go, nie­za­leż­nie od dyrek­ty­wy 2002/58/WE.

 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każ­da oso­ba, któ­rej doty­c­zy przet­warza­nie danych osobo­wych, ma pra­wo, przyz­na­ne jej przez dyrek­ty­wę euro­pe­js­ką i rozpor­ządze­nie, nie pod­le­gać decyzji opar­tej wyłącz­nie na zau­to­ma­ty­zowanym przet­warza­niu, w tym pro­filo­wa­niu, któ­ra wywołu­je skut­ki praw­ne doty­c­zące tej oso­by lub w pod­ob­ny sposób znac­zą­co na nią wpły­wa, pod warun­kiem, że decyzja (1) nie jest konie­cz­na do zawar­cia lub wykona­nia umowy międ­zy osobą, któ­rej dane doty­c­zą, a admi­nis­tra­to­rem, lub (2) jest doz­wo­lo­na przez pra­wo Unii lub pra­wo państ­wa człon­kow­skie­go, które­mu pod­le­ga admi­nis­tra­tor, i że pra­wo to prze­wi­du­je odpo­wied­nie środ­ki ochro­ny praw i wol­ności oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, oraz jej praw­nie uza­sad­nionych inte­resów, lub (3) została pod­ję­ta za wyraźną zgo­dą oso­by, któ­rej dane dotyczą.

  Jeś­li decyzja (1) jest konie­cz­na do zawar­cia lub wykona­nia umowy międ­zy osobą, któ­rej dane doty­c­zą, a admi­nis­tra­to­rem danych, lub (2) jest podej­mo­wa­na za wyraźną zgo­dą oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, KUHN SOLUTIONS wdraża odpo­wied­nie środ­ki w celu ochro­ny praw i wol­ności oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, oraz jej uza­sad­nionych inte­resów, któ­re obej­mu­ją co najm­niej pra­wo do uzys­ka­nia udziału oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, ze stro­ny admi­nis­tra­to­ra, do wyraże­nia swo­je­go punk­tu widze­nia i zak­wes­ti­o­no­wa­nia decyzji.

  Jeś­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, chce skor­zystać z praw doty­c­zą­cych zau­to­ma­ty­zowanych decyzji, może w każ­dej chwi­li skon­taktować się z dowol­nym pra­cow­ni­kiem administratora.

 • i) Prawo do cofnięcia zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

  Każ­da oso­ba, któ­rej doty­c­zy przet­warza­nie danych osobo­wych, ma pra­wo do wyco­fa­nia zgo­dy na przet­warza­nie danych osobo­wych w dowol­nym momen­cie, zgod­nie z dyrek­ty­wą i rozpor­ządze­niem europejskim.

  Jeże­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, chce skor­zystać z pra­wa do wyco­fa­nia zgo­dy, może w każ­dej chwi­li skon­taktować się z dowol­nym pra­cow­ni­kiem administratora.

8. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania serwisu Facebook

Admi­nis­tra­tor danych umieścił na tej stro­nie inter­neto­wej ele­men­ty należące do fir­my Face­book. Face­book to sieć społecznościowa.

Sieć społecz­nościo­wa to mie­js­ce spot­kań społecz­nych w Interne­cie, społecz­ność inter­neto­wa, któ­ra zazwy­c­zaj umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom komu­ni­ka­c­ję i interak­c­ję w prze­strze­ni wir­tu­al­nej. Sieć społecz­nościo­wa może służyć jako plat­for­ma wymi­a­ny opi­nii i doś­wiad­c­zeń lub umoż­li­wia społecz­ności inter­neto­wej prze­ka­zy­wa­nie infor­mac­ji oso­bis­tych lub zwią­z­anych z fir­mą. Face­book umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom sie­ci społecz­nościo­wej m.in. twor­ze­nie pry­wat­nych pro­fi­li, prze­syła­nie zdjęć i nawią­zy­wa­nie kon­tak­tów poprzez pro­ś­by o znajomych.

Fir­mą pro­wad­zącą ser­wis Face­book jest Face­book, Inc, 1 Hacker Way, Men­lo Park, CA 94025, USA. W przy­pad­ku gdy oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, mieszka poza USA lub Kana­dą, admi­nis­tra­to­rem danych osobo­wych jest Face­book Ire­land Ltd., 4 Grand Canal Squa­re, Grand Canal Har­bour, Dub­lin 2, Irlandia.

Za każ­dym razem, gdy wywoły­wa­na jest jed­na z poszc­ze­gól­nych stron tej witry­ny inter­neto­wej admi­nis­tra­to­ra danych, na któ­rej zin­te­gro­wa­ny jest kom­po­nent Face­boo­ka (wty­cz­ka Face­boo­ka), prze­glą­dar­ka inter­neto­wa w sys­temie infor­ma­ty­cz­nym pod­mio­tu danych jest auto­ma­ty­cz­nie powo­do­wa­na przez odpo­wied­ni kom­po­nent Face­boo­ka, aby pobrać z Face­boo­ka rep­re­zen­ta­c­ję odpo­wied­nie­go kom­po­nen­tu Face­boo­ka. Peł­ny prze­gląd wszyst­kich wty­c­zek do Face­boo­ka moż­na zna­leźć pod adre­sem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tej pro­ce­du­ry tech­nicz­nej Face­book otrzy­mu­je infor­mac­je o tym, którą kon­kret­nie pod­stronę nas­zej witry­ny inter­neto­wej odwied­za oso­ba, któ­rej dane dotyczą.

Jeże­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, jest jed­no­c­ześ­nie zalo­go­wa­na na Face­boo­ku, Face­book rozpoz­na­je, którą kon­kret­nie pod­stronę nas­zej stro­ny inter­neto­wej odwied­za oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, za każ­dym razem, gdy oso­ba ta wchod­zi na nas­zą stronę inter­neto­wą, i przez cały czas pobytu na niej. Infor­mac­je te są gromad­zo­ne przez kom­po­nent Face­boo­ka i przy­pi­sy­wa­ne przez Face­boo­ka do odpo­wied­nie­go kon­ta na Face­boo­ku oso­by, któ­rej dane doty­c­zą. Jeś­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, akty­wu­je jeden z przy­cis­ków Face­boo­ka zin­te­gro­wanych na nas­zej stro­nie inter­neto­wej, np. przy­cisk „Lub­ię to“, lub jeś­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, zamieści komen­t­arz, Face­book przy­pi­su­je tę infor­mac­ję do oso­bi­ste­go kon­ta użyt­kow­ni­ka na Face­boo­ku oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, i prz­echowu­je ją.

Face­book zawsze otrzy­mu­je infor­mac­je za poś­red­nict­wem kom­po­nen­tu Face­boo­ka, że oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, odwied­ziła nas­zą stronę inter­neto­wą, jeże­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, jest zalo­go­wa­na na Face­boo­ku w tym samym cza­sie, kie­dy wchod­zi na nas­zą stronę inter­neto­wą; dzie­je się to nie­za­leż­nie od tego, czy oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, kli­knie na kom­po­nent Face­boo­ka, czy nie. Jeże­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, nie chce, aby te infor­mac­je były prze­ka­zy­wa­ne do Face­boo­ka, może zapo­biec ich prze­ka­zy­wa­niu, wylo­gowu­jąc się ze swo­je­go kon­ta na Face­boo­ku przed wejściem na nas­zą stronę internetową.

Poli­ty­ka doty­c­zą­ca danych opu­bli­ko­wa­na przez Face­book, dost­ęp­na pod adre­sem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawi­e­ra infor­mac­je na temat gromadze­nia, przet­warza­nia i wykor­zy­sty­wa­nia danych osobo­wych przez Face­book. Wyjaś­nia rów­nież, jakie opc­je usta­wi­eń ofe­ru­je Face­book w celu ochro­ny pry­wat­ności osób, któ­rych dane doty­c­zą. Ponad­to dost­ęp­ne są róż­ne apli­ka­c­je, któ­re umoż­li­wia­ją zab­lo­ko­wa­nie trans­mis­ji danych do Face­boo­ka. Takie apli­ka­c­je mogą być wykor­zy­sty­wa­ne przez oso­by, któ­rych dane doty­c­zą, w celu zab­lo­ko­wa­nia prze­syła­nia danych do Facebooka.

9. polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Google+

Admi­nis­tra­tor zin­te­gro­wał na tej stro­nie przy­cisk Goog­le+ jako ele­ment. Goog­le+ to tak zwa­na sieć społecz­nościo­wa. Sieć społecz­nościo­wa to mie­js­ce spot­kań społecz­nych funk­c­jo­nu­jące w Interne­cie, społecz­ność inter­neto­wa, któ­ra zazwy­c­zaj umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom komu­ni­ka­c­ję i interak­c­ję w prze­strze­ni wir­tu­al­nej. Sieć społecz­nościo­wa może służyć jako plat­for­ma wymi­a­ny opi­nii i doś­wiad­c­zeń lub umoż­li­wia społecz­ności inter­neto­wej prze­ka­zy­wa­nie infor­mac­ji oso­bis­tych lub zwią­z­anych z fir­mą. Goog­le+ umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom sie­ci społecz­nościo­wej m.in. twor­ze­nie pry­wat­nych pro­fi­li, prze­syła­nie zdjęć i nawią­zy­wa­nie kon­tak­tów za pomocą próśb do znajomych.

Ope­ra­to­rem Goog­le+ jest fir­ma Goog­le Inc, 1600 Amphi­theat­re Pkwy, Moun­tain View, CA 94043–1351, USA.

Przy każ­dym wejściu na jed­ną z poszc­ze­gól­nych stron tej witry­ny inter­neto­wej admi­nis­tra­to­ra danych, na któ­rej zin­te­gro­wa­no przy­cisk Goog­le+, prze­glą­dar­ka inter­neto­wa w sys­temie infor­ma­ty­cz­nym pod­mio­tu danych jest auto­ma­ty­cz­nie wyz­wa­la­na przez odpo­wied­ni przy­cisk Goog­le+, aby pobrać z Goog­le rep­re­zen­ta­c­ję odpo­wied­nie­go przy­cis­ku Goog­le+. W ramach tej pro­ce­du­ry tech­nicz­nej Goog­le otrzy­mu­je infor­mac­je o tym, którą kon­kret­nie pod­stronę nas­zej witry­ny odwied­za oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą. Więcej szc­ze­góło­wych infor­mac­ji na temat Goog­le+ moż­na zna­leźć na stro­nie https://developers.google.com/+/.

Jeś­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, jest jed­no­c­ześ­nie zalo­go­wa­na w Goog­le+, Goog­le rozpoz­na­je, którą kon­kret­nie pod­stronę nas­zej witry­ny inter­neto­wej odwied­za oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, za każ­dym razem, gdy oso­ba ta łąc­zy się z nas­zą witry­ną inter­neto­wą, i przez cały czas pobytu na nas­zej witry­nie. Infor­mac­je te są gromad­zo­ne za pomocą przy­cis­ku Goog­le+ i przy­pi­sy­wa­ne przez Goog­le do odpo­wied­nie­go kon­ta Goog­le+ oso­by, któ­rej dane dotyczą.

Jeże­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, akty­wu­je jeden z przy­cis­ków Goog­le+ zin­te­gro­wanych na nas­zej stro­nie inter­neto­wej i w ten sposób doko­na reko­men­dac­ji Google+1, Goog­le przy­po­r­ząd­ku­je tę infor­mac­ję do oso­bi­ste­go kon­ta użyt­kow­ni­ka Goog­le+ oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, i zapisze ją w pamięci. Goog­le prz­echowu­je reko­men­dac­je Google+1 oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, i udo­st­ęp­nia je publi­cz­nie zgod­nie z warunk­a­mi zaak­cep­towany­mi w tym zak­re­sie przez osobę, któ­rej dane doty­c­zą. Pole­ce­nie Google+1 doko­na­ne przez osobę, któ­rej dane doty­c­zą, na tej stro­nie inter­neto­wej będ­zie nas­tęp­nie zapi­sy­wa­ne i przet­warza­ne wraz z inny­mi dany­mi osobo­wy­mi, taki­mi jak nazwa kon­ta Google+1 uży­wa­n­e­go przez osobę, któ­rej dane doty­c­zą, oraz zdjęcie zapi­sa­ne na tym kon­cie, w innych usłu­gach Goog­le, na przy­kład w wyni­kach wys­zu­ki­wa­nia wys­zu­ki­war­ki Goog­le, na kon­cie Goog­le oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, lub w innych mie­js­cach, na przy­kład na stro­nach inter­neto­wych lub w związ­ku z rekla­ma­mi. Ponad­to Goog­le jest w sta­nie powią­zać wizy­tę na tej stro­nie z inny­mi dany­mi osobo­wy­mi prz­echow­y­wany­mi przez Goog­le. Goog­le zapi­su­je te dane osobo­we rów­nież w celu uleps­za­nia lub opty­ma­li­za­c­ji różnych usług Google.

Goog­le zawsze otrzy­mu­je infor­mac­je za poś­red­nict­wem przy­cis­ku Goog­le+, że oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, odwied­ziła nas­zą stronę inter­neto­wą, jeś­li w momen­cie wywoła­nia nas­zej stro­ny inter­neto­wej oso­ba ta jest jed­no­c­ześ­nie zalo­go­wa­na w Goog­le+; dzie­je się tak nie­za­leż­nie od tego, czy oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, kli­knie przy­cisk Goog­le+, czy nie.

Jeże­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, nie chce, aby jej dane osobo­we były prze­ka­zy­wa­ne do Goog­le, może zapo­biec takie­mu prze­ka­zy­wa­niu, wylo­gowu­jąc się ze swo­je­go kon­ta Goog­le+ przed wejściem na nas­zą stronę internetową.

Więcej infor­mac­ji oraz obo­wią­zu­jące zasa­dy ochro­ny pry­wat­ności fir­my Goog­le moż­na zna­leźć pod adre­sem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Dalsze wska­zów­ki Goog­le doty­c­zące przy­cis­ku Google+1 moż­na zna­leźć na stro­nie https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. przepisy o ochronie danych dotyczące korzystania i stosowania serwisu LinkedIn

Na tej stro­nie inter­neto­wej kon­tro­ler zin­te­gro­wał ele­men­ty ser­wi­su Lin­kedIn Cor­po­ra­ti­on. Lin­kedIn to inter­neto­wa sieć społecz­nościo­wa, któ­ra umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom nawią­zy­wa­nie kon­tak­tów z ist­nie­ją­cy­mi i nowych kon­tak­tów biz­ne­so­wych. Z ser­wi­su Lin­kedIn kor­zys­ta ponad 400 milionów zare­je­s­tro­wanych osób w ponad 200 kra­jach. Dzię­ki temu Lin­kedIn jest obec­nie naj­więks­zą plat­for­mą kon­tak­tów biz­ne­so­wych i jed­ną z najc­zęściej odwied­zanych stron inter­neto­wych na świecie.

Spół­ką ope­ra­cy­jną Lin­kedIn jest Lin­kedIn Cor­po­ra­ti­on, 2029 Stier­lin Court Moun­tain View, CA 94043, USA. Za kwestie zwią­za­ne z ochroną danych poza USA odpowia­da Lin­kedIn Ire­land, Pri­va­cy Poli­cy Issu­es, Wil­ton Pla­za, Wil­ton Place, Dub­lin 2, Irlandia.

Przy każ­dym poje­dy­n­c­zym wywoła­niu nas­zej stro­ny inter­neto­wej wypo­sażo­nej w kom­po­nent Lin­kedIn (wty­cz­ka Lin­kedIn) kom­po­nent ten powo­du­je, że prze­glą­dar­ka uży­wa­na przez daną osobę pobie­ra z Lin­kedIn odpo­wied­nią rep­re­zen­ta­c­ję kom­po­nen­tu. Więcej infor­mac­ji na temat wty­c­zek Lin­kedIn moż­na zna­leźć na stro­nie https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach tej pro­ce­du­ry tech­nicz­nej Lin­kedIn otrzy­mu­je infor­mac­je o tym, którą kon­kret­nie pod­stronę nas­zej witry­ny odwied­za oso­ba, któ­rej dane dotyczą.

Jeś­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, jest jed­no­c­ześ­nie zalo­go­wa­na w ser­wi­sie Lin­kedIn, Lin­kedIn rozpoz­na­je, którą kon­kret­nie pod­stronę nas­zej stro­ny inter­neto­wej odwied­za oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, przy każ­dym wywoła­niu nas­zej stro­ny inter­neto­wej przez osobę, któ­rej dane doty­c­zą, i przez cały czas trwa­nia dan­e­go pobytu na nas­zej stro­nie. Infor­mac­je te są gromad­zo­ne przez kom­po­nent Lin­kedIn i przy­pi­sy­wa­ne przez Lin­kedIn do odpo­wied­nie­go kon­ta Lin­kedIn oso­by, któ­rej dane doty­c­zą. Jeś­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, akty­wu­je przy­cisk Lin­kedIn zin­te­gro­wa­ny na nas­zej stro­nie inter­neto­wej, Lin­kedIn przy­pi­su­je te infor­mac­je do oso­bi­ste­go kon­ta użyt­kow­ni­ka Lin­kedIn oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, i prz­echowu­je te dane osobowe.

Lin­kedIn zawsze otrzy­mu­je infor­mac­je za poś­red­nict­wem kom­po­nen­tu Lin­kedIn, że oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, odwied­ziła nas­zą stronę inter­neto­wą, jeś­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, jest zalo­go­wa­na na Lin­kedIn w tym samym cza­sie, w któ­rym wywołu­je nas­zą stronę inter­neto­wą; dzie­je się to nie­za­leż­nie od tego, czy oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, kli­knie na kom­po­nent Lin­kedIn, czy nie. Jeś­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, nie chce, aby te infor­mac­je były prze­ka­zy­wa­ne do Lin­kedIn, może zapo­biec ich prze­ka­zy­wa­niu, wylo­gowu­jąc się ze swo­je­go kon­ta na Lin­kedIn przed wejściem na nas­zą stronę internetową.

Lin­kedIn ofe­ru­je moż­li­wość wypi­sa­nia się z wia­do­mości e‑mail, wia­do­mości SMS i reklam kie­ro­wanych, a także zar­ząd­za­nia usta­wi­e­nia­mi reklam na stro­nie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Lin­kedIn kor­zys­ta rów­nież z usług part­nerów, takich jak Quantcast, Goog­le Ana­ly­tics, Blue­Kai, Dou­ble­Click, Niel­sen, Coms­core, Elo­qua i Lota­me, któr­zy mogą usta­wiać pli­ki coo­kie. Takie pli­ki coo­kie moż­na odr­zu­cić na stro­nie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obo­wią­zu­ją­ca poli­ty­ka pry­wat­ności Lin­kedIn jest dost­ęp­na pod adre­sem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Poli­ty­ka Lin­kedIn doty­c­zą­ca pli­ków coo­kie jest dost­ęp­na pod adre­sem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania serwisu Twitter

Na tej stro­nie inter­neto­wej admi­nis­tra­tor zin­te­gro­wał ele­men­ty ser­wi­su Twit­ter. Twit­ter jest wie­lo­ję­zy­cz­nym, publi­cz­nie dost­ęp­nym ser­wi­sem mikro­blogo­wym, w któ­rym użyt­kow­ni­cy mogą publi­ko­wać i rozpows­zech­niać tzw. tweety, czy­li krót­kie wia­do­mości ogra­nic­zo­ne do 280 znaków. Te krót­kie wia­do­mości są dost­ęp­ne dla każ­de­go, także dla osób nie­za­re­je­s­tro­wanych w ser­wi­sie Twit­ter. Tweety są jed­nak wyś­wiet­la­ne także tzw. fol­lo­wer­som dan­e­go użyt­kow­ni­ka. Fol­lo­wers to inni użyt­kow­ni­cy Twit­te­ra, któr­zy śled­zą tweety dan­e­go użyt­kow­ni­ka. Co więcej, Twit­ter umoż­li­wia dot­ar­cie do sze­ro­kie­go gro­na odbi­o­r­ców za pomocą hash­ta­gów, lin­ków lub retweetów.

Spół­ką ope­ra­cy­jną Twit­te­ra jest Twit­ter, Inc, 1355 Mar­ket Street, Suite 900, San Fran­cis­co, CA 94103, USA.

Za każ­dym razem, gdy wywoły­wa­na jest jed­na z poszc­ze­gól­nych stron tej witry­ny inter­neto­wej admi­nis­tra­to­ra, na któ­rej zin­te­gro­wa­ny jest ele­ment Twit­te­ra (przy­cisk Twit­te­ra), prze­glą­dar­ka inter­neto­wa w sys­temie infor­ma­ty­cz­nym pod­mio­tu danych jest auto­ma­ty­cz­nie powo­do­wa­na przez odpo­wied­ni ele­ment Twit­te­ra, aby pobrać z Twit­te­ra rep­re­zen­ta­c­ję odpo­wied­nie­go ele­men­tu Twit­te­ra. Więcej infor­mac­ji na temat przy­cis­ków Twit­te­ra moż­na zna­leźć na stro­nie https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tej pro­ce­du­ry tech­nicz­nej Twit­ter otrzy­mu­je infor­mac­je o tym, którą kon­kret­nie pod­stronę nas­zej witry­ny inter­neto­wej odwied­ził pod­mi­ot danych. Celem zin­te­gro­wa­nia kom­po­nen­tu Twit­te­ra jest umoż­li­wie­nie nas­zym użyt­kow­ni­kom rozpows­zech­nia­nia treści zawar­tych na tej stro­nie, rozpows­zech­nien­ie tej stro­ny w świe­cie cyfro­wym oraz zwiększe­nie licz­by odwiedzających.

Jeże­li pod­mi­ot danych jest jed­no­c­ześ­nie zalo­go­wa­ny na Twit­ter­ze, Twit­ter rozpoz­na­je, którą kon­kret­nie pod­stronę nas­zej stro­ny inter­neto­wej odwied­za pod­mi­ot danych, za każ­dym razem, gdy pod­mi­ot danych wchod­zi na nas­zą stronę inter­neto­wą i przez cały czas pobytu na niej. Infor­mac­je te są gromad­zo­ne przez kom­po­nent Twit­te­ra i przy­pi­sy­wa­ne przez Twit­te­ra do odpo­wied­nie­go kon­ta na Twit­ter­ze pod­mio­tu danych. Jeże­li oso­ba, któ­rej doty­c­zą dane, akty­wu­je jeden z przy­cis­ków Twit­te­ra zin­te­gro­wanych na nas­zej stro­nie inter­neto­wej, prze­ka­za­ne w ten sposób dane i infor­mac­je zostaną przy­pi­sa­ne do oso­bi­ste­go kon­ta użyt­kow­ni­ka Twit­te­ra oso­by, któ­rej doty­c­zą dane, oraz będą prz­echow­y­wa­ne i przet­warza­ne przez Twittera.

Twit­ter zawsze otrzy­mu­je infor­mac­je za poś­red­nict­wem kom­po­nen­tu Twit­te­ra, że oso­ba, któ­rej doty­c­zą dane, odwied­ziła nas­zą stronę inter­neto­wą, jeże­li oso­ba ta jest zalo­go­wa­na na Twit­ter­ze w tym samym cza­sie, kie­dy wchod­zi na nas­zą stronę inter­neto­wą; dzie­je się to nie­za­leż­nie od tego, czy oso­ba, któ­rej doty­c­zą dane, kli­knie na kom­po­nent Twit­te­ra, czy nie. Jeże­li oso­ba, któ­rej doty­c­zą dane, nie chce, aby te infor­mac­je były prze­ka­zy­wa­ne do Twit­te­ra, może zapo­biec ich prze­ka­zy­wa­niu, wylo­gowu­jąc się ze swo­je­go kon­ta na Twit­ter­ze przed wejściem na nas­zą stronę internetową.

Obo­wią­zu­ją­ca poli­ty­ka pry­wat­ności Twit­te­ra jest dost­ęp­na pod adre­sem https://twitter.com/privacy?lang=de.

12. przepisy o ochronie danych dotyczące używania i stosowania Xing

Admi­nis­tra­tor danych zin­te­gro­wał z ninie­js­zą witry­ną ele­men­ty sys­temu Xing. Xing to inter­neto­wa sieć społecz­nościo­wa, któ­ra umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom nawią­zy­wa­nie kon­tak­tów biz­ne­so­wych oraz nowych zna­jo­mości. Użyt­kow­ni­cy indy­wi­du­al­ni mogą utwor­zyć swój pro­fil w ser­wi­sie Xing. Fir­my mogą np. twor­zyć pro­fi­le firmowe lub publi­ko­wać ofer­ty pra­cy w ser­wi­sie Xing.

Spół­ką ope­ra­cy­jną Xing jest XING SE, Damm­tor­stra­ße 30, 20354 Ham­burg, Niemcy.

Za każ­dym razem, gdy wywoły­wa­na jest jed­na z poszc­ze­gól­nych stron ninie­js­zej witry­ny inter­neto­wej admi­ni­stro­wa­nej przez admi­nis­tra­to­ra, na któ­rej zin­te­gro­wa­no kom­po­nent Xing (wty­cz­ka Xing), prze­glą­dar­ka inter­neto­wa w sys­temie infor­ma­ty­cz­nym oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, jest auto­ma­ty­cz­nie moni­to­wa­na przez odpo­wied­ni kom­po­nent Xing o pobra­nie z Xing rep­re­zen­ta­c­ji odpo­wied­nie­go kom­po­nen­tu Xing. Więcej infor­mac­ji na temat wty­c­zek Xing moż­na zna­leźć na stro­nie https://dev.xing.com/plugins. W ramach tej pro­ce­du­ry tech­nicz­nej Xing otrzy­mu­je infor­mac­je o tym, którą kon­kret­nie pod­stronę nas­zej witry­ny odwied­ził pod­mi­ot danych.

Jeś­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, jest jed­no­c­ześ­nie zalo­go­wa­na w Xing, Xing rozpoz­na­je, którą kon­kret­nie pod­stronę nas­zej stro­ny inter­neto­wej odwied­za oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, za każ­dym razem, gdy oso­ba ta wchod­zi na nas­zą stronę inter­neto­wą, i przez cały czas pobytu na nas­zej stro­nie. Infor­mac­je te są gromad­zo­ne przez kom­po­nent Xing i przy­pi­sy­wa­ne przez Xing do odpo­wied­nie­go kon­ta Xing oso­by, któ­rej dane doty­c­zą. Jeś­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, akty­wu­je jeden z przy­cis­ków Xing zin­te­gro­wanych na nas­zej stro­nie inter­neto­wej, na przy­kład przy­cisk „Udo­st­ęp­nij“, Xing przy­pi­su­je tę infor­mac­ję do oso­bi­ste­go kon­ta użyt­kow­ni­ka Xing oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, i prz­echowu­je te dane osobowe.

Xing zawsze otrzy­mu­je infor­mac­je za poś­red­nict­wem kom­po­nen­tu Xing, że oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, odwied­ziła nas­zą stronę inter­neto­wą, jeś­li oso­ba ta jest zalo­go­wa­na w Xing w tym samym cza­sie, kie­dy wywołu­je nas­zą stronę inter­neto­wą; dzie­je się tak nie­za­leż­nie od tego, czy oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, kli­knie na kom­po­nent Xing, czy nie. Jeże­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, nie chce, aby te infor­mac­je były prze­ka­zy­wa­ne do Xing, może zapo­biec ich prze­ka­zy­wa­niu, wylo­gowu­jąc się ze swo­je­go kon­ta Xing przed wejściem na nas­zą stronę internetową.

Prz­epi­sy doty­c­zące ochro­ny danych opu­bli­ko­wa­ne przez Xing, dost­ęp­ne pod adre­sem https://www.xing.com/privacy, zawi­er­ają infor­mac­je na temat gromadze­nia, przet­warza­nia i wykor­zy­sty­wa­nia danych osobo­wych przez Xing. Ponad­to fir­ma Xing opu­bli­ko­wała infor­mac­je doty­c­zące ochro­ny danych w odnie­si­e­n­iu do przy­cis­ku XING Share pod adre­sem https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

13. przepisy o ochronie danych dotyczące wykorzystania i stosowania YouTube

Na tej stro­nie kon­tro­ler zin­te­gro­wał kom­po­nen­ty You­Tube. You­Tube to inter­neto­wy por­tal wideo, któ­ry umoż­li­wia wydaw­com wideo bez­płat­ne umies­zc­za­nie kli­pów wideo, a innym użyt­kow­ni­kom ich oglą­da­nie, oce­nia­nie i komen­to­wa­nie, rów­nież bez­płat­nie. You­Tube umoż­li­wia publi­ka­c­ję wszyst­kich rod­za­jów fil­mów, dla­te­go za poś­red­nict­wem por­talu inter­neto­we­go moż­na uzys­kać dost­ęp nie tyl­ko do pełnych pro­gram­ów fil­mo­wych i tele­wi­zy­jnych, ale także do tele­dy­sków, zwi­as­tun­ów czy fil­mów stworz­onych przez samych użytkowników.

Fir­mą pro­wad­zącą You­Tube jest You­Tube, LLC, 901 Cher­ry Ave, San Bru­no, CA 94066, USA. You­Tube, LLC jest spół­ką zależną fir­my Goog­le Inc, 1600 Amphi­theat­re Pkwy, Moun­tain View, CA 94043–1351, USA.

Za każ­dym razem, gdy wywoły­wa­na jest jed­na z poszc­ze­gól­nych stron tej witry­ny inter­neto­wej admi­nis­tra­to­ra danych, na któ­rej zin­te­gro­wa­ny jest kom­po­nent You­Tube (wideo You­Tube), prze­glą­dar­ka inter­neto­wa w sys­temie infor­ma­ty­cz­nym pod­mio­tu danych jest auto­ma­ty­cz­nie powo­do­wa­na przez odpo­wied­ni kom­po­nent You­Tube, aby pobrać z You­Tube rep­re­zen­ta­c­ję odpo­wied­nie­go kom­po­nen­tu You­Tube. Więcej infor­mac­ji na temat You­Tube moż­na zna­leźć na stro­nie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej pro­ce­du­ry tech­nicz­nej You­Tube i Goog­le otrzy­mu­ją infor­mac­je o tym, którą kon­kret­nie pod­stronę nas­zej witry­ny inter­neto­wej odwied­za oso­ba, któ­rej dane dotyczą.

Jeś­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, jest jed­no­c­ześ­nie zalo­go­wa­na w ser­wi­sie You­Tube, You­Tube rozpoz­na­je, którą kon­kret­nie pod­stronę nas­zej witry­ny inter­neto­wej odwied­za oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, gdy wywoły­wa­na jest pod­stro­na zawi­er­ają­ca film z You­Tube. Infor­mac­je te są gromad­zo­ne przez You­Tube i Goog­le i przy­pi­sy­wa­ne do odpo­wied­nie­go kon­ta You­Tube oso­by, któ­rej dane dotyczą.

You­Tube i Goog­le zawsze otrzy­mu­ją infor­mac­je za poś­red­nict­wem kom­po­nen­tu You­Tube, że oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, odwied­ziła nas­zą stronę inter­neto­wą, jeże­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, jest zalo­go­wa­na na You­Tube w tym samym cza­sie, kie­dy wchod­zi na nas­zą stronę inter­neto­wą; dzie­je się tak nie­za­leż­nie od tego, czy oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, kli­knie na film na You­Tube, czy nie. Jeże­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, nie chce, aby te infor­mac­je były prze­ka­zy­wa­ne do You­Tube i Goog­le, może zapo­biec ich prze­ka­zy­wa­niu, wylo­gowu­jąc się ze swo­je­go kon­ta na You­Tube przed wejściem na nas­zą stronę internetową.

Poli­ty­ka pry­wat­ności opu­bli­ko­wa­na przez You­Tube, dost­ęp­na pod adre­sem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawi­e­ra infor­mac­je na temat gromadze­nia, przet­warza­nia i wykor­zy­sty­wa­nia danych osobo­wych przez You­Tube i Google.

14. podstawa prawna przetwarzania danych

Arty­kuł 6 I lit. a DS-GVO sta­no­wi pod­sta­wę prawną dla nas­zej fir­my do ope­rac­ji przet­warza­nia danych, w któ­rych uzys­ku­je­my zgo­dę na okreś­l­o­ny cel przet­warza­nia. Jeże­li przet­warza­nie danych osobo­wych jest niez­będ­ne do wykona­nia umowy, któ­rej stroną jest oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, jak ma to mie­js­ce na przy­kład w przy­pad­ku ope­rac­ji przet­warza­nia, któ­re są niez­będ­ne do dost­a­wy towarów lub świad­cze­nia innych usług lub świad­c­zeń, przet­warza­nie opie­ra się na art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo doty­c­zy ope­rac­ji przet­warza­nia danych, któ­re są niez­będ­ne do wdroże­nia środ­ków poprzed­za­ją­cych zawar­cie umowy, na przy­kład w przy­pad­ku zapy­tań o nasze pro­duk­ty lub usłu­gi. Jeże­li nas­za fir­ma pod­le­ga obo­wiąz­ko­wi praw­ne­mu, na mocy któ­re­go przet­warza­nie danych osobo­wych sta­je się konie­cz­ne, np. w celu wypeł­ni­en­ia zobo­wią­zań podat­ko­wych, przet­warza­nie odby­wa się na pod­sta­wie art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzad­kich przy­pad­kach przet­warza­nie danych osobo­wych może oka­zać się konie­cz­ne w celu ochro­ny żywotnych inte­resów oso­by, któ­rej dane doty­c­zą, lub innej oso­by fizy­cz­nej. Taka sytu­ac­ja może mieć mie­js­ce na przy­kład wte­dy, gdy gość doz­nał­by obrażeń na tere­nie nas­ze­go obiek­tu, w wyni­ku cze­go jego nazwis­ko, wiek, dane doty­c­zące ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go lub inne waż­ne infor­mac­je musiały­by zostać prze­ka­za­ne lekar­zowi, szpi­ta­lo­wi lub innej stro­nie trze­ciej. W takim przy­pad­ku przet­warza­nie danych odby­wało­by się na pod­sta­wie art. 6 I lit. d DS-GVO.
Ostatecz­nie ope­rac­je przet­warza­nia danych mogą być opar­te na art. 6 I lit. f DS-GVO. Ope­rac­je przet­warza­nia, któ­re nie są obję­te żad­ną z wyżej wymi­e­n­ionych pod­staw prawnych, opier­ają się na tej pod­sta­wie praw­nej, jeś­li przet­warza­nie jest niez­będ­ne do ochro­ny uza­sad­nio­ne­go inte­re­su nas­zej fir­my lub stro­ny trze­ciej, pod warun­kiem, że nie prze­waża­ją nad tym inte­re­sy, pod­sta­wo­we pra­wa i wol­ności oso­by, któ­rej dane doty­c­zą. Takie ope­rac­je przet­warza­nia danych są dla nas doz­wo­lo­ne prze­de wszystkim dla­te­go, że zostały one wyraź­nie wymi­e­n­io­ne przez usta­wo­daw­cę euro­pe­js­kie­go. W tym względ­zie Komis­ja uznała, że moż­na założyć ist­nien­ie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su, jeś­li oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, jest kli­en­tem admi­nis­tra­to­ra danych (motyw 47 zda­nie 2 GDPR).

15. uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem danych realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeś­li przet­warza­nie danych osobo­wych odby­wa się na pod­sta­wie art. 6 I lit. f DS-GVO, nas­zym uza­sad­nionym inte­re­sem jest pro­wadze­nie działal­ności gos­pod­ar­c­zej z kor­zyścią dla dobra wszyst­kich nas­zych pra­cow­ni­ków i udziałowców.

16. czas, przez jaki dane osobowe są przechowywane

Kry­te­ri­um cza­su prz­echow­y­wa­nia danych osobo­wych jest odpo­wied­ni usta­wo­wy okres ich prz­echow­y­wa­nia. Po upły­wie tego okre­su odpo­wied­nie dane są rutynowo usu­wa­ne, jeś­li nie są już potrzeb­ne do wykona­nia lub rozpo­c­zęcia rea­li­za­c­ji umowy.

17. wymogi prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje niepodania danych osobowych

Infor­mu­je­my, że poda­nie danych osobo­wych jest częścio­wo wyma­ga­ne przez pra­wo (np. prz­epi­sy podat­kowe) lub może wyni­kać z prz­episów umownych (np. infor­mac­je o part­ner­ze umowy).
Cza­s­a­mi, w celu zawar­cia umowy, konie­cz­ne może być prze­ka­za­nie nam przez osobę, któ­rej dane doty­c­zą, danych osobo­wych, któ­re nas­tęp­nie mus­zą być przez nas przet­warza­ne. Na przy­kład oso­ba, któ­rej dane doty­c­zą, jest zobo­wiązana do prze­ka­za­nia nam danych osobo­wych, jeś­li nas­za fir­ma zawr­ze z nią umowę. Nie­prze­ka­za­nie danych osobo­wych oznac­zało­by, że umowa z osobą, któ­rej dane doty­c­zą, nie mogła­by zostać zawarta.
Przed prze­ka­za­niem danych osobo­wych przez osobę, któ­rej dane doty­c­zą, musi ona skon­taktować się z jed­nym z nas­zych pra­cow­ni­ków. Nasz pra­cow­nik każ­do­ra­zowo poin­for­mu­je osobę, któ­rej dane doty­c­zą, czy poda­nie danych osobo­wych jest wyma­ga­ne prz­epi­sami pra­wa lub umową, czy jest niez­będ­ne do zawar­cia umowy, czy ist­nie­je obo­wią­zek poda­nia danych osobo­wych oraz jakie będą kon­se­kwen­c­je nie­po­da­nia danych osobowych.

18. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpo­wied­zi­al­na fir­ma nie sto­suje­my auto­ma­ty­cz­ne­go podej­mo­wa­nia decyzji ani profilowania.

Ninie­js­za dekla­rac­ja ochro­ny danych została stworzo­na przez gene­ra­tor dekla­rac­ji ochro­ny danych DGD Deut­sche Gesell­schaft für Daten­schutz GmbH, któ­ry działa jako Zewnę­trz­ny inspek­tor ochro­ny danych Bam­berg działa we współ­pra­cy z Praw­nik ds. infor­ma­ty­ki i ochro­ny danych Chris­ti­an Sol­me­cke stworzony.

Dalsze uzupełnienia polityki prywatności

Szyfrowanie SSL

Aby zapew­nić bez­pie­c­zeńst­wo danych użyt­kow­ni­ka podcz­as ich prze­syła­nia, sto­suje­my naj­no­wo­c­ześ­nie­jsze meto­dy szy­fro­wa­nia (np. SSL) za poś­red­nict­wem pro­to­kołu HTTPS.

Formularz kontaktowy

Jeś­li użyt­kow­nik kon­tak­tu­je się z nami za poś­red­nict­wem pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub for­mu­lar­za kon­takto­we­go w spra­wie jakich­kol­wiek pytań, wyraża dobro­wolną zgo­dę na kon­takt z nim. W tym celu należy podać pra­wi­dło­wy adres e‑mail. Są one wykor­zy­sty­wa­ne do przy­pi­sa­nia zapy­ta­nia i udzie­le­nia na nie odpo­wied­zi. Poda­nie dals­zych danych jest dobro­wol­ne. Poda­ne infor­mac­je będą prz­echow­y­wa­ne w celu przet­wor­ze­nia zapy­ta­nia i ewen­tu­al­nych pytań uzu­peł­nia­ją­cych. Dane osobo­we będą auto­ma­ty­cz­nie usu­wa­ne po roz­pa­trze­niu zapytania.

Korzystanie z bibliotek skryptów (Google Web Fonts)

W celu popraw­n­e­go i atrak­cy­j­n­e­go gra­ficz­nie wyś­wiet­la­nia nas­zych treści w różnych prze­glą­dar­kach, na tej stro­nie inter­neto­wej kor­zysta­my z biblio­tek skryp­tów i biblio­tek czcio­nek, takich jak Goog­le Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Czci­on­ki Goog­le Web Fonts są przen­os­zo­ne do pamięci podręcz­nej prze­glą­dar­ki, aby uni­knąć wie­lok­rot­ne­go łado­wa­nia. Jeś­li prze­glą­dar­ka nie obsłu­gu­je czcio­nek Goog­le Web Fonts lub unie­moż­li­wia dost­ęp, zawar­tość jest wyś­wiet­la­na przy uży­ciu stan­dar­do­wej czcionki.

Wywoła­nie biblio­tek skryp­tów lub biblio­tek czcio­nek powo­du­je auto­ma­ty­cz­ne nawią­za­nie połącze­nia z ope­ra­to­rem biblio­te­ki. Teo­re­ty­cz­nie moż­li­we jest – choć obec­nie nie jest jas­ne, czy i w jakim celu – że ope­ra­tor­zy takich biblio­tek gromad­zą dane.

Poli­ty­ka pry­wat­ności ope­ra­to­ra biblio­te­ki, fir­my Goog­le, jest dost­ęp­na tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/

Korzystanie z Map Google

Ta witry­na kor­zys­ta z inter­fe­j­su API Mapy Goog­le do wizu­al­ne­go wyś­wiet­la­nia infor­mac­ji geo­gra­ficz­nych. Podcz­as kor­zy­sta­nia z Map Goog­le fir­ma Goog­le gromad­zi, przet­warza i wykor­zys­tu­je rów­nież dane doty­c­zące kor­zy­sta­nia przez odwied­za­ją­cych z funk­c­ji map. Więcej infor­mac­ji na temat przet­warza­nia danych przez Goog­le moż­na zna­leźć na nas­tę­pu­jącej stro­nie inter­neto­wej Poli­ty­ka pry­wat­ności Goog­le ze stro­ny inter­neto­wej. Moż­na tam rów­nież zmi­e­nić usta­wi­e­nia ochro­ny danych osobo­wych w cen­trum ochro­ny danych.

Szc­ze­góło­we instruk­c­je doty­c­zące zar­ząd­za­nia włas­ny­mi dany­mi w połącze­niu z pro­dukt­a­mi Goog­le moż­na zna­leźć tutaj.

Zmiana naszej polityki prywatności

Zastrz­egamy sobie pra­wo do dos­to­so­wa­nia ninie­js­ze­go oświad­cze­nia o ochro­nie danych osobo­wych w taki sposób, aby było ono zawsze zgod­ne z aktu­al­ny­mi wymo­ga­mi prawny­mi lub w celu wpro­wadze­nia zmi­an w nas­zych usłu­gach w oświad­cze­niu o ochro­nie danych osobo­wych, np. przy wpro­wad­za­niu nowych usług. Nowe oświad­cze­nie o ochro­nie danych będ­zie obo­wią­zy­wać przy nas­tęp­nej wizycie.

Pytania do inspektora ochrony danych

W razie jakich­kol­wiek pytań doty­c­zą­cych ochro­ny danych osobo­wych pro­si­my o napi­sa­nie do nas wia­do­mości e‑mail lub bez­poś­red­ni kon­takt z osobą odpo­wied­zi­alną za ochronę danych w nas­zej orga­ni­za­c­ji: Dani­el Kuhn

Rozs­zerze­nie poli­ty­ki pry­wat­ności zostało doko­na­ne dzię­ki Gene­ra­tor dekla­rac­ji ochro­ny danych stworz­o­ny przez acti­ve­Mind AG.

pl_PLPolish