Πολιτική απορρήτου

Χαιρόμαστε πολύ για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Η προστασία των δεδομένων αποτελεί ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα για τη διοίκηση της KUHN SOLUTIONS. Η χρήση των σελίδων του διαδικτύου της KUHN SOLUTIONS είναι δυνατή χωρίς καμία ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται από την επιχείρησή μας μέσω του ιστότοπού μας, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να καταστεί αναγκαία. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία, θα λάβουμε γενικά τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός υποκειμένου των δεδομένων, θα πρέπει πάντα να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της εκάστοτε χώρας που ισχύουν για την KUHN SOLUTIONS. Με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τον τύπο, το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους μέσω της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, η KUHN SOLUTIONS έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την πληρέστερη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, οι διαβιβάσεις δεδομένων μέσω του Διαδικτύου μπορεί πάντα να υπόκεινται σε τρωτά σημεία ασφαλείας, έτσι ώστε να μην μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη προστασία. Για το λόγο αυτό, κάθε υποκείμενο των δεδομένων είναι ελεύθερο να μας διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα με εναλλακτικά μέσα, για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου.

1. ορισμοί

Η δήλωση προστασίας δεδομένων της KUHN SOLUTIONS βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την έκδοση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Η δήλωσή μας για την προστασία των δεδομένων πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή τόσο για το κοινό όσο και για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε να εξηγήσουμε εκ των προτέρων τους όρους που χρησιμοποιούνται.

Στην παρούσα πολιτική απορρήτου χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:

 • (α) προσωπικά δεδομένα

  Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής „υποκείμενο των δεδομένων“). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 • (β) ενδιαφερόμενο πρόσωπο

  Ως υποκείμενο των δεδομένων νοείται κάθε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • γ) Επεξεργασία

  Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτόματα μέσα είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η αρχειοθέτηση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή η με άλλο τρόπο διάθεση, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 • (δ) περιορισμός της επεξεργασίας

  Ο περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής τους επεξεργασίας.

 • ε) Προφίλ

  Η κατάρτιση προφίλ είναι κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση του εν λόγω φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή την αλλαγή θέσης.

 • στ) Ψευδωνυμοποίηση

  Ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποδίδονται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

 • (ζ) υπεύθυνος επεξεργασίας ή υπεύθυνος επεξεργασίας

  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει μόνος του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και τα μέσα της εν λόγω επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον ορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους.

 • (η) Επεξεργαστές

  Ως εκτελών την επεξεργασία νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • i) Αποδέκτης

  Αποδέκτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας στον οποίο κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτο μέρος είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο ειδικού ερευνητικού έργου βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του κράτους μέλους δεν θεωρούνται αποδέκτες.

 • j) Τρίτο

  Ως τρίτος νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό την άμεση ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία.

 • ια) Συναίνεση

  Ως συγκατάθεση νοείται κάθε ελεύθερη, συγκεκριμένη και εν επιγνώσει ένδειξη των επιθυμιών του υποκειμένου των δεδομένων με τη μορφή δήλωσης ή άλλης αδιαμφισβήτητης καταφατικής πράξης, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

2. το όνομα και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας

Υπεύθυνος κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, άλλων νόμων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διατάξεων που έχουν χαρακτήρα προστασίας δεδομένων είναι:

ΛΥΣΕΙΣ KUHN
Dani­el Kuhn
Schot­ten­stra­ße 73
78462 Constance
Γερμανία

Τηλ.: +49 (0) 7531 717 24 12
E‑mail: info@kuhn-solutions.de
Δικτυακός τόπος: https://kuhn-solutions.de/

3. μπισκότα

Οι ιστοσελίδες της KUHN SOLUTIONS χρησιμοποιούν coo­kies. Τα coo­kies είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται και αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.

Πολλοί ιστότοποι και διακομιστές χρησιμοποιούν coo­kies. Πολλά coo­kies περιέχουν το λεγόμενο coo­kie ID. Το αναγνωριστικό coo­kie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του coo­kie. Αποτελείται από μια συμβολοσειρά χαρακτήρων με την οποία οι σελίδες και οι διακομιστές διαδικτύου μπορούν να αντιστοιχιστούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο οποίο αποθηκεύτηκε το coo­kie. Αυτό επιτρέπει στις ιστοσελίδες και τους διακομιστές που επισκέπτονται το Διαδίκτυο να διακρίνουν το ατομικό πρόγραμμα περιήγησης του υποκειμένου των δεδομένων από άλλα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο που περιέχουν άλλα coo­kies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο μπορεί να αναγνωριστεί και να ταυτοποιηθεί μέσω του μοναδικού αναγνωριστικού cookie.

Μέσω της χρήσης των coo­kies, η KUHN SOLUTIONS μπορεί να παρέχει στους χρήστες αυτού του ιστότοπου πιο φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη ρύθμιση των cookies.

Μέσω ενός coo­kie, οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν με βάση την αίσθηση του χρήστη. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα coo­kies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τους χρήστες του ιστότοπού μας. Σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, ο χρήστης ενός ιστότοπου που χρησιμοποιεί coo­kies δεν χρειάζεται να εισάγει εκ νέου τα δεδομένα πρόσβασής του κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο, διότι αυτό γίνεται από τον ιστότοπο και το coo­kie που αποθηκεύεται στο σύστημα του υπολογιστή του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το coo­kie ενός καλαθιού αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα στοιχεία που ο πελάτης έχει τοποθετήσει στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των coo­kies από τον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή μέσω της κατάλληλης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιεί και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των coo­kies. Επιπλέον, τα coo­kies που έχουν ήδη οριστεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι εφικτό σε όλα τα κοινά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων απενεργοποιήσει τη ρύθμιση των coo­kies στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιεί, ενδέχεται να μην είναι πλήρως αξιοποιήσιμες όλες οι λειτουργίες του ιστότοπού μας.

4. συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Ο ιστότοπος της KUHN SOLUTIONS συλλέγει μια σειρά από γενικά δεδομένα και πληροφορίες κάθε φορά που ένα υποκείμενο των δεδομένων ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα επισκέπτεται τον ιστότοπο. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. Μπορούν να συλλεχθούν τα ακόλουθα δεδομένα: (1) οι τύποι και οι εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο ένα σύστημα πρόσβασης αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπό μας (ο λεγόμενος παραπομπός), (4) οι υπο-ιστοσελίδες στις οποίες αποκτά πρόσβαση μέσω ενός συστήματος πρόσβασης στον ιστότοπό μας, (5) την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο, (6) μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που χρησιμεύουν για την αποτροπή κινδύνου σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα πληροφορικής μας.

Κατά τη χρήση αυτών των γενικών δεδομένων και πληροφοριών, η KUHN SOLUTIONS δεν εξάγει κανένα συμπέρασμα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Αντίθετα, οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες (1) για την ορθή απόδοση του περιεχομένου του ιστότοπού μας, (2) για τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου του ιστότοπού μας και της διαφήμισης για αυτόν, (3) για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής μας και της τεχνολογίας του ιστότοπού μας και (4) για την παροχή στις αρχές επιβολής του νόμου των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη δίωξη σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης. Ως εκ τούτου, η KUHN SOLUTIONS αναλύει ανώνυμα δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται αφενός, και αφετέρου, με στόχο την αύξηση της προστασίας των δεδομένων και της ασφάλειας των δεδομένων της επιχείρησής μας, έτσι ώστε να μπορούμε τελικά να εξασφαλίσουμε το βέλτιστο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής του διακομιστή αποθηκεύονται χωριστά από τυχόν προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται από το υποκείμενο των δεδομένων.

5. πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας

Ο ιστότοπος της KUHN SOLUTIONS περιέχει νομικές απαιτήσεις που επιτρέπουν τη γρήγορη ηλεκτρονική επαφή με την επιχείρησή μας, καθώς και την άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή χρησιμοποιώντας μια φόρμα επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο των δεδομένων θα αποθηκευτούν αυτόματα. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από το υποκείμενο των δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας θα αποθηκεύονται για τους σκοπούς της επεξεργασίας ή της επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

6. συνήθης διαγραφή και δέσμευση προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της αποθήκευσης ή όπου προβλέπεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό ή από άλλο νομοθέτη σε νόμους ή κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Εάν ο σκοπός της αποθήκευσης δεν ισχύει πλέον ή εάν λήξει η περίοδος αποθήκευσης που προβλέπεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό ή από άλλο αρμόδιο νομοθέτη, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα μπλοκαριστούν ή θα διαγραφούν τακτικά σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

7. δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

 • α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, το οποίο του παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό, να λάβει επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά με το αν γίνεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • β) Δικαίωμα ενημέρωσης

  Κάθε πρόσωπο που αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, το οποίο του παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό, να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ανά πάσα στιγμή και δωρεάν, πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν αποθηκευτεί γι‘ αυτό, καθώς και αντίγραφο των πληροφοριών αυτών. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή οδηγία και ο ευρωπαϊκός κανονισμός έχουν χορηγήσει στο υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

  • τους σκοπούς της επεξεργασίας
  • τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία
  • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως στην περίπτωση αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
  • εάν είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αυτής
  • την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν ή περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή δικαιώματος εναντίωσης στην εν λόγω επεξεργασία
  • την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή
  • εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων: Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων
  • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που χρησιμοποιείται και το πεδίο εφαρμογής και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων

  Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή, το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με τη διαβίβαση.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα πρόσβασης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • γ) Δικαίωμα διόρθωσης

  Κάθε πρόσωπο που αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό να ζητήσει τη διόρθωση χωρίς καθυστέρηση των ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • δ) Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)

  Κάθε πρόσωπο το οποίο αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, το οποίο παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό, να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή χωρίς καθυστέρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εφόσον συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους και εφόσον η επεξεργασία δεν είναι αναγκαία:

  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία για σκοπούς για τους οποίους δεν είναι πλέον απαραίτητα.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση στην οποία βασίστηκε η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
  • Η διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που απορρέει από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 DS-GVO.

  Εάν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχει αποθηκεύσει η KUHN SOLUTIONS, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος της KUHN SOLUTIONS θα μεριμνήσει για την άμεση διαγραφή.

  Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν δημοσιοποιηθεί από την KUHN SOLUTIONS και η εταιρεία μας ως υπεύθυνο μέρος υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 DS-GVO να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η KUHN SOLUTIONS εφαρμόζει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, προκειμένου να ενημερώσει τους άλλους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δημοσιευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει από τους εν λόγω άλλους υπευθύνους επεξεργασίας να διαγράψουν όλους τους συνδέσμους με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή τα αντίγραφα ή τις αναπαραγωγές των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη. Ο υπάλληλος της KUHN SOLUTIONS θα ρυθμίσει τα απαραίτητα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

 • ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

  Κάθε πρόσωπο που αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, το οποίο παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό, να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Η επεξεργασία είναι παράνομη, το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητά τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων τα χρειάζεται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν εκείνων του υποκειμένου των δεδομένων.

  Εάν πληρούται μία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που έχει αποθηκεύσει η KUHN SOLUTIONS, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος της KUHN SOLUTIONS θα μεριμνήσει για τον περιορισμό της επεξεργασίας.

 • στ) Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

  Κάθε πρόσωπο το οποίο αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, το οποίο παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό, να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, τα οποία έχουν παρασχεθεί από το υποκείμενο των δεδομένων σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς να παρεμποδίζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, εκτός εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

  Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός του στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων.

  Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της KUHN SOLUTIONS.

 • ζ) Δικαίωμα ένστασης

  Κάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχει η ευρωπαϊκή οδηγία και ο κανονισμός να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και η οποία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) ή στ) του ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων.

  Η KUHN SOLUTIONS δεν επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση αντίρρησης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

  Εάν η KUHN SOLUTIONS επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εν λόγω εμπορική προώθηση. Αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ, στο βαθμό που αυτή σχετίζεται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιταχθεί στην KUHN SOLUTIONS στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, η KUHN SOLUTIONS δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς.

  Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία πραγματοποιείται από την KUHN SOLUTIONS για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

  Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με οποιονδήποτε υπάλληλο της KUHN SOLUTIONS ή άλλον υπάλληλο. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να ασκήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, παρά την οδηγία 2002/58/ΕΚ.

 • η) Αυτοματοποιημένες αποφάσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

  Κάθε πρόσωπο το οποίο αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, το οποίο παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό, να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση (1) δεν είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας, ή (2) επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ότι το εν λόγω δίκαιο προβλέπει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, ή (3) λαμβάνεται με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

  Εάν η απόφαση (1) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας ή (2) λαμβάνεται με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η KUHN SOLUTIONS εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον το δικαίωμα να λάβει το υποκείμενο των δεδομένων συμμετοχή εκ μέρους του υπευθύνου επεξεργασίας, να εκφράσει την άποψή του και να αμφισβητήσει την απόφαση.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του σχετικά με τις αυτοματοποιημένες αποφάσεις, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • i) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων

  Κάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

8. διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή του Facebook

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία της εταιρείας Face­book σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Face­book είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας κοινωνικός τόπος συνάντησης που λειτουργεί στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στον εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή εταιρικές πληροφορίες. Το Face­book επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημιουργούν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να δικτυώνονται μέσω αιτημάτων φιλίας, μεταξύ άλλων.

Η λειτουργούσα εταιρεία του Face­book είναι η Face­book, Inc., 1 Hacker Way, Men­lo Park, CA 94025, ΗΠΑ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όταν το υποκείμενο των δεδομένων ζει εκτός των ΗΠΑ ή του Καναδά είναι η Face­book Ire­land Ltd, 4 Grand Canal Squa­re, Grand Canal Har­bour, Dub­lin 2, Ireland.

Κάθε φορά που καλείται μία από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος ιστότοπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Face­book (πρόσθετο του Face­book), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων αναγκάζεται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο του Face­book να κατεβάσει μια αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου του Face­book από το Face­book. Μια πλήρης επισκόπηση όλων των πρόσθετων λειτουργιών του Face­book μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Face­book λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συνδεθεί ταυτόχρονα στο Face­book, το Face­book αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων καλεί τον ιστότοπό μας και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το στοιχείο του Face­book και αντιστοιχίζονται από το Face­book στον αντίστοιχο λογαριασμό Face­book του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά του Face­book που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα το κουμπί „Μου αρέσει“, ή εάν το υποκείμενο των δεδομένων δημοσιεύσει ένα σχόλιο, το Face­book αναθέτει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Face­book του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Το Face­book λαμβάνει πάντοτε πληροφορίες μέσω του στοιχείου Face­book ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συνδεθεί στο Face­book ταυτόχρονα με την κλήση του ιστότοπού μας- αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Face­book ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο Face­book, μπορεί να αποτρέψει τη διαβίβαση αυτή αποσυνδεόμενος από το λογαριασμό του στο Face­book πριν από την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Η πολιτική δεδομένων που δημοσιεύθηκε από το Face­book, η οποία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://de-de.facebook.com/about/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από το Face­book. Εξηγεί επίσης ποιες επιλογές ρύθμισης προσφέρει το Face­book για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, διατίθενται διάφορες εφαρμογές που καθιστούν δυνατή την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Face­book. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες εφαρμογές για να εμποδίσει τη διαβίβαση δεδομένων στο Facebook.

9. πολιτική απορρήτου για τη χρήση και την εφαρμογή του Google+

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το κουμπί Goog­le+ ως στοιχείο σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Goog­le+ είναι ένα λεγόμενο κοινωνικό δίκτυο. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας κοινωνικός τόπος συνάντησης που λειτουργεί στο διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα, η οποία συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στον εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή εταιρικές πληροφορίες. Το Goog­le+ επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημιουργούν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να δικτυώνονται μέσω αιτημάτων φιλίας, μεταξύ άλλων.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του Goog­le+ είναι η Goog­le Inc., 1600 Amphi­theat­re Pkwy, Moun­tain View, CA 94043–1351, ΗΠΑ.

Κάθε φορά που καλείται μία από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος ιστότοπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα κουμπί Goog­le+, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων αναγκάζεται αυτόματα από το αντίστοιχο κουμπί Goog­le+ να κατεβάσει μια αναπαράσταση του αντίστοιχου κουμπιού Goog­le+ από την Goog­le. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Goog­le λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες για το Goog­le+ είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://developers.google.com/+/.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συνδεθεί ταυτόχρονα στο Goog­le+, η Goog­le αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων καλεί τον ιστότοπό μας και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το κουμπί Goog­le+ και αποδίδονται από την Goog­le στον αντίστοιχο λογαριασμό Goog­le+ του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Goog­le+ που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας και, ως εκ τούτου, προβεί σε σύσταση Google+1, η Goog­le θα συσχετίσει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Goog­le+ του υποκειμένου των δεδομένων και θα αποθηκεύσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Η Goog­le αποθηκεύει τη σύσταση Google+1 του υποκειμένου των δεδομένων και την καθιστά δημόσια διαθέσιμη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αποδέχεται το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά. Μια σύσταση Google+1 που γίνεται από το υποκείμενο των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο θα αποθηκευτεί και θα υποβληθεί σε επεξεργασία μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα του λογαριασμού Google+1 που χρησιμοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων και η φωτογραφία που είναι αποθηκευμένη σε αυτόν τον λογαριασμό, σε άλλες υπηρεσίες της Goog­le, για παράδειγμα στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης Goog­le, στον λογαριασμό Goog­le του υποκειμένου των δεδομένων ή σε άλλα μέρη, για παράδειγμα σε ιστότοπους ή σε σχέση με διαφημίσεις. Επιπλέον, η Goog­le είναι σε θέση να συνδέσει την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο με άλλα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται από την Goog­le. Η Goog­le καταγράφει επίσης αυτές τις προσωπικές πληροφορίες με σκοπό τη βελτίωση ή τη βελτιστοποίηση των διαφόρων υπηρεσιών της Google.

Η Goog­le λαμβάνει πάντοτε πληροφορίες μέσω του κουμπιού Goog­le+ ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Goog­le+ κατά τη στιγμή της κλήσης του ιστότοπού μας- αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο κουμπί Goog­le+ ή όχι.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στην Goog­le, μπορεί να αποτρέψει τη διαβίβαση αυτή αποσυνδεόμενος από το λογαριασμό του στο Goog­le+ πριν από την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Περισσότερες πληροφορίες και την ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Goog­le μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Περαιτέρω οδηγίες από την Goog­le σχετικά με το κουμπί Google+1 μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. διατάξεις περί προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή του LinkedIn

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία της Lin­kedIn Cor­po­ra­ti­on σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Lin­kedIn είναι ένα διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με υπάρχουσες επαγγελματικές επαφές και να κάνουν νέες επαγγελματικές επαφές. Πάνω από 400 εκατομμύρια εγγεγραμμένα άτομα χρησιμοποιούν το Lin­kedIn σε περισσότερες από 200 χώρες. Αυτό καθιστά το Lin­kedIn σήμερα τη μεγαλύτερη πλατφόρμα για επαγγελματικές επαφές και έναν από τους πιο επισκέψιμους ιστότοπους στον κόσμο.

Η εταιρεία λειτουργίας της Lin­kedIn είναι η Lin­kedIn Cor­po­ra­ti­on, 2029 Stier­lin Court Moun­tain View, CA 94043, ΗΠΑ. Για θέματα προστασίας δεδομένων εκτός των ΗΠΑ, υπεύθυνη είναι η Lin­kedIn Ire­land, Pri­va­cy Poli­cy Issu­es, Wil­ton Pla­za, Wil­ton Place, Dub­lin 2, Ireland.

Με κάθε μεμονωμένη κλήση της ιστοσελίδας μας που είναι εξοπλισμένη με ένα στοιχείο του Lin­kedIn (Lin­kedIn plug-in), αυτό το στοιχείο αναγκάζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο ενδιαφερόμενος να κατεβάσει μια αντίστοιχη αναπαράσταση του στοιχείου από το Lin­kedIn. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα του Lin­kedIn μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://developer.linkedin.com/plugins. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Lin­kedIn λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συνδεθεί ταυτόχρονα στο Lin­kedIn, το Lin­kedIn αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων με κάθε κλήση του ιστότοπού μας από το υποκείμενο των δεδομένων και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το στοιχείο Lin­kedIn και αντιστοιχίζονται από το Lin­kedIn στον αντίστοιχο λογαριασμό Lin­kedIn του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων ενεργοποιήσει ένα κουμπί Lin­kedIn που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας, το Lin­kedIn αναθέτει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Lin­kedIn του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Το Lin­kedIn λαμβάνει πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου Lin­kedIn ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συνδεθεί στο Lin­kedIn ταυτόχρονα με την κλήση του ιστότοπού μας- αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Lin­kedIn ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο Lin­kedIn, μπορεί να αποτρέψει τη διαβίβαση αποσυνδέοντας τον λογαριασμό του στο Lin­kedIn πριν από την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Το Lin­kedIn προσφέρει τη δυνατότητα διαγραφής από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μηνύματα SMS και τις στοχευμένες διαφημίσεις, καθώς και τη διαχείριση των ρυθμίσεων των διαφημίσεων στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Η Lin­kedIn χρησιμοποιεί επίσης συνεργάτες όπως οι Quantcast, Goog­le Ana­ly­tics, Blue­Kai, Dou­ble­Click, Niel­sen, Coms­core, Elo­qua και Lota­me, οι οποίοι ενδέχεται να τοποθετούν coo­kies. Τέτοια coo­kies μπορούν να απορριφθούν στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Η ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Lin­kedIn είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Η πολιτική coo­kie του Lin­kedIn είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή του Twitter

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία του Twit­ter σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Twit­ter είναι μια πολύγλωσση, δημόσια προσβάσιμη υπηρεσία μικροεφημερίδων στην οποία οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν και να διανέμουν τα λεγόμενα tweets, δηλαδή σύντομα μηνύματα που περιορίζονται σε 280 χαρακτήρες. Σε αυτά τα σύντομα μηνύματα μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε, ακόμη και άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο Twit­ter. Ωστόσο, τα tweets εμφανίζονται επίσης στους λεγόμενους fol­lo­wers του εκάστοτε χρήστη. Οι ακόλουθοι είναι άλλοι χρήστες του Twit­ter που ακολουθούν τα tweets ενός χρήστη. Επιπλέον, το Twit­ter δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε ένα ευρύ κοινό μέσω hash­tags, συνδέσμων ή retweets.

Η λειτουργούσα εταιρεία του Twit­ter είναι η Twit­ter, Inc., 1355 Mar­ket Street, Suite 900, San Fran­cis­co, CA 94103, ΗΠΑ.

Κάθε φορά που καλείται μία από τις επιμέρους σελίδες αυτού του ιστότοπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Twit­ter (κουμπί Twit­ter), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων προκαλείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο Twit­ter να κατεβάσει μια αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου Twit­ter από το Twit­ter. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά Twit­ter μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Twit­ter λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Ο σκοπός της ενσωμάτωσης του στοιχείου Twit­ter είναι να δώσουμε στους χρήστες μας τη δυνατότητα να διαδώσουν το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, να κάνουμε αυτόν τον ιστότοπο γνωστό στον ψηφιακό κόσμο και να αυξήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών μας.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Twit­ter, το Twit­ter αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων καλεί τον ιστότοπό μας και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το στοιχείο Twit­ter και αντιστοιχίζονται από το Twit­ter στον αντίστοιχο λογαριασμό Twit­ter του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Twit­ter που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται με αυτόν τον τρόπο θα αντιστοιχιστούν στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Twit­ter του υποκειμένου των δεδομένων και θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία από το Twitter.

Το Twit­ter λαμβάνει πάντοτε πληροφορίες μέσω του στοιχείου Twit­ter ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Twit­ter ταυτόχρονα με την κλήση του ιστότοπού μας- αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Twit­ter ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο Twit­ter, μπορεί να αποτρέψει τη διαβίβαση αυτή αποσυνδεόμενος από το λογαριασμό του στο Twit­ter πριν από την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Η ισχύουσα πολιτική απορρήτου του Twit­ter είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://twitter.com/privacy?lang=de.

12. διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή του Xing

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία του Xing σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Xing είναι ένα διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με τις υπάρχουσες επαγγελματικές επαφές και να κάνουν νέες επαγγελματικές επαφές. Οι μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα προσωπικό τους προφίλ στο Xing. Οι εταιρείες μπορούν, για παράδειγμα, να δημιουργήσουν εταιρικά προφίλ ή να δημοσιεύσουν προσφορές εργασίας στο Xing.

Η εταιρεία λειτουργίας της Xing είναι η XING SE, Damm­tor­stra­ße 30, 20354 Αμβούργο, Γερμανία.

Κάθε φορά που καλείται μία από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Xing (Xing plug-in), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων καλείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο Xing να κατεβάσει μια αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου Xing από το Xing. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα Xing μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://dev.xing.com/plugins. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Xing λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συνδεθεί ταυτόχρονα στο Xing, το Xing αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων καλεί τον ιστότοπό μας και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το στοιχείο Xing και αντιστοιχίζονται από το Xing στον αντίστοιχο λογαριασμό Xing του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Xing που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα το κουμπί „Κοινοποίηση“, το Xing αναθέτει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Xing του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Η Xing λαμβάνει πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου Xing ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Xing ταυτόχρονα με την κλήση του ιστότοπού μας- αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Xing ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στην Xing, μπορεί να αποτρέψει τη διαβίβαση αποσυνδέοντας τον λογαριασμό του στην Xing πριν από την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που δημοσιεύονται από την Xing, οι οποίες είναι προσβάσιμες στη διεύθυνση https://www.xing.com/privacy, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Xing. Επιπλέον, η Xing έχει δημοσιεύσει πληροφορίες για την προστασία δεδομένων για το κουμπί XING Share στη διεύθυνση https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

13. διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή του YouTube

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία του You­Tube σε αυτόν τον ιστότοπο. Το You­Tube είναι μια διαδικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο να δημοσιεύουν βίντεο κλιπ δωρεάν και σε άλλους χρήστες να τα βλέπουν, να τα βαθμολογούν και να τα σχολιάζουν, επίσης δωρεάν. Το You­Tube επιτρέπει τη δημοσίευση όλων των τύπων βίντεο, γι‘ αυτό και μέσω της διαδικτυακής πύλης είναι δυνατή η πρόσβαση σε ολόκληρα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά προγράμματα, αλλά και σε μουσικά βίντεο, τρέιλερ ή βίντεο που έχουν φτιάξει οι ίδιοι οι χρήστες.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του You­Tube είναι η You­Tube, LLC, 901 Cher­ry Ave, San Bru­no, CA 94066, ΗΠΑ. Η You­Tube, LLC είναι θυγατρική της Goog­le Inc, 1600 Amphi­theat­re Pkwy, Moun­tain View, CA 94043–1351, ΗΠΑ.

Κάθε φορά που καλείται μία από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του You­Tube (βίντεο You­Tube), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων προκαλείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο του You­Tube να κατεβάσει μια αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου του You­Tube από το You­Tube. Περισσότερες πληροφορίες για το You­Tube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/yt/about/de/. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το You­Tube και η Goog­le λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συνδεθεί ταυτόχρονα στο You­Tube, το You­Tube αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων όταν καλείται μια υποσελίδα που περιέχει ένα βίντεο You­Tube. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το You­Tube και τη Goog­le και αντιστοιχίζονται στον αντίστοιχο λογαριασμό You­Tube του υποκειμένου των δεδομένων.

Το You­Tube και η Goog­le λαμβάνουν πάντοτε πληροφορίες μέσω του στοιχείου You­Tube ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συνδεθεί στο You­Tube ταυτόχρονα με την κλήση του ιστότοπού μας- αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα βίντεο του You­Tube ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο You­Tube και τη Goog­le, μπορεί να αποτρέψει τη διαβίβαση αποσυνδεόμενος από το λογαριασμό του στο You­Tube πριν από την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Η πολιτική απορρήτου που δημοσιεύθηκε από το You­Tube, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων από το You­Tube και τη Google.

14. νομική βάση της επεξεργασίας

Το άρθρο 6 I lit. a DS-GVO χρησιμεύει ως νομική βάση για την εταιρεία μας για πράξεις επεξεργασίας στις οποίες λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την παράδοση αγαθών ή την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή ανταμοιβής, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 I lit. b DS-GVO. Το ίδιο ισχύει και για τις πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα στην περίπτωση ερωτημάτων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Εάν η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση από την οποία καθίσταται αναγκαία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 I lit. c DS-GVO. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να καταστεί αναγκαία για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης τραυματιζόταν στις εγκαταστάσεις μας και, ως εκ τούτου, το όνομα, η ηλικία, τα στοιχεία της ασφάλισής του ή άλλες ζωτικής σημασίας πληροφορίες έπρεπε να διαβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Τότε η επεξεργασία θα βασίζεται στο άρθρο 6 I lit. d DS-GVO.
Τελικά, οι πράξεις επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6 I lit. f DS-GVO. Οι πράξεις επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από καμία από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις βασίζονται σε αυτή τη νομική βάση, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ή τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερισχύουν. Τέτοιες πράξεις επεξεργασίας μας επιτρέπονται ιδίως επειδή αναφέρονται ρητά από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Εν προκειμένω, η Επιτροπή έκρινε ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει έννομο συμφέρον εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του υπευθύνου επεξεργασίας (αιτιολογική σκέψη 47, πρόταση 2 του ΓΚΠΔ).

15. έννομα συμφέροντα στην επεξεργασία που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος

Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 I lit. f DS-GVO, το έννομο συμφέρον μας είναι η άσκηση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων προς όφελος της ευημερίας όλων των εργαζομένων μας και των μετόχων μας.

16. διάρκεια για την οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Το κριτήριο για τη διάρκεια της αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων είναι η αντίστοιχη νόμιμη περίοδος διατήρησης. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται κανονικά εάν δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση ή την έναρξη της σύμβασης.

17. νομικές ή συμβατικές απαιτήσεις για την παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- αναγκαιότητα για τη σύναψη της σύμβασης- υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα- πιθανές συνέπειες της μη παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογικοί κανονισμοί) ή μπορεί επίσης να προκύπτει από συμβατικούς κανονισμούς (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον συμβατικό εταίρο).
Ορισμένες φορές, προκειμένου να συναφθεί μια σύμβαση, μπορεί να είναι απαραίτητο για ένα υποκείμενο των δεδομένων να μας παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία πρέπει στη συνέχεια να επεξεργαστούμε εμείς. Για παράδειγμα, το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να μας παράσχει προσωπικά δεδομένα εάν η εταιρεία μας συνάψει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα σήμαινε ότι η σύμβαση με το υποκείμενο των δεδομένων δεν θα μπορούσε να συναφθεί.
Πριν το υποκείμενο των δεδομένων παράσχει προσωπικά δεδομένα, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με έναν από τους υπαλλήλους μας. Ο υπάλληλός μας θα ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων κατά περίπτωση εάν η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ποιες θα ήταν οι συνέπειες της μη παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

18. ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτόματη λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ.

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων δημιουργήθηκε από τον δημιουργό δηλώσεων προστασίας δεδομένων της DGD Deut­sche Gesell­schaft für Daten­schutz GmbH, η οποία ενεργεί ως Εξωτερικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων Bam­berg δραστηριοποιείται σε συνεργασία με το Δικηγόρος πληροφορικής και προστασίας δεδομένων Chris­ti­an Sol­me­cke δημιουργήθηκε.

Περαιτέρω προσθήκες στην πολιτική απορρήτου

Κρυπτογράφηση SSL

Για την προστασία της ασφάλειας των δεδομένων σας κατά τη μετάδοση, χρησιμοποιούμε μεθόδους κρυπτογράφησης τελευταίας τεχνολογίας (π.χ. SSL) μέσω HTTPS.

Φόρμα επικοινωνίας

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φόρμας επικοινωνίας σχετικά με ερωτήσεις οποιουδήποτε είδους, μας δίνετε την εθελοντική συγκατάθεσή σας για τον σκοπό της επικοινωνίας μαζί σας. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να δώσετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό χρησιμοποιείται για την ανάθεση της έρευνας και την επακόλουθη απάντηση σε αυτήν. Η παροχή περαιτέρω στοιχείων είναι προαιρετική. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα αποθηκευτούν για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ερωτήματος και για πιθανές ερωτήσεις παρακολούθησης. Τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν αυτόματα μετά την επεξεργασία του ερωτήματός σας.

Χρήση βιβλιοθηκών σεναρίων (Google Web Fonts)

Προκειμένου να προβάλλουμε το περιεχόμενό μας σωστά και με γραφικά ελκυστικό τρόπο σε όλους τους φυλλομετρητές, χρησιμοποιούμε βιβλιοθήκες σεναρίων και γραμματοσειρών σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως η Goog­le Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Τα Goog­le Web Fonts μεταφέρονται στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας για να αποφεύγεται η πολλαπλή φόρτωση. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζει τις γραμματοσειρές Goog­le Web Fonts ή εμποδίζει την πρόσβαση, το περιεχόμενο εμφανίζεται με μια τυπική γραμματοσειρά.

Η κλήση βιβλιοθηκών σεναρίων ή γραμματοσειρών ενεργοποιεί αυτόματα μια σύνδεση με τον χειριστή της βιβλιοθήκης. Είναι θεωρητικά δυνατό – αν και προς το παρόν δεν είναι σαφές αν και για ποιους σκοπούς – οι φορείς εκμετάλλευσης τέτοιων βιβλιοθηκών να συλλέγουν δεδομένα.

Η πολιτική απορρήτου του διαχειριστή της βιβλιοθήκης Goog­le μπορεί να βρεθεί εδώ: https://www.google.com/policies/privacy/

Χρήση των Χαρτών Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Goog­le Maps API για την οπτική απεικόνιση γεωγραφικών πληροφοριών. Κατά τη χρήση των Χαρτών Goog­le, η Goog­le συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί επίσης δεδομένα σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών χάρτη από τους επισκέπτες. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Goog­le στον ακόλουθο ιστότοπο την Πολιτική Απορρήτου της Goog­le από την ιστοσελίδα. Εκεί μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων στο κέντρο προστασίας δεδομένων.

Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των δικών σας δεδομένων σε σχέση με τα προϊόντα της Goog­le μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας

Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων έτσι ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις τρέχουσες νομικές απαιτήσεις ή για να εφαρμόσουμε αλλαγές στις υπηρεσίες μας στη δήλωση προστασίας δεδομένων, π.χ. όταν εισάγουμε νέες υπηρεσίες. Η νέα δήλωση προστασίας δεδομένων θα ισχύσει στην επόμενη επίσκεψή σας.

Ερωτήσεις προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, παρακαλούμε στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επικοινωνήστε απευθείας με τον υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων στον οργανισμό μας: Dani­el Kuhn

Η επέκταση της πολιτικής απορρήτου έγινε με την Γεννήτρια δήλωσης προστασίας δεδομένων που δημιουργήθηκε από την acti­ve­Mind AG.

elGreek