Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi er meget gla­de for din inter­es­se for vores virksom­hed. Databes­kyt­tel­se har en sær­lig høj prio­ri­tet for KUHN SOLUTIONS‘ ledelse. Bru­gen af KUHN SOLUTIONS‘ inter­nets­i­der er mulig uden angi­vel­se af per­son­lige data. Hvis en regis­tre­ret per­son imid­lertid øns­ker at benyt­te sær­li­ge tje­nes­ter, som vores virksom­hed til­by­der via vores hjem­mesi­de, kan det bli­ve nød­ven­digt at behand­le per­so­no­plys­nin­ger. Hvis det er nød­ven­digt at behand­le per­so­no­plys­nin­ger, og der ikke er noget rets­grund­lag for en sådan behand­ling, vil vi som regel indhen­te den regis­tre­redes samtykke.

Behand­lin­gen af per­so­no­plys­nin­ger, såsom navn, adres­se, e‑mailadresse eller tele­fon­num­mer på en regis­tre­ret per­son, skal altid være i over­ens­stem­melse med de lan­de­spe­ci­fik­ke databes­kyt­tel­ses­reg­ler, der gæl­der for KUHN SOLUTIONS. Med den­ne databes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring vil vores virksom­hed ger­ne infor­me­re offent­lig­he­den om typen, omfan­get og for­må­let med de per­so­no­plys­nin­ger, som vi ind­sam­ler, bru­ger og behand­ler. Desu­den infor­me­res de regis­tre­rede per­so­ner om deres ret­tig­he­der ved hjælp af den­ne databeskyttelseserklæring.

KUHN SOLUTIONS har som data­ans­var­lig imple­men­te­ret en lang ræk­ke teknis­ke og orga­ni­sa­to­ris­ke for­an­stalt­nin­ger for at sik­re den mest fuld­s­tæn­di­ge bes­kyt­tel­se af de per­so­no­plys­nin­ger, der behand­les via det­te websted. Inter­net­ba­ser­e­de data­trans­mis­sio­ner kan dog altid være udsat for sik­ker­heds­hul­ler, så der kan ikke garan­te­res abso­lut bes­kyt­tel­se. Der­for står det enhver regis­tre­ret frit for at sen­de per­so­no­plys­nin­ger til os på alter­na­ti­ve måder, f.eks. via telefon.

1. definitioner

KUHN SOLUTIONS‘ databes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring er baseret på de vil­kår, der anven­des af Euro­pa-Par­la­men­tet og Rådet i for­bin­delse med ved­ta­gel­sen af den gene­rel­le for­ord­ning om databes­kyt­tel­se (GDPR). Vores databes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring skal være let at læse og forstå for offent­lig­he­den samt for vores kun­der og for­ret­nings­part­ne­re. For at sik­re det­te vil vi ger­ne på for­hånd for­kla­re de anvend­te termer.

Vi bru­ger bl.a. føl­gen­de udt­ryk i den­ne fortrolighedspolitik:

 • (a) personoplysninger

  Ved per­so­no­plys­nin­ger forstås alle oplys­nin­ger om en iden­ti­fi­ce­ret eller iden­ti­fi­cer­bar fysisk per­son (i det føl­gen­de benævnt „den regis­tre­rede“). En iden­ti­fi­cer­bar fysisk per­son er en per­son, der direk­te eller indi­rek­te kan iden­ti­fi­ce­res, navn­lig ved hen­vis­ning til en iden­ti­fi­ka­tor som f.eks. et navn, et iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer, loka­li­se­rings­da­ta, en onlin­ei­den­ti­fi­ka­tor eller til en eller fle­re fak­to­rer, der er spe­ci­fik­ke for den fysis­ke, fysio­lo­gis­ke, gene­ti­s­ke, men­ta­le, psy­kis­ke, øko­no­mis­ke, kul­tu­rel­le eller socia­le iden­ti­tet for den pågæl­den­de fysis­ke person.

 • (b) den pågældende person

  Ved „regis­tre­ret“ forstås enhver iden­ti­fi­ce­ret eller iden­ti­fi­cer­bar fysisk per­son, hvis per­so­no­plys­nin­ger behand­les af den dataansvarlige.

 • c) forarbejdning

  Behand­ling er enhver ope­ra­ti­on eller ræk­ke af ope­ra­tio­ner, der udfø­res med per­so­no­plys­nin­ger, uan­set om de udfø­res auto­ma­ti­sk eller ej, såsom ind­sam­ling, regis­tre­ring, orga­nise­ring, arki­vering, opbe­va­ring, til­pas­ning eller ænd­ring, gen­fin­ding, søgning, brug, vide­re­gi­vel­se ved trans­mis­si­on, for­mid­ling eller anden form for til­rå­dig­heds­stil­lel­se, sam­men­stil­ling eller sam­kø­ring, begræns­ning, slet­ning eller tilintetgørelse.

 • (d) begrænsning af behandling

  Begræns­ning af behand­lin­gen er mær­k­ning af lag­re­de per­so­no­plys­nin­ger med hen­blik på at begræn­se den frem­tidi­ge behand­ling af dem.

 • e) Profilering

  Pro­fi­le­ring er enhver form for auto­ma­tise­ret behand­ling af per­so­no­plys­nin­ger, der bes­tår i at anven­de såd­an­ne per­so­no­plys­nin­ger til at vur­de­re vis­se per­son­lige aspek­ter vedrø­ren­de en fysisk per­son, navn­lig til at ana­ly­se­re eller forud­si­ge aspek­ter vedrø­ren­de den fysis­ke per­sons arbejds­ind­sa­ts, øko­no­mis­ke situa­ti­on, helb­red, per­son­lige præ­fe­ren­cer, inter­es­ser, påli­de­lig­hed, adfærd, opholds­sted eller ænd­ring af opholdssted.

 • f) Pseudonymisering

  Pseud­ony­mi­se­ring er behand­ling af per­so­no­plys­nin­ger på en sådan måde, at per­so­no­plys­nin­ger­ne ikke læn­ge­re kan hen­fø­res til en bes­temt regis­tre­ret uden brug af yder­li­ge­re oplys­nin­ger, forud­sat at dis­se yder­li­ge­re oplys­nin­ger opbe­va­res sepa­rat og er omf­at­tet af teknis­ke og orga­ni­sa­to­ris­ke for­an­stalt­nin­ger, der sik­rer, at per­so­no­plys­nin­ger­ne ikke kan hen­fø­res til en iden­ti­fi­ce­ret eller iden­ti­fi­cer­bar fysisk person.

 • (g) den dataansvarlige eller den person, der er ansvarlig for behandlingen

  Den data­ans­var­li­ge eller den per­son, der er ansvar­lig for behand­lin­gen, er den fysis­ke eller juri­dis­ke per­son, offent­li­ge myn­dig­hed, agen­tur eller andet organ, der ale­ne eller sam­men med and­re bestem­mer for­må­let med og mid­ler­ne til behand­lin­gen af per­so­no­plys­nin­ger. Hvis for­må­le­ne med og mid­ler­ne til en sådan behand­ling er fast­sat i EU-ret­ten eller i med­lem­s­stat­er­nes lov­giv­ning, kan den regis­ter­ans­var­li­ge eller de spe­ci­fik­ke kri­te­ri­er for udpe­gel­sen af den­ne være fast­sat i EU-ret­ten eller i med­lem­s­stat­er­nes lovgivning.

 • (h) Processorer

  „dat­abe­hand­ler“: en fysisk eller juri­disk per­son, en offent­lig myn­dig­hed, et agen­tur eller et andet organ, der behand­ler per­so­no­plys­nin­ger på den data­ans­var­li­ges vegne.

 • i) Modtager

  En mod­ta­ger er en fysisk eller juri­disk per­son, en offent­lig myn­dig­hed, et agen­tur eller et andet organ, som per­so­no­plys­nin­ger vide­re­gi­ves til, uan­set om der er tale om en tred­jepart eller ej. Offent­li­ge myn­dig­he­der, der kan mod­ta­ge per­so­no­plys­nin­ger i for­bin­delse med en spe­ci­fik efter­forsk­nings­op­ga­ve i hen­hold til EU-ret­ten eller med­lem­s­stat­er­nes lov­giv­ning, betrag­tes dog ikke som modtagere.

 • j) Tredje

  Ved tred­jepart forstås en fysisk eller juri­disk per­son, en offent­lig myn­dig­hed, et agen­tur eller et andet organ, bort­set fra den regis­tre­rede, den regis­ter­ans­var­li­ge, dat­abe­hand­le­ren og de per­so­ner, der er bemyn­di­get til at behand­le per­so­no­plys­nin­ger­ne under den regis­ter­ans­var­li­ges eller dat­abe­hand­le­rens direk­te ansvar.

 • k) Samtykke

  Ved sam­tykke forstås enhver frit givet spe­ci­fik og infor­me­ret til­ken­de­gi­vel­se af den regis­tre­redes øns­ker i form af en erklæ­ring eller anden utve­ty­dig bekræf­ten­de hand­ling, hvor­ved den regis­tre­rede giver sit sam­tykke til behand­ling af per­so­no­plys­nin­ger om ham eller hende.

2. den dataansvarliges navn og adresse

Den ansvar­li­ge part i hen­hold til den gene­rel­le databes­kyt­tel­ses­for­ord­ning, and­re databes­kyt­tel­ses­love, der gæl­der i EU’s med­lem­s­sta­ter, og and­re bestem­mel­ser af databes­kyt­tel­ses­mæs­sig karak­ter er:

KUHN SOLUTIONS
Dani­el Kuhn
Schot­ten­stra­ße 73
78462 Constance
Tyskland

Tlf.: +49 (0) 7531 717 24 12
E‑mail: info@kuhn-solutions.de
Hjem­mesi­de: https://kuhn-solutions.de/

3. cookies

KUHN SOLUTIONS‘ inter­nets­i­der anven­der coo­kies. Coo­kies er tekstfi­ler, der pla­ce­res og gem­mes på et com­pu­ter­sys­tem via en internetbrowser.

Man­ge websteder og ser­ve­re bru­ger coo­kies. Man­ge coo­kies inde­hol­der et såkal­dt coo­kie-id. Et coo­kie-id er en unik iden­ti­fi­ka­tor for coo­ki­en. Den bes­tår af en streng af tegn, som gør det muligt at hen­fø­re inter­nets­i­der og ser­ve­re til den spe­ci­fik­ke inter­net­brow­ser, som coo­ki­en er gemt i. Det­te gør det muligt for de besøg­te inter­nets­i­der og ser­ve­re at skel­ne den regis­tre­redes indi­vi­du­el­le brow­ser fra and­re inter­net­brow­se­re, der inde­hol­der and­re coo­kies. En bes­temt inter­net­brow­ser kan gen­ken­des og iden­ti­fi­ce­res via det uni­kke cookie-id.

Ved hjælp af coo­kies kan KUHN SOLUTIONS give bru­ger­ne af det­te websted mere bruger­ven­li­ge tje­nes­ter, som ikke vil­le være muli­ge uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af en coo­kie kan oplys­nin­ger­ne og til­bud­de­ne på vores websted opti­me­res i bru­gerens øjne. Som alle­re­de nævnt gør coo­kies det muligt for os at gen­ken­de bru­ger­ne af vores websted. For­må­let med den­ne gen­ken­delse er at gøre det let­te­re for bru­ger­ne at bru­ge vores websted. F.eks. behø­ver bru­ge­ren af et websted, der anven­der coo­kies, ikke at ind­tas­te sine adgangs­oplys­nin­ger på ny, hver gang han eller hun besø­ger webstedet, for­di det­te gøres af webstedet og den coo­kie, der er gemt på bru­gerens com­pu­ter­sys­tem. Et andet eks­em­pel er en coo­kie i en indkøbskurv i en online­but­ik. Online­but­ik­ken hus­ker de varer, som en kun­de har lagt i den vir­tu­el­le indkøbskurv, via en cookie.

Den regis­tre­rede kan til enhver tid for­hind­re, at vores websted sæt­ter coo­kies ved hjælp af en pas­sen­de indstil­ling af den anvend­te inter­net­brow­ser og der­med per­ma­nent gøre ind­si­gel­se mod indstil­lin­gen af coo­kies. Desu­den kan alle­re­de indstil­le­de coo­kies til enhver tid slet­tes via en inter­net­brow­ser eller and­re soft­ware­pro­grammer. Det­te er muligt i alle almin­de­li­ge inter­net­brow­se­re. Hvis den regis­tre­rede deak­ti­ve­rer indstil­lin­gen af coo­kies i den anvend­te inter­net­brow­ser, kan det være, at ikke alle funk­tio­ner på vores websted kan anven­des fuldt ud.

4. indsamling af generelle data og oplysninger

KUHN SOLUTIONS‘ websted ind­sam­ler en ræk­ke gene­rel­le data og oplys­nin­ger, hver gang en regis­tre­ret eller et auto­ma­tise­ret sys­tem benyt­ter sig af webstedet. Dis­se gene­rel­le data og oplys­nin­ger gem­mes i ser­ver­ens log­filer. Føl­gen­de data kan bli­ve ind­sam­let: (1) de anvend­te brow­ser­ty­per og ‑ver­sio­ner, (2) det ope­ra­tiv­sys­tem, der anven­des af det sys­tem, der til­går hjem­mesi­den, (3) det websted, hvor­f­ra et sys­tem, der til­går vores websted, til­går vores websted (såkal­dt refer­rer), (4) de under­websteder, som et sys­tem, der til­går vores websted, til­går via et sys­tem, der til­går det, (5) dato og klok­kes­læt for adgan­gen til webstedet, (6) en inter­net­pro­to­ko­ladres­se (IP-adres­se), (7) inter­netud­by­de­ren af det sys­tem, der giver adgang, og (8) and­re lignen­de data og oplys­nin­ger, der tje­ner til at afvær­ge fare i til­fæl­de af angreb på vores infor­ma­ti­ons­te­kno­lo­gis­ke systemer.

Når KUHN SOLUTIONS anven­der dis­se gene­rel­le data og oplys­nin­ger, dra­ger KUHN SOLUTIONS ingen kon­klu­sio­ner om den regis­tre­rede per­son. Dis­se oplys­nin­ger er sna­re­re nød­ven­di­ge (1) for at leve­re indhol­det af vores websted kor­rekt, (2) for at opti­me­re indhol­det af vores websted og rekla­men for det­te, (3) for at sik­re, at vores infor­ma­ti­ons­te­kno­lo­gis­ke sys­temer og tekno­lo­gien på vores websted fun­ge­rer på lang sigt, og (4) for at give de rets­hånd­hæ­ven­de myn­dig­he­der de oplys­nin­ger, der er nød­ven­di­ge for rets­for­føl­gel­se i til­fæl­de af et cyber­an­greb. Der­for ana­ly­se­rer KUHN SOLUTIONS på den ene side anonymt ind­sam­le­de data og oplys­nin­ger og på den anden side med det for­mål at øge databes­kyt­tel­sen og datas­ik­ker­he­den i vores virksom­hed, så vi i sids­te ende kan sik­re et opti­malt bes­kyt­tel­ses­ni­veau for de per­son­lige data, vi behand­ler. De anony­me data i ser­ver­log­filer­ne gem­mes adskilt fra de per­son­lige data, som en regis­tre­ret per­son har indsendt.

5. hvordan du kan kontakte os via webstedet

KUHN SOLUTIONS‘ hjem­mesi­de inde­hol­der juri­dis­ke krav, som mulig­gør en hur­tig elek­tro­nisk kon­takt til vores virksom­hed samt direk­te kom­mu­ni­ka­ti­on med os, som også omf­at­ter en gene­rel adres­se på den såkal­d­te elek­tro­nis­ke post (e‑mail-adres­se). Hvis en regis­tre­ret per­son kon­tak­ter den data­ans­var­li­ge via e‑mail eller ved hjælp af en kon­takt­for­mu­lar, gem­mes de per­so­no­plys­nin­ger, som den regis­tre­rede per­son har sendt, auto­ma­ti­sk. Såd­an­ne per­so­no­plys­nin­ger, som den regis­tre­rede fri­vil­ligt frem­sen­der til den regis­ter­ans­var­li­ge, vil bli­ve opbe­va­ret med hen­blik på behand­ling eller kon­takt med den regis­tre­rede. Dis­se per­so­no­plys­nin­ger vil ikke bli­ve vide­re­gi­vet til tredjeparter.

6. rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Den data­ans­var­li­ge må kun behand­le og opbe­va­re den regis­tre­redes per­so­no­plys­nin­ger i det tids­rum, der er nød­ven­digt for at opf­yl­de for­må­let med opbe­va­rin­gen, eller hvor det er fast­sat i EU-direk­ti­vet og ‑for­ord­nin­gen eller and­re lov­gi­ve­re i love eller bestem­mel­ser, som den data­ans­var­li­ge er underlagt.

Hvis for­må­let med opbe­va­rin­gen ikke læn­ge­re er rele­vant, eller hvis en opbe­va­ring­s­pe­ri­ode, der er fores­kre­vet i det euro­pæis­ke direk­tiv og den euro­pæis­ke for­ord­ning eller en anden kom­pe­tent lov­gi­ver, udlø­ber, vil per­so­no­plys­nin­ger­ne ruti­ne­mæs­sigt bli­ve blo­ke­ret eller slet­tet i over­ens­stem­melse med de lov­bes­tem­te bestemmelser.

7. den registreredes rettigheder

 • a) Ret til bekræftelse

  Enhver regis­tre­ret har i hen­hold til EU-direk­ti­vet og for­ord­nin­gen ret til at få en bekræf­tel­se fra den regis­ter­ans­var­li­ge på, om per­so­no­plys­nin­ger om ham eller hen­de bli­ver behand­let. Hvis den regis­tre­rede øns­ker at udø­ve den­ne ret, kan han eller hun til enhver tid kon­tak­te enhver medar­bej­der hos den dataansvarlige.

 • b) Ret til information

  Enhver per­son, der er berørt af behand­lin­gen af per­so­no­plys­nin­ger, har i hen­hold til det euro­pæis­ke direk­tiv og den euro­pæis­ke for­ord­ning ret til når som helst og gra­tis at få oplys­nin­ger om de per­so­no­plys­nin­ger, der er lag­ret om ham eller hen­de, og en kopi af dis­se oplys­nin­ger fra den regis­ter­ans­var­li­ge. Desu­den har det euro­pæis­ke direk­tiv og den euro­pæis­ke for­ord­ning givet den regis­tre­rede adgang til føl­gen­de oplysninger:

  • for­må­le­ne med behandlingen
  • de kate­go­rier af per­so­no­plys­nin­ger, der behandles
  • de mod­ta­ge­re eller kate­go­rier af mod­ta­ge­re, som per­so­no­plys­nin­ger­ne er ble­vet eller vil bli­ve vide­re­gi­vet til, navn­lig når der er tale om mod­ta­ge­re i tred­je­lan­de eller inter­na­tio­na­le organisationer
  • hvis det er muligt, den plan­lag­te varig­hed af opbe­va­rin­gen af per­so­no­plys­nin­ger­ne eller, hvis det­te ikke er muligt, kri­te­ri­er­ne for fast­læg­gel­se af den­ne varighed
  • eksis­ten­sen af en ret til at få berig­ti­get eller slet­tet per­so­no­plys­nin­ger om dem eller til at få den data­ans­var­li­ges begræns­ning af behand­lin­gen eller en ret til at gøre ind­si­gel­se mod en sådan behandling
  • eksis­ten­sen af en ret til at kla­ge til en tilsynsmyndighed
  • hvis per­so­no­plys­nin­ger­ne ikke ind­sam­les hos den regis­tre­rede: Alle til­gæn­ge­li­ge oplys­nin­ger om datae­nes oprindelse
  • eksis­ten­sen af auto­ma­tise­ret bes­lut­nings­tagning, herun­der pro­fi­le­ring, i hen­hold til arti­kel 22, stk. 1 og 4, i databes­kyt­tel­ses­for­ord­nin­gen og, i det minds­te i dis­se til­fæl­de, menings­ful­de oplys­nin­ger om den invol­ver­ede logik og omfan­get og de til­sig­te­de vir­k­nin­ger af en sådan behand­ling for den registrerede

  Desu­den har den regis­tre­rede ret til at få oplyst, om per­so­no­plys­nin­ger er ble­vet over­ført til et tred­je­land eller til en inter­na­tio­nal orga­ni­sa­ti­on. Hvis det­te er til­fæl­det, har den regis­tre­rede også ret til at få oplys­nin­ger om de pas­sen­de garan­tier i for­bin­delse med overførslen.

  Hvis den regis­tre­rede øns­ker at udø­ve den­ne ret til ind­sigt, kan han eller hun til enhver tid kon­tak­te enhver medar­bej­der hos den dataansvarlige.

 • c) Ret til berigtigelse

  Enhver per­son, der er berørt af behand­lin­gen af per­so­no­plys­nin­ger, har den ret, der er fast­sat i EU-direk­ti­vet og for­ord­nin­gen, til at få berig­ti­get urig­ti­ge per­so­no­plys­nin­ger om ham eller hen­de uden for­sin­kel­se. End­vi­de­re har den regis­tre­rede ret til at anmo­de om at få ufuld­s­tæn­di­ge per­so­no­plys­nin­ger sup­pleret, herun­der ved hjælp af en sup­ple­ren­de erklæ­ring, under hen­syn­ta­gen til for­må­let med behandlingen.

  Hvis en regis­tre­ret øns­ker at udø­ve den­ne ret til berig­ti­gel­se, kan han eller hun til enhver tid kon­tak­te enhver medar­bej­der hos den dataansvarlige.

 • d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)

  Enhver per­son, der er berørt af behand­lin­gen af per­so­no­plys­nin­ger, har i hen­hold til EU-direk­ti­vet og for­ord­nin­gen ret til fra den regis­ter­ans­var­li­ge at få per­so­no­plys­nin­ger om ham eller hen­de slet­tet uden for­sin­kel­se, hvis en af føl­gen­de grun­de er til stede, og hvis behand­lin­gen ikke er nødvendig:

  • Per­so­no­plys­nin­ger­ne blev ind­sam­let eller på anden måde behand­let til for­mål, hvor­til de ikke læn­ge­re er nødvendige.
  • Den regis­tre­rede til­ba­ge­kal­der det sam­tykke, som behand­lin­gen var baseret på, i hen­hold til arti­kel 6, stk. 1, lit­ra a), i GDPR eller arti­kel 9, stk. 2, lit­ra a), i GDPR, og der er ikke noget andet rets­grund­lag for behandlingen.
  • Den regis­tre­rede gør ind­si­gel­se mod behand­lin­gen i hen­hold til arti­kel 21, stk. 1, i GDPR, og der ikke er nogen tungt­vejen­de legi­ti­me grun­de til behand­lin­gen, eller den regis­tre­rede gør ind­si­gel­se mod behand­lin­gen i hen­hold til arti­kel 21, stk. 2, i GDPR.
  • Per­so­no­plys­nin­ger­ne er ble­vet behand­let ulovligt.
  • Slet­nin­gen af per­so­no­plys­nin­ger­ne er nød­ven­dig for at over­hol­de en ret­lig forp­lig­tel­se i hen­hold til EU-ret­ten eller med­lem­s­stat­er­nes lov­giv­ning, som den regis­ter­ans­var­li­ge er underlagt.
  • Per­so­no­plys­nin­ger­ne blev ind­sam­let i for­bin­delse med infor­ma­ti­ons­sam­fund­stje­nes­ter, der til­by­des i hen­hold til arti­kel 8, stk. 1, i DS-GVO.

  Hvis en af de oven­nævn­te grun­de gør sig gæl­den­de, og en regis­tre­ret per­son øns­ker at få slet­tet per­so­no­plys­nin­ger, der er lag­ret hos KUHN SOLUTIONS, kan han eller hun til enhver tid kon­tak­te enhver medar­bej­der hos den data­ans­var­li­ge. Medar­bej­de­ren hos KUHN SOLUTIONS vil sør­ge for, at oplys­nin­ger­ne straks slettes.

  Hvis per­so­no­plys­nin­ger­ne er ble­vet offent­ligg­jort af KUHN SOLUTIONS, og vores virksom­hed som den ansvar­li­ge part er forp­lig­tet til at slet­te per­so­no­plys­nin­ger­ne i hen­hold til art. 17, stk. 1 DS-GVO om at slet­te per­so­no­plys­nin­ger­ne, skal KUHN SOLUTIONS gen­nem­fø­re rime­li­ge for­an­stalt­nin­ger, herun­der teknis­ke for­an­stalt­nin­ger, under hen­syn­ta­gen til den til­gæn­ge­li­ge tekno­lo­gi og omkost­nin­ger­ne ved gen­nem­fø­rel­sen, for at infor­me­re and­re data­ans­var­li­ge, der behand­ler de offent­ligg­jor­te per­so­no­plys­nin­ger, om, at den regis­tre­rede har anmo­det dis­se and­re data­ans­var­li­ge om at slet­te alle links til per­so­no­plys­nin­ger­ne eller kopier eller kopier af per­so­no­plys­nin­ger­ne, med­mind­re behand­lin­gen er nød­ven­dig. Medar­bej­de­ren hos KUHN SOLUTIONS vil arran­ge­re det nød­ven­di­ge i indi­vi­du­el­le tilfælde.

 • e) Ret til begrænsning af behandling

  Enhver per­son, der er berørt af behand­lin­gen af per­so­no­plys­nin­ger, har i hen­hold til EU-direk­ti­vet og for­ord­nin­gen ret til at få den regis­ter­ans­var­li­ge til at begræn­se behand­lin­gen af per­so­no­plys­nin­ger, hvis en af føl­gen­de betin­gel­ser er opfyldt:

  • Den regis­tre­rede per­son anfæg­ter nøjag­tig­he­den af per­so­no­plys­nin­ger­ne i en peri­ode, der giver den regis­ter­ans­var­li­ge mulig­hed for at kon­trol­lere nøjag­tig­he­den af personoplysningerne.
  • Behand­lin­gen er ulov­lig, den regis­tre­rede gør ind­si­gel­se mod slet­ning af per­so­no­plys­nin­ger­ne og anmo­der i stedet om begræns­ning af bru­gen af personoplysningerne.
  • Den data­ans­var­li­ge har ikke læn­ge­re brug for per­so­no­plys­nin­ger­ne til for­må­let med behand­lin­gen, men den regis­tre­rede har brug for dem til at fast­slå, udø­ve eller forsva­re retskrav.
  • Den regis­tre­rede har gjort ind­si­gel­se mod behand­lin­gen i hen­hold til arti­kel 21, stk. 1, i GDPR, og det er end­nu ikke klart, om den data­ans­var­li­ges legi­ti­me grun­de har for­rang for den registreredes.

  Hvis en af de oven­nævn­te betin­gel­ser er opf­yldt, og en regis­tre­ret øns­ker at anmo­de om begræns­ning af de per­so­no­plys­nin­ger, der er lag­ret af KUHN SOLUTIONS, kan han eller hun til enhver tid kon­tak­te enhver medar­bej­der hos den data­ans­var­li­ge. Medar­bej­de­ren hos KUHN SOLUTIONS vil sør­ge for, at behand­lin­gen begrænses.

 • f) Ret til dataportabilitet

  Enhver per­son, der er berørt af behand­lin­gen af per­so­no­plys­nin­ger, har i hen­hold til EU-direk­ti­vet og for­ord­nin­gen ret til at mod­ta­ge de per­so­no­plys­nin­ger om ham eller hen­de, som den regis­tre­rede har lever­et til en regis­ter­ans­var­lig, i et struk­tur­e­ret, almin­de­ligt anvendt og mas­kin­læs­bart for­mat. Den regis­tre­rede har også ret til at vide­re­gi­ve såd­an­ne oplys­nin­ger til en anden data­ans­var­lig uden hin­d­ring fra den data­ans­var­li­ge, som per­so­no­plys­nin­ger­ne er ble­vet lever­et til, forud­sat at behand­lin­gen er baseret på sam­tykke i hen­hold til arti­kel 6, stk. 1, lit­ra a), i GDPR eller arti­kel 9, stk. 2, lit­ra a), i GDPR eller på en kon­trakt i hen­hold til arti­kel 6, stk. 1, lit­ra b), i GDPR, og at behand­lin­gen udfø­res med auto­ma­tiser­e­de mid­ler, med­mind­re behand­lin­gen er nød­ven­dig for udfø­rel­sen af en opga­ve af almen inter­es­se eller som led i udø­vel­sen af offent­lig myn­dig­hed, der er til­lagt den dataansvarlige.

  End­vi­de­re har den regis­tre­rede, når han eller hun udø­ver sin ret til data­por­ta­bi­li­tet i hen­hold til arti­kel 20, stk. 1, i GDPR, ret til at få per­so­no­plys­nin­ger­ne over­ført direk­te fra en data­ans­var­lig til en anden data­ans­var­lig, i det omfang det­te er teknisk muligt, og forud­sat at det­te ikke har nega­ti­ve kon­sek­ven­ser for and­re per­so­ners ret­tig­he­der og frihedsrettigheder.

  For at gøre ret­ten til data­por­ta­bi­li­tet gæl­den­de kan den regis­tre­rede til enhver tid kon­tak­te enhver medar­bej­der hos KUHN SOLUTIONS.

 • g) Ret til at gøre indsigelse

  Enhver per­son, der er berørt af behand­lin­gen af per­so­no­plys­nin­ger, har den ret, der er fast­sat i det euro­pæis­ke direk­tiv og den euro­pæis­ke for­ord­ning, til til enhver tid at gøre ind­si­gel­se af grun­de, der vedrø­rer ved­kom­men­des sær­li­ge situa­ti­on, mod behand­ling af per­so­no­plys­nin­ger om ved­kom­men­de, der fore­ta­ges på grund­lag af arti­kel 6, stk. 1, lit­ra e) eller f), i GDPR. Det­te gæl­der også for pro­fi­le­ring på grund­lag af dis­se bestemmelser.

  KUHN SOLUTIONS skal ikke læn­ge­re behand­le per­so­no­plys­nin­ger­ne i til­fæl­de af ind­si­gel­se, med­mind­re vi kan påvi­se tvin­g­en­de legi­ti­me grun­de til behand­lin­gen, som vejer tun­ge­re end den regis­tre­redes inter­es­ser, ret­tig­he­der og fri­heds­ret­tig­he­der, eller for at gøre rets­krav gæl­den­de, udø­ve eller forsva­re dem.

  Hvis KUHN SOLUTIONS behand­ler per­so­no­plys­nin­ger med hen­blik på direk­te mar­keds­fø­ring, har den regis­tre­rede til enhver tid ret til at gøre ind­si­gel­se mod behand­ling af per­so­no­plys­nin­ger, der behand­les med hen­blik på en sådan mar­keds­fø­ring. Det­te gæl­der også for pro­fi­le­ring, for så vidt som den er rela­te­ret til sådan direk­te mar­keds­fø­ring. Hvis den regis­tre­rede gør ind­si­gel­se over for KUHN SOLUTIONS mod behand­ling til direk­te mar­keds­fø­rings­for­mål, vil KUHN SOLUTIONS ikke læn­ge­re behand­le per­so­no­plys­nin­ger­ne til dis­se formål.

  Den regis­tre­rede har desu­den ret til af grun­de, der vedrø­rer hans eller hen­des sær­li­ge situa­ti­on, at gøre ind­si­gel­se mod behand­ling af per­so­no­plys­nin­ger om ham eller hen­de, som fore­ta­ges af KUHN SOLUTIONS til videns­ka­be­li­ge eller his­to­ris­ke forsk­nings­for­mål eller til sta­tis­ti­s­ke for­mål i hen­hold til databes­kyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 89, stk. 1, med­mind­re en sådan behand­ling er nød­ven­dig for udfø­rel­sen af en opga­ve i almen­he­dens interesse.

  For at udø­ve sin ret til at gøre ind­si­gel­se kan den regis­tre­rede direk­te kon­tak­te enhver medar­bej­der hos KUHN SOLUTIONS eller en anden medar­bej­der. Den regis­tre­rede kan også frit udø­ve sin ret til at gøre ind­si­gel­se i for­bin­delse med bru­gen af infor­ma­ti­ons­sam­fund­stje­nes­ter, uan­set direk­tiv 2002/58/EF, ved hjælp af auto­ma­tiser­e­de pro­ce­du­rer ved hjælp af teknis­ke specifikationer.

 • h) Automatiserede afgørelser i individuelle tilfælde, herunder profilering

  Enhver per­son, der er berørt af behand­lin­gen af per­so­no­plys­nin­ger, har i hen­hold til EU-direk­ti­vet og for­ord­nin­gen ret til ikke at bli­ve under­kas­tet en afgø­rel­se, der ude­luk­ken­de er baseret på auto­ma­tise­ret behand­ling, herun­der pro­fi­le­ring, og som har rets­vir­k­nin­ger for den pågæl­den­de eller på tils­va­ren­de måde påvir­ker den pågæl­den­de væsent­ligt, forud­sat at bes­lut­nin­gen 1) ikke er nød­ven­dig for at indgå eller opf­yl­de en kon­trakt mel­lem den regis­tre­rede og den data­ans­var­li­ge, eller 2) er til­ladt i hen­hold til EU-ret­ten eller med­lem­s­stat­er­nes lov­giv­ning, som den data­ans­var­li­ge er under­lagt, og at den­ne lov­giv­ning inde­hol­der pas­sen­de for­an­stalt­nin­ger til bes­kyt­tel­se af den regis­tre­redes ret­tig­he­der og fri­heds­ret­tig­he­der og legi­ti­me inter­es­ser, eller 3) er truf­fet med den regis­tre­redes udt­rykke­li­ge samtykke.

  Hvis bes­lut­nin­gen (1) er nød­ven­dig for at indgå eller opf­yl­de en kon­trakt mel­lem den regis­tre­rede og den data­ans­var­li­ge, eller (2) den træf­fes med den regis­tre­redes udt­rykke­li­ge sam­tykke, skal KUHN SOLUTIONS gen­nem­fø­re pas­sen­de for­an­stalt­nin­ger for at bes­kyt­te den regis­tre­redes ret­tig­he­der og fri­heds­ret­tig­he­der og legi­ti­me inter­es­ser, hvilket som mini­mum omf­at­ter ret­ten til at få den regis­tre­redes inddra­gel­se af den data­ans­var­li­ge, til at give udt­ryk for sit syn­s­punkt og til at anfæg­te beslutningen.

  Hvis den regis­tre­rede øns­ker at udø­ve sine ret­tig­he­der vedrø­ren­de auto­ma­tiser­e­de afgø­rel­ser, kan han eller hun til enhver tid kon­tak­te enhver medar­bej­der hos den dataansvarlige.

 • i) Ret til at tilbagekalde samtykke i henhold til databeskyttelseslovgivningen

  Enhver per­son, der er berørt af behand­lin­gen af per­so­no­plys­nin­ger, har i hen­hold til EU-direk­ti­vet og for­ord­nin­gen ret til til enhver tid at træk­ke sit sam­tykke til behand­lin­gen af per­so­no­plys­nin­ger tilbage.

  Hvis den regis­tre­rede øns­ker at udø­ve ret­ten til at træk­ke sit sam­tykke til­ba­ge, kan han eller hun til enhver tid kon­tak­te enhver medar­bej­der hos den dataansvarlige.

8. databeskyttelsesbestemmelser om brug og anvendelse af Facebook

Den data­ans­var­li­ge har inte­gre­ret kom­po­nen­ter fra virksom­he­den Face­book på det­te websted. Face­book er et socialt netværk.

Et socialt net­værk er et socialt mødes­ted på inter­net­tet, et onlin­e­fæl­less­kab, der nor­malt giver bru­ger­ne mulig­hed for at kom­mu­ni­kere og inter­age­re med hin­an­den i et vir­tu­elt rum. Et socialt net­værk kan fun­ge­re som en plat­form for udveks­ling af men­in­ger og erfa­rin­ger eller giver inter­net­fæl­less­ka­bet mulig­hed for at give per­son­lige eller virksom­heds­re­la­te­re­de oplys­nin­ger. Face­book giver bru­ger­ne af det socia­le net­værk mulig­hed for at opret­te pri­va­te pro­fi­ler, uploa­de bil­le­der og ska­be net­værk via bl.a. venneanmodninger.

Face­books drifts­sels­kab er Face­book, Inc., 1 Hacker Way, Men­lo Park, CA 94025, USA. Den regis­ter­ans­var­li­ge for per­so­no­plys­nin­ger, hvor den regis­tre­rede bor uden for USA eller Cana­da, er Face­book Ire­land Ltd, 4 Grand Canal Squa­re, Grand Canal Har­bour, Dub­lin 2, Irland.

Hver gang en af de enkel­te sider på det­te websted, der dri­ves af den data­ans­var­li­ge, kal­des op, og der er inte­gre­ret en Face­book-kom­po­nent (Face­book-plugin) på den­ne side, får inter­net­brow­se­ren på den regis­tre­redes infor­ma­ti­ons­te­kno­lo­gis­ke sys­tem auto­ma­ti­sk den pågæl­den­de Face­book-kom­po­nent til at down­loa­de en repræ­sen­ta­ti­on af den tils­va­ren­de Face­book-kom­po­nent fra Face­book. Du kan fin­de en kom­plet over­sigt over alle Face­book-plugins på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Inden for ram­mer­ne af den­ne teknis­ke pro­ce­du­re mod­ta­ger Face­book oplys­nin­ger om, hvilken spe­ci­fik under­si­de på vores websted den regis­tre­rede har besøgt.

Hvis den regis­tre­rede samt­idig er log­get ind på Face­book, gen­ken­der Face­book, hvilken spe­ci­fik under­si­de på vores websted den regis­tre­rede besø­ger, hver gang den regis­tre­rede rin­ger op på vores websted og i hele den peri­ode, hvor den pågæl­den­de ophol­der sig på vores websted. Dis­se oplys­nin­ger ind­sam­les af Face­book-kom­po­nen­ten og til­knyt­tes af Face­book til den regis­tre­redes Face­book-kon­to. Hvis den regis­tre­rede akti­ve­rer en af de Face­book-knap­per, der er inte­gre­ret på vores hjem­mesi­de, f.eks. knap­pen „Syn­es godt om“, eller hvis den regis­tre­rede skri­ver en kom­men­tar, til­de­ler Face­book dis­se oplys­nin­ger til den regis­tre­redes per­son­lige Face­book-brug­er­kon­to og gemmer dis­se personoplysninger.

Face­book mod­ta­ger altid oplys­nin­ger via Face­book-kom­po­nen­ten om, at den regis­tre­rede har besøgt vores websted, hvis den regis­tre­rede er log­get ind på Face­book samt­idig med, at han/hun rin­ger til vores websted; det­te sker uan­set om den regis­tre­rede klik­ker på Face­book-kom­po­nen­ten eller ej. Hvis den regis­tre­rede ikke øns­ker, at dis­se oplys­nin­ger skal over­fø­res til Face­book, kan ved­kom­men­de for­hind­re over­førs­len ved at log­ge ud af sin Face­book-kon­to, inden han eller hun får adgang til vores websted.

Den data­po­li­tik, som Face­book har offent­ligg­jort, og som kan fin­des på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, inde­hol­der oplys­nin­ger om Face­books ind­sam­ling, behand­ling og brug af per­so­no­plys­nin­ger. Den for­kla­rer også, hvilke indstil­lings­mu­lig­he­der Face­book til­by­der for at bes­kyt­te den regis­tre­redes pri­vat­liv. Desu­den fin­des der for­skel­li­ge appli­ka­tio­ner, der gør det muligt at under­trykke dataover­førs­len til Face­book. Såd­an­ne appli­ka­tio­ner kan bru­ges af den regis­tre­rede per­son til at under­trykke dataover­før­sel til Facebook.

9. fortrolighedspolitik om brug og anvendelse af Google+

Den data­ans­var­li­ge har inte­gre­ret Google+-knappen som en kom­po­nent på det­te websted. Goog­le+ er et såkal­dt socialt net­værk. Et socialt net­værk er et socialt mødes­ted på inter­net­tet, et onlin­e­fæl­less­kab, som nor­malt giver bru­ger­ne mulig­hed for at kom­mu­ni­kere og inter­age­re med hin­an­den i et vir­tu­elt rum. Et socialt net­værk kan fun­ge­re som en plat­form for udveks­ling af men­in­ger og erfa­rin­ger eller giver inter­net­fæl­less­ka­bet mulig­hed for at give per­son­lige eller virksom­heds­re­la­te­re­de oplys­nin­ger. Goog­le+ giver bru­ger­ne af det socia­le net­værk mulig­hed for bl.a. at opret­te pri­va­te pro­fi­ler, uploa­de bil­le­der og ska­be net­værk via venneanmodninger.

Drifts­sels­ka­bet for Goog­le+ er Goog­le Inc. med hjems­ted på 1600 Amphi­theat­re Pkwy, Moun­tain View, CA 94043–1351, USA.

Hver gang en af de enkel­te sider på det­te websted, der dri­ves af den data­ans­var­li­ge, og hvor der er inte­gre­ret en Google+-knap, kal­des en af de enkel­te sider på det­te websted, hvor der er inte­gre­ret en Google+-knap, bli­ver inter­net­brow­se­ren på den regis­tre­redes infor­ma­ti­ons­te­kno­lo­gis­ke sys­tem auto­ma­ti­sk for­an­le­di­get af den pågæl­den­de Google+-knap til at down­loa­de en repræ­sen­ta­ti­on af den tils­va­ren­de Google+-knap fra Goog­le. Inden for ram­mer­ne af den­ne teknis­ke pro­ce­du­re mod­ta­ger Goog­le oplys­nin­ger om, hvilken spe­ci­fik under­si­de på vores websted den regis­tre­rede har besøgt. Du kan fin­de fle­re oplys­nin­ger om Goog­le+ på https://developers.google.com/+/.

Hvis den regis­tre­rede samt­idig er log­get ind på Goog­le+, gen­ken­der Goog­le, hvilken spe­ci­fik under­si­de på vores websted den regis­tre­rede besø­ger, hver gang den regis­tre­rede rin­ger op på vores websted og i hele den peri­ode, hvor den pågæl­den­de ophol­der sig på vores websted. Dis­se oplys­nin­ger ind­sam­les via Google+-knappen og til­knyt­tes af Goog­le til den regis­tre­redes Google+-konto.

Hvis den regis­tre­rede akti­ve­rer en af de Google+-knapper, der er inte­gre­ret på vores websted, og der­med fore­ta­ger en Google+1‑anbefaling, knyt­ter Goog­le dis­se oplys­nin­ger til den regis­tre­redes per­son­lige Goog­le+ brug­er­kon­to og gemmer dis­se per­son­lige oplys­nin­ger. Goog­le gemmer den regis­tre­redes Google+1‑anbefaling og gør den offent­ligt til­gæn­ge­lig i over­ens­stem­melse med de vil­kår og betin­gel­ser, som den regis­tre­rede har accep­te­ret i den for­bin­delse. En Google+1‑anbefaling fra den regis­tre­rede på det­te websted vil efter­føl­gen­de bli­ve gemt og behand­let sam­men med and­re per­so­no­plys­nin­ger, f.eks. nav­net på den Google+1‑konto, som den regis­tre­rede bru­ger, og det foto, der er gemt på den­ne kon­to, i and­re Goog­le-tje­nes­ter, f.eks. i søge­mas­ki­nens resul­ta­ter i Goog­le-søge­mas­ki­nen, på den regis­tre­redes Goog­le-kon­to eller and­re steder, f.eks. på websteder eller i for­bin­delse med rekla­mer. Desu­den kan Goog­le sam­men­ko­ble besø­get på det­te websted med and­re per­so­no­plys­nin­ger, som Goog­le har lag­ret. Goog­le regis­tre­rer også dis­se per­son­lige oplys­nin­ger med hen­blik på at for­bed­re eller opti­me­re Goo­g­les for­skel­li­ge tjenester.

Goog­le mod­ta­ger altid oplys­nin­ger via Google+-knappen om, at den regis­tre­rede har besøgt vores websted, hvis den regis­tre­rede samt­idig er log­get ind på Goog­le+ på det tids­punkt, hvor han/hun opsø­ger vores websted; det­te sker uan­set om den regis­tre­rede klik­ker på Google+-knappen eller ej.

Hvis den regis­tre­rede ikke øns­ker, at per­so­no­plys­nin­ger over­fø­res til Goog­le, kan ved­kom­men­de for­hind­re en sådan over­før­sel ved at log­ge ud af sin Google+-konto, inden han eller hun får adgang til vores websted.

Yder­li­ge­re oplys­nin­ger og Goo­g­les gæl­den­de poli­tik om bes­kyt­tel­se af per­son­lige oplys­nin­ger fin­des på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Yder­li­ge­re vej­led­ning fra Goog­le om Google+1‑knappen fin­des på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. databeskyttelsesbestemmelser om brug og anvendelse af LinkedIn

Den data­ans­var­li­ge har inte­gre­ret kom­po­nen­ter fra Lin­kedIn Cor­po­ra­ti­on på det­te websted. Lin­kedIn er et inter­net­ba­seret socialt net­værk, der giver bru­ger­ne mulig­hed for at kom­me i kon­takt med eksis­ter­en­de for­ret­nings­for­bin­del­ser og ska­be nye for­ret­nings­for­bin­del­ser. Over 400 mil­lio­ner regis­tre­rede per­so­ner bru­ger Lin­kedIn i mere end 200 lan­de. Det gør Lin­kedIn til den størs­te plat­form for for­ret­nings­for­bin­del­ser og et af de mest besøg­te websteder i verden.

Lin­kedIns drifts­sels­kab er Lin­kedIn Cor­po­ra­ti­on, 2029 Stier­lin Court Moun­tain View, CA 94043, USA. For databes­kyt­tel­ses­spørgs­mål uden for USA er det Lin­kedIn Ire­land, Pri­va­cy Poli­cy Issu­es, Wil­ton Pla­za, Wil­ton Place, Dub­lin 2, Irland, der er ansvarlig.

Ved hvert enkelt opkald af vores websted, der er uds­ty­ret med en Lin­kedIn-kom­po­nent (Lin­kedIn-plugin), får den­ne kom­po­nent den brow­ser, som den pågæl­den­de per­son bru­ger, til at down­loa­de en tils­va­ren­de repræ­sen­ta­ti­on af kom­po­nen­ten fra Lin­kedIn. Du kan fin­de yder­li­ge­re oplys­nin­ger om Lin­kedIn-plugins på https://developer.linkedin.com/plugins. Som en del af den­ne teknis­ke pro­ce­du­re mod­ta­ger Lin­kedIn oplys­nin­ger om, hvilken spe­ci­fik under­si­de på vores websted den regis­tre­rede har besøgt.

Hvis den regis­tre­rede samt­idig er log­get ind på Lin­kedIn, gen­ken­der Lin­kedIn, hvilken spe­ci­fik under­si­de på vores websted den regis­tre­rede besø­ger ved hvert opkald af vores websted fra den regis­tre­rede og i hele den peri­ode, hvor den pågæl­den­de ophol­der sig på vores websted. Dis­se oplys­nin­ger ind­sam­les af Lin­kedIn-kom­po­nen­ten og til­de­les af Lin­kedIn til den regis­tre­redes respek­ti­ve Lin­kedIn-kon­to af Lin­kedIn. Hvis den regis­tre­rede akti­ve­rer en Lin­kedIn-knap, der er inte­gre­ret på vores websted, til­de­ler Lin­kedIn dis­se oplys­nin­ger til den regis­tre­redes per­son­lige Lin­kedIn-brug­er­kon­to og gemmer dis­se per­son­lige oplysninger.

Lin­kedIn mod­ta­ger altid oplys­nin­ger via Lin­kedIn-kom­po­nen­ten om, at den regis­tre­rede har besøgt vores websted, hvis den regis­tre­rede er log­get ind på Lin­kedIn samt­idig med, at han/hun rin­ger til vores websted; det­te sker uan­set om den regis­tre­rede klik­ker på Lin­kedIn-kom­po­nen­ten eller ej. Hvis den regis­tre­rede ikke øns­ker, at dis­se oplys­nin­ger over­fø­res til Lin­kedIn, kan ved­kom­men­de for­hind­re over­førs­len ved at log­ge ud af sin Lin­kedIn-kon­to, inden han eller hun får adgang til vores websted.

Lin­kedIn giver mulig­hed for at afmel­de e‑mails, sms-bes­ke­der og mål­ret­te­de annon­cer og for at admi­nis­tre­re annon­ce­ind­stil­lin­ger­ne på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Lin­kedIn bru­ger også part­ne­re som Quantcast, Goog­le Ana­ly­tics, Blue­Kai, Dou­ble­Click, Niel­sen, Coms­core, Elo­qua og Lota­me, som kan sæt­te coo­kies. Såd­an­ne coo­kies kan afvi­ses på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Lin­kedIns gæl­den­de poli­tik om bes­kyt­tel­se af per­son­lige oplys­nin­ger fin­des på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Lin­kedIns coo­kie­po­li­tik fin­des på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. databeskyttelsesbestemmelser om brug og anvendelse af Twitter

Den data­ans­var­li­ge har inte­gre­ret Twit­ter-kom­po­nen­ter på det­te websted. Twit­ter er en flers­pro­get, offent­ligt til­gæn­ge­lig mikro­blog­ging-tje­nes­te, hvor bru­ger­ne kan offent­lig­gø­re og dis­tri­bue­re såkal­d­te tweets, dvs. kor­te bes­ke­der på højst 280 tegn. Dis­se kor­te bes­ke­der kan læses af alle, også af per­so­ner, der ikke er regis­tre­ret på Twit­ter. Tweets vises dog også til den pågæl­den­de bru­gers såkal­d­te fol­lo­wers. Føl­ge­re er and­re Twit­ter-bru­ge­re, der føl­ger en bru­gers tweets. Twit­ter gør det desu­den muligt at hen­ven­de sig til et bredt publi­kum via hash­tags, links eller retweets.

Twit­ter dri­ves af Twit­ter, Inc., 1355 Mar­ket Street, Suite 900, San Fran­cis­co, CA 94103, USA.

Hver gang en af de enkel­te sider på det­te websted, der dri­ves af den data­ans­var­li­ge, kal­des op, og hvor der er inte­gre­ret en Twit­ter-kom­po­nent (Twit­ter-knap), får inter­net­brow­se­ren på den regis­tre­redes infor­ma­ti­ons­te­kno­lo­gis­ke sys­tem auto­ma­ti­sk den pågæl­den­de Twit­ter-kom­po­nent til at down­loa­de en repræ­sen­ta­ti­on af den tils­va­ren­de Twit­ter-kom­po­nent fra Twit­ter. Yder­li­ge­re oplys­nin­ger om Twit­ter-knap­per­ne fin­des på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Inden for ram­mer­ne af den­ne teknis­ke pro­ce­du­re mod­ta­ger Twit­ter oplys­nin­ger om, hvilken spe­ci­fik under­si­de på vores websted den regis­tre­rede har besøgt. For­må­let med at inte­gre­re Twit­ter-kom­po­nen­ten er at give vores bru­ge­re mulig­hed for at spre­de indhol­det af det­te websted, at gøre det­te websted kendt i den digi­ta­le ver­den og at øge ant­al­let af besø­gen­de på vores websted.

Hvis den regis­tre­rede samt­idig er log­get ind på Twit­ter, gen­ken­der Twit­ter, hvilken spe­ci­fik under­si­de på vores websted den regis­tre­rede besø­ger, hver gang den regis­tre­rede rin­ger op på vores websted og i hele den peri­ode, hvor den pågæl­den­de ophol­der sig på vores websted. Dis­se oplys­nin­ger ind­sam­les af Twit­ter-kom­po­nen­ten og til­knyt­tes af Twit­ter til den regis­tre­redes Twit­ter-kon­to. Hvis den regis­tre­rede akti­ve­rer en af de Twit­ter-knap­per, der er inte­gre­ret på vores websted, vil de data og oplys­nin­ger, der såle­des over­fø­res, bli­ve til­delt den regis­tre­redes per­son­lige Twit­ter-brug­er­kon­to og bli­ve gemt og behand­let af Twitter.

Twit­ter mod­ta­ger altid oplys­nin­ger via Twit­ter-kom­po­nen­ten om, at den regis­tre­rede har besøgt vores websted, hvis den regis­tre­rede er log­get ind på Twit­ter samt­idig med, at han/hun rin­ger til vores websted; det­te sker uan­set om den regis­tre­rede klik­ker på Twit­ter-kom­po­nen­ten eller ej. Hvis den regis­tre­rede ikke øns­ker, at dis­se oplys­nin­ger over­fø­res til Twit­ter, kan ved­kom­men­de for­hind­re over­førs­len ved at log­ge ud af sin Twit­ter-kon­to, inden han eller hun får adgang til vores websted.

Twit­ters gæl­den­de poli­tik om bes­kyt­tel­se af per­son­lige oplys­nin­ger fin­des på https://twitter.com/privacy?lang=de.

12. databeskyttelsesbestemmelser om brug og anvendelse af Xing

Den data­ans­var­li­ge har inte­gre­ret kom­po­nen­ter fra Xing på det­te websted. Xing er et inter­net­ba­seret socialt net­værk, der giver bru­ger­ne mulig­hed for at kom­me i kon­takt med eksis­ter­en­de for­ret­nings­kon­tak­ter og ska­be nye for­ret­nings­kon­tak­ter. Indi­vi­du­el­le bru­ge­re kan opret­te en per­son­lig pro­fil af sig selv på Xing. Virksom­he­der kan f.eks. opret­te virksom­heds­pro­fi­ler eller offent­lig­gø­re job­til­bud på Xing.

Xing’s drifts­sels­kab er XING SE, Damm­tor­stra­ße 30, 20354 Ham­burg, Tyskland.

Hver gang en af de enkel­te sider på det­te websted, der dri­ves af den data­ans­var­li­ge, kal­des op, og hvor der er inte­gre­ret en Xing-kom­po­nent (Xing-plugin), bli­ver inter­net­brow­se­ren på den regis­tre­redes infor­ma­ti­ons­te­kno­lo­gis­ke sys­tem auto­ma­ti­sk opfor­dret af den pågæl­den­de Xing-kom­po­nent til at down­loa­de en repræ­sen­ta­ti­on af den tils­va­ren­de Xing-kom­po­nent fra Xing. Yder­li­ge­re oplys­nin­ger om Xing-plugins kan fin­des på https://dev.xing.com/plugins. Inden for ram­mer­ne af den­ne teknis­ke pro­ce­du­re mod­ta­ger Xing oplys­nin­ger om, hvilken spe­ci­fik under­si­de på vores websted den regis­tre­rede har besøgt.

Hvis den regis­tre­rede samt­idig er log­get ind på Xing, gen­ken­der Xing, hvilken spe­ci­fik under­si­de på vores websted den regis­tre­rede besø­ger, hver gang den regis­tre­rede rin­ger op på vores websted og i hele den peri­ode, hvor den pågæl­den­de ophol­der sig på vores websted. Dis­se oplys­nin­ger ind­sam­les af Xing-kom­po­nen­ten og til­knyt­tes af Xing til den regis­tre­redes respek­ti­ve Xing-kon­to af Xing. Hvis den regis­tre­rede akti­ve­rer en af de Xing-knap­per, der er inte­gre­ret på vores websted, f.eks. knap­pen „Del“, til­de­ler Xing dis­se oplys­nin­ger til den regis­tre­redes per­son­lige Xing-brug­er­kon­to og gemmer dis­se per­son­lige oplysninger.

Xing mod­ta­ger altid oplys­nin­ger via Xing-kom­po­nen­ten om, at den regis­tre­rede har besøgt vores websted, hvis den regis­tre­rede er log­get ind på Xing samt­idig med, at han/hun rin­ger til vores websted; det­te sker uan­set om den regis­tre­rede klik­ker på Xing-kom­po­nen­ten eller ej. Hvis den regis­tre­rede ikke øns­ker, at dis­se oplys­nin­ger skal sen­des til Xing, kan han eller hun for­hind­re over­førs­len ved at log­ge ud af sin Xing-kon­to, inden han eller hun får adgang til vores websted.

De databes­kyt­tel­ses­be­stem­mel­ser, der er offent­ligg­jort af Xing, og som kan fin­des på https://www.xing.com/privacy, inde­hol­der oplys­nin­ger om Xings ind­sam­ling, behand­ling og brug af per­so­no­plys­nin­ger. Xing har desu­den offent­ligg­jort oplys­nin­ger om databes­kyt­tel­se for XING Share-knap­pen på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

13. databeskyttelsesbestemmelser om brug og anvendelse af YouTube

Den data­ans­var­li­ge har inte­gre­ret You­Tube-kom­po­nen­ter på det­te websted. You­Tube er en video­por­tal på inter­net­tet, hvor vide­oud­gi­ve­re gra­tis kan læg­ge video­klip ud, og hvor and­re bru­ge­re kan se, bedøm­me og kom­men­te­re dem, også gra­tis. You­Tube giver mulig­hed for at offent­lig­gø­re alle typer video­er, og der­for kan man via inter­net­por­ta­len få adgang til kom­plet­te film- og tv-pro­grammer, men også musik­vi­deo­er, trai­le­re eller video­er, som bru­ger­ne selv har lavet.

YouTube’s drifts­sels­kab er You­Tube, LLC, 901 Cher­ry Ave, San Bru­no, CA 94066, USA. You­Tube, LLC er et dat­ter­sels­kab af Goog­le Inc., 1600 Amphi­theat­re Pkwy, Moun­tain View, CA 94043–1351, USA.

Hver gang en af de enkel­te sider på det­te websted, der dri­ves af den data­ans­var­li­ge, kal­des op, og hvor der er inte­gre­ret en You­Tube-kom­po­nent (You­Tube-video), får inter­net­brow­se­ren på den regis­tre­redes infor­ma­ti­ons­te­kno­lo­gis­ke sys­tem auto­ma­ti­sk den pågæl­den­de You­Tube-kom­po­nent til at down­loa­de en repræ­sen­ta­ti­on af den tils­va­ren­de You­Tube-kom­po­nent fra You­Tube. Yder­li­ge­re oplys­nin­ger om You­Tube fin­des på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Inden for ram­mer­ne af den­ne teknis­ke pro­ce­du­re mod­ta­ger You­Tube og Goog­le oplys­nin­ger om, hvilken spe­ci­fik under­si­de på vores websted den regis­tre­rede har besøgt.

Hvis den regis­tre­rede samt­idig er log­get ind på You­Tube, gen­ken­der You­Tube, hvilken spe­ci­fik under­si­de på vores websted den regis­tre­rede besø­ger, når en under­si­de, der inde­hol­der en You­Tube-video, kal­des op. Dis­se oplys­nin­ger ind­sam­les af You­Tube og Goog­le og til­knyt­tes den regis­tre­redes YouTube-konto.

You­Tube og Goog­le mod­ta­ger altid oplys­nin­ger via You­Tube-kom­po­nen­ten om, at den regis­tre­rede har besøgt vores websted, hvis den regis­tre­rede er log­get ind på You­Tube samt­idig med, at han/hun rin­ger til vores websted, uan­set om den regis­tre­rede klik­ker på en You­Tube-video eller ej. Hvis den regis­tre­rede ikke øns­ker, at dis­se oplys­nin­ger skal over­fø­res til You­Tube og Goog­le, kan ved­kom­men­de for­hind­re over­førs­len ved at log­ge ud af sin You­Tube-kon­to, inden han eller hun går ind på vores websted.

Den poli­tik om bes­kyt­tel­se af per­son­lige oplys­nin­ger, som You­Tube har offent­ligg­jort, og som kan fin­des på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, inde­hol­der oplys­nin­ger om You­Tube og Goo­g­les ind­sam­ling, behand­ling og brug af per­son­lige oplysninger.

14. Retsgrundlaget for behandlingen

Arti­kel 6 I lit. a DS-GVO tje­ner som rets­grund­lag for vores virksom­hed for behand­lin­ger, hvor vi indhen­ter sam­tykke til et spe­ci­fikt behand­lings­for­mål. Hvis behand­lin­gen af per­so­no­plys­nin­ger er nød­ven­dig for opf­yl­del­sen af en kon­trakt, som den regis­tre­rede er part i, hvilket f.eks. er til­fæl­det med behand­lin­ger, der er nød­ven­di­ge for leve­ring af varer eller leve­ring af and­re ydel­ser eller veder­lag, er behand­lin­gen baseret på arti­kel 6 I lit. b DS-GVO. Det sam­me gæl­der for behand­lin­ger, der er nød­ven­di­ge for gen­nem­fø­rel­sen af for­an­stalt­nin­ger forud for kon­trak­t­ind­gåel­se, f.eks. i for­bin­delse med fore­spørgs­ler om vores pro­duk­ter eller tje­nes­ter. Hvis vores virksom­hed er under­lagt en ret­lig forp­lig­tel­se, som gør det nød­ven­digt at behand­le per­so­no­plys­nin­ger, f.eks. til opf­yl­delse af skat­te­forp­lig­tel­ser, er behand­lin­gen baseret på art. 6 I lit. c DS-GVO. I sjæld­ne til­fæl­de kan behand­lin­gen af per­so­no­plys­nin­ger bli­ve nød­ven­dig for at bes­kyt­te den regis­tre­redes eller en anden fysisk per­sons vita­le inter­es­ser. Det­te vil­le f.eks. være til­fæl­det, hvis en besø­gen­de skul­le kom­me til ska­de i vores loka­ler, og hans eller hen­des navn, alder, syge­s­ik­rings­oplys­nin­ger eller and­re vig­ti­ge oplys­nin­ger der­for skul­le vide­re­gi­ves til en læge, et hos­pi­tal eller en anden tred­jepart. I så fald vil behand­lin­gen være baseret på arti­kel 6, stk. 1, lit­ra d, i DS-GVO.
I sids­te ende kan behand­lin­gen være baseret på arti­kel 6, stk. 1, lit­ra f, i DS-GVO. Behand­lin­ger, der ikke er omf­at­tet af et af de oven­nævn­te rets­grund­lag, er baseret på det­te rets­grund­lag, hvis behand­lin­gen er nød­ven­dig for at bes­kyt­te en legi­tim inter­es­se hos vores virksom­hed eller en tred­jepart, forud­sat at den regis­tre­redes inter­es­ser, grund­læg­gen­de ret­tig­he­der og fri­heds­ret­tig­he­der ikke tils­i­desæt­tes. Såd­an­ne behand­lin­ger er især til­ladt for os, for­di de spe­ci­fikt er nævnt af den euro­pæis­ke lov­gi­ver. I den for­bin­delse var den af den opf­at­tel­se, at der kun­ne anta­ges at være en legi­tim inter­es­se, hvis den regis­tre­rede er kun­de hos den regis­ter­ans­var­li­ge (betragt­ning 47, sæt­ning 2, i den gene­rel­le for­ord­ning om databeskyttelse).

15. legitime interesser i behandlingen, der forfølges af den dataansvarlige eller en tredjepart

Hvis behand­lin­gen af per­so­no­plys­nin­ger er baseret på arti­kel 6 I lit. f DS-GVO, er vores legi­ti­me inter­es­se at udfø­re vores for­ret­nings­ak­ti­vi­te­ter til gavn for alle vores medar­bej­de­res og vores akti­onæ­rers velfærd.

16. varigheden af opbevaringen af personoplysningerne

Kri­te­riet for varig­he­den af opbe­va­rin­gen af per­so­no­plys­nin­ger er den respek­ti­ve lov­bes­tem­te opbe­va­ring­s­pe­ri­ode. Efter udlø­bet af den­ne peri­ode slet­tes de tils­va­ren­de oplys­nin­ger ruti­ne­mæs­sigt, hvis de ikke læn­ge­re er nød­ven­di­ge for opf­yl­del­sen eller ind­led­nin­gen af kontrakten.

17. lovmæssige eller kontraktmæssige krav om at levere personoplysningerne; nødvendighed for indgåelsen af kontrakten; den registreredes forpligtelse til at levere personoplysningerne; mulige konsekvenser af at undlade at levere personoplysningerne

Vi vil ger­ne infor­me­re dig om, at udle­ve­rin­gen af per­son­lige data del­vist er påkræ­vet i hen­hold til loven (f.eks. skat­te­be­stem­mel­ser) eller også kan være et resul­tat af kon­trakt­mæs­si­ge bestem­mel­ser (f.eks. oplys­nin­ger om kontraktpartneren).
Nog­le gan­ge kan det være nød­ven­digt for at indgå en kon­trakt, at en regis­tre­ret per­son skal give os per­so­no­plys­nin­ger, som efter­føl­gen­de skal behand­les af os. Den regis­tre­rede er f.eks. forp­lig­tet til at give os per­so­no­plys­nin­ger, hvis vores virksom­hed indgår en kon­trakt med ham eller hen­de. Hvis per­so­no­plys­nin­ger­ne ikke leve­res, vil det bety­de, at kon­trak­ten med den regis­tre­rede ikke kan indgås.
Før den regis­tre­rede per­son giver per­so­no­plys­nin­ger, skal den regis­tre­rede kon­tak­te en af vores medar­bej­de­re. Vores medar­bej­der infor­me­rer den regis­tre­rede i hvert enkelt til­fæl­de om, hvor­vidt det er påkræ­vet i hen­hold til loven eller kon­trak­ten at leve­re per­so­no­plys­nin­ger­ne eller om det er nød­ven­digt for indgåel­sen af kon­trak­ten, om der er en forp­lig­tel­se til at leve­re per­so­no­plys­nin­ger­ne, og hvilke kon­sek­ven­ser det vil få, hvis per­so­no­plys­nin­ger­ne ikke leveres.

18. eksistensen af automatiseret beslutningstagning

Som en ansvar­lig virksom­hed anven­der vi ikke auto­ma­ti­sk bes­lut­nings­tagning eller profilering.

Den­ne databes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring blev udar­bej­det af gene­ra­to­ren for databes­kyt­tel­se­ser­klæ­rin­gen DGD Deut­sche Gesell­schaft für Daten­schutz GmbH, som fun­ge­rer som en Eks­tern databes­kyt­tel­ses­råd­gi­ver Bam­berg er aktiv i samar­bej­de med Advo­kat i it- og databes­kyt­tel­se Chris­ti­an Sol­me­cke oprettet.

Yderligere tilføjelser til privatlivspolitikken

SSL-kryptering

For at bes­kyt­te dine datas sik­ker­hed under over­førs­len bru­ger vi avan­ce­re­de kryp­te­ring­s­pro­ce­du­rer (f.eks. SSL) via HTTPS.

Kontaktformular

Hvis du kon­tak­ter os via e‑mail eller en kon­takt­for­mu­lar vedrø­ren­de spørgs­mål af enhver art, giver du os dit fri­vil­li­ge sam­tykke til at kon­tak­te dig. Til det­te for­mål skal du oply­se en gyl­dig e‑mailadresse. Det­te bru­ges til at til­de­le fore­spørgs­len og det efter­føl­gen­de svar på den. Det er fri­vil­ligt at ind­sen­de yder­li­ge­re oplys­nin­ger. De oplys­nin­ger, du giver, vil bli­ve gemt med hen­blik på behand­ling af fore­spørgs­len og even­tu­el­le opføl­gen­de spørgs­mål. Per­so­no­plys­nin­ger­ne slet­tes auto­ma­ti­sk, når din hen­ven­delse er ble­vet behandlet.

Brug af scriptbiblioteker (Google Webfonts)

For at vores indhold kan vises kor­rekt og gra­fisk til­tal­en­de på tværs af brow­se­re, bru­ger vi script­bi­blio­te­ker og skrift­bi­blio­te­ker på det­te websted, såsom Goog­le Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Goog­le Web Fonts over­fø­res til din brow­sers cache for at und­gå fle­re indlæs­nin­ger. Hvis brow­se­ren ikke under­støt­ter Goog­le Web Fonts eller for­hind­rer adgang, vises indhol­det med en standardskrifttype.

Ved at kal­de script­bi­blio­te­ker eller skrift­ty­pe­bi­blio­te­ker opret­tes der auto­ma­ti­sk en for­bin­delse til biblio­te­kets ope­ra­tør. Det er teo­re­ti­sk muligt – selv om det på nuvæ­ren­de tids­punkt er uklart, om og til hvilke for­mål – at ope­ra­tø­r­er­ne af såd­an­ne biblio­te­ker ind­sam­ler data.

Biblio­teks­ope­ra­tø­ren Goo­g­les fort­ro­lig­heds­po­li­tik kan fin­des her: https://www.google.com/policies/privacy/

Brug af Google Maps

Det­te websted bru­ger Goog­le Maps API til visu­el vis­ning af geo­gra­fis­ke oplys­nin­ger. Når du bru­ger Goog­le Maps, ind­sam­ler, behand­ler og bru­ger Goog­le også data om de besø­gen­des brug af kort­funk­tio­ner­ne. Du kan fin­de fle­re oplys­nin­ger om Goo­g­les dat­abe­hand­ling på føl­gen­de websted Goo­g­les pri­vat­livs­po­li­tik fra webstedet. Her kan du også ænd­re dine per­son­lige indstil­lin­ger for databes­kyt­tel­se i databeskyttelsescentret.

Detal­je­re­de instruk­tio­ner om, hvor­dan du kan admi­nis­tre­re dine egne data i for­bin­delse med Goog­le-pro­duk­ter du kan fin­de her.

Ændring af vores privatlivspolitik

Vi for­be­hol­der os ret til at til­pas­se den­ne databes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring, så den altid er i over­ens­stem­melse med de gæl­den­de lov­krav eller for at gen­nem­fø­re ændrin­ger af vores tje­nes­ter i databes­kyt­tel­se­ser­klæ­rin­gen, f.eks. ved indfø­rel­sen af nye tje­nes­ter. Den nye databes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring gæl­der så for dit næs­te besøg.

Spørgsmål til den databeskyttelsesansvarlige

Hvis du har spørgs­mål om databes­kyt­tel­se, kan du skri­ve en e‑mail til os eller kon­tak­te den ansvar­li­ge for databes­kyt­tel­se i vores orga­ni­sa­ti­on direk­te: Dani­el Kuhn

Udvi­del­sen af pri­vat­livs­po­li­tik­ken blev fore­ta­get med den Gene­ra­tor for databes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring opret­tet af acti­ve­Mind AG.

da_DKDanish