Oprogramowanie i rozszerzenia dla aplikacji CAD/CAM

ContourTrace - Image to DXF Converter
ContourTrace

EKSPORT KONTURÓW Z OBRAZÓW JAKO DXF

Con­tour­Trace umoż­li­wia szyb­ką i łat­wą kon­wersję obra­zów do for­ma­tu DXF. Apli­ka­c­ja sku­pia się na wyo­dręb­nia­niu kon­turów obiek­tów. Uzys­ka­ne dane mogą być wykor­zy­sty­wa­ne do pomi­arów, kon­tro­li, kon­struk­c­ji i pro­duk­c­ji. Apa­ra­ty foto­gra­ficz­ne moż­na kali­bro­wać w celu usun­ięcia z przech­wy­ty­wanych obra­zów błę­dów obiek­ty­wu, takich jak znieksz­tałce­nia. W celu bez­poś­red­nie­go uzys­ka­nia kon­turów w ska­li rze­c­zy­wis­tej moż­na zapi­sać sto­sunek jed­nos­tek do pikseli.

Custom Toolbar Settings – Rename and customize up to 5 toolbars
Własny pasek narzędzi

WŁASNY, INDYWIDUALNY PASEK NARZĘDZI SOLIDWORKS

Cus­tom Tool­bar to bez­płat­ny doda­tek do SOLIDWORKS CAD. Umoż­li­wia doda­nie do śro­do­wis­ka użyt­kow­ni­ka SOLIDWORKS mak­sy­m­al­nie 5 dodat­ko­wych pas­ków nar­zęd­zi. Te paski nar­zęd­zi, pod­ob­nie jak wszyst­kie inne paski nar­zęd­zi SOLIDWORKS, moż­na dowol­nie dos­to­so­wy­wać. Oznac­za to, że na tych pas­kach nar­zęd­zi moż­na umies­zc­zać stan­dar­do­we pole­ce­nia SOLIDWORKS oraz przy­ciski makr.

Makra SOLIDWORKS

ZAUTOMATYZOWANE PROCESY W SOLIDWORKS

Makra w SOLIDWORKS umoż­li­wia­ją auto­ma­ty­za­c­ję pro­cesów, któ­re są wyko­ny­wa­ne przez użyt­kow­ni­ka, na przy­kład za pomocą inter­fe­j­su użyt­kow­ni­ka z wykor­zy­sta­niem mys­zy i kla­wia­tu­ry. Powtar­za­jące się zada­nia moż­na zapi­sy­wać w makr­ze i wyko­ny­wać jed­nym kli­knięciem mys­zy. Poz­wa­la to zaos­zc­zęd­zić wie­le cza­su podcz­as wyko­ny­wa­nia codzi­en­nych zadań. W tym rozdzia­le znajdzi­esz kil­ka przy­kła­dów makr, za darmo!

pl_PLPolish