USTAW OPTYMALNĄ SZEROKOŚĆ KOLUMNY W LISTACH CZĘŚCIRYSUNEK W PROGRAMIE SOLIDWORKS

Poka­zu­je, jak za pomocą makra moż­na doko­nać auto­ma­ty­cz­ne­go dos­to­so­wa­nia kolumn w tabe­li z lis­tą części.

WYŚRODKUJ LUB WYRÓWNAJ TEKST SZKICUSOLIDWORKS CZĘŚĆ | MONTAŻ

Poka­zu­je, jak za pomocą makra moż­na wyśrod­ko­wać lub wyrów­nać tekst w szkicu.

pl_PLPolish