Tietosuojakäytäntö

Olem­me erit­täin iloi­sia kiin­nost­uk­sest­asi yri­ty­stäm­me koh­ta­an. KUHN SOLU­TI­ONS­in joh­to pitää tietosuo­jaa eri­tyisen tär­ke­änä. KUHN SOLU­TI­ONS­in Inter­net-sivu­jen käyt­tö on mah­dol­lis­ta ilman hen­ki­lö­tie­to­jen ilmoitta­mis­ta. Jos rekis­ter­öi­ty kui­ten­kin haluaa käyt­tää yri­tyk­sem­me tar­joa­mia eri­tyis­pal­velu­ja ver­k­ko­si­vus­tom­me kau­t­ta, hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly voi tul­la tar­peel­li­sek­si. Jos hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly on vält­tämä­tön­tä eikä käsit­te­lyl­le ole oikeu­del­lis­ta perustet­ta, saam­me yleen­sä rekis­ter­ö­i­dyn suostumuksen.

Hen­ki­lö­tie­to­jen, kuten rekis­ter­ö­i­dyn nimen, osoit­teen, säh­köpos­tio­soit­teen tai puhe­lin­nu­me­ron, käsit­te­lys­sä nou­da­te­ta­an aina KUHN SOLU­TI­ONS­i­in sovel­let­ta­via maa­koh­t­aisia tietosuo­jasäänn­öksiä. Tämän tietosuo­ja­se­los­teen avul­la yri­tyk­sem­me haluaa tie­dot­taa yleis­öl­le ker­ää­miem­me, käyttämiem­me ja käsitt­el­emiem­me hen­ki­lö­tie­to­jen tyy­pi­stä, laajuudes­ta ja tar­ko­ituk­ses­ta. Lisäk­si rekis­ter­ö­idy­il­le tie­do­t­e­ta­an hei­dän oikeuk­si­sta­an tämän tietosuo­ja­se­los­teen avulla.

Rekis­te­rin­pi­tä­jä­nä KUHN SOLUTIONS on toteut­ta­nut lukui­sia tekni­siä ja orga­ni­sa­to­ri­sia toimen­pitei­tä var­mi­staak­se­en tämän ver­k­ko­si­vus­ton kau­t­ta käsi­tel­tä­vi­en hen­ki­lö­tie­to­jen mah­dol­lis­im­man täy­del­li­sen suo­jan. Inter­net-poh­jai­sessa tie­don­siir­ros­sa voi kui­ten­kin aina olla tieto­tur­va-auk­ko­ja, joten ehdo­ton­ta suo­jaa ei voi­da taa­ta. Täs­tä syy­stä joka­i­nen rekis­ter­öi­ty voi vapaas­ti toi­mit­taa mei­lle hen­ki­lö­tie­to­ja myös muil­la tavoin, esi­mer­ki­k­si puhelimitse.

1. määritelmät

KUHN SOLU­TI­ONS­in tietosuo­ja­se­los­te perus­tuu Euro­o­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ylei­sen tietosuo­ja-ase­tuk­sen (GDPR) hyväk­sy­m­i­s­essä käyttämi­in ter­mei­hin. Tietosuo­ja­se­los­te­em­me on olta­va hel­p­po­lu­kui­nen ja ymmär­ret­tä­vä sekä yleis­öl­le että asiak­kail­lem­me ja liike­kump­pan­eil­lem­me. Tämän var­mist­ami­sek­si halu­am­me selit­tää käy­te­tyt ter­mit etukäteen.

Käytäm­me täs­sä tietosuo­ja­käy­tän­nös­sä muun muas­sa seu­r­aa­via termejä:

 • (a) henkilötiedot

  Hen­ki­lö­tie­doil­la tar­ko­i­t­e­ta­an kaik­kia tun­ni­stettuun tai tun­ni­stet­ta­vis­sa ole­va­an luon­nol­li­se­en hen­ki­löön (jäl­jem­pä­nä ‚rekis­ter­öi­ty‘) lii­t­ty­viä tie­to­ja. Tun­ni­stet­ta­vis­sa ole­val­la luon­nol­li­sel­la hen­kil­öl­lä tar­ko­i­t­e­ta­an luon­nol­lis­ta hen­ki­löä, joka voida­an tun­ni­staa suor­a­an tai välil­li­ses­ti eri­tyises­ti tun­ni­ste­tie­don, kuten nimen, tun­nis­tenu­me­ron, sijain­ti­tie­don, ver­k­ko­tun­nis­teen tai yhden tai use­am­man kysei­sen luon­nol­li­sen hen­ki­lön fyy­si­se­en, fysio­lo­gi­se­en, geneet­ti­se­en, psy­ykki­se­en, talou­del­li­se­en, kult­tu­uri­se­en tai sosiaali­se­en iden­ti­teet­ti­in lii­t­ty­vän teki­jän perusteella.

 • (b) asianomainen henkilö

  Rekis­ter­ö­idyl­lä tar­ko­i­t­e­ta­an tun­ni­stet­tua tai tun­ni­stet­ta­vis­sa ole­vaa luon­nol­lis­ta hen­ki­löä, jon­ka hen­ki­lö­tie­to­ja rekis­te­rin­pi­tä­jä käsittelee.

 • c) Käsittely

  Käsit­te­lyl­lä tar­ko­i­t­e­ta­an mitä tahan­sa hen­ki­lö­tie­toi­hin koh­dis­tu­vaa auto­maat­tis­ta tai ei-auto­maat­tis­ta toimen­pi­dettä tai toimen­pi­de­ko­ko­nai­suut­ta, kuten tie­to­jen ker­ää­mi­stä, tal­len­ta­mis­ta, jär­je­stämi­stä, arkisto­in­tia, säi­lyttämi­stä, muok­kaa­mis­ta tai muutta­mis­ta, hakua, kyse­lyä, käyt­töä, luo­vutta­mis­ta välittämäl­lä, levittämäl­lä tai asett­amal­la ne muu­toin saa­tavil­le, yhteen­so­vitta­mis­ta tai yhdi­stämi­stä, rajoitta­mis­ta, poist­amis­ta tai tuhoamista.

 • (d) käsittelyn rajoittaminen

  Käsit­te­lyn rajoitta­mi­nen on tal­len­net­tu­jen hen­ki­lö­tie­to­jen mer­kitse­mi­nen, jon­ka tar­ko­ituk­se­na on rajoit­taa niiden tule­vaa käsittelyä.

 • e) Profilointi

  Pro­filo­in­ti on kai­ken­lais­ta hen­ki­lö­tie­to­jen auto­maat­tis­ta käsit­te­lyä, jos­sa hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään luon­nol­li­se­en hen­ki­löön lii­t­ty­vi­en tiet­ty­jen hen­kil­öko­h­t­a­is­ten näk­öko­h­ti­en arvio­imi­se­en, eri­tyises­ti luon­nol­li­sen hen­ki­lön työ­suo­ri­tuk­se­en, talou­del­li­se­en tilan­tee­se­en, ter­vey­teen, hen­kil­öko­h­t­aisi­in miel­tymyk­si­in, kiin­nost­uk­sen koh­t­ei­si­in, luo­tet­t­a­vuu­teen, käyt­täy­ty­mi­se­en, sijain­ti­in tai sijain­nin muu­tok­se­en lii­t­ty­vi­en näk­öko­h­ti­en ana­ly­so­imi­sek­si tai ennustamiseksi.

 • f) Pseudonymisointi

  Pseud­ony­m­i­so­in­nil­la tar­ko­i­t­e­ta­an hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä siten, että hen­ki­lö­tie­to­ja ei voi­da enää yhdi­stää tiet­ty­yn rekis­ter­öi­ty­yn ilman lisä­tie­to­jen käyt­töä edel­lyt­tä­en, että täl­l­ai­set lisä­tie­dot säi­ly­te­tään eril­lään ja että niihin sovel­le­ta­an tekni­siä ja orga­ni­sa­to­ri­sia toimen­pitei­tä sen var­mist­ami­sek­si, että hen­ki­lö­tie­to­ja ei voi­da yhdi­stää tun­ni­stettuun tai tun­ni­stet­ta­vis­sa ole­va­an luon­nol­li­se­en henkilöön.

 • (g) rekisterinpitäjä tai käsittelystä vastaava henkilö

  Rekis­te­rin­pi­tä­jä tai käsit­te­ly­stä vastaa­va hen­ki­lö on luon­nol­li­nen hen­ki­lö tai oikeus­hen­ki­lö, virano­mai­nen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdes­sä mui­den kans­sa mää­rit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­ko­ituk­set ja kei­not. Jos täl­l­ai­sen käsit­te­lyn tar­ko­ituk­set ja kei­not mää­ri­tel­lään unio­nin tai jäsen­val­ti­on lain­sää­dän­nös­sä, rekis­te­rin­pi­tä­jäs­tä tai sen nime­ä­mi­stä kos­ke­vis­ta eri­tyis­pe­rusteis­ta voida­an sää­tää unio­nin tai jäsen­val­ti­on lainsäädännössä.

 • h) Prosessorit

  Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­li­jäl­lä tar­ko­i­t­e­ta­an luon­nol­lis­ta hen­ki­löä tai oikeus­hen­ki­löä, virano­mais­ta, virastoa tai muu­ta elin­tä, joka käsit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­ja rekis­te­rin­pi­tä­jän puolesta.

 • i) Vastaanottaja

  Vasta­a­not­t­a­ja on luon­nol­li­nen hen­ki­lö tai oikeus­hen­ki­lö, virano­mai­nen, virasto tai muu elin, jol­le hen­ki­lö­tie­to­ja luo­vu­te­ta­an, riipp­u­mat­ta sii­tä, onko kysee­ssä kol­mas osa­puo­li vai ei. Vasta­a­not­t­a­ji­na ei kui­ten­ka­an pide­tä virano­mai­sia, jot­ka voi­vat saa­da hen­ki­lö­tie­to­ja unio­nin tai jäsen­val­ti­on lain­sää­dän­nön mukai­sen eri­tyisen tutkin­tateh­tä­vän yhteydessä.

 • j) Kolmas

  Kol­man­nel­la osa­puo­lel­la tar­ko­i­t­e­ta­an luon­nol­lis­ta hen­ki­löä tai oikeus­hen­ki­löä, virano­mais­ta, virastoa tai muu­ta elin­tä, joka ei ole rekis­ter­öi­ty, rekis­te­rin­pi­tä­jä, hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­li­jä eikä hen­ki­löi­tä, joil­la on val­tuudet käsi­tel­lä hen­ki­lö­tie­to­ja rekis­te­rin­pi­tä­jän tai hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­li­jän suor­al­la vastuulla.

 • k) Suostumus

  Suostu­muk­sel­la tar­ko­i­t­e­ta­an rekis­ter­ö­i­dyn vapaas­ta tahdos­ta annet­tua eri­ty­istä ja tie­tois­ta ilmo­itus­ta rekis­ter­ö­i­dyn toi­v­eis­ta lau­sum­an tai muun yksiselitt­ei­sen myönt­ei­sen toimen muo­dos­sa, jol­la rekis­ter­öi­ty ilmais­ee suostu­muk­sen­sa its­e­ään kos­ke­vi­en hen­ki­lö­tie­to­jen käsittelyyn.

2. rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Ylei­sen tietosuo­ja-ase­tuk­sen, mui­den Euro­o­pan unio­nin jäsen­val­tiois­sa sovel­let­ta­vi­en tietosuo­ja­la­ki­en ja mui­den tietosuo­jaa kos­ke­vi­en sään­nös­ten mukai­nen vastu­ul­li­nen osa­puo­li on:

KUHN SOLUTIONS
Dani­el Kuhn
Schot­ten­stra­ße 73
78462 Constance
Saksa

Puhe­lin: +49 (0) 7531 717 24 12.
Säh­köpos­ti: info@kuhn-solutions.de
Ver­k­ko­si­vus­to: https://kuhn-solutions.de/

3. evästeet

KUHN SOLU­TI­ONS­in Inter­net-sivuil­la käy­te­tään eväs­tei­tä. Eväs­teet ovat teks­ti­tie­dos­to­ja, jot­ka sijoi­t­e­ta­an ja tal­len­ne­ta­an tie­to­ko­nejär­je­s­tel­mään Inter­net-sel­ai­men kautta.

Lukui­sat ver­k­ko­si­vustot ja pal­ve­li­met käyt­tä­vät eväs­tei­tä. Monet eväs­teet sis­äl­tä­vät niin sano­tun eväs­te­tun­nis­teen. Eväs­te­tun­nus on eväs­teen yksil­öl­li­nen tun­nis­te. Se koos­tuu merk­ki­jo­no­s­ta, jon­ka avul­la Inter­net-sivut ja pal­ve­li­met voida­an mää­rit­tää tiet­ty­yn Inter­net-sel­ai­me­en, johon eväs­te on tal­len­net­tu. Näin vie­r­ail­tu Inter­net-sivu ja pal­ve­li­met voi­vat erottaa rekis­ter­ö­i­dyn yksit­täi­sen sel­ai­men muis­ta Inter­net-sel­ai­mis­ta, jot­ka sis­äl­tä­vät mui­ta eväs­tei­tä. Tie­tyn Inter­net-sel­ai­men voi tun­ni­staa ja tun­ni­staa yksil­öl­li­sen eväs­te­tun­nuk­sen avulla.

Eväs­tei­den avul­la KUHN SOLUTIONS voi tar­jo­ta tämän ver­k­ko­si­vus­ton käyt­tä­jil­le käyt­tä­jäy­stä­väl­lis­em­piä pal­velu­ja, jot­ka eivät oli­si mah­dol­li­sia ilman eväs­tei­den asettamista.

Eväs­teen avul­la ver­k­ko­si­vus­tom­me tie­dot ja tar­jouk­set voida­an opti­mo­i­da käyt­tä­jän kan­nal­ta. Kuten jo mainitti­in, eväs­tei­den avul­la voim­me tun­ni­staa ver­k­ko­si­vus­tom­me käyt­tä­jät. Tun­nist­ami­sen tar­ko­ituk­se­na on hel­pot­taa käyt­tä­ji­en ver­k­ko­si­vu­jem­me käyt­töä. Esi­mer­ki­k­si eväs­tei­tä käyt­tä­vän ver­k­ko­si­vus­ton käyt­tä­jän ei tar­vitse syöt­tää pää­sy­tie­to­ja­an uudel­leen joka ker­ta, kun hän vie­r­ai­lee ver­k­ko­si­vustol­la, kos­ka ver­k­ko­si­vus­to ja käyt­tä­jän tie­to­ko­nejär­je­s­tel­mään tal­len­net­tu eväs­te teke­vät tämän. Toi­nen esi­merk­ki on osto­sko­rin eväs­te ver­k­ko­ka­u­pas­sa. Ver­k­ko­ka­uppa mui­staa eväs­teen avul­la ne tuot­teet, jot­ka asia­kas on laitta­nut vir­tuaa­li­se­en ostoskoriin.

Rekis­ter­öi­ty voi mil­loin tahan­sa estää eväs­tei­den asett­ami­sen ver­k­ko­si­vustollam­me käyttämäl­lä Inter­net-sel­ai­men asi­an­mu­kais­ta ase­tus­ta ja siten pysy­väs­ti kiel­tää eväs­tei­den asett­ami­sen. Lisäk­si jo ase­te­tut eväs­teet voida­an poi­staa mil­loin tahan­sa Inter­net-sel­ai­men tai mui­den ohjel­mi­s­to­jen avul­la. Tämä on mah­dol­lis­ta kai­kis­sa ylei­sis­sä Inter­net-sel­ai­mis­sa. Jos rekis­ter­öi­ty poi­staa eväs­tei­den asett­ami­sen käy­t­östä käy­tettä­väs­sä Inter­net-sel­ai­messa, kaik­kia ver­k­ko­si­vus­tom­me toimin­to­ja ei vält­tämät­tä voi käyt­tää täysimääräisesti.

4. yleisten tietojen kerääminen

KUHN SOLU­TI­ONS­in ver­k­ko­si­vus­to ker­ää usei­ta ylei­siä tie­to­ja joka ker­ta, kun rekis­ter­öi­ty tai auto­mati­so­itu jär­je­s­tel­mä kut­suu ver­k­ko­si­vus­ton. Nämä ylei­set tie­dot tal­len­ne­ta­an pal­ve­li­men loki­tie­dos­toi­hin. Seu­r­aa­via tie­to­ja voida­an ker­ä­tä: (1) käy­te­tyt selain­tyy­pit ja ‑ver­si­ot, (2) käyt­tö­jär­je­s­tel­män käyttämä käyt­tö­jär­je­s­tel­mä, (3) ver­k­ko­si­vus­to, jol­ta käyt­tö­jär­je­s­tel­mä siir­tyy ver­k­ko­si­vustol­lem­me (ns. refer­rer), (4) ali­ver­k­ko­si­vustot, joil­le siir­ry­tään käyt­tö­jär­je­s­tel­män kau­t­ta ver­k­ko­si­vustollam­me, (5) ver­k­ko­si­vus­ton käy­tön päiv­ämäärä ja kel­lo­nai­ka, (6) Inter­net-pro­to­kol­lao­s­o­i­te (IP-oso­i­te), (7) käyt­tö­jär­je­s­tel­män Inter­net-pal­vel­un­tar­jo­a­ja ja (8) muut vastaa­vat tie­dot, joiden avul­la voida­an tor­jua vaara­ti­l­an­tei­ta tie­to­te­kni­si­in jär­je­s­tel­mi­im­me koh­dis­tu­vi­en hyök­käys­ten yhteydessä.

Käyt­tä­es­sään näi­tä ylei­siä tie­to­ja KUHN SOLUTIONS ei tee mit­ään joh­topäät­öksiä rekis­ter­ö­idys­tä. Pikem­min­kin näi­tä tie­to­ja tar­vi­ta­an (1) ver­k­ko­si­vus­tom­me sisäl­lön asi­an­mu­kai­se­en toi­mitta­mi­se­en, (2) ver­k­ko­si­vus­tom­me sisäl­lön ja mai­non­nan opti­mo­in­ti­in, (3) tie­to­te­knis­ten jär­je­s­tel­miem­me ja ver­k­ko­si­vus­tom­me tekniikan pit­kä­ai­kai­sen toimi­vuuden var­mist­ami­se­en ja (4) lain­val­von­ta­vi­rano­mai­s­il­le syyt­tee­se­en­panoa var­ten tar­vit­ta­vi­en tie­to­jen toi­mitta­mi­se­en ver­k­ko­hyök­käyk­sen yhtey­des­sä. Sik­si KUHN SOLUTIONS ana­ly­soi nimet­tö­mä­nä ker­ät­ty­jä tie­to­ja ja infor­maa­tio­ta, ja toi­saal­ta tavoit­tee­na on lisä­tä yri­tyk­sem­me tietosuo­jaa ja tieto­tur­vaa, jot­ta voim­me lopul­ta var­mi­staa käsitt­el­emiem­me hen­ki­lö­tie­to­jen opti­maali­sen suo­jan tason. Pal­ve­li­men loki­tie­dos­to­jen nimet­tö­mät tie­dot tal­len­ne­ta­an eril­lään rekis­ter­ö­i­dyn anta­mis­ta henkilötiedoista.

5. miten meihin voi ottaa yhteyttä verkkosivuston kautta

KUHN SOLU­TI­ONS­in ver­k­ko­si­vus­to sis­äl­tää oikeu­del­li­sia vaa­ti­muk­sia, jot­ka mah­dol­lista­vat nopean säh­köi­sen yhtey­de­no­ton yri­tyk­seem­me sekä suor­an vies­tinnän kans­sam­me, joka sis­äl­tää myös niin sano­tun säh­köi­sen pos­tin ylei­sen osoit­teen (säh­köpos­tio­soit­teen). Jos rekis­ter­öi­ty ottaa yhteyt­tä rekis­te­rin­pi­tä­jään säh­köpostitse tai yhtey­de­not­to­lo­mak­keel­la, rekis­ter­ö­i­dyn toi­mitta­mat hen­ki­lö­tie­dot tal­len­ne­ta­an auto­maat­ti­ses­ti. Täl­l­ai­set rekis­ter­ö­i­dyn vapaaeh­toi­ses­ti rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le toi­mitta­mat hen­ki­lö­tie­dot tal­len­ne­ta­an rekis­ter­ö­i­dyn käsit­te­lyä tai yhtey­de­not­toa var­ten. Näi­tä hen­ki­lö­tie­to­ja ei luo­vu­te­ta kol­man­s­il­le osapuolille.

6. henkilötietojen rutiininomainen poistaminen ja estäminen

Rekis­te­rin­pi­tä­jä käsit­te­lee ja säi­lyt­tää rekis­ter­ö­i­dyn hen­ki­lö­tie­to­ja vain niin kau­an kuin se on tar­peen tal­len­nuk­sen tar­ko­ituk­sen saa­vutta­mi­sek­si tai jos sii­tä sää­de­tään EU:n direk­tiivis­sä ja ase­tuks­es­sa tai muus­sa lain­sää­tä­jän lais­sa tai ase­tuks­es­sa, jota rekis­te­rin­pi­tä­jään sovelletaan.

Jos säi­ly­tyk­sen tar­ko­itus ei enää täy­ty tai jos EU:n direk­tiivis­sä ja ase­tuks­es­sa tai muus­sa toimi­val­tai­sessa lain­sää­tä­jäs­sä sää­detty säi­ly­ty­sa­ika päät­tyy, hen­ki­lö­tie­dot este­tään tai poiste­ta­an ruti­i­ni­no­mais­es­ti laki­sää­te­is­ten sään­nös­ten mukaisesti.

7. rekisteröidyn oikeudet

 • a) Oikeus vahvistukseen

  Joka­i­sel­la rekis­ter­ö­idyl­lä on Euro­o­pan unio­nin direk­tiivis­sä ja ase­tuks­es­sa sää­detty oikeus saa­da rekis­te­rin­pi­tä­jäl­tä vah­vis­tus sii­tä, käsi­tel­lään­kö hän­tä kos­ke­via hen­ki­lö­tie­to­ja. Jos rekis­ter­öi­ty haluaa käyt­tää tätä oikeut­ta, hän voi mil­loin tahan­sa ottaa yhteyt­tä mihin tahan­sa rekis­te­rin­pi­tä­jän työntekijään.

 • b) Oikeus saada tietoa

  Joka­i­sel­la hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn koh­tee­na ole­val­la hen­kil­öl­lä on EU:n direk­tiivin ja ase­tuk­sen mukai­nen oikeus saa­da rekis­te­rin­pi­tä­jäl­tä mil­loin tahan­sa maks­ut­ta tie­dot hän­tä kos­ke­vis­ta tal­lenn­etu­is­ta hen­ki­lö­tie­dois­ta ja jäl­jen­nös näi­stä tie­dois­ta. Lisäk­si EU:n direk­tiivi ja ase­tus on anta­nut rekis­ter­ö­idyl­le oikeu­den saa­da seu­r­aa­vat tiedot:

  • käsit­te­lytar­ko­ituk­set
  • käsi­tel­tä­vi­en hen­ki­lö­tie­to­jen luokat
  • vasta­a­not­t­ajat tai vasta­a­not­t­a­ja­ryh­mät, joil­le hen­ki­lö­tie­to­ja on luo­vu­tettu tai tul­la­an luo­vutta­ma­an, eri­tyises­ti jos vasta­a­not­t­ajat ovat kol­man­sis­sa mais­sa tai kan­sain­vä­li­sis­sä järjestöissä.
  • jos mah­dol­lis­ta, hen­ki­lö­tie­to­jen säi­ly­tyk­sen suun­ni­tel­tu kes­to, tai jos tämä ei ole mah­dol­lis­ta, perus­teet, joiden perus­teel­la tämä kes­to määritetään.
  • sii­tä, että heil­lä on oikeus saa­da its­e­ään koskevat hen­ki­lö­tie­dot oikaist­uk­si tai pois­te­tuk­si tai saa­da rekis­te­rin­pi­tä­jä rajoitta­ma­an niiden käsit­te­lyä tai oikeus vas­tu­s­taa täl­l­ais­ta käsittelyä.
  • oikeus hakea muu­to­sta valvontaviranomaiselta
  • jos hen­ki­lö­tie­to­ja ei ker­ä­tä rekis­ter­ö­idyl­tä: Kaik­ki saa­tavil­la ole­vat tie­dot tie­to­jen alkuperästä
  • tietosuo­ja-ase­tuk­sen 22 artik­lan 1 ja 4 koh­dan mukai­sen auto­mati­so­idun päät­öks­en­te­on, muka­an luki­en pro­filo­in­ti, ole­mas­sao­lo ja aina­kin näis­sä tapauks­is­sa mielek­käät tie­dot kysei­se­stä logiikas­ta sekä täl­l­ai­sen käsit­te­lyn laajuudes­ta ja aio­tu­is­ta vai­ku­tuk­sis­ta rekisteröityyn.

  Lisäk­si rekis­ter­ö­idyl­lä on oikeus saa­da tie­to sii­tä, onko hen­ki­lö­tie­to­ja siir­ret­ty kol­man­te­en maahan tai kan­sain­vä­li­sel­le jär­jes­töl­le. Jos näin on, rekis­ter­ö­idyl­lä on myös oikeus saa­da tie­to­ja siir­toon lii­t­ty­vi­stä asi­an­mu­kai­sis­ta suojatoimista.

  Jos rekis­ter­öi­ty haluaa käyt­tää tätä tar­kas­tu­soi­keut­ta­an, hän voi mil­loin tahan­sa ottaa yhteyt­tä mihin tahan­sa rekis­te­rin­pi­tä­jän työntekijään.

 • c) Oikaisuoikeus

  Joka­i­sel­la hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn koh­tee­na ole­val­la hen­kil­öl­lä on Euro­o­pan unio­nin direk­tiivis­sä ja ase­tuks­es­sa sää­detty oikeus saa­da viipy­mät­tä oikais­tua hän­tä koskevat vir­heel­li­set hen­ki­lö­tie­dot. Lisäk­si rekis­ter­ö­idyl­lä on oikeus pyy­tää puut­teel­lis­ten hen­ki­lö­tie­to­jen täy­dent­ämi­stä, myös täy­den­tä­väl­lä ilmo­ituk­sel­la, otta­en huo­mio­on käsit­te­lyn tarkoitukset.

  Jos rekis­ter­öi­ty haluaa käyt­tää tätä oikai­suoi­keut­ta­an, hän voi mil­loin tahan­sa ottaa yhteyt­tä mihin tahan­sa rekis­te­rin­pi­tä­jän työntekijään.

 • d) oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

  Joka­i­sel­la hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn koh­tee­na ole­val­la hen­kil­öl­lä on Euro­o­pan unio­nin direk­tiivis­sä ja ase­tuks­es­sa sää­detty oikeus saa­da rekis­te­rin­pi­tä­jä poista­ma­an viipy­mät­tä hän­tä koskevat hen­ki­lö­tie­dot, jos jokin seu­r­aa­vis­ta perusteis­ta täyt­tyy ja jos käsit­te­ly ei ole tarpeen:

  • Hen­ki­lö­tie­dot ker­ät­ti­in tai nii­tä käsi­tel­ti­in muul­la tavoin tar­ko­ituk­si­in, joita var­ten nii­tä ei enää tarvita.
  • Rekis­ter­öi­ty peruut­taa suostu­muk­sen, johon käsit­te­ly perus­tui tietosuo­ja-ase­tuk­sen 6 artik­lan 1 koh­dan a ala­koh­dan tai 9 artik­lan 2 koh­dan a ala­koh­dan mukai­ses­ti, eikä käsit­te­lyl­le ole muu­ta oikeusperustaa.
  • Rekis­ter­öi­ty vas­tu­s­taa käsit­te­lyä ylei­sen tietosuo­ja-ase­tuk­sen 21 artik­lan 1 koh­dan mukai­ses­ti, eikä käsit­te­lyl­le ole pakot­ta­via perus­tel­tu­ja syitä, tai rekis­ter­öi­ty vas­tu­s­taa käsit­te­lyä ylei­sen tietosuo­ja-ase­tuk­sen 21 artik­lan 2 koh­dan mukaisesti.
  • Hen­ki­lö­tie­to­ja on käsi­tel­ty lainvastaisesti.
  • Hen­ki­lö­tie­to­jen poist­ami­nen on tar­peen rekis­te­rin­pi­tä­jään koh­dis­tu­van unio­nin tai jäsen­val­ti­on lain­sää­dän­nön mukai­sen oikeu­del­li­sen vel­voit­teen noudattamiseksi.
  • Hen­ki­lö­tie­dot ker­ät­ti­in DS-GVO:n 8 artik­lan 1 koh­dan mukai­ses­ti tar­jot­tu­jen tietoyht­eis­kunn­an pal­velu­jen yhteydessä.

  Jos jokin edellä maini­tu­is­ta syistä pätee ja rekis­ter­öi­ty haluaa poi­staa KUHN SOLU­TI­ONS­in tal­len­ta­mat hen­ki­lö­tie­dot, hän voi mil­loin tahan­sa ottaa yhteyt­tä mihin tahan­sa rekis­te­rin­pi­tä­jän työn­te­ki­jään. KUHN SOLU­TI­ONS­in työn­te­ki­jä huoleh­tii poist­ami­ses­ta välittömästi.

  Jos KUHN SOLUTIONS on jul­ki­sta­nut hen­ki­lö­tie­dot ja yri­tyk­sem­me on vastuus­sa ole­va­na osa­puo­le­na vel­volli­nen poista­ma­an hen­ki­lö­tie­dot 17 artik­lan 17 koh­dan mukai­ses­ti. 1 DS-GVO:n mukai­ses­ti poi­staa hen­ki­lö­tie­dot, KUHN SOLUTIONS toteut­taa koh­tu­ul­li­set toimen­pi­teet, muka­an luki­en tekniset toimen­pi­teet, otta­en huo­mio­on käy­tettävis­sä ole­van tekniikan ja toteu­tus­kus­tan­nuk­set, ilmoit­taak­se­en muil­le rekis­te­rin­pi­tä­jil­le, jot­ka käsit­te­le­vät jul­kais­tu­ja hen­ki­lö­tie­to­ja, että rekis­ter­öi­ty on pyy­tänyt kysei­siä mui­ta rekis­te­rin­pi­tä­jiä poista­ma­an kaik­ki lin­kit hen­ki­lö­tie­toi­hin tai hen­ki­lö­tie­to­jen kopi­ot tai jäl­jenn­ökset, ellei käsit­te­ly ole vält­tämä­tön­tä. KUHN SOLU­TI­ONS­in työn­te­ki­jä jär­je­s­tää tar­vitta­vat yksit­täi­set tapaukset.

 • e) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  Joka­i­sel­la hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn koh­tee­na ole­val­la hen­kil­öl­lä on EU:n direk­tiivin ja ase­tuk­sen mukai­nen oikeus saa­da rekis­te­rin­pi­tä­jä rajoitta­ma­an käsit­te­lyä, jos jokin seu­r­aa­vis­ta edel­ly­tyk­si­stä täyttyy:

  • Rekis­ter­öi­ty kiistää hen­ki­lö­tie­to­jen paik­kansa­pi­tä­vy­y­den sel­lai­sen ajan­jak­son ajan, jon­ka aika­na rekis­te­rin­pi­tä­jä voi tar­ki­staa hen­ki­lö­tie­to­jen paikkansapitävyyden.
  • Käsit­te­ly on lain­va­s­ta­is­ta, rekis­ter­öi­ty vas­tu­s­taa hen­ki­lö­tie­to­jen poist­amis­ta ja pyy­tää sen sija­an hen­ki­lö­tie­to­jen käy­tön rajoittamista.
  • Rekis­te­rin­pi­tä­jä ei enää tar­vitse hen­ki­lö­tie­to­ja käsit­te­lyn tar­ko­ituk­si­in, mut­ta rekis­ter­öi­ty tar­vit­see nii­tä oikeu­del­lis­ten vaa­tei­den laa­ti­mis­ta, esittämi­stä tai puo­lust­amis­ta varten.
  • Rekis­ter­öi­ty on vas­tu­sta­nut käsit­te­lyä ylei­sen tietosuo­ja-ase­tuk­sen 21 artik­lan 1 koh­dan mukai­ses­ti, eikä vie­lä ole sel­vää, syr­jäyt­tä­vät­kö rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tut perus­teet rekis­ter­ö­i­dyn perusteet.

  Jos jokin edellä maini­tu­is­ta edel­ly­tyk­si­stä täyt­tyy ja rekis­ter­öi­ty haluaa pyy­tää KUHN SOLU­TI­ONS­in tal­len­ta­mi­en hen­ki­lö­tie­to­jen rajoitta­mis­ta, hän voi mil­loin tahan­sa ottaa yhteyt­tä mihin tahan­sa rekis­te­rin­pi­tä­jän työn­te­ki­jään. KUHN SOLU­TI­ONS­in työn­te­ki­jä jär­je­s­tää käsit­te­lyn rajoittamisen.

 • f) Oikeus tietojen siirrettävyyteen

  Joka­i­sel­la hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn koh­tee­na ole­val­la hen­kil­öl­lä on Euro­o­pan unio­nin direk­tiivis­sä ja ase­tuks­es­sa sää­detty oikeus saa­da its­e­ään koskevat hen­ki­lö­tie­dot, jot­ka rekis­ter­öi­ty on toi­mit­ta­nut rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le, jäsennel­lys­sä, ylei­ses­ti käy­te­tys­sä ja koneel­li­ses­ti luett­avassa muo­dos­sa. Rekis­ter­ö­idyl­lä on myös oikeus siir­tää kysei­set tie­dot toi­sel­le rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le ilman, että rekis­te­rin­pi­tä­jä, jol­le hen­ki­lö­tie­dot on toi­mi­tettu, estää sitä, edel­lyt­tä­en, että käsit­te­ly perus­tuu tietosuo­ja-ase­tuk­sen 6 artik­lan 1 koh­dan a ala­koh­dan tai 9 artik­lan 2 koh­dan a ala­koh­dan mukai­se­en suostu­muk­se­en tai tietosuo­ja-ase­tuk­sen 6 artik­lan 1 koh­dan b ala­koh­dan mukai­se­en sopi­muk­se­en ja että käsit­te­ly suo­ri­t­e­ta­an auto­mati­so­idus­ti, pait­si jos käsit­te­ly on tar­peen ylei­stä etua koskevan teh­tä­vän suo­ritt­a­mi­sek­si tai rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le kuulu­van jul­ki­sen vall­an käyttämiseksi.

  Käyt­tä­es­sään tietosuo­ja-ase­tuk­sen 20 artik­lan 1 koh­dan mukais­ta oikeut­ta­an tie­to­jen siir­ret­tä­vy­y­teen rekis­ter­ö­idyl­lä on lisäk­si oikeus pyy­tää, että hen­ki­lö­tie­dot siir­re­tään suor­a­an rekis­te­rin­pi­tä­jäl­tä toi­sel­le rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le siinä mää­rin kuin se on teknis­es­ti mah­dol­lis­ta ja edel­lyt­tä­en, että tämä ei vai­ku­ta hai­tal­li­ses­ti mui­den hen­ki­löi­den oikeuk­si­in ja vapauksiin.

  Rekis­ter­öi­ty voi mil­loin tahan­sa ottaa yhteyt­tä kene­en tahan­sa KUHN SOLU­TI­ONS­in työn­te­ki­jään voidak­se­en käyt­tää oikeut­ta­an tie­to­jen siirtämiseen.

 • g) Vastustamisoikeus

  Joka­i­sel­la hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn koh­tee­na ole­val­la hen­kil­öl­lä on EU:n direk­tiivis­sä ja ase­tuks­es­sa sää­detty oikeus vas­tu­s­taa mil­loin tahan­sa hen­kil­öko­h­t­ai­se­en tilan­tee­seen­sa lii­t­ty­vin perustein hän­tä kos­ke­vi­en hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä, joka suo­ri­t­e­ta­an ylei­sen tietosuo­ja-ase­tuk­sen 6 artik­lan 1 koh­dan e tai f ala­koh­dan perus­teel­la. Tämä kos­kee myös näi­hin säänn­öksi­in perus­tu­vaa profilointia.

  KUHN SOLUTIONS ei enää käsit­te­le hen­ki­lö­tie­to­ja, jos hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä vas­tust­e­ta­an, pait­si jos voim­me osoit­taa, että käsit­te­lyl­le on pakot­ta­via perus­tel­tu­ja syitä, jot­ka syr­jäyt­tä­vät rekis­ter­ö­i­dyn edut, oikeu­det ja vapau­det, tai jos käsit­te­lyn perus­tee­na on oikeu­del­lis­ten vaa­ti­mus­ten esittämi­nen, toteutta­mi­nen tai puolustaminen.

  Jos KUHN SOLUTIONS käsit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­ja suor­a­mark­ki­no­in­tia var­ten, rekis­ter­ö­idyl­lä on oikeus mil­loin tahan­sa vas­tu­s­taa hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä täl­l­ais­ta mark­ki­no­in­tia var­ten. Tämä kos­kee myös pro­filo­in­tia sil­tä osin kuin se lii­t­tyy täl­l­ai­se­en suor­a­mark­ki­no­in­ti­in. Jos rekis­ter­öi­ty vas­tu­s­taa KUHN SOLU­TI­ONS­il­le suor­a­mark­ki­no­in­ti­tar­ko­ituk­si­in tapah­tu­vaa käsit­te­lyä, KUHN SOLUTIONS ei enää käsit­te­le hen­ki­lö­tie­to­ja näi­hin tarkoituksiin.

  Lisäk­si rekis­ter­ö­idyl­lä on oikeus hen­kil­öko­h­t­ai­se­en tilan­tee­seen­sa lii­t­ty­vin perustein vas­tu­s­taa hän­tä kos­ke­vi­en hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä, jon­ka KUHN SOLUTIONS suo­rit­t­aa tie­teel­li­si­in tai his­to­ri­al­li­si­in tutki­mustar­ko­ituk­si­in tai tilas­tol­li­si­in tar­ko­ituk­si­in tietosuo­ja-ase­tuk­sen 89 artik­lan 1 koh­dan mukai­ses­ti, pait­si jos täl­lai­nen käsit­te­ly on tar­peen ylei­sen edun vuok­si suo­ri­tett­a­van teh­tä­vän suorittamiseksi.

  Vas­tust­am­i­soi­keu­den käyttämi­sek­si rekis­ter­öi­ty voi ottaa suor­a­an yhteyt­tä kene­en tahan­sa KUHN SOLU­TI­ONS­in työn­te­ki­jään tai muuhun työn­te­ki­jään. Rekis­ter­öi­ty voi myös käyt­tää oikeut­ta­an vas­tu­s­taa tie­to­jen käyt­töä auto­maat­tis­ten menet­te­ly­jen avul­la, jois­sa käy­te­tään tekni­siä eri­tel­miä tietoyht­eis­kunn­an pal­velu­jen käy­tön yhtey­des­sä, direk­tiivin 2002/58/EY säänn­ök­si­stä huolimatta.

 • h) Automatisoidut päätökset yksittäistapauksissa, mukaan lukien profilointi

  Joka­i­sel­la hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn koh­tee­na ole­val­la hen­kil­öl­lä on Euro­o­pan unio­nin direk­tiivis­sä ja ase­tuks­es­sa myön­net­ty oikeus olla jou­tumat­ta sel­lai­sen päät­öksen koh­teek­si, joka perus­tuu yksi­no­ma­an auto­maat­ti­se­en tie­to­jen­kä­sit­te­ly­yn, pro­filo­in­ti muka­an luki­en, ja jol­la on hän­tä kos­ke­via oikeus­vai­ku­tuk­sia tai joka vai­kut­taa häne­en vastaa­val­la taval­la mer­kit­tä­väs­ti, edel­lyt­tä­en, että pää­tös (1) ei ole tar­peen rekis­ter­ö­i­dyn ja rekis­te­rin­pi­tä­jän väli­sen sopi­muk­sen tekemi­stä tai täy­tän­töön­panoa var­ten tai (2) se on sal­lit­tu rekis­te­rin­pi­tä­jään sovel­lett­avassa unio­nin tai jäsen­val­ti­on lain­sää­dän­nös­sä ja että kyseis­essä lain­sää­dän­nös­sä sää­de­tään asi­an­mu­kai­sis­ta toimen­pit­ei­stä rekis­ter­ö­i­dyn oikeuk­si­en ja vapauk­si­en sekä oikeu­tettu­jen etu­jen suo­jaa­mi­sek­si tai (3) se teh­dään rekis­ter­ö­i­dyn nime­nomais­el­la suostumuksella.

  Jos pää­tös (1) on tar­peen rekis­ter­ö­i­dyn ja rekis­te­rin­pi­tä­jän väli­sen sopi­muk­sen tekemi­stä tai täy­tän­töön­panoa var­ten tai (2) se teh­dään rekis­ter­ö­i­dyn nime­nomais­el­la suostu­muk­sel­la, KUHN SOLUTIONS toteut­taa asi­an­mu­kai­set toimen­pi­teet rekis­ter­ö­i­dyn oikeuk­si­en ja vapauk­si­en sekä oikeu­tettu­jen etu­jen suo­jaa­mi­sek­si, joi­hin sis­äl­tyy aina­kin oikeus saa­da rekis­te­rin­pi­tä­jän puo­le­s­ta oikeus saa­da rekis­ter­ö­i­dyn osal­lis­tu­mi­nen, ilmais­ta näke­myk­sen­sä ja riit­aut­taa päätös.

  Jos rekis­ter­öi­ty haluaa käyt­tää auto­mati­so­itu­ja päät­öksiä kos­ke­via oikeuk­sia­an, hän voi mil­loin tahan­sa ottaa yhteyt­tä mihin tahan­sa rekis­te­rin­pi­tä­jän työntekijään.

 • i) Oikeus peruuttaa suostumus tietosuojalainsäädännön nojalla

  Joka­i­sel­la hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn koh­tee­na ole­val­la hen­kil­öl­lä on EU:n direk­tiivis­sä ja ase­tuks­es­sa sää­detty oikeus peruut­taa suostu­muk­sen­sa hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly­yn mil­loin tahansa.

  Jos rekis­ter­öi­ty haluaa käyt­tää oikeut­ta­an peruut­taa suostu­muk­sen­sa, hän voi mil­loin tahan­sa ottaa yhteyt­tä mihin tahan­sa rekis­te­rin­pi­tä­jän työntekijään.

8. Facebookin käyttöä ja soveltamista koskevat tietosuojasäännökset

Rekis­te­rin­pi­tä­jä on inte­gro­i­nut Face­book-yri­tyk­sen osia täl­le ver­k­ko­si­vustol­le. Face­book on sosiaali­nen verkosto.

Sosiaali­nen ver­kos­to on inter­ne­tis­sä toimi­va sosiaali­nen koh­taa­mi­spaik­ka, ver­k­koyht­ei­sö, jon­ka avul­la käyt­tä­jät voi­vat yleen­sä kom­mu­ni­ko­i­da ja olla vuo­ro­vai­ku­tuks­es­sa tois­ten­sa kans­sa vir­tuaa­lis­essa tilas­sa. Sosiaali­nen ver­kos­to voi toimia foo­rumi­na mie­li­pit­ei­den ja koke­mus­ten vaiht­ami­sel­le tai antaa inter­net-yht­eis­öl­le mah­dol­li­suuden antaa hen­kil­öko­h­t­a­is­ta tai yri­tyk­se­en lii­t­ty­vää tietoa. Face­book antaa sosiaali­sen ver­kos­ton käyt­tä­jil­le mah­dol­li­suuden luo­da yksi­tyisiä pro­fiile­ja, lada­ta valo­ku­via ja ver­kos­to­itua muun muas­sa kave­r­i­py­yn­tö­jen kautta.

Face­boo­kin hal­lin­noi­va yhtiö on Face­book, Inc., 1 Hacker Way, Men­lo Park, CA 94025, Yhdys­val­lat. Hen­ki­lö­tie­to­jen rekis­te­rin­pi­tä­jä sil­loin, kun rekis­ter­öi­ty asuu Yhdys­val­to­jen tai Kana­dan ulko­puo­lel­la, on Face­book Ire­land Ltd, 4 Grand Canal Squa­re, Grand Canal Har­bour, Dub­lin 2, Irlanti.

Joka ker­ta, kun kut­s­u­ta­an jokin rekis­te­rin­pi­tä­jän ylläpitämän ver­k­ko­si­vus­ton yksit­täi­si­stä sivuis­ta, joi­hin on inte­groitu Face­book-kom­po­nent­ti (Face­book-lii­tän­näi­nen), kysei­nen Face­book-kom­po­nent­ti saa auto­maat­ti­ses­ti aika­an sen, että rekis­ter­ö­i­dyn tie­to­te­knisen jär­je­s­tel­män Inter­net-selain lataa vastaa­van Face­book-kom­po­nen­tin esi­tyk­sen Face­boo­kis­ta. Täy­del­li­nen yleis­kat­s­aus kai­kis­ta Face­book-lisäo­sis­ta on osoit­tees­sa https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Tämän teknisen menet­te­lyn puitt­eis­sa Face­book saa tietoa sii­tä, mil­lä ver­k­ko­si­vus­tom­me alasi­vul­la rekis­ter­öi­ty on vieraillut.

Jos rekis­ter­öi­ty on sama­nai­kai­ses­ti kir­jaut­unee­na Face­boo­ki­in, Face­book tun­ni­staa, mil­lä ver­k­ko­si­vus­tom­me alasi­vul­la rekis­ter­öi­ty vie­r­ai­lee aina, kun rekis­ter­öi­ty kut­suu ver­k­ko­si­vusto­am­me, ja koko sen ajan, kun rekis­ter­öi­ty oles­ke­lee ver­k­ko­si­vustollam­me. Face­book-kom­po­nent­ti ker­ää nämä tie­dot, ja Face­book mää­rit­tää ne rekis­ter­ö­i­dyn Face­book-tilil­le. Jos rekis­ter­öi­ty aktivoi jon­kin ver­k­ko­si­vuil­lem­me inte­gro­idun Face­book-pai­nik­keen, esi­mer­ki­k­si „Tykkää“-painikkeen, tai jos rekis­ter­öi­ty lähet­tää kom­men­tin, Face­book mää­rit­tää nämä tie­dot rekis­ter­ö­i­dyn hen­kil­öko­h­t­ai­sel­le Face­book-käyt­tä­jä­ti­lil­le ja tal­len­taa nämä henkilötiedot.

Face­book saa aina Face­book-kom­po­nen­tin kau­t­ta tie­don sii­tä, että rekis­ter­öi­ty on vie­r­aillut ver­k­ko­si­vustollam­me, jos rekis­ter­öi­ty on kir­jau­tu­nut Face­boo­ki­in sama­an aika­an, kun hän kut­suu ver­k­ko­si­vus­tom­me; tämä tapah­tuu riipp­u­mat­ta sii­tä, nap­s­aut­taa­ko rekis­ter­öi­ty Face­book-kom­po­nent­tia vai ei. Jos rekis­ter­öi­ty ei halua, että näi­tä tie­to­ja siir­re­tään Face­boo­kil­le, hän voi estää tie­to­jen siir­ron kir­jautum­al­la ulos Face­book-tili­l­tään ennen ver­k­ko­si­vustol­le pääsyä.

Face­boo­kin jul­kai­se­mas­sa tietosuo­ja­käy­tän­nös­sä, joka on saa­tavil­la osoit­tees­sa https://de-de.facebook.com/about/privacy/, ker­ro­ta­an Face­boo­kin suo­ritt­a­masta hen­ki­lö­tie­to­jen ker­ää­mi­se­stä, käsit­te­ly­stä ja käy­t­östä. Siinä ker­ro­ta­an myös, mitä ase­tus­vaih­toeh­toja Face­book tar­jo­aa rekis­ter­ö­i­dyn yksi­tyisy­y­den suo­jaa­mi­sek­si. Lisäk­si on saa­tavil­la eri­lai­sia sovel­luk­sia, joiden avul­la on mah­dol­lis­ta estää tie­to­jen siirtämi­nen Face­boo­ki­in. Rekis­ter­öi­ty voi käyt­tää täl­l­ai­sia sovel­luk­sia estääk­se­en tie­to­jen lähettämi­sen Facebookille.

9. Google+:n käyttöä ja soveltamista koskeva tietosuojakäytäntö

Rekis­te­rin­pi­tä­jä on inte­gro­i­nut Google+-painikkeen osak­si tätä ver­k­ko­si­vustoa. Goog­le+ on niin sanot­tu sosiaali­nen ver­kos­to. Sosiaali­nen ver­kos­to on Inter­ne­tis­sä toimi­va sosiaali­nen koh­taa­mi­spaik­ka, ver­k­koyht­ei­sö, joka yleen­sä mah­dol­li­staa käyt­tä­ji­en väli­sen vies­tinnän ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen vir­tuaa­lis­essa tilas­sa. Sosiaali­nen ver­kos­to voi toimia foo­rumi­na mie­li­pit­ei­den ja koke­mus­ten jaka­mi­sel­le tai antaa inter­net-yht­eis­öl­le mah­dol­li­suuden antaa hen­kil­öko­h­t­a­is­ta tai yri­tyk­se­en lii­t­ty­vää tietoa. Google+:n käyt­tä­jät voi­vat muun muas­sa luo­da yksi­tyisiä pro­fiile­ja, lada­ta valo­ku­via ja ver­kos­to­itua kave­r­i­py­yn­tö­jen kautta.

Google+:n ylläpi­tä­jä on Goog­le Inc., 1600 Amphi­theat­re Pkwy, Moun­tain View, CA 94043–1351, Yhdysvallat.

Joka ker­ta, kun kut­s­u­ta­an jokin rekis­te­rin­pi­tä­jän ylläpitämän ver­k­ko­si­vus­ton yksit­täi­si­stä sivuis­ta, joi­hin on inte­groitu Google+-painike, kysei­nen Google+-painike saa auto­maat­ti­ses­ti aika­an sen, että rekis­ter­ö­i­dyn tie­to­te­knisen jär­je­s­tel­män Inter­net-selain lataa Goog­len vastaa­van Google+-painikkeen esi­tyk­sen. Tämän teknisen menet­te­lyn puitt­eis­sa Goog­le saa tietoa sii­tä, mil­lä ver­k­ko­si­vus­tom­me alasi­vul­la rekis­ter­öi­ty on vie­r­aillut. Lisä­tie­to­ja Google+:sta on saa­tavil­la osoit­tees­sa https://developers.google.com/+/.

Jos rekis­ter­öi­ty on sama­nai­kai­ses­ti kir­jau­tu­nut Goog­le+ ‑pal­veluun, Goog­le tun­ni­staa, mil­lä ver­k­ko­si­vus­tom­me alasi­vul­la rekis­ter­öi­ty vie­r­ai­lee aina, kun rekis­ter­öi­ty kut­suu ver­k­ko­si­vusto­am­me, ja koko sen ajan, kun rekis­ter­öi­ty oles­ke­lee ver­k­ko­si­vustollam­me. Nämä tie­dot ker­ä­tään Google+-painikkeella, ja Goog­le mää­rit­tää ne rekis­ter­ö­i­dyn Google+-tilille.

Jos rekis­ter­öi­ty aktivoi jon­kin ver­k­ko­si­vuil­lem­me inte­gro­idun Google+-painikkeen ja tekee näin Google+1‑suosituksen, Goog­le yhdi­stää nämä tie­dot rekis­ter­ö­i­dyn hen­kil­öko­h­t­ai­se­en Google+-käyttäjätiliin ja tal­len­taa nämä hen­ki­lö­tie­dot. Goog­le tal­len­taa rekis­ter­ö­i­dyn Google+1‑suosituksen ja aset­taa sen jul­ki­ses­ti saa­tavil­le rekis­ter­ö­i­dyn hyväk­sy­m­i­en ehtojen mukai­ses­ti. Rekis­ter­ö­i­dyn täl­lä ver­k­ko­si­vustol­la teke­mä Google+1‑suositus tal­len­ne­ta­an ja käsi­tel­lään myö­hem­min yhdes­sä mui­den hen­ki­lö­tie­to­jen, kuten rekis­ter­ö­i­dyn käyttämän Google+1‑tilin nimen ja kysei­sel­le tilil­le tal­lenn­e­tun valo­ku­van, kans­sa muis­sa Goog­len pal­veluis­sa, esi­mer­ki­k­si Goog­len haku­ko­neen haku­tu­loks­is­sa, rekis­ter­ö­i­dyn Goog­le-tilil­lä tai muis­sa pai­kois­sa, esi­mer­ki­k­si ver­k­ko­si­vus­toil­la tai mai­nos­ten yhtey­des­sä. Lisäk­si Goog­le voi yhdi­stää vie­r­ai­lun täl­lä ver­k­ko­si­vustol­la mui­hin Goog­len tal­len­ta­mi­in hen­ki­lö­tie­toi­hin. Goog­le tal­len­taa nämä hen­ki­lö­tie­dot myös Goog­len eri pal­velu­jen paran­ta­mis­ta tai opti­mo­in­tia varten.

Goog­le saa aina Google+-painikkeen kau­t­ta tie­don sii­tä, että rekis­ter­öi­ty on vie­r­aillut ver­k­ko­si­vustollam­me, jos rekis­ter­öi­ty on sama­nai­kai­ses­ti kir­jau­tu­nut Google+-palveluun ver­k­ko­si­vus­tom­me kut­s­u­mi­sen yhtey­des­sä; tämä tapah­tuu riipp­u­mat­ta sii­tä, nap­s­aut­taa­ko rekis­ter­öi­ty Google+-painiketta vai ei.

Jos rekis­ter­öi­ty ei halua, että hen­ki­lö­tie­to­ja siir­re­tään Goog­lel­le, hän voi estää täl­l­ai­sen siir­ron kir­jautum­al­la ulos Google+-tililtään ennen ver­k­ko­si­vustol­le pääsyä.

Lisä­tie­to­ja ja sovel­lett­a­vat Goog­len tietosuo­ja­käy­tän­nöt löy­ty­vät osoit­tee­sta https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Goog­len lisäoh­jei­ta Google+1‑painikkeesta on osoit­tees­sa https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. LinkedInin käyttöä ja soveltamista koskevat tietosuojasäännökset.

Rekis­te­rin­pi­tä­jä on inte­gro­i­nut Lin­kedIn Cor­po­ra­tio­nin osia tähän ver­k­ko­si­vus­toon. Lin­kedIn on Inter­net-poh­jai­nen sosiaali­nen ver­kos­to, jon­ka avul­la käyt­tä­jät voi­vat olla yhtey­des­sä nykyisi­in liike­kon­tak­tei­hin ja luo­da uusia liike­kon­tak­te­ja. Lin­kedI­niä käyt­tää yli 400 mil­joo­naa rekis­ter­öi­ty­nyt­tä hen­ki­löä yli 200 maas­sa. Tämän ansios­ta Lin­kedIn on täl­lä het­kel­lä suurin yri­tys­kon­tak­ti­en foo­rumi ja yksi maail­man suo­si­tu­im­mista verkkosivustoista.

Lin­kedI­nin hal­lin­noi­va yhtiö on Lin­kedIn Cor­po­ra­ti­on, 2029 Stier­lin Court Moun­tain View, CA 94043, USA. Yhdys­val­to­jen ulko­puo­lel­la tietosuo­ja-asiois­ta vastaa Lin­kedIn Ire­land, Pri­va­cy Poli­cy Issu­es, Wil­ton Pla­za, Wil­ton Place, Dub­lin 2, Irlanti.

Joka­i­sen Lin­kedIn-kom­po­nen­til­la (Lin­kedIn-lisäo­sal­la) varus­te­tun ver­k­ko­si­vus­tom­me yksit­täi­sen kut­sun yhtey­des­sä tämä kom­po­nent­ti saa asi­ano­maisen hen­ki­lön käyttämän sel­ai­men lataa­ma­an Lin­kedI­ni­stä kom­po­nen­tin vastaa­van esi­tyk­sen. Lisä­tie­to­ja Lin­kedIn-lii­tän­näi­si­stä on osoit­tees­sa https://developer.linkedin.com/plugins. Osa­na tätä tekni­stä menet­te­lyä Lin­kedIn saa tietoa sii­tä, mil­lä ver­k­ko­si­vus­tom­me alasi­vul­la rekis­ter­öi­ty on vieraillut.

Jos rekis­ter­öi­ty on sama­nai­kai­ses­ti kir­jaut­unee­na Lin­kedI­ni­in, Lin­kedIn tun­ni­staa, mil­lä ver­k­ko­si­vus­tom­me alasi­vul­la rekis­ter­öi­ty vie­r­ai­lee, kun rekis­ter­öi­ty kut­suu ver­k­ko­si­vus­tom­me joka­i­sen ker­ran ja koko sen ajan, kun rekis­ter­öi­ty on ver­k­ko­si­vustollam­me. Lin­kedIn-kom­po­nent­ti ker­ää nämä tie­dot, ja Lin­kedIn mää­rit­tää ne rekis­ter­ö­i­dyn Lin­kedIn-tilil­le. Jos rekis­ter­öi­ty aktivoi ver­k­ko­si­vuil­lem­me inte­gro­idun Lin­kedIn-pai­nik­keen, Lin­kedIn mää­rit­tää nämä tie­dot rekis­ter­ö­i­dyn hen­kil­öko­h­t­ai­sel­le Lin­kedIn-käyt­tä­jä­ti­lil­le ja tal­len­taa nämä henkilötiedot.

Lin­kedIn saa Lin­kedIn-kom­po­nen­tin kau­t­ta aina tie­don sii­tä, että rekis­ter­öi­ty on vie­r­aillut ver­k­ko­si­vustollam­me, jos rekis­ter­öi­ty on kir­jau­tu­nut Lin­kedI­ni­in sama­an aika­an, kun hän kut­suu ver­k­ko­si­vus­tom­me; tämä tapah­tuu riipp­u­mat­ta sii­tä, nap­s­aut­taa­ko rekis­ter­öi­ty Lin­kedIn-kom­po­nent­tia vai ei. Jos rekis­ter­öi­ty ei halua, että näi­tä tie­to­ja väli­te­tään Lin­kedI­nil­le, hän voi estää tie­to­jen välittämi­sen kir­jautum­al­la ulos Lin­kedIn-tili­l­tään ennen ver­k­ko­si­vustol­le pääsyä.

Lin­kedIn tar­jo­aa mah­dol­li­suuden peruut­taa säh­köpos­ti­vies­tien, teks­ti­vies­tien ja koh­den­net­tu­jen mai­nos­ten til­auk­set sekä hal­li­ta mai­no­sa­se­tuk­sia osoit­tees­sa https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Lin­kedIn käyt­tää myös yht­eis­työ­kump­pan­ei­ta, kuten Quantcast, Goog­le Ana­ly­tics, Blue­Kai, Dou­ble­Click, Niel­sen, Coms­core, Elo­qua ja Lota­me, jot­ka voi­vat aset­taa eväs­tei­tä. Täl­l­ai­set eväs­teet voida­an hylä­tä osoit­tees­sa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Lin­kedI­nin sovel­lett­a­va tietosuo­ja­käy­tän­tö on saa­tavil­la osoit­tees­sa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Lin­kedI­nin eväs­te­käy­tän­tö on saa­tavil­la osoit­tees­sa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. Twitterin käyttöä ja soveltamista koskevat tietosuojasäännökset.

Rekis­te­rin­pi­tä­jä on inte­gro­i­nut Twit­ter-kom­po­nent­te­ja täl­le ver­k­ko­si­vustol­le. Twit­ter on moni­kie­li­nen, jul­ki­ses­ti saa­tavil­la ole­va mikro­blogi­pal­velu, jos­sa käyt­tä­jät voi­vat jul­kais­ta ja jakaa niin sanot­tu­ja twii­t­te­jä eli lyhyitä, 280 merk­ki­in rajoi­tettu­ja vies­te­jä. Nämä lyhy­et vies­tit ovat kenen tahan­sa käy­tettävis­sä, myös niiden, jot­ka eivät ole rekis­ter­öi­tyneet Twit­te­ri­in. Twii­tit näy­te­tään kui­ten­kin myös kysei­sen käyt­tä­jän niin sano­tuil­le seu­r­aa­jil­le. Seu­r­aajat ovat mui­ta Twit­ter-käyt­tä­jiä, jot­ka seu­r­aa­vat käyt­tä­jän twii­t­te­jä. Lisäk­si Twit­ter mah­dol­li­staa laajan ylei­sön tavoitta­mi­sen hash­ta­gien, link­ki­en tai uudel­le­ent­wii­t­taus­ten avulla.

Twit­te­rin hal­lin­noi­va yhtiö on Twit­ter, Inc., 1355 Mar­ket Street, Suite 900, San Fran­cis­co, CA 94103, Yhdysvallat.

Aina kun kut­s­u­ta­an jokin rekis­te­rin­pi­tä­jän ylläpitämän ver­k­ko­si­vus­ton yksit­täi­si­stä sivuis­ta, joi­hin on inte­groitu Twit­ter-kom­po­nent­ti (Twit­ter-pai­ni­ke), kysei­nen Twit­ter-kom­po­nent­ti saa auto­maat­ti­ses­ti aika­an sen, että rekis­ter­ö­i­dyn tie­to­te­knisen jär­je­s­tel­män Inter­net-selain lataa vastaa­van Twit­ter-kom­po­nen­tin esi­tyk­sen Twit­te­ris­tä. Lisä­tie­to­ja Twit­ter-pai­nik­keis­ta on osoit­tees­sa https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tämän teknisen menet­te­lyn puitt­eis­sa Twit­ter saa tietoa sii­tä, mil­lä ver­k­ko­si­vus­tom­me alasi­vul­la rekis­ter­öi­ty on vie­r­aillut. Twit­ter-kom­po­nen­tin inte­gro­in­nin tar­ko­ituk­se­na on antaa käyt­tä­jil­lem­me mah­dol­li­suus levit­tää tämän ver­k­ko­si­vus­ton sis­äl­töä, teh­dä tätä ver­k­ko­si­vustoa tunnetuk­si digi­taa­lis­essa maail­mas­sa ja lisä­tä kävijämääräämme.

Jos rekis­ter­öi­ty on sama­nai­kai­ses­ti kir­jaut­unee­na Twit­te­ri­in, Twit­ter tun­ni­staa, mil­lä ver­k­ko­si­vus­tom­me alasi­vul­la rekis­ter­öi­ty vie­r­ai­lee aina, kun rekis­ter­öi­ty kut­suu ver­k­ko­si­vusto­am­me, ja koko sen ajan, kun rekis­ter­öi­ty oles­ke­lee ver­k­ko­si­vustollam­me. Twit­ter-kom­po­nent­ti ker­ää nämä tie­dot, ja Twit­ter mää­rit­tää ne rekis­ter­ö­i­dyn Twit­ter-tilil­le. Jos rekis­ter­öi­ty aktivoi jon­kin ver­k­ko­si­vuil­lem­me inte­gro­idun Twit­ter-pai­nik­keen, näin lähe­te­tyt tie­dot ja tie­dot lii­te­tään rekis­ter­ö­i­dyn hen­kil­öko­h­t­ai­se­en Twit­ter-käyt­tä­jä­ti­li­in ja Twit­ter tal­len­taa ja käsit­te­lee ne.

Twit­ter saa aina Twit­ter-kom­po­nen­tin kau­t­ta tie­don sii­tä, että rekis­ter­öi­ty on vie­r­aillut ver­k­ko­si­vustollam­me, jos rekis­ter­öi­ty on kir­jau­tu­nut Twit­te­ri­in sama­an aika­an, kun hän kut­suu ver­k­ko­si­vusto­am­me; tämä tapah­tuu riipp­u­mat­ta sii­tä, nap­s­aut­taa­ko rekis­ter­öi­ty Twit­ter-kom­po­nent­tia vai ei. Jos rekis­ter­öi­ty ei halua, että näi­tä tie­to­ja siir­re­tään Twit­te­ri­in, hän voi estää tie­to­jen siir­ron kir­jautum­al­la ulos Twit­ter-tili­l­tään ennen ver­k­ko­si­vustol­le pääsyä.

Twit­te­rin sovel­lett­a­vat tietosuo­ja­käy­tän­nöt ovat saa­tavil­la osoit­tees­sa https://twitter.com/privacy?lang=de.

12. Xingin käyttöä ja soveltamista koskevat tietosuojasäännökset.

Rekis­te­rin­pi­tä­jä on inte­gro­i­nut Xin­gin osia tähän ver­k­ko­si­vus­toon. Xing on Inter­net-poh­jai­nen sosiaali­nen ver­kos­to, jon­ka avul­la käyt­tä­jät voi­vat olla yhtey­des­sä ole­mas­sa olevi­in liike­kon­tak­tei­hin ja luo­da uusia liike­kon­tak­te­ja. Yksit­täi­set käyt­tä­jät voi­vat luo­da its­e­stään hen­kil­öko­h­t­ai­sen pro­fiilin Xin­gi­in. Yri­tyk­set voi­vat esi­mer­ki­k­si luo­da yri­ty­s­pro­fiile­ja tai jul­kais­ta työt­ar­jouk­sia Xingissä.

Xin­gin hal­lin­noi­va yhtiö on XING SE, Damm­tor­stra­ße 30, 20354 Ham­pu­ri, Saksa.

Joka ker­ta, kun kut­s­u­ta­an jokin rekis­te­rin­pi­tä­jän ylläpitämän ver­k­ko­si­vus­ton yksit­täi­si­stä sivuis­ta, joi­hin on inte­groitu Xing-kom­po­nent­ti (Xing-lisäo­sa), kysei­nen Xing-kom­po­nent­ti kehot­taa auto­maat­ti­ses­ti rekis­ter­ö­i­dyn tie­to­te­knisen jär­je­s­tel­män Inter­net-selain­ta lataa­ma­an Xin­gi­stä vastaa­van Xing-kom­po­nen­tin esi­tyk­sen. Lisä­tie­to­ja Xing-lisäo­sis­ta on osoit­tees­sa https://dev.xing.com/plugins. Tämän teknisen menet­te­lyn puitt­eis­sa Xing saa tietoa sii­tä, mil­lä ver­k­ko­si­vus­tom­me alasi­vul­la rekis­ter­öi­ty on vieraillut.

Jos rekis­ter­öi­ty on sama­nai­kai­ses­ti kir­jaut­unee­na Xin­gi­in, Xing tun­ni­staa, mil­lä ver­k­ko­si­vus­tom­me alasi­vul­la rekis­ter­öi­ty vie­r­ai­lee aina, kun rekis­ter­öi­ty kut­suu ver­k­ko­si­vusto­am­me, ja koko sen ajan, kun rekis­ter­öi­ty oles­ke­lee ver­k­ko­si­vustollam­me. Xing-kom­po­nent­ti ker­ää nämä tie­dot, ja Xing mää­rit­tää ne rekis­ter­ö­i­dyn Xing-tilil­le. Jos rekis­ter­öi­ty aktivoi jon­kin ver­k­ko­si­vuil­lem­me inte­gro­idun Xing-pai­nik­keen, esi­mer­ki­k­si „Jaa“-painikkeen, Xing mää­rit­tää nämä tie­dot rekis­ter­ö­i­dyn hen­kil­öko­h­t­ai­sel­le Xing-käyt­tä­jä­ti­lil­le ja tal­len­taa nämä henkilötiedot.

Xing saa aina Xing-kom­po­nen­tin kau­t­ta tie­don sii­tä, että rekis­ter­öi­ty on vie­r­aillut ver­k­ko­si­vustollam­me, jos rekis­ter­öi­ty on kir­jau­tu­nut Xin­gi­in sama­an aika­an, kun hän kut­suu ver­k­ko­si­vusto­am­me; tämä tapah­tuu riipp­u­mat­ta sii­tä, nap­s­aut­taa­ko rekis­ter­öi­ty Xing-kom­po­nent­tia vai ei. Jos rekis­ter­öi­ty ei halua, että näi­tä tie­to­ja siir­re­tään Xin­gil­le, hän voi estää tie­to­jen siir­ron kir­jautum­al­la ulos Xing-tili­l­tään ennen ver­k­ko­si­vustol­le pääsyä.

Xin­gin jul­kai­semis­sa tietosuo­jasäänn­öks­is­sä, jot­ka ovat saa­tavil­la osoit­tees­sa https://www.xing.com/privacy, anne­ta­an tietoa hen­ki­lö­tie­to­jen ker­ää­mi­se­stä, käsit­te­ly­stä ja käy­t­östä Xin­gis­sä. Lisäk­si Xing on jul­kais­s­ut XING Share ‑pai­ni­ket­ta koskevat tietosuo­jaa koskevat tie­dot osoit­tees­sa https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

13. YouTuben käyttöä ja soveltamista koskevat tietosuojasäännökset.

Val­vo­ja on inte­gro­i­nut You­Tube-kom­po­nent­te­ja täl­le ver­k­ko­si­vustol­le. You­Tube on inter­netin video­por­taa­li, jos­sa vide­on jul­kai­si­jat voi­vat jul­kais­ta video­leik­kei­tä ilmais­ek­si ja muut käyt­tä­jät voi­vat kat­sel­la, arvio­i­da ja kom­men­to­i­da nii­tä, myös ilmais­ek­si. You­Tube mah­dol­li­staa kai­k­en­tyyp­pis­ten video­iden jul­kai­semi­sen, min­kä vuok­si Inter­net-por­taa­lin kau­t­ta voi kat­sel­la koko­nai­sia elo­ku­va- ja tele­vi­sio-ohjel­mia, mut­ta myös musiik­ki­vi­deo­ita, trai­le­rei­ta tai käyt­tä­ji­en itsen­sä tekemiä videoita.

You­Tubea hal­lin­noi­va yri­tys on You­Tube, LLC, 901 Cher­ry Ave, San Bru­no, CA 94066, Yhdys­val­lat. You­Tube, LLC on Goog­le Inc:n tytä­ryh­tiö, 1600 Amphi­theat­re Pkwy, Moun­tain View, CA 94043–1351, Yhdysvallat.

Aina kun kut­s­u­ta­an jokin rekis­te­rin­pi­tä­jän ylläpitämän ver­k­ko­si­vus­ton yksit­täi­si­stä sivuis­ta, joi­hin on inte­groitu You­Tube-kom­po­nent­ti (You­Tube-video), kysei­nen You­Tube-kom­po­nent­ti saa auto­maat­ti­ses­ti aika­an sen, että rekis­ter­ö­i­dyn tie­to­te­knisen jär­je­s­tel­män Inter­net-selain lataa vastaa­van You­Tube-kom­po­nen­tin esi­tyk­sen You­Tubes­ta. Lisä­tie­to­ja You­Tubes­ta on osoit­tees­sa https://www.youtube.com/yt/about/de/. Tämän teknisen menet­te­lyn puitt­eis­sa You­Tube ja Goog­le saa­vat tietoa sii­tä, mil­lä ver­k­ko­si­vus­tom­me alasi­vul­la rekis­ter­öi­ty on vieraillut.

Jos rekis­ter­öi­ty on sama­nai­kai­ses­ti kir­jau­tu­nut You­Tubeen, You­Tube tun­ni­staa, mil­lä ver­k­ko­si­vus­tom­me alasi­vul­la rekis­ter­öi­ty vie­r­ai­lee, kun You­Tube-vide­on sis­äl­tä­vä alasi­vu kut­s­u­ta­an. You­Tube ja Goog­le ker­ää­vät nämä tie­dot ja ne lii­te­tään rekis­ter­ö­i­dyn YouTube-tiliin.

You­Tube ja Goog­le saa­vat aina You­Tube-kom­po­nen­tin kau­t­ta tie­don sii­tä, että rekis­ter­öi­ty on vie­r­aillut ver­k­ko­si­vustollam­me, jos rekis­ter­öi­ty on kir­jau­tu­nut You­Tubeen sama­an aika­an, kun hän kut­suu ver­k­ko­si­vusto­am­me; tämä tapah­tuu riipp­u­mat­ta sii­tä, nap­s­aut­taa­ko rekis­ter­öi­ty You­Tube-video­ta vai ei. Jos rekis­ter­öi­ty ei halua, että näi­tä tie­to­ja siir­re­tään You­Tubel­le ja Goog­lel­le, hän voi estää tie­to­jen siir­ron kir­jautum­al­la ulos You­Tube-tili­l­tään ennen ver­k­ko­si­vustol­lem­me pääsyä.

You­Tuben jul­kai­se­mas­sa tietosuo­ja­käy­tän­nös­sä, joka on saa­tavil­la osoit­tees­sa https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, anne­ta­an tietoa hen­ki­lö­tie­to­jen ker­ää­mi­se­stä, käsit­te­ly­stä ja käy­t­östä You­Tuben ja Goog­len toimesta.

14. käsittelyn oikeusperusta

DS-GVO:n 6 artik­lan I koh­dan a ala­koh­ta toimii yri­tyk­sem­me oikeu­s­pe­rusta­na käsit­te­ly­to­imis­sa, jois­sa saam­me suostu­muk­sen tiet­tyä käsit­te­lytar­ko­itus­ta var­ten. Jos hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly on tar­peen sel­lai­sen sopi­muk­sen täyttämi­sek­si, jon­ka osa­puo­li rekis­ter­öi­ty on, kuten esi­mer­ki­k­si tava­roiden toi­mitta­mi­sen tai muun pal­velun tai vas­tik­keen tar­joa­mi­sen edel­lyttämi­en käsit­te­ly­to­imi­en osal­ta, käsit­te­ly perus­tuu DS-GVO:n 6 artik­lan I koh­dan b ala­koh­ta­an. Sama kos­kee käsit­te­ly­to­imia, jot­ka ovat tar­peen sopi­mus­ta edel­tä­vi­en toimen­pit­ei­den toteutta­mi­sek­si, esi­mer­ki­k­si kun on kyse tuot­teit­am­me tai pal­veluit­am­me kos­ke­vis­ta tie­du­ste­luis­ta. Jos yri­tyk­seem­me koh­dis­tuu laki­sää­tei­nen vel­voi­te, jon­ka vuok­si hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly on vält­tämä­tön­tä, kuten verovel­voit­tei­den täyttämi­sek­si, käsit­te­ly perus­tuu DS-GVO:n 6 artik­lan I koh­dan c ala­koh­ta­an. Har­vinai­sis­sa tapauks­is­sa hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly voi olla tar­peen rekis­ter­ö­i­dyn tai muun luon­nol­li­sen hen­ki­lön elin­tär­kei­den etu­jen suo­jaa­mi­sek­si. Näin oli­si esi­mer­ki­k­si sil­loin, jos kävi­jä louk­ka­an­tui­si tilois­sam­me ja sen seur­auk­se­na hänen nimen­sä, ikän­sä, sairaus­va­kuu­tus­tieton­sa tai muut elin­tär­ke­ät tie­dot oli­si väli­tettä­vä lää­kä­ril­le, sairaal­al­le tai muul­le kol­man­nel­le osa­puo­lel­le. Täl­löin käsit­te­ly perus­tui­si DS-GVO:n 6 artik­lan I koh­dan d alakohtaan.
Viime kädes­sä käsit­te­ly­to­imet voi­sivat perus­tua DS-GVO:n 6 artik­lan I koh­dan f ala­koh­ta­an. Käsit­te­ly­to­imet, jot­ka eivät kuulu min­kään edellä maini­tun oikeu­s­pe­rustan piiri­in, perus­tu­vat tähän oikeu­s­pe­rus­ta­an, jos käsit­te­ly on tar­peen yri­tyk­sem­me tai kol­man­nen osa­puo­len oikeu­te­tun edun suo­jaa­mi­sek­si edel­lyt­tä­en, että rekis­ter­ö­i­dyn etu­ja, perusoi­keuk­sia ja ‑vapauk­sia ei syr­jäy­te­tä. Täl­l­ai­set käsit­te­ly­to­imet ovat mei­lle sal­lit­tu­ja eri­tyises­ti sik­si, että euro­op­pa­lai­nen lain­sää­tä­jä on nime­nomais­es­ti mai­nin­nut ne. Täl­tä osin se kat­soi, että oikeu­tet­tua etua voida­an olet­taa ole­van, jos rekis­ter­öi­ty on rekis­te­rin­pi­tä­jän asia­kas (tietosuo­ja-ase­tuk­sen joh­dan­to-osan 47 kap­pa­le­en 2 virke).

15. rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen käsittelyyn liittyvät oikeutetut edut.

Jos hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly perus­tuu DS-GVO:n 6 artik­lan I koh­dan f ala­koh­ta­an, oikeu­tettu etum­me on liiketo­imin­tam­me har­joitta­mi­nen kaik­ki­en työn­te­ki­jöi­dem­me ja osak­kee­nomista­jiem­me hyvin­voin­nin edistämiseksi.

16. henkilötietojen säilytysaika

Hen­ki­lö­tie­to­jen säi­ly­ty­sa­ika määr­äy­tyy laki­sää­tei­sen säi­ly­ty­sa­jan muka­an. Määr­ä­a­jan pää­tyt­tyä vastaa­vat tie­dot poiste­ta­an ruti­i­ni­no­mais­es­ti, jos nii­tä ei enää tar­vi­ta sopi­muk­sen täyttämi­sek­si tai aloittamiseksi.

17. lakisääteiset tai sopimusperusteiset vaatimukset henkilötietojen toimittamisesta; sopimuksen tekemisen välttämättömyys; rekisteröidyn velvollisuus toimittaa henkilötiedot; tietojen toimittamatta jättämisen mahdolliset seuraukset.

Halu­am­me ilmoit­taa, että hen­ki­lö­tie­to­jen toi­mitta­mi­nen on osit­tain laki­sää­te­i­stä (esim. ver­o­säänn­ökset) tai voi joh­tua myös sopi­mus­määr­äyk­si­stä (esim. sopi­mus­kump­pa­nia koskevat tiedot).
Jos­kus sopi­muk­sen tekemi­sek­si voi olla tar­peen, että rekis­ter­öi­ty antaa mei­lle hen­ki­lö­tie­to­ja, joita mei­dän on myö­hem­min käsi­tel­tä­vä. Rekis­ter­öi­ty on esi­mer­ki­k­si vel­volli­nen toi­mitta­ma­an mei­lle hen­ki­lö­tie­to­ja, jos yri­tyk­sem­me tekee sopi­muk­sen hänen kans­sa­an. Jos hen­ki­lö­tie­to­ja ei toi­mi­t­e­ta, sopi­mus­ta rekis­ter­ö­i­dyn kans­sa ei voi­da tehdä.
Ennen kuin rekis­ter­öi­ty antaa hen­ki­lö­tie­to­ja, hänen on otett­a­va yhteyt­tä johon­kin työn­te­ki­jääm­me. Työn­te­ki­jäm­me ilmoit­taa rekis­ter­ö­idyl­le tapaus­koh­t­ai­ses­ti, vaa­di­ta­an­ko hen­ki­lö­tie­to­jen toi­mitta­mis­ta lain tai sopi­muk­sen noja­l­la tai onko se tar­peen sopi­muk­sen tekemi­stä var­ten, onko hen­ki­lö­tie­to­jen toi­mitta­mi­nen pakol­lis­ta ja mitä seur­auk­sia hen­ki­lö­tie­to­jen toi­mitta­mat­ta jättämi­sel­lä olisi.

18. Automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Vastu­ul­li­se­na yri­tyk­senä emme käy­tä auto­maat­tis­ta päät­öks­en­te­koa tai profilointia.

Tämän tietosuo­ja­se­los­teen on luo­nut DGD Deut­sche Gesell­schaft für Daten­schutz GmbH:n tietosuo­ja­se­los­teen luo­ja, joka toimii DGD Deut­sche Gesell­schaft für Daten­schutz GmbH:n pal­veluks­es­sa. Ulkoi­nen tietosuo­ja­va­staa­va Bam­berg toimii yht­eis­työs­sä IT- ja tietosuo­ja­la­ki­mies Chris­ti­an Sol­me­cke luotu.

Muita lisäyksiä tietosuojakäytäntöön

SSL-salaus

Tie­to­je­si suo­jaa­mi­sek­si siir­ron aika­na käytäm­me uus­im­pia salaus­me­netel­miä (esim. SSL) HTTPS:n kautta.

Yhteydenottolomake

Jos otat mei­hin yhteyt­tä säh­köpostitse tai yhtey­de­not­to­lo­mak­keel­la min­kä tahan­sa kysym­yk­sen osal­ta, annat mei­lle vapaaeh­toi­sen suostu­muk­se­si yhtey­de­not­toa var­ten. Tätä var­ten sinun on annett­a­va voi­mas­sa ole­va säh­köpos­tio­so­i­te. Tätä käy­te­tään tie­du­ste­lun osoitta­mi­se­en ja sii­hen vastaa­mi­se­en. Lisä­tie­to­jen toi­mitta­mi­nen on vapaaeh­tois­ta. Anta­ma­si tie­dot tal­len­ne­ta­an kyse­lyn käsit­te­lyä ja mah­dol­li­sia jatko­ky­sym­yk­siä var­ten. Hen­ki­lö­tie­dot poiste­ta­an auto­maat­ti­ses­ti sen jäl­k­een, kun kyse­ly­si on käsitelty.

Skriptikirjastojen käyttö (Google Webfonts)

Jot­ta voim­me näyt­tää sisäl­lön oik­ein ja graa­fi­ses­ti miel­lyt­tä­väl­lä taval­la eri sel­ai­mis­sa, käytäm­me täl­lä ver­k­ko­si­vustol­la komento­sar­ja­kir­ja­s­to­ja ja font­ti­kir­ja­s­to­ja, kuten Goog­le Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Goog­le Web Fonts siir­re­tään sel­ai­me­si väli­muis­ti­in, jot­ta väl­te­tään use­am­pi lat­aus. Jos selain ei tue Goog­le Web Font­sia tai estää sen käy­tön, sis­äl­tö näy­te­tään taval­li­sel­la fontilla.

Komento­sar­ja­kir­ja­s­to­jen tai font­ti­kir­ja­s­to­jen kut­s­umi­nen käyn­ni­stää auto­maat­ti­ses­ti yhtey­den kir­jas­ton ylläpi­tä­jään. Teo­rias­sa on mah­dol­lis­ta, että täl­l­ais­ten kir­ja­s­to­jen ylläpi­tä­jät ker­ää­vät tie­to­ja, vaik­ka täl­lä het­kel­lä onkin epä­sel­vää, ker­ää­vät­kö ne tie­to­ja ja mihin tarkoituksiin.

Kir­jas­ton ylläpi­tä­jän Goog­len tietosuo­ja­käy­tän­tö löy­tyy tääl­tä: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Mapsin käyttö

Tämä ver­k­ko­si­vus­to käyt­tää Goog­le Maps API:ta maan­tie­teel­lis­ten tie­to­jen visuaa­li­se­en esittämi­se­en. Goog­le Map­sia käy­tettä­es­sä Goog­le ker­ää, käsit­te­lee ja käyt­tää myös tie­to­ja sii­tä, miten kävi­jät käyt­tä­vät kart­ta­to­imin­to­ja. Lisä­tie­to­ja Goog­len suo­ritt­a­masta tie­to­jen­kä­sit­te­ly­stä löy­dät seu­r­aa­val­ta ver­k­ko­si­vustol­ta. Goog­len tietosuo­ja­käy­tän­tö ver­k­ko­si­vustol­ta. Siel­lä voit myös muut­taa hen­kil­öko­h­t­aisia tietosuo­ja-ase­tuk­sia­si tietokeskuksessa.

Yksi­ty­is­koh­t­ai­set ohjeet omien tie­to­jen hal­linnasta Goog­le-tuot­tei­den yhtey­des­sä. löy­dät tääl­tä.

Muutos tietosuojakäytäntöömme

Pidätäm­me oikeu­den mukau­ttaa tätä tietosuo­ja­se­lostet­ta niin, että se on aina voi­mas­sa ole­vi­en laki­sää­te­is­ten vaa­ti­mus­ten mukai­nen, tai jos tietosuo­ja­se­los­teen sis­ältämi­in pal­velui­him­me teh­dään muu­tok­sia, esi­mer­ki­k­si uusi­en pal­velu­iden käyt­töö­no­ton yhtey­des­sä. Uut­ta tietosuo­ja­se­lostet­ta sovel­le­ta­an sit­ten seu­r­aa­val­la vierailullasi.

Kysymykset tietosuojavastaavalle

Jos sin­ul­la on kysyt­tä­vää tietosuo­jas­ta, lähe­tä mei­lle säh­köpos­tia tai ota suor­a­an yhteyt­tä orga­ni­saa­tiom­me tietosuo­jas­ta vastaa­va­an hen­ki­löön: Dani­el Kuhn.

Tietosuo­ja­se­los­teen laajen­ta­mi­nen teh­ti­in yhdes­sä seu­r­aa­vi­en kans­sa. Tietosuo­ja­se­los­teen gene­r­aat­to­ri, jon­ka on luo­nut acti­ve­Mind AG.

fiFin­nish