OPROGRAMOWANIE TO DLA NAS COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO KOD.TO NASZA PASJA!

Jako dost­aw­ca usług postrz­egamy sie­bie jako kom­pet­ent­ne­go part­ne­ra w zak­re­sie rozwią­zań cyfro­wych, któ­re są tak indy­wi­du­al­ne, jak nasi kli­en­ci. Ofe­ru­je­my pro­fes­jo­nal­ne wspar­cie w pro­jekt­ach doty­c­zą­cych opro­gra­mo­wa­nia, poc­ząws­zy od ana­li­zy wyma­gań, poprzez pro­jek­t­owa­nie i wdraża­nie, aż po tes­to­wa­nie i konserwację.

PORTFEL EFEKTYWNOŚCINASZE OBSZARY SPECJALIZACJI

Fir­ma KUHN SOFTWARE kon­cen­tru­je się na twor­ze­niu opro­gra­mo­wa­nia na zamó­wie­nie. Podej­mu­je­my wyzwa­nia i wspól­nie z Państ­wem opra­cowu­je­my opty­mal­ne rozwią­za­nia cyfro­we. Głów­ne kom­pe­ten­c­je nas­ze­go zes­połu odzwier­cied­la­ją się w trzech obs­za­rach: pro­gra­mo­wa­nie, rozbu­do­wa i cyfro­wa opty­ma­li­za­c­ja procesów. 

PROGRAMOWANIERozwój oprogramowania „Made in Germany„.

Indy­wi­du­al­ne rozwią­za­nia infor­ma­ty­cz­ne dla potrzeb prze­mys­łu. Jest to obs­zar, w któ­rym się spec­ja­li­zu­je­my i może­my się rozwi­jać razem z nas­zy­mi kli­en­ta­mi. Ofe­ru­je­my rozwią­za­nia dla pro­cesów czys­to cyfro­wych, a także pro­gra­mo­wa­nie mas­zyn, urząd­zeń pomi­a­rowych i sta­no­wisk badawczych.

EKSPANSJANiestandardowe dodatki, rozszerzenia i wtyczki

Dodat­ki, rozs­zerze­nia, wty­cz­ki nie są dla nas sło­wa­mi obcy­mi. Za pomocą inter­fe­j­su pro­gra­m­is­ty­cz­ne­go, zwa­n­e­go też API (Język angie­l­ski inter­fe­js pro­gra­mo­wa­nia apli­ka­c­ji), łąc­zymy się z ist­nie­ją­cym opro­gra­mo­wa­niem i uzu­peł­nia­my je o kon­kret­ne rozwią­za­nia. Kon­wers­ja danych CAD, auto­ma­ty­cz­ne genero­wa­nie nar­zęd­zi i rysun­ków oraz auto­ma­ty­za­c­ja pro­cesów cyfro­wych to tyl­ko kil­ka przy­kła­dów indy­wi­du­al­nych rozszerzeń.

CYFROWA OPTYMALIZACJA PROCESÓWModele optymalizacji tak indywidualne, jak nasi klienci

Efek­tyw­ność i wyda­j­ność złoż­onych sys­te­mów moż­na znacz­nie zwięks­zyć poprzez dobór właści­wych para­me­trów. Za pomocą opty­ma­li­za­c­ji, dzied­zi­ny mate­ma­ty­ki sto­so­wa­nej, wyz­nacz­a­my opty­mal­ne para­me­try dla złoż­onych sys­te­mów w wie­lu dzied­zi­n­ach. Określa­my dla Cie­bie funk­c­ję celu, budu­je­my i tes­tu­je­my model mate­ma­ty­cz­ny, a nas­tęp­nie wdraża­my go w Two­jej aplikacji.

PORTFEL PROJEKTÓWNASZE AKTUALNE PROJEKTY

Do nas­zych kli­en­tów pod­chod­zi­my jako sil­ny i nie­za­wod­ny part­ner, a pro­jek­ty rea­li­zu­je­my w sposób oszc­zęd­ny i wyda­j­ny. Nasze rozwią­za­nia poma­ga­ją zwięks­zyć ren­tow­ność fir­my i pod­nieść jej kon­ku­ren­cy­j­ność. Prze­ko­naj się o nas­zych moż­li­wościach, oglą­da­jąc wybra­ne, zakońc­zo­ne suk­ce­sem projekty: 

Optymalizacja odpadówOptymalizacja za pomocą algorytmu Simplex

Aby ogra­nic­zyć stra­ty mate­riało­we w pro­ce­sie pro­duk­c­ji, pro­ces sim­plek­sowy jest zin­te­gro­wa­ny z ist­nie­ją­cym sys­te­mem. Poz­wa­la to obniżyć kosz­ty mate­riałów i przy­spies­zyć pro­ces produkcji.

Moje okulary – Konfigurator produktuOpracowywanie dodatków do SOLIDWORKS

Kon­fi­gu­ra­tor pro­duk­tów jest opra­co­wy­wa­ny jako doda­tek do opro­gra­mo­wa­nia CAD SOLIDWORKS. Pro­jekt kon­cen­tru­je się na eko­no­mic­z­nej pro­duk­c­ji indy­wi­du­al­nej o wie­l­kości par­tii 1 dla sek­to­ra dóbr kon­sump­cy­jnych. Ten pro­jekt demons­tru­je moż­li­wości i zale­ty dodat­ku. Tyl­ko dzię­ki dodat­ko­wi moż­na w peł­ni wykor­zystać zale­ty ist­nie­jące­go sys­temu CAD, a jed­no­c­ześ­nie zaos­zc­zęd­zić na wys­o­kich kosz­t­ach opra­co­wa­nia samod­ziel­ne­go oprogramowania.

ICT-Testsystem - Prüfstand Python

System testowy ICTOpracowanie i uruchomienie oprogramowania

Urucho­mie­nie sys­temu tes­to­wa­nia obwo­dów dla zes­połów i ukła­dów elek­tro­nicz­nych. Dals­zy rozwój ist­nie­jące­go opro­gra­mo­wa­nia do obsłu­gi sys­temu tes­to­we­go ICT. Adap­tac­ja ist­nie­jące­go opro­gra­mo­wa­nia do pro­gra­mo­wa­nia pamięci (EPROMS) i tes­to­wa­nia okreś­lo­nej serii produktów.

ContourTraceWektoryzator nowej generacji

Oprócz licz­nych pro­jek­tów rea­li­zowanych przez kli­en­tów, fir­ma KUHN SOFTWARE wpro­wad­ziła na rynek rów­nież włas­ne opro­gra­mo­wa­nie. Con­tour­Trace to apli­ka­c­ja biur­ko­wa, za pomocą któ­rej moż­na nie­zwyk­le szyb­ko i pre­cy­zy­j­nie wyo­dręb­niać kon­tu­ry z rze­c­zy­wis­tych obra­zów. Ponad­to kon­tu­ry moż­na edy­to­wać w przy­jaznym dla użyt­kow­ni­ka obs­zar­ze ryso­wa­nia. Pakiet wyda­j­nościo­wy uzu­peł­nia­ją dodat­kowe moduły, któ­re mak­sy­m­a­li­zu­ją dokład­ność przet­warza­nia grafiki.

więcej o Contourtrace

FORMY WSPÓŁPRACY

Zaufa­ne i dłu­go­ter­mi­no­we part­nerst­wo wyma­ga prze­jr­zy­stych pod­staw. W tym celu pro­po­nu­je­my róż­ne for­my współpracy.

KONTRAKT NA USŁUGĘ – uzgod­nio­na usłu­ga za usta­loną, uzgod­nioną cenę.
KONTRAKT O PRACĘ – cel jako przed­mi­ot kon­trak­tu, suk­ces decy­du­je o jego realizacji.
KONTRAKT NA KONSERWACJĘ OPROGRAMOWANIA I WSPARCIE – jed­na cena, gwa­ran­to­wa­na pomoc tech­nicz­na przez cały rok.

Zde­cy­duj, któ­ra for­ma umowy jest dla Cie­bie najod­po­wied­nie­js­za. Chęt­nie udziel­i­my Ci porady.

KONTAKT

Czy potrze­bu­jesz wspar­cia przy rea­li­za­c­ji pro­jek­tów programistycznych?
Cies­zymy się, że będ­zie­my mog­li wspól­nie z Państ­wem rea­li­zować Państ­wa projekty.

 

pl_PLPolish