NASZA HISTORIA

Po 14 lat­ach doś­wiad­cze­nia i cią­głe­go ksz­tałce­nia w dzied­zi­nie pro­jek­t­owa­nia i roz­wo­ju oraz twor­ze­nia opro­gra­mo­wa­nia Dani­el Kuhn założył w 2017 r. w Kon­stanc­ji nad Jezio­rem Bodeńs­kim fir­mę KUHN SOLUTIONS. Pomi­mo krót­kie­go cza­su ist­ni­en­ia fir­my, doś­wiad­cze­nie założy­cie­la i wys­o­ka świa­do­mość jakości prze­ko­nały wie­lu reno­mo­wanych kli­en­tów w połud­nio­wych Niemc­zech i nie­mieck­oję­zy­cz­nej części Szwa­j­ca­rii. Dziś fir­ma ma już sta­bilną pozy­c­ję, bez fin­an­so­wa­nia zewnę­trz­ne­go, i sta­le się rozwija.

WIZJA

Wizją fir­my jako dost­aw­cy usług tech­no­lo­gicz­nych jest wzmoc­nien­ie małych i śred­nich przedsię­bi­o­rstw dzię­ki wied­zy inży­nier­skiej, przy­spies­ze­nie cyfry­za­c­ji i aktyw­ne zapew­nien­ie włas­nych zas­obów w celu wspar­cia, zarów­no tymcza­so­we­go, jak i dłu­go­ter­mi­no­we­go. Głów­na kom­pe­ten­c­ja fir­my pole­ga na pro­gra­mo­wa­niu, opty­ma­li­za­c­ji i para­me­try­za­c­ji pro­cesów cyfro­wych. Ogrom­ny wzrost wyda­j­ności uzys­ku­je się dzię­ki wdroże­niu rozwią­zań międ­zy­wyd­ziało­wych. Obsłu­gi­wa­ne są tu obs­za­ry roz­wo­ju, budow­nict­wa i pro­duk­c­ji nie­mal wszyst­kich gałę­zi przemysłu.

ZESPÓŁ – Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji!

Daniel Kuhn – Dyrektor Generalny

Budo­wa i rozwój
Rozwój opro­gra­mo­wa­nia

Inży­nier mecha­nik
(B. Eng.)
Inży­nier elek­tryk (M. Eng.)

Shenal Meghawarna

Rozwój opro­gra­mo­wa­nia
C#, Java, React JS,
React Nati­ve

Inży­nier opro­gra­mo­wa­nia (B. Sc.)

Keerthanan Rajalingam

Pro­jek­t­owa­nie i wizu­a­li­za­c­ja, Solid­Works CAD i KeyShot

Inży­nier mecha­nik (B.Sc.)
pl_PLPolish