Privacybeleid

Wij zijn zeer ver­heu­gd over uw inter­es­se in ons bedri­jf. Gege­vens­be­scher­ming heeft een bij­zon­der hoge prio­rit­eit voor de direc­tie van KUHN SOLUTIONS. Het gebruik van de internetpagina’s van de KUHN SOLUTIONS is mogeli­jk zon­der opga­ve van per­so­on­lij­ke gege­vens. Indi­en een betrok­ke­ne ech­ter gebruik wil maken van spe­cia­le diens­ten die onze onder­ne­ming via onze web­site aan­biedt, kan de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens nood­za­ke­li­jk wor­den. Indi­en de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens nood­za­ke­li­jk is en er geen rechts­g­ronds­lag is voor een der­geli­j­ke ver­werking, zul­len wij over het alge­me­en de toe­stem­ming van de betrok­ke­ne verkrijgen.

De ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens, zoals de naam, het adres, het e‑mailadres of het tele­foon­num­mer van een betrok­ke­ne, geschiedt altijd in overeen­stem­ming met de land­spe­ci­fie­ke gege­vens­be­scher­ming­s­voor­schrif­ten die voor KUHN SOLUTIONS gelden. Door mid­del van deze gege­vens­be­scher­ming­s­ver­kla­ring wil onze onder­ne­ming het publiek infor­me­ren over het type, de omvang en het doel van de per­so­ons­ge­ge­vens die wij verzame­len, gebrui­ken en ver­wer­ken. Voorts wor­den de betrok­ke­nen door mid­del van deze gege­vens­be­scher­ming­s­ver­kla­ring op hun rech­ten gewezen.

Als ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de ver­werking heeft KUHN SOLUTIONS tal­ri­j­ke tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len getrof­fen om een zo vol­l­e­dig mogeli­j­ke bescher­ming van de via deze web­site ver­werk­te per­so­ons­ge­ge­vens te waar­bor­gen. Gege­ven­so­ver­dracht via het inter­net kan ech­ter altijd onder­he­vig zijn aan zwak­ke plek­ken in de bevei­li­ging, zodat abso­lu­te bescher­ming niet kan wor­den gega­ran­de­erd. Daarom staat het iede­re betrok­ke­ne vrij om per­so­ons­ge­ge­vens op een ande­re manier aan ons door te geven, bij­vo­or­beeld telefonisch.

1. definities

De gege­vens­be­scher­ming­s­ver­kla­ring van KUHN SOLUTIONS is geba­se­erd op de ter­men die door het Euro­pees Par­le­ment en de Raad zijn gebruikt voor de aan­ne­ming van de Alge­me­ne ver­or­de­ning gege­vens­be­scher­ming (GDPR). Onze ver­kla­ring inz­ake gege­vens­be­scher­ming moet gemak­ke­li­jk te lezen en te begri­j­pen zijn voor het publiek en voor onze klan­ten en zaken­part­ners. Om dit te ver­ze­ke­ren, wil­len wij de gebruik­te ter­men voor­af verklaren.

In dit pri­va­cy­be­leid gebrui­ken wij onder meer de vol­gen­de termen:

 • (a) persoonsgegevens

  Onder per­so­ons­ge­ge­vens wor­dt ver­sta­an iede­re infor­ma­tie betref­fen­de een geï­den­ti­fice­er­de of iden­ti­fice­er­ba­re natu­ur­li­j­ke per­so­on (hier­na „betrok­ke­ne“ geno­emd). Een iden­ti­fice­er­ba­re natu­ur­li­j­ke per­so­on is een per­so­on die direct of indi­rect kan wor­den geï­den­ti­fice­erd, met name aan de hand van een iden­ti­fi­ca­tor zoals een naam, een iden­ti­fi­ca­ti­enum­mer, loca­tie­ge­ge­vens, een online-iden­ti­fi­ca­tor of van een of meer ele­men­ten die ken­mer­kend zijn voor de fysie­ke, fysio­lo­gi­sche, gene­ti­sche, psy­chi­sche, eco­no­mi­sche, cul­ture­le of socia­le iden­ti­t­eit van die natu­ur­li­j­ke persoon.

 • (b) betrokken persoon

  Onder „betrok­ke­ne“ wor­dt ver­sta­an: iede­re geï­den­ti­fice­er­de of iden­ti­fice­er­ba­re natu­ur­li­j­ke per­so­on wiens per­so­ons­ge­ge­vens door de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke wor­den verwerkt.

 • c) Verwerking

  Ver­werking is elke bewerking of elk geheel van bewerkin­gen met betrek­king tot per­so­ons­ge­ge­vens, al dan niet uit­ge­vo­erd met behulp van geau­to­ma­ti­se­er­de pro­cé­dés, zoals het verzame­len, vast­leg­gen, orde­nen, bewa­ren, bij­wer­ken, wij­zi­gen, opv­ra­gen, raad­ple­gen, gebrui­ken, ver­strek­ken door mid­del van door­zen­ding, ver­sprei­den of op eni­ger­lei ande­re wij­ze ter beschik­king stel­len, samen­bren­gen, met elka­ar in ver­band bren­gen, als­me­de het beper­ken, uit­wis­sen of ver­nie­ti­gen van gegevens.

 • (d) beperking van de verwerking

  Beper­king van de ver­werking is het mar­ke­ren van opges­la­gen per­so­ons­ge­ge­vens met als doel de toe­koms­ti­ge ver­werking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Pro­fi­le­ring is elke vorm van geau­to­ma­ti­se­er­de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens die erin bestaat dat deze per­so­ons­ge­ge­vens wor­den gebruikt om bepaal­de aspec­ten van de per­so­on­lijk­heid van een natu­ur­li­j­ke per­so­on te eva­lue­ren, met name om aspec­ten in ver­band met de arbei­ds­pre­sta­ties, de eco­no­mi­sche situa­tie, de gezond­heid, per­so­on­lij­ke voor­keu­ren, inter­es­ses, betrouw­baar­heid, gedrag, loca­tie of veran­d­e­ring van loca­tie van die natu­ur­li­j­ke per­so­on te ana­ly­se­ren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudoni­mi­se­ring is de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens op zoda­ni­ge wij­ze dat de per­so­ons­ge­ge­vens niet meer aan een bepaal­de betrok­ke­ne kun­nen wor­den toe­ge­schre­ven zon­der dat gebruik wor­dt gema­akt van aan­vul­len­de infor­ma­tie, mits die aan­vul­len­de infor­ma­tie afzon­der­li­jk wor­dt bewaard en onder­wor­pen is aan tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len die waar­bor­gen dat de per­so­ons­ge­ge­vens niet aan een geï­den­ti­fice­er­de of iden­ti­fice­er­ba­re natu­ur­li­j­ke per­so­on wor­den toegeschreven.

 • (g) verantwoordelijke voor de verwerking of persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking

  De voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke of ver­werking­s­ver­ant­wo­or­de­li­j­ke is de natu­ur­li­j­ke of rechts­per­so­on, de over­heids­in­stan­tie, de dienst of enig ander lich­aam die, alle­en of tezamen met ande­ren, het doel van en de mid­de­len voor de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens vast­stelt. Wan­neer het doel van en de mid­de­len voor een der­geli­j­ke ver­werking wor­den bepaald door de wet­ge­ving van de Unie of van een lid­staat, kun­nen de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke of de spe­ci­fie­ke cri­te­ria voor zijn aan­wi­j­zing wor­den vast­ge­s­teld bij de wet­ge­ving van de Unie of van een lidstaat.

 • (h) Verwerkers

  Onder „ver­wer­ker“ wor­dt ver­sta­an: een natu­ur­li­j­ke per­so­on of rechts­per­so­on, een over­heids­in­stan­tie, een dienst of een ander lich­aam die, ten behoeve van de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke, per­so­ons­ge­ge­vens verwerkt.

 • i) Ontvanger

  Een ont­van­ger is een natu­ur­li­j­ke of rechts­per­so­on, over­heids­in­stan­tie, agent­schap of ander lich­aam aan wie, al dan niet als der­de par­tij, per­so­ons­ge­ge­vens wor­den ver­st­rekt. Over­heids­in­stan­ties die in het kader van een spe­ci­fie­ke onder­zo­ek­staak op grond van het recht van de Unie of van een lid­staat per­so­ons­ge­ge­vens mogen ont­van­gen, wor­den even­wel niet als ont­van­gers beschouwd.

 • j) Derde

  Onder der­de wor­dt ver­sta­an: een natu­ur­li­j­ke of rechts­per­so­on, een over­heids­in­stan­tie, een dienst of een ander orga­an, niet zijn­de de betrok­ke­ne, noch de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke, noch de ver­wer­ker, noch de per­so­nen die gemach­tigd zijn de per­so­ons­ge­ge­vens te ver­wer­ken onder de recht­streek­se ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid van de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke of de verwerker.

 • k) Toestemming

  Onder toe­stem­ming wor­dt ver­sta­an elke vri­je, spe­ci­fie­ke en op infor­ma­tie berus­ten­de wil­sui­t­ing van de betrok­ke­ne, in de vorm van een ver­kla­ring of een ande­re ondub­bel­z­in­ni­ge for­me­le han­de­ling, waar­mee de betrok­ke­ne zich akkoord ver­kla­art met de ver­werking van hem betref­fen­de persoonsgegevens.

2. de naam en het adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De ver­ant­wo­or­de­li­j­ke in de zin van de Alge­me­ne ver­or­de­ning gege­vens­be­scher­ming, ande­re in de lid­s­ta­ten van de Euro­pe­se Unie toepas­se­li­j­ke wet­ge­ving inz­ake gege­vens­be­scher­ming en ande­re bepa­lin­gen van gege­vens­be­scher­ming­s­rech­te­li­j­ke aard is:

KUHN OPLOSSINGEN
Dani­el Kuhn
Schot­ten­stra­ße 73
78462 Constance
Duitsland

Tel.: +49 (0) 7531 717 24 12
E‑mail: info@kuhn-solutions.de
Web­site: https://kuhn-solutions.de/

3. cookies

De internetpagina’s van KUHN SOLUTIONS maken gebruik van coo­kies. Coo­kies zijn tekst­be­stan­den die via een inter­net­brow­ser op een com­pu­ter­sys­te­em wor­den geplaatst en opgeslagen.

Tal van web­sites en ser­vers maken gebruik van coo­kies. Veel coo­kies bevat­ten een zoge­naam­de coo­kie-ID. Een coo­kie-ID is een unie­ke iden­ti­fi­ca­tie van de coo­kie. Het bestaat uit een reeks tekens waar­mee internetpagina’s en ‑ser­vers kun­nen wor­den toe­ge­we­zen aan de spe­ci­fie­ke inter­net­brow­ser waa­rin het coo­kie is opges­la­gen. Hier­door kun­nen de bezoch­te internetpagina’s en ser­vers de indi­vi­due­le brow­ser van de betrok­ke­ne onder­schei­den van ande­re inter­net­brow­sers die ande­re coo­kies bevat­ten. Een spe­ci­fie­ke inter­net­brow­ser kan wor­den her­kend en geï­den­ti­fice­erd via de unie­ke cookie-ID.

Door het gebruik van coo­kies kan KUHN SOLUTIONS de gebrui­kers van deze web­site gebruiks­vrien­de­li­j­ke­re diens­ten aan­bie­den die zon­der de coo­kie-instel­ling niet mogeli­jk zou­den zijn.

Door mid­del van een coo­kie kun­nen de infor­ma­tie en aan­bie­din­gen op onze web­site geop­ti­ma­li­se­erd wor­den in de zin van de gebrui­ker. Zoals reeds ver­meld, stel­len coo­kies ons in staat de gebrui­kers van onze web­site te her­ken­nen. Het doel van deze her­ken­ning is het gebruik van onze web­site voor de gebrui­kers gemak­ke­li­j­ker te maken. De gebrui­ker van een web­site die coo­kies gebruikt, hoeft bij­vo­or­beeld niet tel­kens wan­neer hij of zij de web­site bezoekt opnieuw zijn of haar toegangs­ge­ge­vens in te voe­ren, omdat dit wor­dt geda­an door de web­site en de coo­kie die op het com­pu­ter­sys­te­em van de gebrui­ker is opges­la­gen. Een ander voor­beeld is het coo­kie van een bood­sch­ap­pen­man­dje in een online­win­kel. De online win­kel ont­houdt de arti­kelen die een klant in het vir­tue­le win­kel­man­dje heeft gelegd via een cookie.

De betrok­ke­ne kan het plaatsen van coo­kies door onze web­site te allen tij­de ver­hin­de­ren door mid­del van een geschik­te instel­ling van de gebruik­te inter­net­brow­ser en aldus per­ma­nent bezwaar maken tegen het plaatsen van coo­kies. Boven­di­en kun­nen reeds geplaats­te coo­kies te allen tij­de via een inter­net­brow­ser of ande­re softwareprogramma’s wor­den gewist. Dit is mogeli­jk in alle gang­ba­re inter­net­brow­sers. Indi­en de betrok­ke­ne de instel­ling van coo­kies in de gebruik­te inter­net­brow­ser deac­ti­ve­ert, is het mogeli­jk dat niet alle func­ties van onze web­site vol­l­e­dig bruik­baar zijn.

4. verzameling van algemene gegevens en informatie

De web­site van de KUHN SOLUTIONS verzamelt een reeks alge­me­ne gege­vens en infor­ma­tie tel­kens wan­neer een betrok­ke­ne of een geau­to­ma­ti­se­erd sys­te­em de web­site opro­ept. Deze alge­me­ne gege­vens en infor­ma­tie wor­den opges­la­gen in de log­be­stan­den van de ser­ver. De vol­gen­de gege­vens kun­nen wor­den verzameld: (1) de gebruik­te brow­ser­ty­pes en ‑ver­sies, (2) het bes­tu­rings­sys­te­em dat door het toegangs­sys­te­em wor­dt gebruikt, (3) de web­site van waa­ruit een toegangs­sys­te­em toegang kri­jgt tot onze web­site (de zoge­naam­de refer­rer), (4) de sub­web­sites die via een toegangs­sys­te­em op onze web­site wor­den opge­ro­epen, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de web­site, (6) een inter­net­pro­to­col­ad­res (IP-adres), (7) de inter­net­pro­vi­der van het sys­te­em waar­toe toegang wor­dt ver­k­re­gen en (8) ande­re soort­ge­li­j­ke gege­vens en infor­ma­tie die die­nen om gevaar af te wen­den in geval van aan­val­len op onze informatietechnologiesystemen.

Aan de hand van deze alge­me­ne gege­vens en infor­ma­tie kan KUHN SOLUTIONS geen con­clu­sies trek­ken over de betrok­ke­ne. Deze infor­ma­tie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze web­site cor­rect af te leve­ren, (2) om de inhoud van onze web­site en de recla­me daar­voor te opti­ma­li­se­ren, (3) om de ope­ra­bi­li­teit van onze infor­ma­tie­tech­no­lo­gie­sys­te­men en de tech­no­lo­gie van onze web­site op lan­ge ter­mi­jn te ver­ze­ke­ren, en (4) om de wets­hand­ha­vingsin­stan­ties de nodi­ge infor­ma­tie te ver­strek­ken voor ver­vol­ging in het geval van een cyber­a­an­val. Daarom ana­ly­se­ert KUHN SOLUTIONS ener­zijds ano­niem verzamel­de gege­vens en infor­ma­tie met als doel de gege­vens­be­scher­ming en gege­vens­be­vei­li­ging van onze onder­ne­ming te ver­be­te­ren, zodat we uit­ein­de­li­jk een opti­maal bescher­ming­s­ni­veau kun­nen bie­den voor de per­so­ons­ge­ge­vens die we ver­wer­ken. De ano­nie­me gege­vens van de ser­ver­log­be­stan­den wor­den geschei­den van de door een betrok­ke­ne ver­st­rek­te per­so­ons­ge­ge­vens opgeslagen.

5. hoe u via de website contact met ons kunt opnemen

De web­site van de KUHN SOLUTIONS bevat wet­te­li­j­ke voor­schrif­ten die een snel elek­tro­nisch con­ta­ct met onze onder­ne­ming mogeli­jk maken, als­me­de een direc­te com­mu­ni­ca­tie met ons, die ook een alge­me­en adres van de zoge­naam­de elek­tro­ni­sche post (e‑mail adres) omvat. Indi­en een betrok­ke­ne per e‑mail of via een con­ta­ct­for­mu­lier con­ta­ct opneemt met de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de ver­werking, wor­den de door de betrok­ke­ne ver­st­rek­te per­so­ons­ge­ge­vens auto­ma­tisch opges­la­gen. Der­geli­j­ke per­so­ons­ge­ge­vens die op vri­j­wil­li­ge basis door een betrok­ke­ne aan de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de ver­werking wor­den ver­st­rekt, wor­den opges­la­gen ten behoeve van de ver­werking van of het con­ta­ct met de betrok­ke­ne. Deze per­so­ons­ge­ge­vens zul­len niet aan der­den wor­den bekendgemaakt.

6. routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke ver­werkt en bewaart per­so­ons­ge­ge­vens van de betrok­ke­ne niet lan­ger dan nodig is om het doel van de ops­lag te ver­we­zen­li­j­ken, dan wel indi­en de Euro­pe­se richt­li­jn en ver­or­de­ning of ande­re wet­ge­ver in wet- of regel­ge­ving waar­a­an de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke onder­wor­pen is, zulks voorschrijft.

Indi­en het doel van de ops­lag niet lan­ger van toepas­sing is of indi­en een door de Euro­pe­se richt­li­jn en ver­or­de­ning of een ande­re bevo­eg­de wet­ge­ver voor­ge­schre­ven ops­lag­ter­mi­jn ver­stri­jkt, wor­den de per­so­ons­ge­ge­vens rou­ti­ne­ma­tig geblok­ke­erd of gewist in overeen­stem­ming met de wet­te­li­j­ke bepalingen.

7. rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrok­ke­ne heeft op grond van de Euro­pe­se richt­li­jn en de ver­or­de­ning het recht om van de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke beves­ti­ging te kri­j­gen dat hem betref­fen­de per­so­ons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt. Indi­en een betrok­ke­ne dit recht wenst uit te oefe­nen, kan hij of zij te allen tij­de con­ta­ct opne­men met een werkne­mer van de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de verwerking.

 • b) Recht op informatie

  Eenie­der die betrok­ken is bij de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens heeft krach­tens de Euro­pe­se richt­li­jn en ver­or­de­ning het recht te allen tij­de en koste­loos van de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke infor­ma­tie te ver­kri­j­gen over de per­so­ons­ge­ge­vens die over hem of haar zijn opges­la­gen, als­me­de een kopie van die infor­ma­tie. Voorts heeft de betrok­ke­ne krach­tens de Euro­pe­se richt­li­jn en ver­or­de­ning toegang tot de vol­gen­de informatie:

  • de ver­werkings­doel­ein­den
  • de cate­go­rieën per­so­ons­ge­ge­vens die wor­den verwerkt
  • de ont­van­gers of cate­go­rieën ont­van­gers aan wie de per­so­ons­ge­ge­vens zijn of zul­len wor­den ver­st­rekt, met name in het geval van ont­van­gers in der­de lan­den of inter­na­tio­na­le organisaties
  • indi­en mogeli­jk, de gep­lan­de duur van de bewa­ring van de per­so­ons­ge­ge­vens of, indi­en dit niet mogeli­jk is, de cri­te­ria voor de vast­stel­ling van deze duur
  • het besta­an van een recht op rec­ti­fi­ca­tie of wis­sing van de hen betref­fen­de per­so­ons­ge­ge­vens of op beper­king van de ver­werking door de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke, dan wel van een recht om tegen een der­geli­j­ke ver­werking bezwaar te maken
  • het besta­an van een recht van bero­ep bij een toe­zicht­hou­den­de autoriteit
  • indi­en de per­so­ons­ge­ge­vens niet bij de betrok­ke­ne wor­den verzameld: Alle beschik­ba­re infor­ma­tie over de oor­sprong van de gegevens
  • het besta­an van geau­to­ma­ti­se­er­de bes­luit­vor­ming, met inbe­grip van pro­fi­le­ring, overeen­koms­tig arti­kel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten mins­te in deze geval­len, zin­vol­le infor­ma­tie over de betrok­ken logi­ca en de reik­wijd­te en de beoog­de effec­ten van een der­geli­j­ke ver­werking voor de betrokkene

  Voorts heeft de betrok­ke­ne het recht te ver­ne­men of zijn per­so­ons­ge­ge­vens zijn door­ge­ge­ven aan een der­de land of aan een inter­na­tio­na­le orga­ni­sa­tie. In dat geval heeft de betrok­ke­ne ook het recht om infor­ma­tie te ver­kri­j­gen over de pas­sen­de waar­bor­gen in ver­band met de doorgifte.

  Indi­en een betrok­ke­ne gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tij­de con­ta­ct opne­men met een werkne­mer van de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de verwerking.

 • c) Recht op correctie

  Eenie­der die betrok­ken is bij de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens heeft het door de Euro­pe­se richt­li­jn en de ver­or­de­ning ver­le­en­de recht om onjuis­te per­so­ons­ge­ge­vens die op hem betrek­king heb­ben onver­wi­jld te laten rec­ti­fi­ce­ren. Voorts heeft de betrok­ke­ne het recht te ver­zo­e­ken om aan­vul­ling van onvol­le­di­ge per­so­ons­ge­ge­vens, ook door mid­del van een aan­vul­len­de ver­kla­ring, met inacht­ne­ming van de doel­ein­den van de verwerking.

  Indi­en een betrok­ke­ne gebruik wenst te maken van dit recht op rec­ti­fi­ca­tie, kan hij of zij te allen tij­de con­ta­ct opne­men met een werkne­mer van de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de verwerking.

 • d) Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten)

  Eenie­der op wie de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens betrek­king heeft, heeft op grond van de Euro­pe­se richt­li­jn en de ver­or­de­ning het recht te ver­lan­gen dat de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke de hem betref­fen­de per­so­ons­ge­ge­vens onver­wi­jld wist, wan­neer een van de vol­gen­de gron­den van toepas­sing is en voor zover de ver­werking niet nood­za­ke­li­jk is:

  • De per­so­ons­ge­ge­vens wer­den verzameld of ander­szins ver­werkt voor doel­ein­den waar­voor zij niet lan­ger nood­za­ke­li­jk zijn.
  • De betrok­ke­ne trekt de toe­stem­ming waarop de ver­werking was geba­se­erd in op grond van arti­kel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of arti­kel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en er is geen ande­re rechts­g­ronds­lag voor de verwerking.
  • De betrok­ke­ne maakt bezwaar tegen de ver­werking overeen­koms­tig arti­kel 21, lid 1, van de GDPR en er geen dwin­gen­de legi­tie­me gron­den voor de ver­werking zijn, of de betrok­ke­ne maakt bezwaar tegen de ver­werking overeen­koms­tig arti­kel 21, lid 2, van de GDPR.
  • De per­so­ons­ge­ge­vens zijn onrecht­ma­tig verwerkt.
  • Het wis­sen van de per­so­ons­ge­ge­vens is nood­za­ke­li­jk om te vold­o­en aan een wet­te­li­j­ke ver­plich­t­ing krach­tens de wet­ge­ving van de Unie of van een lid­staat waar­a­an de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke onder­wor­pen is.
  • De per­so­ons­ge­ge­vens wer­den verzameld in ver­band met diens­ten van de infor­ma­tie­maats­ch­ap­pij die wor­den aan­ge­bo­den overeen­koms­tig arti­kel 8, lid 1, DS-GVO.

  Indi­en een van de boven­ge­no­em­de rede­nen van toepas­sing is en een betrok­ke­ne de door KUHN SOLUTIONS opges­la­gen per­so­ons­ge­ge­vens wenst te laten wis­sen, kan hij of zij te allen tij­de con­ta­ct opne­men met een mede­wer­ker van de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de ver­werking. De mede­wer­ker van KUHN SOLUTIONS zal ervoor zor­gen dat de ver­wij­de­ring onmid­del­li­jk wor­dt uitgevoerd.

  Indi­en de per­so­ons­ge­ge­vens door KUHN SOLUTIONS open­baar zijn gema­akt en ons bedri­jf als ver­ant­wo­or­de­li­j­ke op grond van Art. 17 Para. 1 DS-GVO om de per­so­ons­ge­ge­vens te wis­sen, treft KUHN SOLUTIONS rede­li­j­ke maat­re­ge­len, waa­ron­der tech­ni­sche maat­re­ge­len, reken­ing hou­dend met de beschik­ba­re tech­no­lo­gie en de uit­voe­rings­kos­ten, om ande­re voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ken die de bekendge­ma­ak­te per­so­ons­ge­ge­vens ver­wer­ken, ervan in ken­nis te stel­len dat de betrok­ke­ne die ande­re voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ken heeft ver­zocht om alle kop­pe­lin­gen naar de per­so­ons­ge­ge­vens of kopieën of repro­duc­ties van de per­so­ons­ge­ge­vens te wis­sen, ten­zij de ver­werking nood­za­ke­li­jk is. De mede­wer­ker van KUHN SOLUTIONS zal in indi­vi­due­le geval­len het nodi­ge regelen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Eenie­der die bij de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens is betrok­ken, heeft op grond van de Euro­pe­se richt­li­jn en de ver­or­de­ning het recht om van de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke beper­king van de ver­werking te ver­kri­j­gen indi­en aan een van de vol­gen­de voor­waar­den is voldaan:

  • De juis­t­heid van de per­so­ons­ge­ge­vens wor­dt door de betrok­ke­ne betwist gedu­ren­de een peri­ode die de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke in staat stelt de juis­t­heid van de per­so­ons­ge­ge­vens te verifiëren.
  • De ver­werking is onwet­tig, de betrok­ke­ne maakt bezwaar tegen het wis­sen van de per­so­ons­ge­ge­vens en ver­zoekt in plaats daar­van om beper­king van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke heeft de per­so­ons­ge­ge­vens niet lan­ger nodig voor de doel­ein­den van de ver­werking, maar de betrok­ke­ne heeft ze nodig voor de vast­stel­ling, uitoefe­ning of ver­de­di­ging van een recht in rechte.
  • De betrok­ke­ne heeft overeen­koms­tig arti­kel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar gema­akt tegen de ver­werking en het is nog niet dui­de­li­jk of de legi­tie­me gron­den van de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke zwaar­der wegen dan die van de betrokkene.

  Indi­en aan een van de boven­ge­no­em­de voor­waar­den is vol­da­an en een betrok­ke­ne wenst de beper­king van door KUHN SOLUTIONS opges­la­gen per­so­ons­ge­ge­vens te vra­gen, kan hij of zij te allen tij­de con­ta­ct opne­men met een mede­wer­ker van de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de ver­werking. De mede­wer­ker van KUHN SOLUTIONS zal voor de beper­king van de ver­werking zorgdragen.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Eenie­der die bij de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens is betrok­ken, heeft op grond van de Euro­pe­se richt­li­jn en de ver­or­de­ning het recht de hem betref­fen­de per­so­ons­ge­ge­vens die door de betrok­ke­ne aan een voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke zijn ver­st­rekt, in een gest­ruc­tu­re­erd, alge­me­en gebruikt en machi­n­elees­baar for­maat te ont­van­gen. De betrok­ke­ne heeft ook het recht om der­geli­j­ke gege­vens zon­der belem­me­ring van de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de ver­werking aan wie de per­so­ons­ge­ge­vens zijn ver­st­rekt, aan een ande­re ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de ver­werking door te geven, mits de ver­werking is geba­se­erd op toe­stem­ming overeen­koms­tig arti­kel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of arti­kel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeen­komst overeen­koms­tig arti­kel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de ver­werking met geau­to­ma­ti­se­er­de mid­de­len wor­dt uit­ge­vo­erd, ten­zij de ver­werking nood­za­ke­li­jk is voor de ver­vul­ling van een taak van alge­me­en belang of die deel uit­ma­akt van de uitoefe­ning van het open­baar gezag dat aan de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de ver­werking is opgedragen.

  Voorts heeft de betrok­ke­ne bij de uitoefe­ning van zijn recht op gege­ven­so­ver­draag­baar­heid overeen­koms­tig arti­kel 20, lid 1, van de GDPR het recht te ver­lan­gen dat de per­so­ons­ge­ge­vens recht­streeks van de ene ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de ver­werking naar de ande­re wor­den door­ge­ge­ven, voor zover dit tech­nisch haal­baar is en mits dit geen nega­tie­ve gevol­gen heeft voor de rech­ten en vri­jhe­den van ande­re personen.

  Om het recht op gege­ven­so­ver­draag­baar­heid te doen gelden, kan de betrok­ke­ne zich te allen tij­de tot elke mede­wer­ker van KUHN SOLUTIONS wenden.

 • g) Recht van verzet

  Eenie­der die gevol­gen onder­vin­dt van de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens, heeft het door de Euro­pe­se richt­li­jn en ver­or­de­ning ver­le­en­de recht om te allen tij­de op met zijn spe­ci­fie­ke situa­tie ver­band hou­den­de gron­den bezwaar te maken tegen de ver­werking van hem betref­fen­de per­so­ons­ge­ge­vens die plaats­vin­dt op basis van arti­kel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Dit geldt ook voor pro­fi­le­ring op basis van deze bepalingen.

  KUHN SOLUTIONS zal in geval van bezwaar de per­so­ons­ge­ge­vens niet lan­ger ver­wer­ken, ten­zij wij dwin­gen­de legi­tie­me gron­den voor de ver­werking kun­nen aan­to­nen die zwaar­der wegen dan de belan­gen, rech­ten en vri­jhe­den van de betrok­ke­ne, of voor de vast­stel­ling, uitoefe­ning of ver­de­di­ging van een rechtsvordering.

  Indi­en KUHN SOLUTIONS per­so­ons­ge­ge­vens ver­werkt ten behoeve van direct mar­ke­ting, heeft de betrok­ke­ne het recht om te allen tij­de bezwaar te maken tegen de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens die voor der­geli­j­ke mar­ke­ting wor­den ver­werkt. Dit geldt ook voor de pro­fi­le­ring, voor zover deze ver­band houdt met der­geli­j­ke direct mar­ke­ting. Indi­en de betrok­ke­ne bij KUHN SOLUTIONS bezwaar maakt tegen de ver­werking voor direct-mar­ke­ting­doel­ein­den, zal KUHN SOLUTIONS de per­so­ons­ge­ge­vens niet lan­ger voor deze doel­ein­den verwerken.

  Daar­n­aast heeft de betrok­ke­ne het recht om op gron­den die ver­band hou­den met zijn bij­zon­de­re situa­tie bezwaar te maken tegen de ver­werking van hem betref­fen­de per­so­ons­ge­ge­vens door KUHN SOLUTIONS voor weten­sch­ap­pe­li­jk of his­to­risch onder­zoek, of voor sta­tis­ti­sche doel­ein­den overeen­koms­tig arti­kel 89, lid 1, van de ver­or­de­ning gege­vens­be­scher­ming, ten­zij deze ver­werking nood­za­ke­li­jk is voor de ver­vul­ling van een taak van alge­me­en belang.

  Om gebruik te maken van het recht op bezwaar, kan de betrok­ke­ne recht­streeks con­ta­ct opne­men met een mede­wer­ker van KUHN SOLUTIONS of een ande­re mede­wer­ker. Het staat de betrok­ke­ne tevens vrij zijn recht van ver­zet uit te oefe­nen door mid­del van geau­to­ma­ti­se­er­de pro­ce­du­res waar­bij gebruik wor­dt gema­akt van tech­ni­sche spe­ci­fi­ca­ties in ver­band met het gebruik van diens­ten van de infor­ma­tie­maats­ch­ap­pij, niet­te­gen­sta­an­de Richt­li­jn 2002/58/EG.

 • h) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

  Eenie­der op wie de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens betrek­king heeft, heeft op grond van de Euro­pe­se richt­li­jn en de ver­or­de­ning het recht niet te wor­den onder­wor­pen aan een uit­s­lui­tend op geau­to­ma­ti­se­er­de ver­werking, met inbe­grip van pro­fi­le­ring, geba­se­erd bes­luit waar­a­an voor hem rechts­ge­vol­gen zijn ver­bonden of dat hem in soort­ge­li­j­ke aan­mer­ke­li­j­ke mate treft, op voor­waar­de dat het bes­luit (1) niet nood­za­ke­li­jk is voor het slui­ten of uit­voe­ren van een overeen­komst tus­sen de betrok­ke­ne en de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke, of (2) is toe­ge­sta­an bij EU-wet­ge­ving of natio­na­le wet­ge­ving waar­a­an de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke is onder­wor­pen en dat in die wet­ge­ving pas­sen­de maat­re­ge­len zijn neer­ge­legd ter bescher­ming van de rech­ten en vri­jhe­den van de betrok­ke­ne en van de gerecht­vaar­dig­de belan­gen van de betrok­ke­ne, of (3) wor­dt geno­men met de uit­druk­ke­li­j­ke toe­stem­ming van de betrokkene.

  Indi­en het bes­luit (1) nood­za­ke­li­jk is voor het aan­ga­an of de uit­voe­ring van een overeen­komst tus­sen de betrok­ke­ne en de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de ver­werking, of (2) met de uit­druk­ke­li­j­ke toe­stem­ming van de betrok­ke­ne wor­dt geno­men, neemt KUHN SOLUTIONS pas­sen­de maat­re­ge­len ter vri­j­wa­ring van de rech­ten en vri­jhe­den van de betrok­ke­ne en van de gerecht­vaar­dig­de belan­gen van de betrok­ke­ne, waa­ron­der ten mins­te het recht van de betrok­ke­ne om door de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de ver­werking bij het bes­luit te wor­den betrok­ken, zijn standpunt ken­baar te maken en het bes­luit aan te vechten.

  Indi­en de betrok­ke­ne de rech­ten inz­ake geau­to­ma­ti­se­er­de bes­lui­ten wenst uit te oefe­nen, kan hij of zij te allen tij­de con­ta­ct opne­men met een werkne­mer van de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de verwerking.

 • i) Recht om toestemming in te trekken krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Eenie­der op wie de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens betrek­king heeft, heeft krach­tens de Euro­pe­se richt­li­jn en ver­or­de­ning het recht om zijn toe­stem­ming voor de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens te allen tij­de in te trekken.

  Indi­en de betrok­ke­ne gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toe­stem­ming in te trek­ken, kan hij te allen tij­de con­ta­ct opne­men met een mede­wer­ker van de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de verwerking.

8. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Facebook

De con­trol­ler heeft onderde­len van het bedri­jf Face­book op deze web­site geïn­te­gre­erd. Face­book is een sociaal netwerk.

Een sociaal net­werk is een socia­le ont­moe­tingsplaats die op het inter­net wor­dt geëx­plo­i­te­erd, een online­ge­me­en­schap die gebrui­kers gewoon­lijk in staat stelt in een vir­tue­le ruim­te met elka­ar te com­mu­ni­ce­ren en op elka­ar in te spe­len. Een sociaal net­werk kan die­nen als plat­form voor het uit­wis­se­len van men­in­gen en erva­rin­gen of stelt de inter­net­ge­me­en­schap in staat per­so­on­lij­ke of bedri­jfs­ge­re­la­te­er­de infor­ma­tie te ver­strek­ken. Face­book stelt gebrui­kers van socia­le net­wer­ken onder meer in staat pri­vé­pro­fie­len aan te maken, foto’s te uploa­den en te net­wer­ken via vriendschapsverzoeken.

De werk­maats­ch­ap­pij van Face­book is Face­book, Inc., 1 Hacker Way, Men­lo Park, CA 94025, USA. De ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens wan­neer de betrok­ke­ne bui­ten de Ver­enig­de Sta­ten of Cana­da woont, is Face­book Ire­land Ltd, 4 Grand Canal Squa­re, Grand Canal Har­bour, Dub­lin 2, Ierland.

Tel­kens wan­neer een van de afzon­der­li­j­ke pagina’s van deze door de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de ver­werking behe­er­de web­site wor­dt opge­ro­epen en daarop een Face­book-com­po­nent (Face­book plug-in) is geïn­te­gre­erd, wor­dt de inter­net­brow­ser op het infor­ma­tie­tech­no­lo­gie­sys­te­em van de betrok­ke­ne er auto­ma­tisch door de des­be­tref­fen­de Face­book-com­po­nent toe aan­ge­zet om een weer­ga­ve van de des­be­tref­fen­de Face­book-com­po­nent bij Face­book te down­loa­den. Een vol­l­e­dig over­zicht van alle Face­book-plug-ins is te vin­den op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van deze tech­ni­sche pro­ce­du­re ont­vangt Face­book infor­ma­tie over wel­ke spe­ci­fie­ke subpagina’s van onze web­site door de betrok­ke­ne wor­den bezocht.

Indi­en de betrok­ke­ne tege­li­j­ker­tijd bij Face­book is inge­logd, her­kent Face­book tel­kens wan­neer de betrok­ke­ne onze web­site opro­ept en voor de gehe­le duur van het ver­bli­jf op onze web­site, wel­ke spe­ci­fie­ke subpagina’s van onze web­site de betrok­ke­ne bezoekt. Deze infor­ma­tie wor­dt door de Face­book-com­po­nent verzameld en door Face­book aan de des­be­tref­fen­de Face­book-account van de betrok­ke­ne toe­ge­we­zen. Indi­en de betrok­ke­ne een van de op onze web­site geïn­te­gre­er­de Face­book-knop­pen acti­ve­ert, bij­vo­or­beeld de „Vind ik leuk“-knop, of indi­en de betrok­ke­ne een reac­tie plaatst, wijst Face­book deze infor­ma­tie toe aan de per­so­on­lij­ke Face­book-gebruikersac­count van de betrok­ke­ne en slaat deze per­so­ons­ge­ge­vens op.

Face­book ont­vangt via de Face­book-com­po­nent altijd infor­ma­tie dat de betrok­ke­ne onze web­site heeft bezocht, indi­en de betrok­ke­ne tege­li­j­ker­tijd met het opro­epen van onze web­site bij Face­book is inge­logd; dit gebe­urt onaf­hank­e­li­jk van het feit of de betrok­ke­ne op de Face­book-com­po­nent klikt of niet. Indi­en de betrok­ke­ne niet wil dat deze infor­ma­tie aan Face­book wor­dt door­ge­ge­ven, kan hij dit voor­ko­men door uit te log­gen uit zijn Face­book-account voor­dat hij onze web­site bezoekt.

Het door Face­book gepu­bli­ce­er­de gege­vens­be­leid, dat kan wor­den geraad­pleegd op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, ver­schaft infor­ma­tie over het verzame­len, ver­wer­ken en gebrui­ken van per­so­ons­ge­ge­vens door Face­book. Ook wor­dt uit­ge­legd wel­ke instel­lings­mo­geli­jk­he­den Face­book biedt om de per­so­on­lij­ke levens­s­feer van de betrok­ke­ne te bescher­men. Boven­di­en zijn er ver­schil­len­de toepas­sin­gen beschik­baar die het mogeli­jk maken de gege­ven­so­ver­dracht aan Face­book te onder­druk­ken. Der­geli­j­ke toepas­sin­gen kun­nen door de betrok­ke­ne wor­den gebruikt om de door­gif­te van gege­vens aan Face­book te onderdrukken.

9. privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google+

De con­trol­ler heeft de Goog­le+ knop geïn­te­gre­erd als een onder­deel op deze web­site. Goog­le+ is een zoge­naamd sociaal net­werk. Een sociaal net­werk is een socia­le ont­moe­tingsplaats die op het inter­net wor­dt geëx­plo­i­te­erd, een online geme­en­schap, die gebrui­kers gewoon­lijk in staat stelt in een vir­tue­le ruim­te met elka­ar te com­mu­ni­ce­ren en te inter­age­ren. Een sociaal net­werk kan die­nen als plat­form voor het delen van men­in­gen en erva­rin­gen of stelt de inter­net­ge­me­en­schap in staat per­so­on­lij­ke of bedri­jfs­ge­re­la­te­er­de infor­ma­tie te ver­strek­ken. Met Goog­le+ kun­nen gebrui­kers van het socia­le net­werk onder meer pri­vé­pro­fie­len aan­ma­ken, foto’s uploa­den en net­wer­ken via vriendschapsverzoeken.

De explo­ita­tie­maats­ch­ap­pij van Goog­le+ is Goog­le Inc., 1600 Amphi­theat­re Pkwy, Moun­tain View, CA 94043–1351, VS.

Tel­kens wan­neer een van de afzon­der­li­j­ke pagina’s van deze door de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de ver­werking behe­er­de web­site wor­dt opge­ro­epen en waarop een Google+-knop is geïn­te­gre­erd, wor­dt de inter­net­brow­ser op het infor­ma­tie­tech­no­lo­gie­sys­te­em van de betrok­ke­ne er auto­ma­tisch door de des­be­tref­fen­de Google+-knop toe aan­ge­zet een weer­ga­ve van de des­be­tref­fen­de Google+-knop van Goog­le te down­loa­den. In het kader van deze tech­ni­sche pro­ce­du­re ont­vangt Goog­le infor­ma­tie over wel­ke spe­ci­fie­ke sub­pagi­na van onze web­site door de betrok­ke­ne wor­dt bezocht. Meer gede­tail­le­er­de infor­ma­tie over Goog­le+ is beschik­baar op https://developers.google.com/+/.

Indi­en de betrok­ke­ne tege­li­j­ker­tijd bij Goog­le+ is inge­logd, her­kent Goog­le tel­kens wan­neer de betrok­ke­ne onze web­site opro­ept en voor de gehe­le duur van het ver­bli­jf op onze web­site, wel­ke spe­ci­fie­ke subpagina’s van onze web­site de betrok­ke­ne bezoekt. Deze infor­ma­tie wor­dt verzameld door de Goog­le+ knop en door Goog­le toe­ge­we­zen aan de respec­tie­ve­li­j­ke Goog­le+ account van de betrokkene.

Als de betrok­ke­ne een van de op onze web­site geïn­te­gre­er­de Google+-knoppen acti­ve­ert en zo een Google+1‑aanbeveling doet, zal Goog­le deze infor­ma­tie kop­pe­len aan de per­so­on­lij­ke Google+-gebruikersaccount van de betrok­ke­ne en deze per­so­on­lij­ke gege­vens ops­la­an. Goog­le slaat de Google+1‑aanbeveling van de betrok­ke­ne op en maakt deze open­baar in overeen­stem­ming met de voor­waar­den die de betrok­ke­ne in dit ver­band heeft aan­vaard. Een door de betrok­ke­ne op deze web­site geda­ne Google+1‑aanbeveling wor­dt ver­vol­gens samen met ande­re per­so­ons­ge­ge­vens, zoals de naam van het door de betrok­ke­ne gebruik­te Google+1‑account en de in dit account opges­la­gen foto, opges­la­gen en ver­werkt in ande­re Goog­le-diens­ten, bij­vo­or­beeld de zoek­ma­chine­re­sul­ta­ten van de Goog­le-zoek­ma­chi­ne, het Goog­le-account van de betrok­ke­ne of op ande­re plaatsen, bij­vo­or­beeld op web­sites of in ver­band met adver­ten­ties. Boven­di­en kan Goog­le het bezoek aan deze web­site in ver­band bren­gen met ande­re per­so­on­lij­ke gege­vens die door Goog­le zijn opges­la­gen. Goog­le regis­tre­ert deze per­so­on­lij­ke infor­ma­tie ook om de ver­schil­len­de diens­ten van Goog­le te ver­be­te­ren of te optimaliseren.

Goog­le ont­vangt via de Google+-knop altijd infor­ma­tie dat de betrok­ke­ne onze web­site heeft bezocht, indi­en de betrok­ke­ne tege­li­j­ker­tijd bij Goog­le+ is inge­logd op het moment dat hij onze web­site opro­ept; dit gebe­urt onge­acht of de betrok­ke­ne op de Google+-knop klikt of niet.

Indi­en de betrok­ke­ne niet wil dat zijn per­so­ons­ge­ge­vens aan Goog­le wor­den door­ge­ge­ven, kan hij dit voor­ko­men door uit te log­gen uit zijn Google+-account voor­dat hij onze web­site bezoekt.

Meer infor­ma­tie en het toepas­se­li­j­ke pri­va­cy­be­leid van Goog­le zijn te vin­den op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer richt­li­j­nen van Goog­le over de Google+1‑knop zijn te vin­den op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van LinkedIn

De con­trol­ler heeft onderde­len van de Lin­kedIn Cor­po­ra­ti­on op deze web­site geïn­te­gre­erd. Lin­kedIn is een op inter­net geba­se­erd sociaal net­werk dat gebrui­kers in staat stelt con­ta­ct te leg­gen met besta­an­de zake­li­j­ke con­ta­c­ten en nieu­we zake­li­j­ke con­ta­c­ten te leg­gen. Meer dan 400 mil­jo­en gere­gis­tre­er­de mensen gebrui­ken Lin­kedIn in meer dan 200 lan­den. Daar­mee is Lin­kedIn momen­te­el het groots­te plat­form voor zake­li­j­ke con­ta­c­ten en een van de meest bezoch­te web­sites ter wereld.

De werk­maats­ch­ap­pij van Lin­kedIn is Lin­kedIn Cor­po­ra­ti­on, 2029 Stier­lin Court Moun­tain View, CA 94043, USA. Voor gege­vens­be­scher­ming­skwesties bui­ten de VS is Lin­kedIn Ier­land, Pri­va­cy Poli­cy Issu­es, Wil­ton Pla­za, Wil­ton Place, Dub­lin 2, Ier­land, verantwoordelijk.

Bij elke afzon­der­li­j­ke opro­ep van onze web­site die is voor­zi­en van een Lin­kedIn-com­po­nent (Lin­kedIn plug-in), zorgt deze com­po­nent ervoor dat de door de betrok­ke­ne gebruik­te brow­ser een overeen­koms­ti­ge weer­ga­ve van de com­po­nent van Lin­kedIn down­loadt. Meer infor­ma­tie over Lin­kedIn plug-ins is te vin­den op https://developer.linkedin.com/plugins. In het kader van deze tech­ni­sche pro­ce­du­re ont­vangt Lin­kedIn infor­ma­tie over wel­ke spe­ci­fie­ke sub­pagi­na van onze web­site door de betrok­ke­ne wor­dt bezocht.

Indi­en de betrok­ke­ne tege­li­j­ker­tijd op Lin­kedIn is inge­logd, her­kent Lin­kedIn bij elke opro­ep van onze web­site door de betrok­ke­ne en voor de gehe­le duur van het ver­bli­jf op onze web­site, wel­ke spe­ci­fie­ke sub­pagi­na van onze web­site de betrok­ke­ne bezoekt. Deze infor­ma­tie wor­dt verzameld door de Lin­kedIn-com­po­nent en door Lin­kedIn toe­ge­we­zen aan het respec­tie­ve Lin­kedIn-account van de betrok­ke­ne. Als de betrok­ke­ne een op onze web­site geïn­te­gre­er­de Lin­kedIn-knop acti­ve­ert, wijst Lin­kedIn deze infor­ma­tie toe aan de per­so­on­lij­ke Lin­kedIn-gebruikersac­count van de betrok­ke­ne en slaat het deze per­so­ons­ge­ge­vens op.

Lin­kedIn ont­vangt via de Lin­kedIn-com­po­nent altijd infor­ma­tie dat de betrok­ke­ne onze web­site heeft bezocht, indi­en de betrok­ke­ne op het­zelf­de moment dat hij onze web­site opro­ept, bij Lin­kedIn is inge­logd; dit gebe­urt onge­acht of de betrok­ke­ne op de Lin­kedIn-com­po­nent klikt of niet. Als de betrok­ke­ne niet wil dat deze infor­ma­tie aan Lin­kedIn wor­dt door­ge­ge­ven, kan hij of zij dit voor­ko­men door uit te log­gen uit zijn of haar Lin­kedIn-account voor­dat hij of zij onze web­site bezoekt.

Lin­kedIn biedt de mogeli­jk­heid om zich af te mel­den voor e‑mailberichten, sms-berich­ten en gerich­te adver­ten­ties, en om adver­ten­tie-instel­lin­gen te behe­ren op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Lin­kedIn gebruikt ook part­ners zoals Quantcast, Goog­le Ana­ly­tics, Blue­Kai, Dou­ble­Click, Niel­sen, Coms­core, Elo­qua en Lota­me, die coo­kies kun­nen plaatsen. Der­geli­j­ke coo­kies kun­nen wor­den gewei­gerd op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het toepas­se­li­j­ke pri­va­cy­be­leid van Lin­kedIn is beschik­baar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn’s coo­kie­be­leid is beschik­baar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Twitter

De con­trol­ler heeft Twit­ter-com­po­nen­ten op deze web­site geïn­te­gre­erd. Twit­ter is een meer­ta­li­ge, voor het publiek toeg­an­ke­li­j­ke micro­blog­ging­dienst waarop gebrui­kers zoge­naam­de tweets kun­nen publi­ce­ren en ver­sprei­den, d.w.z. kor­te berich­ten van maxi­maal 280 tekens. Deze kor­te berich­ten kun­nen door iedereen wor­den geraad­pleegd, ook door mensen die niet bij Twit­ter zijn gere­gis­tre­erd. De tweets wor­den ech­ter ook getoond aan de zoge­naam­de vol­gers van de des­be­tref­fen­de gebrui­ker. Vol­gers zijn ande­re Twit­ter-gebrui­kers die de tweets van een gebrui­ker vol­gen. Boven­di­en maakt Twit­ter het mogeli­jk om een breed publiek aan te spre­ken via hash­tags, links of retweets.

De werk­maats­ch­ap­pij van Twit­ter is Twit­ter, Inc., 1355 Mar­ket Street, Suite 900, San Fran­cis­co, CA 94103, VS.

Tel­kens wan­neer een van de afzon­der­li­j­ke pagina’s van deze door de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de ver­werking behe­er­de web­site wor­dt opge­ro­epen en daarop een Twit­ter-com­po­nent (Twit­ter-but­ton) is geïn­te­gre­erd, wor­dt de inter­net­brow­ser op het infor­ma­tie­tech­no­lo­gie­sys­te­em van de betrok­ke­ne er auto­ma­tisch door de des­be­tref­fen­de Twit­ter-com­po­nent toe aan­ge­zet een weer­ga­ve van de des­be­tref­fen­de Twit­ter-com­po­nent van Twit­ter te down­loa­den. Meer infor­ma­tie over de Twit­ter-knop­pen is te vin­den op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. In het kader van deze tech­ni­sche pro­ce­du­re ont­vangt Twit­ter infor­ma­tie over wel­ke spe­ci­fie­ke subpagina’s van onze web­site door de betrok­ke­ne zijn bezocht. Het doel van de inte­gra­tie van de Twit­ter-com­po­nent is om onze gebrui­kers in staat te stel­len de inhoud van deze web­site te ver­sprei­den, om deze web­site bekendheid te geven in de digi­ta­le wereld en om onze bezo­eker­sa­ant­al­len te verhogen.

Indi­en de betrok­ke­ne tege­li­j­ker­tijd bij Twit­ter is inge­logd, her­kent Twit­ter tel­kens wan­neer de betrok­ke­ne onze web­site opro­ept en voor de gehe­le duur van het ver­bli­jf op onze web­site, wel­ke spe­ci­fie­ke sub­pagi­na van onze web­site de betrok­ke­ne bezoekt. Deze infor­ma­tie wor­dt verzameld door de Twit­ter-com­po­nent en door Twit­ter toe­ge­we­zen aan de respec­tie­ve Twit­ter-account van de betrok­ke­ne. Indi­en de betrok­ke­ne een van de op onze web­site geïn­te­gre­er­de Twit­ter-knop­pen acti­ve­ert, wor­den de aldus door­ge­ge­ven gege­vens en infor­ma­tie toe­ge­we­zen aan de per­so­on­lij­ke Twit­ter-gebruikersac­count van de betrok­ke­ne en door Twit­ter opges­la­gen en verwerkt.

Twit­ter ont­vangt via de Twit­ter-com­po­nent altijd infor­ma­tie dat de betrok­ke­ne onze web­site heeft bezocht, indi­en de betrok­ke­ne tege­li­j­ker­tijd met het opro­epen van onze web­site bij Twit­ter is inge­logd; dit gebe­urt onge­acht of de betrok­ke­ne op de Twit­ter-com­po­nent klikt of niet. Indi­en de betrok­ke­ne niet wil dat deze infor­ma­tie aan Twit­ter wor­dt door­ge­ge­ven, kan hij dit voor­ko­men door zich bij zijn Twit­ter-account uit te log­gen voor­dat hij toegang kri­jgt tot onze website.

Het toepas­se­li­j­ke pri­va­cy­be­leid van Twit­ter is beschik­baar op https://twitter.com/privacy?lang=de.

12. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Xing

De con­trol­ler heeft onderde­len van Xing op deze web­site geïn­te­gre­erd. Xing is een op inter­net geba­se­erd sociaal net­werk dat gebrui­kers in staat stelt in con­ta­ct te komen met besta­an­de zake­li­j­ke con­ta­c­ten en nieu­we zake­li­j­ke con­ta­c­ten te leg­gen. Indi­vi­due­le gebrui­kers kun­nen een per­so­on­lijk pro­fi­el van zich­z­elf aan­ma­ken op Xing. Bedrij­ven kun­nen bij­vo­or­beeld bedri­jfs­pro­fie­len aan­ma­ken of vaca­tures publi­ce­ren op Xing.

De werk­maats­ch­ap­pij van Xing is XING SE, Damm­tor­stra­ße 30, 20354 Ham­burg, Duitsland.

Tel­kens wan­neer een van de afzon­der­li­j­ke pagina’s van deze door de con­trol­ler behe­er­de web­site wor­dt opge­ro­epen en waarop een Xing-com­po­nent (Xing plug-in) is geïn­te­gre­erd, wor­dt de inter­net­brow­ser op het infor­ma­tie­tech­no­lo­gie­sys­te­em van de betrok­ke­ne er auto­ma­tisch door de betref­fen­de Xing-com­po­nent toe aan­ge­zet een weer­ga­ve van de betref­fen­de Xing-com­po­nent van Xing te down­loa­den. Meer infor­ma­tie over de Xing-plug-ins is te vin­den op https://dev.xing.com/plugins. In het kader van deze tech­ni­sche pro­ce­du­re ont­vangt Xing infor­ma­tie over wel­ke spe­ci­fie­ke subpagina’s van onze web­site door de betrok­ke­ne wor­den bezocht.

Indi­en de betrok­ke­ne tege­li­j­ker­tijd bij Xing is inge­logd, her­kent Xing tel­kens wan­neer de betrok­ke­ne onze web­site opro­ept en voor de gehe­le duur van het ver­bli­jf op onze web­site, wel­ke spe­ci­fie­ke sub­pagi­na van onze web­site de betrok­ke­ne bezoekt. Deze infor­ma­tie wor­dt verzameld door de Xing-com­po­nent en door Xing toe­ge­we­zen aan de respec­tie­ve Xing-account van de betrok­ke­ne. Als de betrok­ke­ne een van de op onze web­site geïn­te­gre­er­de Xing-knop­pen acti­ve­ert, bij­vo­or­beeld de knop „Delen“, wijst Xing deze infor­ma­tie toe aan de per­so­on­lij­ke Xing-gebruikersac­count van de betrok­ke­ne en slaat het deze per­so­on­lij­ke gege­vens op.

Xing ont­vangt via de Xing-com­po­nent altijd infor­ma­tie dat de betrok­ke­ne onze web­site heeft bezocht, als de betrok­ke­ne op het­zelf­de moment dat hij onze web­site opro­ept, bij Xing is inge­logd; dit gebe­urt onge­acht of de betrok­ke­ne op de Xing-com­po­nent klikt of niet. Als de betrok­ke­ne niet wil dat deze infor­ma­tie aan Xing wor­dt door­ge­ge­ven, kan hij of zij dit voor­ko­men door uit te log­gen uit zijn of haar Xing-account voor­dat hij of zij toegang kri­jgt tot onze website.

De door Xing gepu­bli­ce­er­de bepa­lin­gen inz­ake gege­vens­be­scher­ming, die kun­nen wor­den geraad­pleegd op https://www.xing.com/privacy, bevat­ten infor­ma­tie over het verzame­len, ver­wer­ken en gebrui­ken van per­so­ons­ge­ge­vens door Xing. Boven­di­en heeft Xing infor­ma­tie over gege­vens­be­scher­ming voor de XING Share-knop gepu­bli­ce­erd op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

13. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van YouTube

De con­trol­ler heeft You­Tube-com­po­nen­ten op deze web­site geïn­te­gre­erd. You­Tube is een inter­net­por­taal voor video’s waar uit­ge­vers van video’s gra­tis video­clips kun­nen plaatsen en waar ande­re gebrui­kers deze kun­nen beki­j­ken, beo­or­de­len en becom­men­ta­rië­ren, eve­neens gra­tis. Op You­Tube kun­nen alle soor­ten video’s wor­den gepu­bli­ce­erd. Daarom kun­nen via het inter­net­por­taal com­ple­te film- en televisieprogramma’s, maar ook muziekvideo’s, trai­lers of door gebrui­kers zelf gema­ak­te video’s wor­den bekeken.

De werk­maats­ch­ap­pij van You­Tube is You­Tube, LLC, 901 Cher­ry Ave, San Bru­no, CA 94066, USA. You­Tube, LLC is een doch­te­ron­der­ne­ming van Goog­le Inc, 1600 Amphi­theat­re Pkwy, Moun­tain View, CA 94043–1351, VS.

Tel­kens wan­neer een van de afzon­der­li­j­ke pagina’s van deze door de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de ver­werking geëx­plo­i­te­er­de web­site wor­dt opge­ro­epen en daarop een You­Tube-com­po­nent (You­Tube-video) is geïn­te­gre­erd, wor­dt de inter­net­brow­ser op het infor­ma­tie­tech­no­lo­gie­sys­te­em van de betrok­ke­ne er auto­ma­tisch door de des­be­tref­fen­de You­Tube-com­po­nent toe aan­ge­zet om een weer­ga­ve van de des­be­tref­fen­de You­Tube-com­po­nent van You­Tube te down­loa­den. Meer infor­ma­tie over You­Tube is te vin­den op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van deze tech­ni­sche pro­ce­du­re ont­van­gen You­Tube en Goog­le infor­ma­tie over wel­ke spe­ci­fie­ke subpagina’s van onze web­site door de betrok­ke­ne wor­den bezocht.

Indi­en de betrok­ke­ne tege­li­j­ker­tijd bij You­Tube is inge­logd, her­kent You­Tube wel­ke spe­ci­fie­ke sub­pagi­na van onze web­site de betrok­ke­ne bezoekt wan­neer een sub­pagi­na met een You­Tube-video wor­dt opge­ro­epen. Deze infor­ma­tie wor­dt verzameld door You­Tube en Goog­le en toe­ge­we­zen aan het respec­tie­ve You­Tube-account van de betrokkene.

You­Tube en Goog­le ont­van­gen via de You­Tube-com­po­nent altijd infor­ma­tie dat de betrok­ke­ne onze web­site heeft bezocht, indi­en de betrok­ke­ne op het­zelf­de moment dat hij onze web­site opro­ept, bij You­Tube is inge­logd; dit gebe­urt onge­acht of de betrok­ke­ne op een You­Tube-video klikt of niet. Als de betrok­ke­ne niet wil dat deze infor­ma­tie aan You­Tube en Goog­le wor­dt door­ge­ge­ven, kan hij of zij dit voor­ko­men door uit te log­gen uit zijn of haar You­Tube-account voor­dat hij of zij toegang kri­jgt tot onze website.

Het door You­Tube gepu­bli­ce­er­de pri­va­cy­be­leid, dat kan wor­den geraad­pleegd op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, bevat infor­ma­tie over het verzame­len, ver­wer­ken en gebrui­ken van per­so­ons­ge­ge­vens door You­Tube en Google.

14. rechtsgrondslag van de verwerking

Arti­kel 6 I lit. a DS-GVO dient als rechts­g­ronds­lag voor onze onder­ne­ming voor ver­werkin­gen waar­bij wij toe­stem­ming ver­kri­j­gen voor een spe­ci­fiek ver­werkings­do­el. Indi­en de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens nood­za­ke­li­jk is voor de uit­voe­ring van een overeen­komst waar­bij de betrok­ke­ne par­tij is, zoals bij­vo­or­beeld het geval is bij ver­werkin­gen die nood­za­ke­li­jk zijn voor de leve­ring van goe­de­ren of het ver­rich­ten van een ande­re dienst of tegen­pre­sta­tie, is de ver­werking geba­se­erd op arti­kel 6 I, onder b), van de GDPR. Het­zelf­de geldt voor ver­werkin­gen die nood­za­ke­li­jk zijn voor de uit­voe­ring van pre­con­trac­tue­le maat­re­ge­len, bij­vo­or­beeld in het geval van ver­zo­e­ken om inlicht­in­gen over onze pro­duc­ten of diens­ten. Indi­en ons bedri­jf onder­wor­pen is aan een wet­te­li­j­ke ver­plich­t­ing waar­door de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens nood­za­ke­li­jk wor­dt, zoals bij­vo­or­beeld voor het nako­men van fis­ca­le ver­plicht­in­gen, is de ver­werking geba­se­erd op Art. 6 I lit. c DS-GVO. In zel­dzame geval­len kan de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens nood­za­ke­li­jk wor­den ter bescher­ming van de vita­le belan­gen van de betrok­ke­ne of van een ande­re natu­ur­li­j­ke per­so­on. Dit zou bij­vo­or­beeld het geval zijn indi­en een bezo­e­ker op ons ter­rein gewond zou raken en als gevolg daar­van zijn of haar naam, leef­tijd, ziekte­kos­ten­ver­ze­ke­rings­ge­ge­vens of ande­re vita­le infor­ma­tie moest wor­den door­ge­ge­ven aan een arts, zie­ken­huis of ande­re der­de par­tij. In dat geval zou de ver­werking geba­se­erd zijn op art. 6 I lit. d DS-GVO.
Uit­ein­de­li­jk zou­den de ver­werkin­gen geba­se­erd kun­nen wor­den op arti­kel 6 I, onder f), van de DS-GVO. Ver­werkin­gen die niet onder een van de boven­ge­no­em­de rechts­g­ronds­la­gen val­len, zijn op deze rechts­g­ronds­lag geba­se­erd indi­en de ver­werking nood­za­ke­li­jk is voor de beh­ar­ti­ging van een gerecht­vaar­digd belang van ons bedri­jf of van een der­de, mits de belan­gen, de grond­rech­ten en de fun­da­men­te­le vri­jhe­den van de betrok­ke­ne niet wor­den geschon­den. Der­geli­j­ke ver­werkin­gen zijn ons met name toe­ge­sta­an omdat zij uit­druk­ke­li­jk door de Euro­pe­se wet­ge­ver zijn ver­meld. In dit ver­band was het Hof van oor­deel dat een recht­ma­tig belang kan wor­den aan­ge­no­men indi­en de betrok­ke­ne een klant is van de voor de ver­werking ver­ant­wo­or­de­li­j­ke (over­we­ging 47, tweede zin, van de GDPR).

15. gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Indi­en de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens is geba­se­erd op arti­kel 6 I lit. f DS-GVO, is ons gerecht­vaar­digd belang de uit­voe­ring van onze bedri­jf­sac­ti­vit­ei­ten ten behoeve van het wel­zi­jn van al onze werkne­mers en onze aandeelhouders.

16. duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het cri­te­ri­um voor de duur van de ops­lag van per­so­ons­ge­ge­vens is de des­be­tref­fen­de wet­te­li­j­ke bewaar­ter­mi­jn. Na het ver­stri­j­ken van de ter­mi­jn wor­den de des­be­tref­fen­de gege­vens rou­ti­ne­ma­tig gewist indi­en zij niet lan­ger ver­eist zijn voor de uit­voe­ring of de initië­ring van het contract.

17. wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking van de persoonsgegevens

Wij wil­len u erop wij­zen dat de ver­strek­king van per­so­ons­ge­ge­vens deels wet­te­li­jk ver­plicht is (bijv. belas­ting­voor­schrif­ten) of ook uit con­trac­tue­le rege­lin­gen kan voortvloei­en (bijv. infor­ma­tie over de contractpartner).
Soms kan het voor het slui­ten van een overeen­komst nood­za­ke­li­jk zijn dat een betrok­ke­ne ons per­so­ons­ge­ge­vens ver­st­rekt die ver­vol­gens door ons moe­ten wor­den ver­werkt. De betrok­ke­ne is bij­vo­or­beeld ver­plicht ons per­so­ons­ge­ge­vens te ver­strek­ken indi­en ons bedri­jf met hem of haar een con­tract sluit. Het niet ver­strek­ken van de per­so­ons­ge­ge­vens zou bete­kenen dat het con­tract met de betrok­ke­ne niet kan wor­den gesloten.
Voor­dat de betrok­ke­ne per­so­ons­ge­ge­vens ver­st­rekt, moet de betrok­ke­ne con­ta­ct opne­men met een van onze mede­wer­kers. Onze mede­wer­ker zal de betrok­ke­ne per geval mee­de­len of het ver­strek­ken van de per­so­ons­ge­ge­vens wet­te­li­jk of con­trac­tueel ver­plicht is, dan wel nood­za­ke­li­jk is voor het slui­ten van de overeen­komst, of er een ver­plich­t­ing bestaat om de per­so­ons­ge­ge­vens te ver­strek­ken en wat de gevol­gen zijn als de per­so­ons­ge­ge­vens niet wor­den verstrekt.

18. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als ver­ant­wo­or­de­li­j­ke onder­ne­ming maken wij geen gebruik van auto­ma­ti­sche bes­luit­vor­ming of profilering.

Deze gege­vens­be­scher­ming­s­ver­kla­ring is opge­s­teld door de gege­vens­be­scher­ming­s­ver­kla­ring­gene­ra­tor van DGD Deut­sche Gesell­schaft für Daten­schutz GmbH, die optreedt als Exter­ne func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming Bam­berg is actief in samen­werking met de IT- en gege­vens­be­scher­ming­s­ad­vo­caat Chris­ti­an Sol­me­cke gemaakt.

Verdere toevoegingen aan het privacybeleid

SSL-versleuteling

Om de vei­lig­heid van uw gege­vens tij­dens de over­dracht te bescher­men, maken wij gebruik van geavan­ce­er­de code­rings­me­tho­den (bijv. SSL) via HTTPS.

Contactformulier

Indi­en u per e‑mail of per con­ta­ct­for­mu­lier con­ta­ct met ons opneemt in ver­band met vra­gen van wel­ke aard dan ook, geeft u ons vri­j­wil­lig toe­stem­ming om con­ta­ct met u op te nemen. Daar­toe moet u een geldig e‑mailadres opge­ven. Dit wor­dt gebruikt voor de toewi­j­zing van het ver­zoek om inlicht­in­gen en het late­re ant­woord daarop. Het ver­strek­ken van ver­de­re gege­vens is facul­ta­tief. De door u ver­st­rek­te infor­ma­tie wor­dt opges­la­gen met het oog op de ver­werking van de aan­vraag en voor even­tue­le ver­volg­v­ra­gen. Per­so­ons­ge­ge­vens wor­den auto­ma­tisch gewist nadat uw vraag is afgehandeld.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Web Fonts)

Om onze inhoud in alle brow­sers cor­rect en op een gra­fisch aantrek­ke­li­j­ke manier weer te geven, gebrui­ken wij op deze web­site script­bi­blio­the­ken en font­bi­blio­the­ken, zoals Goog­le Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Goog­le Web Fonts wor­den over­ge­bracht naar de cache van uw brow­ser om meer­vou­dig laden te voor­ko­men. Als de brow­ser Goog­le Web Fonts niet onder­s­te­unt of de toegang ver­hin­dert, wor­dt de inhoud weer­ge­ge­ven in een standaardlettertype.

Het opro­epen van script­bi­blio­the­ken of font­bi­blio­the­ken brengt auto­ma­tisch een ver­bin­ding met de explo­itant van de biblio­theek tot stand. Het is theo­re­tisch mogeli­jk – hoe­wel het momen­te­el ondui­de­li­jk is of en voor wel­ke doel­ein­den – dat de explo­itan­ten van der­geli­j­ke biblio­the­ken gege­vens verzamelen.

Het pri­va­cy­be­leid van de biblio­theekex­plo­itant Goog­le vin­dt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

Gebruik van Google Maps

Deze web­site maakt gebruik van Goog­le Maps API om geo­gra­fi­sche infor­ma­tie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Goog­le Maps verzamelt, ver­werkt en gebruikt Goog­le ook gege­vens over het gebruik dat bezo­e­kers maken van de kaartfunc­ties. Meer infor­ma­tie over de gege­vens­ver­werking door Goog­le vin­dt u op de vol­gen­de web­site het pri­va­cy­be­leid van Goog­le van de web­site. Daar kunt u ook uw per­so­on­lij­ke gege­vens­be­scher­mingsin­stel­lin­gen wij­zi­gen in het gegevensbeschermingscentrum.

Gede­tail­le­er­de inst­ruc­ties over hoe u uw eigen gege­vens kunt behe­ren in ver­band met Goog­le-pro­duc­ten kunt u hier vin­den.

Wijziging van ons privacybeleid

Wij behou­den ons het recht voor deze gege­vens­be­scher­ming­s­ver­kla­ring aan te pas­sen zodat ze steeds in overeen­stem­ming is met de geld­en­de wet­te­li­j­ke voor­schrif­ten of om wij­zi­gin­gen in onze diens­ten in de gege­vens­be­scher­ming­s­ver­kla­ring door te voe­ren, bv. bij de invoe­ring van nieu­we diens­ten. De nieu­we ver­kla­ring gege­vens­be­scher­ming is dan van toepas­sing op uw vol­gen­de bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vra­gen hebt over gege­vens­be­scher­ming, schri­jf ons dan een e‑mail of neem recht­streeks con­ta­ct op met de per­so­on die bin­nen onze orga­ni­sa­tie ver­ant­wo­or­de­li­jk is voor gege­vens­be­scher­ming: Dani­el Kuhn

De uit­brei­ding van het pri­va­cy­be­leid is tot stand geko­men met de Gege­vens­be­scher­ming ver­kla­ring gene­ra­tor gema­akt door acti­ve­Mind AG.

nl_NLDut­ch