Oświadczenie

Odpowiedzialność za Inhalacyjniet

Zawar­tość nas­zych stron została stworzo­na z naj­więks­zą staran­nością. Nie pono­si­my jed­nak żad­nej odpo­wied­zi­al­ności za popraw­ność, kom­plet­ność i aktu­al­ność treści. Jako usłu­go­daw­ca jes­teś­my odpo­wied­zi­al­ni za włas­ne treści na tych stro­nach zgod­nie z ogól­ny­mi prz­epi­sami § 7 ust. 1 nie­mieckiej usta­wy o tele­me­di­ach (TMG). Jed­nak zgod­nie z §§ 8 do 10 TMG jako dost­aw­ca usług nie jes­teś­my zobo­wią­za­ni do moni­to­ro­wa­nia prze­syłanych lub prz­echow­y­wanych infor­mac­ji osób trze­cich ani do bada­nia oko­li­cz­ności wska­zu­ją­cych na nie­le­galną działal­ność. Nie ma to wpły­wu na obo­wią­zek usun­ięcia lub zab­lo­ko­wa­nia moż­li­wości kor­zy­sta­nia z infor­mac­ji zgod­nie z ogól­ny­mi prz­epi­sami pra­wa. Odpo­wied­zi­al­ność w tym zak­re­sie jest jed­nak moż­li­wa dopie­ro od momen­tu, w któ­rym dowied­zia­no się o kon­kret­nym narusze­niu pra­wa. Jeś­li dowie­my się o takich narusze­niach, natychmi­ast usunie­my te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nas­za ofer­ta zawi­e­ra lin­ki do zewnę­trz­nych stron inter­neto­wych osób trze­cich, na któ­rych treść nie mamy wpły­wu. Dla­te­go nie pono­si­my żad­nej odpo­wied­zi­al­ności za te treści zewnę­trz­ne. Za treść stron, do któ­rych odsyła­ją lin­ki, odpowia­da zawsze ich ope­ra­tor lub dost­aw­ca. Stro­ny, do któ­rych pro­wad­zą łąc­za, zostały sprawd­zo­ne pod kątem ewen­tu­al­nych narus­zeń pra­wa w momen­cie umies­zc­za­nia łąc­za. Nie­le­gal­ne treści nie były rozpoz­na­wal­ne w momen­cie umies­zc­za­nia łąc­za. Jed­nak stałe moni­to­ro­wa­nie zawar­tości stron, do któ­rych pro­wad­zą odnoś­ni­ki, nie jest uza­sad­nio­ne bez kon­kret­nych przesł­anek wska­zu­ją­cych na narusze­nie pra­wa. W przy­pad­ku pow­zięcia infor­mac­ji o narusze­niu pra­wa, lin­ki takie zostaną nie­zwłocz­nie usunięte.

Prawa autorskie

Treści i dzieła stworzo­ne przez ope­ra­torów witry­ny na tych stro­nach pod­le­ga­ją nie­mieckie­mu pra­wu autor­skie­mu. Wkła­dy osób trze­cich są oznac­zo­ne jako takie. Powie­la­nie, edy­to­wa­nie, rozpows­zech­nia­nie i wszel­kie­go rod­za­ju wykor­zy­sty­wa­nie wykrac­za­jące poza gra­ni­ce pra­wa autor­skie­go wyma­ga pisem­nej zgo­dy dan­e­go auto­ra lub twór­cy. Pobier­a­nie i kopio­wa­nie zawar­tości ninie­js­zej witry­ny jest doz­wo­lo­ne wyłącz­nie do użyt­ku pry­wat­ne­go i nie­ko­mer­cy­j­n­e­go. Ope­ra­tor­zy witry­ny zawsze stara­ją się prze­strz­egać praw autor­skich innych osób lub wykor­zy­sty­wać włas­ne utwo­ry lub utwo­ry wol­ne od licencji.

Źró­dło: Zastrzeże­nia od eRecht24.de. Pora­dy praw­ne udziela­ne przez RA Sören Siebert.

pl_PLPolish