projektowanie i budowa na zamówienieZ WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W ZAKRESIE MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII PRODUKCJI

Jako dost­aw­ca usług postrz­egamy sie­bie jako kom­pet­ent­ne­go part­ne­ra w pro­jek­t­owa­niu i rozwi­ja­niu pro­jek­tów. Ofe­ru­je­my pro­fes­jo­nal­ne wspar­cie inży­nie­ry­j­ne dla nowych lub dals­zych pro­jek­tów w dzied­zi­nie budo­wy mas­zyn i urząd­zeń, tech­ni­ki pomi­a­rowej i tes­to­wej oraz tech­ni­ki motoryzacyjnej. 

PORTFEL EFEKTYWNOŚCINASZE OBSZARY SPECJALIZACJI

KUHN ENGINEERING kon­cen­tru­je się na rozwią­za­niach inży­nie­ry­jnych dos­to­so­wanych do potrzeb kli­en­ta. Podej­mu­je­my wyzwa­nia i pro­jek­tu­je­my rozwią­za­nia dla Twoich mas­zyn i sys­te­mów. Głów­ne kom­pe­ten­c­je nas­ze­go zes­połu odzwier­cied­la­ją się w trzech obs­za­rach: roz­wo­ju i pro­jek­t­owa­nia, para­me­try­za­c­ji i optymalizacji. 

ROZWÓJ I BUDOWABudowa maszyn i urządzeń

Ofe­ru­je­my wspar­cie inży­nie­ry­j­ne w zak­re­sie nowych i dals­zych rozwią­zań. Pro­jek­tu­je­my dla Cie­bie zgod­nie z Two­imi wyma­ga­nia­mi. Od szki­cu, przez model 3D, po rysunek tech­nicz­ny. Robi­my wszyst­ko, co w nas­zej mocy, aby nie­za­wod­nie i szyb­ko spro­stać nawet naj­wyżs­zym wyma­ga­ni­om nas­zych klientów.

PARAMETRYZACJAod konfiguratora produktu do systemu modułowego

„Prze­mysł 4.0“ – to hasło, któ­re obec­nie zaj­mu­je kra­je uprze­mys­ło­wio­ne. Pro­duk­c­ja prze­mys­ło­wa ma być połąc­zo­na z nowo­c­zes­ny­mi tech­no­lo­gia­mi infor­ma­cy­jny­mi i komu­ni­ka­cy­jny­mi. Aby to osią­g­nąć, ist­nie­je wie­le nar­zęd­zi. Jed­nym z nich jest para­me­try­za­c­ja. Prze­de wszystkim umoż­li­wia róż­no­rod­ność i indy­wi­du­al­ność, a także pro­duk­tyw­ność i efek­tyw­ność eko­no­mic­z­ną. Chęt­nie wes­prze­my Cię na drod­ze do czwar­tej rewo­luc­ji prze­mys­ło­wej, poma­ga­jąc w pro­jek­t­owa­niu, pro­duk­c­ji i para­me­try­za­c­ji produktu.

OPTYMALIZACJAModele optymalizacji tak indywidualne, jak nasi klienci

Efek­tyw­ność i wyda­j­ność złoż­onych sys­te­mów moż­na znacz­nie zwięks­zyć poprzez dobór właści­wych para­me­trów. Za pomocą opty­ma­li­za­c­ji, dzied­zi­ny mate­ma­ty­ki sto­so­wa­nej, wyz­nacz­a­my opty­mal­ne para­me­try dla złoż­onych sys­te­mów w wie­lu dzied­zi­n­ach. Określa­my dla Cie­bie funk­c­ję celu, budu­je­my i tes­tu­je­my model mate­ma­ty­cz­ny, a nas­tęp­nie wdraża­my go w Two­jej aplikacji.

PORTFEL PROJEKTÓWNASZE AKTUALNE PROJEKTY

Do nas­zych kli­en­tów pod­chod­zi­my jako sil­ny i nie­za­wod­ny part­ner, a pro­jek­ty rea­li­zu­je­my w sposób oszc­zęd­ny i wyda­j­ny. Nasze rozwią­za­nia poma­ga­ją zwięks­zyć ren­tow­ność fir­my i pod­nieść jej kon­ku­ren­cy­j­ność. Prze­ko­naj się o nas­zych moż­li­wościach, oglą­da­jąc wybra­ne, zakońc­zo­ne suk­ce­sem projekty: 

Parametryzowane pakowanie produktówRozwój, konstrukcja i parametryzacja

Kom­plet­ne opra­co­wa­nie i pro­jekt moduło­we­go opa­ko­wa­nia zwrot­ne­go. Model 3D jest para­me­try­zowa­ny i może być dos­to­so­wa­ny do różnych pro­duk­tów. Uszkod­zo­ne części opa­ko­wa­nia moż­na szyb­ko i tanio wymi­e­nić. Genero­wa­nie wszyst­kich rysun­ków pro­duk­cy­jnych i list części. Prze­jęcie odpo­wied­zi­al­ności za zao­pa­trze­nie w mate­riały i zar­ząd­za­nie dost­aw­ca­mi. Moni­to­ro­wa­nie pro­duk­c­ji i montażu.

Schienenfahrzeug Schwingungstechnik

Technologia drgań dla pojazdów szynowychBudowa elementów izolacyjnych

Kon­struk­c­ja ele­men­tów izo­la­cy­jnych dla pojazdów szynowych. Uwz­ględ­nio­ne obs­za­ry pojazdów szynowych: sufit, ścia­na bocz­na, ścia­na czoło­wa, sta­no­wis­ko mas­zy­nis­ty i izo­lac­ja podło­gi. Do zapo­bie­ga­nia wibrac­jom i pochła­nia­nia ener­gii uderze­nia, a także do ochro­ny przed hałasem.

Prüfstand Reibungs- und Verschleißanalyse

Rozbudowa stanowisk badawczychKoncepcja, obliczenia i konstrukcja

Rozbu­do­wa ist­nie­ją­cych sta­no­wisk badaw­c­zych o czu­j­ni­ki siły i momen­tu obro­to­we­go. Pro­jek­t­owa­nie, obli­c­za­nie i kon­struo­wa­nie wszyst­kich wyma­ga­nych ele­men­tów mecha­nicz­nych. Genero­wa­nie wszyst­kich rysun­ków pro­duk­cy­jnych i list części oraz nad­zór nad pro­duk­c­ją i montażem.

Pro­jek­t­owa­nie, obli­c­za­nie i budo­wa moduło­wej jed­nost­ki ciś­ni­en­io­wej. Opra­co­wa­nie nar­zęd­zia obli­cze­nio­we­go, któ­re odwzorowu­je zachowa­nie sys­temu na pod­sta­wie zas­to­so­wa­nej spręży­ny i w ten sposób z wyprzedze­niem zapew­nia sta­bil­ność systemu.

FORMY WSPÓŁPRACY

Zaufa­ne i dłu­go­ter­mi­no­we part­nerst­wo wyma­ga prze­jr­zy­stych pod­staw. W tym celu pro­po­nu­je­my róż­ne for­my współpracy.

KONTRAKT NA USŁUGĘ – uzgod­nio­na usłu­ga za usta­loną, uzgod­nioną cenę.
KONTRAKT O PRACĘ – cel jako przed­mi­ot kon­trak­tu, suk­ces decy­du­je o jego realizacji.

Zde­cy­duj, któ­ra for­ma umowy jest dla Cie­bie najod­po­wied­nie­js­za. Chęt­nie udziel­i­my Ci porady.

KONTAKT

Czy potrze­bu­jesz wspar­cia przy rea­li­za­c­ji pro­jek­tów programistycznych?
Cies­zymy się, że będ­zie­my mog­li wspól­nie z Państ­wem rea­li­zować Państ­wa projekty.

pl_PLPolish