WPROWADZAMY DO GRY ŚWIATŁO I RUCHI PROFESJONALNIE PRZYGOTOWAĆ SCENĘ DLA TWOJEGO PRODUKTU

AJako dost­aw­ca usług uważa­my się za kom­pet­ent­ne­go part­ne­ra w zak­re­sie wizualizacji.
Ofe­ru­je­my uni­kal­ne ilus­trac­je pro­duk­to­we i ani­mac­je funk­c­jo­nal­ne, sta­wia­jące Twój pro­dukt we właści­wym świetle.

PORTFEL EFEKTYWNOŚCINASZE OBSZARY SPECJALIZACJI

KUHN ANIMATION kon­cen­tru­je się na wizu­a­li­za­c­ji pro­duk­tów, któ­rej cre­do jest przed­sta­wi­e­nie ich w jas­ny i przy­jazny sposób – lepiej niż na jakim­kol­wiek zdjęciu. Zadba­my o port­fo­lio Twoich pro­duk­tów, zapro­jek­tu­je­my pro­fes­jo­nal­nie wyko­na­ne ilus­trac­je pro­duk­to­we i ani­mac­je funkcjonalne.

ILUSTRACJA PRODUKTUDoskonała ekspozycja produktu

Obraz wart jest tysią­ca słów, a ilus­trac­je pro­duk­tów mogą zdziałać o wie­le więcej! Nasze ren­de­rin­gi zach­wy­ca­ją swo­im jas­nym i przy­jaznym wyglą­dem. Twój pro­dukt będ­zie wyglą­dał jes­zc­ze bard­ziej pro­fes­jo­nal­nie i ost­rzej, niż było­by to moż­li­we w przy­pad­ku fotografii.

ANIMACJA FUNKCJONALNAZłożone procesy wyjaśnione w kilka sekund

Tch­nij życie w swo­je pro­duk­ty za pomocą funk­c­jo­nal­nej ani­mac­ji w for­macie wideo. Prze­ko­naj kli­en­tów do swo­je­go pro­duk­tu za pomocą cyfro­wej demons­trac­ji ofe­ro­wa­n­e­go działa­nia. Ani­mac­je funk­c­jo­nal­ne poz­wa­la­ją także zajr­zeć do wnę­trza urządze­nia. Ukie­run­ko­wa­ne obra­zy prze­kro­jów przy­c­zy­nia­ją się do głębs­ze­go zro­zu­mi­e­nia funkcji.

PORTFEL PROJEKTÓWNASZE AKTUALNE PROJEKTY

Do nas­zych kli­en­tów pod­chod­zi­my jako sil­ny i nie­za­wod­ny part­ner, a pro­jek­ty rea­li­zu­je­my w sposób oszc­zęd­ny i wyda­j­ny. Nasze wizu­a­li­za­c­je pomo­gą Ci lepiej wyeks­po­no­wać Two­je pro­duk­ty, a tym samym zwięks­zyć Two­ją kon­ku­ren­cy­j­ność. Prze­ko­naj się o nas­zych umie­jęt­nościach, oglą­da­jąc wybra­ne, zakońc­zo­ne suk­ce­sem projekty: 

Okrągła jednostka przełączająca RSE‑4Ilustracja produktu i animacja funkcjonalna

Nas­ze­mu kli­en­to­wi, fir­mie Frie­de­mann Wag­ner GmbH, umoż­li­wi­liś­my wizu­a­li­za­c­ję obro­to­wej jed­nost­ki przełąc­za­jącej RSE‑4 i tchnę­liś­my życie w urządze­nie za pomocą funk­c­jo­nal­nej ani­mac­ji. W krót­kiej sekwen­c­ji wideo szyb­ko i pros­to wyjaś­ni­o­no działa­nie i róż­ne try­by pra­cy. Wyraź­na war­tość doda­na nie tyl­ko dla kli­en­tów, ale także dla part­nerów biznesowych.

Jednostka liniowa LSM‑3Ilustracja produktu i animacja funkcjonalna

W ramach inne­go pro­jek­tu, rea­li­zowa­n­e­go dla fir­my Frie­de­mann Wag­ner GmbH, wykona­no wizu­a­li­za­c­ję i ani­mac­ję jed­nost­ki linio­wej LSM‑3. Widok prze­kro­ju w ani­mac­ji funk­c­jo­nal­nej umoż­li­wia wgląd do wnę­trza jed­nost­ki. Złożo­ne pro­ce­sy moż­na w ten sposób wyjaś­nić w cią­gu kil­ku sekund.  

Akcesoria i części zamienneIlustracja produktu i animacja funkcjonalna

Oprócz wizu­a­li­za­c­ji rozwią­zań z zak­re­su auto­ma­ty­ki fir­my Frie­de­mann Wag­ner GmbH, w ramach kole­j­n­e­go pro­jek­tu stworzo­no wizu­a­li­za­c­je części zami­en­nych i akce­soriów. Ani­mac­ja jed­nost­ki pod­nos­zącej ilus­tru­je mon­taż i działa­nie akcesoriów. 

FORMY WSPÓŁPRACY

Zaufa­ne i dłu­go­ter­mi­no­we part­nerst­wo wyma­ga prze­jr­zy­stych pod­staw. W tym celu pro­po­nu­je­my róż­ne for­my współpracy.

KONTRAKT NA USŁUGĘ – uzgod­nio­na usłu­ga za usta­loną, uzgod­nioną cenę.
KONTRAKT O PRACĘ – cel jako przed­mi­ot kon­trak­tu, suk­ces decy­du­je o jego realizacji.

Zde­cy­duj, któ­ra for­ma umowy jest dla Cie­bie najod­po­wied­nie­js­za. Chęt­nie udziel­i­my Ci porady.

KONTAKT

Czy potrze­bu­jesz wspar­cia przy rea­li­za­c­ji pro­jek­tów programistycznych?
Cies­zymy się, że będ­zie­my mog­li wspól­nie z Państ­wem rea­li­zować Państ­wa projekty.

pl_PLPolish