Privaatsuspoliitika

Meil on väga hea meel teie huvi üle meie ette­võt­te vastu. KUHN SOLU­TI­ONSi juh­tkond peab and­me­kaits­et eri­ti olu­li­seks. KUHN SOLU­TI­ONSi vee­bileh­tede kasut­ami­ne on või­ma­lik ilma isikuand­meid märk­i­ma­ta. Kui and­me­sub­jekt soo­vib siiski kasuta­da meie ette­võt­te poolt meie vee­bi­sai­di kau­du pakuta­vaid eri­tee­nu­s­eid, võib isikuand­me­te tööt­le­mi­ne osutu­da vaja­li­kuks. Kui isikuand­me­te tööt­le­mi­ne on vaja­lik ja sel­leks puudub õigus­lik alus, saa­me üld­juhul and­me­sub­jek­ti nõusoleku.

Isikuand­me­te, näi­teks and­me­sub­jek­ti nime, aadres­si, e‑posti aadres­si või tele­fon­i­n­um­bri tööt­le­mi­ne on ala­ti koos­kõlas KUHN SOLU­TI­ONSi suh­tes kohal­data­va­te riigis­pet­siifi­lis­te and­me­kaitse-ees­kir­ja­de­ga. Käe­so­le­va and­me­kaits­e­de­kla­ratsioo­ni­ga soo­vib meie ette­võ­te teavi­ta­da ava­lik­kust kogutud, kasutatud ja töö­del­dud isikuand­me­te tüü­bist, ula­tus­est ja ees­mär­gist. Lisaks teavi­ta­tak­se and­me­sub­jek­te nen­de õigus­test käe­so­le­va and­me­kaitse deklaratsiooniga.

KUHN SOLUTIONS on vastuta­va tööt­le­ja­na raken­da­nud mit­meid teh­ni­li­si ja kor­ral­dus­lik­ke meet­meid, et taga­da sel­le vee­bi­sai­di kau­du töö­del­da­va­te isikuand­me­te või­ma­li­kult täie­lik kaitse. Inter­ne­ti-põhi­ne and­meedastus võib siiski ala­ti olla haa­va­tav, nii et abso­luut­set kaits­et ei saa taga­da. See­tõt­tu on igal and­me­sub­jek­til vabadus eda­sta­da mei­le isikuand­meid alter­na­tiiv­se­te vahen­di­te abil, näi­teks tele­fo­ni teel.

1. mõisted

KUHN SOLU­TI­ONSi and­me­kaits­e­de­kla­ratsio­on põhineb Euro­o­pa Par­la­men­di ja nõu­ko­gu poolt isikuand­me­te kaitse üld­mää­ru­se (GDPR) vastu­võt­mi­sel kasutatud tingi­mus­tel. Meie and­me­kaits­e­de­kla­ratsio­on peaks ole­ma ker­ge­sti loetav ja aru­saa­dav nii ava­lik­ku­se­le kui ka meie kli­en­ti­de­le ja äri­part­ne­ri­te­le. Sel­le taga­mi­seks soo­vi­me eel­ne­valt sel­gi­ta­da kasutatud mõisteid.

Käe­so­le­vas pri­vaats­us­po­lii­ti­kas kasutame muu hul­gas järg­mi­si mõisteid:

 • (a) isikuandmed

  Isikuand­med on iga­su­gu­ne teave tuva­s­tatud või tuva­stata­va füü­si­li­se isiku (eda­spi­di „and­me­sub­jekt“) koh­ta. Iden­ti­fit­se­eri­tav füü­si­li­ne isik on isik, keda saab otseselt või kaud­selt tuva­sta­da, eel­kõi­ge tun­nu­se, näi­teks nime, iden­ti­fit­se­er­i­misn­um­bri, asuko­ha­and­me­te, veebi­põhise tun­nu­se või ühe või mit­me füü­si­li­se, füsio­loo­gi­li­se, genee­ti­li­se, vaim­se, majan­dus­li­ku, kul­tu­uri­li­se või sot­siaal­se iden­ti­tee­di­ga seotud tegu­ri alusel.

 • (b) asjaomane isik

  And­me­sub­jekt – iga tuva­s­tatud või tuva­sta­tav füü­si­li­ne isik, kel­le isikuand­meid vastu­tav tööt­le­ja töötleb.

 • c) Töötlemine

  Tööt­le­mi­ne on mis tahes toiming või toimin­gu­te kogum, mida tehak­se isikuand­me­te suh­tes auto­ma­ti­se­eri­tult või mit­te, näi­teks kogu­mi­ne, sal­vest­ami­ne, kor­rast­ami­ne, arhi­ve­eri­mi­ne, säi­lit­ami­ne, kohan­da­mi­ne või muut­mi­ne, väl­ja­võ­te­te tege­mi­ne, kon­sul­tee­ri­mi­ne, kasut­ami­ne, ava­li­kus­tami­ne eda­st­ami­se, levit­ami­se või muul viisil kät­tes­aa­da­vaks tege­mi­se teel, üht­lust­ami­ne või ühen­da­mi­ne, piira­mi­ne, kus­tutami­ne või hävitamine.

 • (d) töötlemise piiramine

  Tööt­le­mi­se piira­mi­ne on sal­vestatud isikuand­me­te tähist­ami­ne ees­mär­gi­ga piira­ta nen­de eda­sist töötlemist.

 • e) Profiilide koostamine

  Pro­fiili­de koost­ami­ne on isikuand­me­te auto­ma­ti­se­eritud tööt­le­mi­se mis tahes vorm, mis seis­neb sel­lis­te isikuand­me­te kasut­ami­ses füü­si­li­se isiku­ga seotud teatud isik­li­ke aspekti­de hin­da­mi­seks, eel­kõi­ge sel­leks, et analüü­si­da või pro­gnoo­si­da füü­si­li­se isiku töö tule­mus­lik­ku­se, majan­dus­li­ku olu­kor­ra, ter­vi­se, isik­li­ke eelis­tus­te, huvi­de, usal­dus­väär­su­se, käi­tu­mi­se, asuko­ha või asuko­ha muu­tu­se aspekte.

 • f) Pseudonümiseerimine

  Pseudonü­mi­se­er­i­mi­ne on isikuand­me­te tööt­le­mi­ne sel­li­selt, et isikuand­meid ei saa enam seo­sta­da kon­kreet­se and­me­sub­jek­ti­ga ilma lisa­te­a­be kasut­ami­se­ta, tingi­mu­sel et sel­list lisa­teavet hoitak­se eral­di ning sel­le suh­tes kohal­da­tak­se teh­ni­li­si ja kor­ral­dus­lik­ke meet­meid, mis taga­vad, et isikuand­meid ei seo­sta­ta tuva­s­tatud või tuva­stata­va füü­si­li­se isikuga.

 • (g) vastutav töötleja või töötlemise eest vastutav isik

  Vastu­tav tööt­le­ja või tööt­le­mi­se eest vastu­tav isik on füü­si­li­ne või juri­idi­li­ne isik, riigia­su­tus, amet või muu organ, kes üksi või koos tei­ste­ga määr­ab kind­laks isikuand­me­te tööt­le­mi­se ees­mär­gid ja vahendid. Kui sel­li­se tööt­le­mi­se ees­mär­gid ja vahendid on kind­laks määr­atud liidu või liik­mes­ri­igi õigu­se­ga, võib vastuta­va tööt­le­ja või tema määr­a­mi­se kon­kreet­sed kri­tee­ri­um­id sätesta­da liidu või liik­mes­ri­igi õigusega.

 • (h) Töötlejad

  Tööt­le­ja – füü­si­li­ne või juri­idi­li­ne isik, riigia­su­tus, amet või muu asu­tus, kes tööt­leb isikuand­meid vastuta­va tööt­le­ja nimel.

 • i) Saaja

  Vastu­võt­ja on füü­si­li­ne või juri­idi­li­ne isik, riigia­su­tus, amet või muu organ, kelle­le isikuand­meid aval­da­tak­se, ole­nema­ta sel­lest, kas tege­mist on kol­man­da isiku­ga või mit­te. Ame­tia­su­tu­si, kes võivad saa­da isikuand­meid kon­kreet­se uuri­misü­le­san­de raa­mes liidu või liik­mes­ri­igi õigu­se alu­sel, ei käsi­ta­ta siiski and­me­te saajatena.

 • j) Kolmas

  Kol­mas isik – füü­si­li­ne või juri­idi­li­ne isik, riigia­su­tus, amet või muu asu­tus, kes ei ole and­me­sub­jekt, vastu­tav tööt­le­ja, voli­tatud tööt­le­ja ega isikud, kellel on õigus töö­del­da isikuand­meid vastuta­va tööt­le­ja või voli­tatud tööt­le­ja otsesel vastutusel.

 • k) nõusolek

  Nõu­so­lek on and­me­sub­jek­ti vaba­taht­li­kult antud kon­kreet­ne ja tead­lik tahteaval­dus aval­du­se või muu ühemõt­te­li­se kin­nita­va toimin­gu vor­mis, mil­le­ga and­me­sub­jekt ann­ab oma nõu­so­le­ku teda puuduta­va­te isikuand­me­te töötlemiseks.

2. vastutava töötleja nimi ja aadress

Vastu­tav isik isikuand­me­te kaitse üld­mää­ru­se, muude Euro­o­pa Liidu liik­mes­riik­i­des kohal­data­va­te and­me­kaits­e­se­a­dus­te ja muude and­me­kaitse­alas­te säte­te tähen­du­ses on:

KUHN SOLUTIONS
Dani­el Kuhn
Schot­ten­stra­ße 73
78462 Constance
Saksamaa

Tel.: +49 (0) 7531 717 24 12
E‑post: info@kuhn-solutions.de
Vee­bileht: https://kuhn-solutions.de/

3. küpsised

KUHN SOLU­TI­ONSi vee­bi­le­hed kasuta­vad küp­sis­eid. Küp­sis­ed on tek­sti­fai­lid, mis pai­guta­tak­se ja sal­vesta­tak­se arvu­ti­süs­te­e­mi inter­ne­ti­brau­se­ri kaudu.

Pal­jud vee­bi­sai­did ja ser­ve­r­id kasuta­vad küp­sis­eid. Pal­jud küp­sis­ed sisal­da­vad nn küp­sise ID‑d. Küp­sise ID on küp­sise uni­kaal­ne iden­ti­fi­kaa­tor. See koos­neb tähe­mär­ki­de jad­ast, mil­le abil saab vee­bileh­ti ja ser­ver­eid määra­ta kon­kreet­se­le inter­ne­ti­brau­se­ri­le, kuhu küp­sis sal­ve­sta­ti. See või­mald­ab külas­tatud vee­bileh­tedel ja ser­ve­ri­tel eris­ta­da and­me­sub­jek­ti indi­vi­duaal­set brau­se­rit teis­test inter­ne­ti­brau­se­ri­test, mis sisal­da­vad tei­si küp­sis­eid. Kon­kreet­se inter­ne­ti­brau­se­ri saab ära tun­da ja tuva­sta­da uni­kaal­se küp­sise ID kaudu.

Küp­sis­te kasut­ami­se abil saab KUHN SOLUTIONS pak­ku­da sel­le vee­bi­sai­di kasutaja­te­le kasuta­jasõ­bra­li­ku­maid tee­nu­s­eid, mis ilma küp­sis­te sea­dis­tus­e­ta ei oleks võimalik.

Küp­sis­te abil saab meie vee­bi­sai­dil ole­vat teavet ja pak­ku­mi­si kasuta­ja jaoks opti­mee­ri­da. Nagu juba mainitud, või­mal­da­vad küp­sis­ed meil meie vee­bi­sai­di kasuta­jaid ära tun­da. Sel­le tun­nust­ami­se ees­märk on muu­ta meie vee­bi­sai­di kasut­ami­ne kasutaja­te­le liht­sa­maks. Näi­teks ei pea küp­sis­eid kasuta­va vee­bi­sai­di kasuta­ja iga kord, kui ta küla­stab vee­bi­sai­ti, oma juur­de­pää­su­and­meid uues­ti sis­esta­ma, sest seda teeb vee­bi­sait ja kasuta­ja arvu­ti­süs­te­e­mi sal­vestatud küp­sis. Tei­ne näi­de on veebi­poe ost­u­kor­vi küp­sis. Veebi­pood jät­ab küp­sise abil meel­de, mil­lis­eid kau­pu kli­ent on vir­tuaal­ses­se ost­u­kor­vi pannud.

And­me­sub­jekt võib igal ajal taki­sta­da küp­sis­te sea­distamist meie vee­bi­sai­dil, kasuta­des sel­leks kasutata­va inter­ne­ti­brau­se­ri asja­ko­hast sea­dis­tust, ja see­ga jääda­valt küp­sis­te sea­distami­se vastu olla. Lisaks saab juba seatud küp­sis­eid igal ajal kus­tu­ta­da inter­ne­ti­brau­se­ri või muude tark­va­ra­pro­grammi­de abil. See on või­ma­lik kõi­gis tava­lis­tes inter­ne­ti­brau­se­ri­tes. Kui and­me­sub­jekt lülit­ab küp­sis­te sea­distami­se kasutata­vas inter­ne­ti­brau­se­ris väl­ja, ei pruugi kõik meie vee­bi­sai­di funkt­sioo­nid olla täie­li­kult kasutatavad.

4. üldandmete ja ‑teabe kogumine

KUHN SOLU­TI­ONSi vee­bi­sait kogub iga kord, kui and­me­sub­jekt või auto­ma­ti­se­eritud süs­te­em küla­stab vee­bi­sai­ti, rea üld­and­meid ja teavet. Need üld­and­med ja teave sal­vesta­tak­se ser­ve­ri logi­fai­li­des­se. Kogu­da võib järg­mi­si and­meid: (1) kasutatud brau­se­ri tüü­bid ja ver­sioo­nid, (2) juur­de­pää­su­s­üs­te­e­mi kasuta­tav ope­ratsioo­ni­süs­te­em, (3) vee­bi­sait, mil­lelt juur­de­pää­su­s­üs­te­em meie vee­bi­sai­di­le sis­en­eb (nn refer­rer), (4) alam­ve­e­bi­le­hed, mil­le­le juur­de­pää­su­s­üs­te­e­mi kau­du meie vee­bi­sai­dil sis­en­e­tak­se, (5) vee­bi­sai­di­le juur­de­pää­su kuu­pä­ev ja kel­laaeg, (6) inter­ne­ti­pro­to­kol­li aadress (IP-aadress), (7) juur­de­pää­su­s­üs­te­e­mi inter­ne­ti­tee­nu­se pak­ku­ja ja (8) muud sar­na­sed and­med ja teave, mis aita­vad ära hoi­da ohtu meie info­teh­no­loo­gi­a­süs­te­e­m­ide vastu suu­na­tud rünn­a­ku­te korral.

Neid üld­and­meid ja teavet kasuta­des ei tee KUHN SOLUTIONS ming­eid järel­du­si and­me­sub­jek­ti koh­ta. Pigem on seda teavet vaja (1) meie vee­bi­sai­di sisu kor­rekt­seks eda­st­ami­seks, (2) meie vee­bi­sai­di sisu ja sel­le reklaa­mi opti­mee­ri­mi­seks, (3) meie info­teh­no­loo­gi­a­süs­te­e­m­ide ja vee­bi­sai­di teh­no­loo­gia pikaa­ja­li­se töö­või­me taga­mi­seks ning (4) õigus­kaitsea­su­tu­s­te­le küber­rünn­a­ku kor­ral süü­dis­tu­se esit­ami­seks vaja­li­ku tea­be eda­st­ami­seks. See­tõt­tu analüü­sib KUHN SOLUTIONS ühelt poolt anonüüm­selt kogutud and­meid ja teavet ning tei­selt poolt ees­mär­gi­ga suurenda­da meie ette­võt­te and­me­kaits­et ja and­me­te tur­va­li­sust, et taga­da lõpp­kok­ku­võt­tes meie poolt töö­del­da­va­te isikuand­me­te opti­maal­ne kaitse. Ser­ve­ri logi­fai­li­de anonüüms­eid and­meid säi­li­ta­tak­se and­me­sub­jek­ti poolt esi­tatud isikuand­me­test eraldi.

5. kuidas meiega veebilehe kaudu ühendust võtta

KUHN SOLU­TI­ONSi vee­bi­sait sisald­ab õigus­lik­ke nõu­de­id, mis või­mal­da­vad kiiret elek­troo­ni­list kon­tak­ti meie ette­võt­te­ga, samu­ti otse­s­uh­tlust mei­e­ga, mis sisald­ab ka nn elek­troo­ni­li­se pos­ti üldist aadres­si (e‑posti aadress). Kui and­me­sub­jekt võtab vastuta­va tööt­le­ja poo­le ühen­dust e‑posti teel või kasuta­des kon­takt­vor­mi, sal­vesta­tak­se and­me­sub­jek­ti eda­statud isikuand­med auto­maats­elt. Sel­lis­eid isikuand­meid, mil­le and­me­sub­jekt on vaba­taht­li­kult vastuta­va­le tööt­le­ja­le eda­sta­nud, säi­li­ta­tak­se and­me­sub­jek­ti tööt­le­mi­se või tema­ga kon­tak­teer­umi­se ees­mär­gil. Neid isikuand­meid ei aval­da­ta kol­mandate­le isikutele.

6. isikuandmete rutiinne kustutamine ja blokeerimine

Vastu­tav tööt­le­ja tööt­leb ja säi­lit­ab and­me­sub­jek­ti isikuand­meid ain­ult nii kaua, kui see on vaja­lik säi­lit­ami­se ees­mär­gi saa­vut­ami­seks või kui see on ette nähtud Euro­o­pa direk­tiivi­ga ja mää­ru­se­ga või muu sea­du­sand­ja sea­dus­tes või mää­rus­tes, mil­le suh­tes vastu­tav tööt­le­ja on kohustatud tegutsema.

Kui säi­lit­ami­se ees­märk ei ole enam asja­ko­ha­ne või kui Euro­o­pa direk­tiivi ja mää­ru­se või muu päde­va sea­du­sand­ja poolt ette nähtud säi­lit­amis­pe­rio­od lõp­eb, siis isikuand­med blo­kee­ri­tak­se või kus­tu­ta­tak­se tava­pär­aselt vasta­valt seadusesätetele.

7. andmesubjekti õigused

 • a) Õigus kinnitusele

  Igal and­me­sub­jek­til on Euro­o­pa direk­tiivi­ga ja mää­ru­se­ga antud õigus saa­da vastuta­valt tööt­le­jalt kin­ni­tust sel­le koh­ta, kas teda puuduta­vaid isikuand­meid töö­del­dak­se. Kui and­me­sub­jekt soo­vib seda õigust kasuta­da, võib ta igal ajal pöör­du­da üks­kõik mil­li­se vastuta­va tööt­le­ja tööt­a­ja poole.

 • b) Õigus teabele

  Igal isiku, keda isikuand­me­te tööt­le­mi­ne puudutab, on Euro­o­pa direk­tiivi ja mää­ru­se­ga antud õigus saa­da vastuta­valt tööt­le­jalt igal ajal tasu­ta teavet tema koh­ta sal­vestatud isikuand­me­te koh­ta ja nen­de and­me­te koopi­at. Lisaks on Euro­o­pa direk­tiiv ja mää­rus and­nud and­me­sub­jek­ti­le juur­de­pää­su järg­mi­se­le teabele:

  • tööt­le­mi­se eesmärgid
  • töö­del­da­va­te isikuand­me­te kategooriad
  • vastu­võt­jad või vastu­võt­ja­te kate­goo­ri­ad, kelle­le isikuand­meid on aval­datud või aval­da­tak­se, eel­kõi­ge kol­man­da­tes riik­i­des või rah­vus­va­he­lis­tes orga­ni­sa­tsioo­n­i­des asu­va­te vastu­võt­ja­te puhul.
  • või­ma­luse kor­ral isikuand­me­te säi­lit­ami­se kavan­datud kes­tus või kui see ei ole või­ma­lik, siis sel­le kes­tu­se määr­a­mi­se kriteeriumid
  • õigus saa­da neid puuduta­va­te isikuand­me­te paran­da­mist või kus­tutamist või tööt­le­mi­se piira­mist vastuta­va tööt­le­ja poolt või õigus esi­ta­da vastu­väit­eid sel­li­se­le töötlemisele.
  • järele­val­vea­su­tuse­le kaebu­se esit­ami­se õigu­se olemasolu
  • kui isikuand­meid ei kogu­ta and­me­sub­jek­tilt: Kogu ole­ma­so­lev teave and­me­te päri­to­lu kohta
  • auto­ma­ti­se­eritud otsus­te tege­mi­ne, seal­hul­gas pro­fiili­analüüs vasta­valt isikuand­me­te kaitse üld­mää­ru­se artik­li 22 lõi­ge­te­le 1 ja 4, ning vähe­malt nen­del juh­tu­del sisu­li­ne teave asjao­ma­se loo­gi­ka ning sel­li­se tööt­le­mi­se ula­tu­se ja kavan­datud mõju koh­ta andmesubjektile

  Lisaks on and­me­sub­jek­til õigus saa­da teavet sel­le koh­ta, kas isikuand­med on eda­statud kol­man­da­le riigi­le või rah­vus­va­he­li­se­le orga­ni­sa­tsioo­ni­le. Sel­li­sel juhul on and­me­sub­jek­til samu­ti õigus saa­da teavet eda­st­ami­se­ga seotud asja­ko­has­te kait­se­meet­me­te kohta.

  Kui and­me­sub­jekt soo­vib kasuta­da seda juur­de­pää­suõi­gust, võib ta igal ajal pöör­du­da üks­kõik mil­li­se vastuta­va tööt­le­ja tööt­a­ja poole.

 • c) Parandusõigus

  Igal isiku, keda isikuand­me­te tööt­le­mi­ne puudutab, on Euro­o­pa direk­tiivi­ga ja mää­ru­se­ga antud õigus saa­da viivit­ama­ta paran­datud teda puuduta­vad ebat­äp­sed isikuand­med. Lisaks on and­me­sub­jek­til õigus nõu­da eba­täie­li­ke isikuand­me­te täi­en­da­mist, seal­hul­gas täi­en­da­va dekla­ratsioo­ni abil, võt­tes arve­s­se tööt­le­mi­se eesmärke.

  Kui and­me­sub­jekt soo­vib kasuta­da seda õigust and­me­te paran­da­mi­se­le, võib ta igal ajal pöör­du­da üks­kõik mil­li­se vastuta­va tööt­le­ja tööt­a­ja poole.

 • d) õigus andmete kustutamisele (õigus olla unustatud)

  Igal isiku, keda isikuand­me­te tööt­le­mi­ne puudutab, on Euro­o­pa direk­tiivi­ga ja mää­ru­se­ga antud õigus nõu­da vastuta­valt tööt­le­jalt teda puuduta­va­te isikuand­me­te viivit­ama­tut kus­tutamist, kui keh­tib üks järg­mis­test alus­test ja kui tööt­le­mi­ne ei ole vajalik:

  • Isikuand­meid koguti või töö­del­di muul viisil ees­mär­ki­del, mil­leks need ei ole enam vajalikud.
  • And­me­sub­jekt tüh­i­stab nõu­so­le­ku, mil­lel tööt­le­mi­ne põhi­nes vasta­valt GDPR artik­li 6 lõi­ke 1 punk­ti­le a või GDPR artik­li 9 lõi­ke 2 punk­ti­le a, ja tööt­le­mi­seks puudub muu õigus­lik alus.
  • And­me­sub­jekt esit­ab isikuand­me­te kaitse üld­mää­ru­se artik­li 21 lõi­ke 1 koha­selt vastu­väi­te tööt­le­mi­se koh­ta ja tööt­le­mi­seks ei ole üle­kaa­l­ukaid õigus­pär­as­eid põh­ju­si või and­me­sub­jekt esit­ab isikuand­me­te kaitse üld­mää­ru­se artik­li 21 lõi­ke 2 koha­selt vastu­väi­te tööt­le­mi­se kohta.
  • Isikuand­meid on töö­del­dud ebaseaduslikult.
  • Isikuand­me­te kus­tutami­ne on vaja­lik liidu või liik­mes­ri­igi õigu­sest tulen­e­va õigus­li­ku kohus­tu­se täit­mi­seks, mida vastu­tav tööt­le­ja peab täitma.
  • Isikuand­meid koguti seo­ses info­üh­is­kon­na tee­nus­te pak­ku­mi­se­ga vasta­valt DS-GVO artik­li 8 lõi­kele 1.

  Kui mõni eespool nime­tatud põh­jus­test keh­tib ja and­me­sub­jekt soo­vib kor­ralda­da KUHN SOLU­TI­ONSi poolt sal­vestatud isikuand­me­te kus­tutamist, võib ta igal ajal võt­ta ühen­dust vastuta­va tööt­le­ja mis tahes tööt­a­ja­ga. KUHN SOLU­TI­ONSi tööt­a­ja hoo­lit­seb sel­le kus­tutami­se eest viivitamatult.

  Kui KUHN SOLUTIONS on isikuand­med ava­li­kus­ta­nud ja meie ette­võ­te on kohustatud isikuand­meid kus­tutama vasta­valt art. 17 lõi­kele 1. (2). 1 DS-GVO isikuand­me­te kus­tutami­seks, rakendab KUHN SOLUTIONS mõist­lik­ke meet­meid, seal­hul­gas teh­ni­li­si meet­meid, võt­tes arve­s­se ole­ma­so­le­vat teh­no­loo­gi­at ja raken­dus­ku­lu­sid, et teavi­ta­da tei­si vastuta­vaid tööt­le­jaid, kes tööt­le­vad aval­datud isikuand­meid, et and­me­sub­jekt on taot­le­nud nen­delt tei­s­telt vastuta­va­telt tööt­le­ja­telt kõi­gi isikuand­me­te link­ide või isikuand­me­te koopi­ate või koopi­ate kus­tutamist, väl­ja arvatud juhul, kui tööt­le­mi­ne on vaja­lik. KUHN SOLU­TI­ONSi tööt­a­ja kor­rald­ab vaja­lik­ku üksikjuhtudel.

 • e) Õigus töötlemise piiramisele

  Igal isiku, keda isikuand­me­te tööt­le­mi­ne puudutab, on Euro­o­pa direk­tiivi­ga ja mää­ru­se­ga antud õigus nõu­da vastuta­valt tööt­le­jalt tööt­le­mi­se piira­mist, kui on täi­detud üks järg­mis­test tingimustest:

  • And­me­sub­jekt vaid­lu­stab isikuand­me­te õigsu­se aja­va­he­mi­ku jook­s­ul, mis või­mald­ab vastuta­val tööt­le­jal kon­trol­li­da isikuand­me­te õigsust.
  • Tööt­le­mi­ne on eba­se­a­dus­lik, and­me­sub­jekt vaid­lu­stab isikuand­me­te kus­tutami­se ja taot­leb sel­le ase­mel isikuand­me­te kasut­ami­se piiramist.
  • Vastu­tav tööt­le­ja ei vaja isikuand­meid enam tööt­le­mi­se ees­mär­gil, kuid and­me­sub­jekt vajab neid õigus­nõue­te esit­ami­seks, esit­ami­seks või kaitsmiseks.
  • And­me­sub­jekt on esi­ta­nud vastu­väi­te isikuand­me­te kaitse üld­mää­ru­se artik­li 21 lõi­ke 1 koha­se tööt­le­mi­se koh­ta ja veel ei ole sel­ge, kas vastuta­va tööt­le­ja õigustatud põh­ju­sed kaa­lu­vad üles and­me­sub­jek­ti õigustatud põhjused.

  Kui üks eespool nime­tatud tingi­mus­test on täi­detud ja and­me­sub­jekt soo­vib nõu­da KUHN SOLU­TI­ONSi poolt sal­vestatud isikuand­me­te piira­mist, võib ta igal ajal pöör­du­da üks­kõik mil­li­se vastuta­va tööt­le­ja tööt­a­ja poo­le. KUHN SOLU­TI­ONSi tööt­a­ja kor­rald­ab tööt­le­mi­se piiramise.

 • f) Õigus andmete ülekantavusele

  Igal isiku, keda isikuand­me­te tööt­le­mi­ne puudutab, on Euro­o­pa direk­tiivi­ga ja mää­ru­se­ga antud õigus saa­da teda puuduta­vad isikuand­med, mil­le and­me­sub­jekt on esi­ta­nud vastuta­va­le tööt­le­ja­le, struk­tu­ree­ritud, üld­ka­sutata­vas ja masin­loeta­vas vor­mis. Samu­ti on and­me­sub­jek­til õigus eda­sta­da sel­li­sed and­med tei­se­le vastuta­va­le tööt­le­ja­le, ilma et vastu­tav tööt­le­ja, kelle­le isikuand­med on esi­tatud, neid taki­staks, tingi­mu­sel et tööt­le­mi­ne põhineb nõu­so­le­kul vasta­valt GDPR artik­li 6 lõi­ke 1 punk­ti­le a või GDPR artik­li 9 lõi­ke 2 punk­ti­le a või lepin­gul vasta­valt GDPR artik­li 6 lõi­ke 1 punk­ti­le b ja tööt­le­mi­ne toimub auto­ma­ti­se­eri­tult, väl­ja arvatud juhul, kui tööt­le­mi­ne on vaja­lik ava­li­kes huvi­des või vastuta­va tööt­le­ja ava­li­ku või­mu teo­st­ami­seks, väl­ja arvatud juhul, kui tööt­le­mi­ne on vaja­lik ava­li­kes huvi­des või vastuta­va­le tööt­le­ja­le antud ava­li­ku või­mu teostamiseks.

  Lisaks selle­le on and­me­sub­jek­til isikuand­me­te üle­kan­dmi­se õigu­se kasut­ami­sel vasta­valt isikuand­me­te kaitse üld­mää­ru­se artik­li 20 lõi­kele 1 õigus nõu­da, et isikuand­med eda­sta­tak­se otse ühelt vastuta­valt tööt­le­jalt tei­se­le vastuta­va­le tööt­le­ja­le, kui see on teh­ni­li­selt või­ma­lik ja tingi­mu­sel, et see ei mõju­ta nega­tiiv­selt teis­te isiku­te õigu­si ja vabadusi.

  And­me­te üle­kan­dmi­se õigu­se teo­st­ami­seks võib and­me­sub­jekt igal ajal pöör­du­da üks­kõik mil­li­se KUHN SOLU­TI­ONSi tööt­a­ja poole.

 • g) Õigus esitada vastuväiteid

  Igal isikul, keda isikuand­me­te tööt­le­mi­ne puudutab, on Euro­o­pa direk­tiivis ja mää­ru­ses säte­statud õigus igal ajal esi­ta­da vastu­väit­eid teda puuduta­va­te isikuand­me­te tööt­le­mi­se­le, mis toimub isikuand­me­te kaitse üld­mää­ru­se artik­li 6 lõi­ke 1 punkt­i­de e või f alu­sel, tema kon­kreet­sest olu­kor­rast tulen­eva­tel põh­jus­tel. See keh­tib ka nen­de säte­te alu­sel toimu­va pro­fi­lee­ri­mi­se kohta.

  KUHN SOLUTIONS ei tööt­le isikuand­meid enam vastu­väi­te kor­ral, väl­ja arvatud juhul, kui me suu­da­me tõenda­da, et tööt­le­mi­seks on kaa­l­ukad õigustatud põh­ju­sed, mis kaa­lu­vad üles and­me­sub­jek­ti huvid, õigu­sed ja vabadu­sed või õigus­li­ke nõue­te esit­ami­ne, teo­st­ami­ne või kaitsmine.

  Kui KUHN SOLUTIONS tööt­leb isikuand­meid otse­turun­du­se ees­mär­gil, on and­me­sub­jek­til õigus igal ajal esi­ta­da vastu­väit­eid sel­lis­te isikuand­me­te tööt­le­mi­se­le, mida töö­del­dak­se sel­li­se turun­du­se ees­mär­gil. See keh­tib ka pro­fiili­de koost­ami­se koh­ta, kui­võrd see on seotud sel­li­se otse­turun­du­se­ga. Kui and­me­sub­jekt esit­ab KUHN SOLU­TI­ONS­i­le vastu­väi­te otse­turun­du­se ees­mär­gil toimu­va­le tööt­le­mi­se­le, ei tööt­le KUHN SOLUTIONS enam isikuand­meid nen­del eesmärkidel.

  Lisaks on and­me­sub­jek­til õigus oma eri­li­se olu­kor­ra­ga seotud põh­jus­tel esi­ta­da vastu­väit­eid teda puuduta­va­te isikuand­me­te tööt­le­mi­se­le, mida KUHN SOLUTIONS teo­stab teadus­li­kel või aja­loo­lis­tel ees­mär­ki­del või sta­ti­s­ti­lis­tel ees­mär­ki­del vasta­valt and­me­kaitse­mää­ru­se artik­li 89 lõi­kele 1, väl­ja arvatud juhul, kui sel­li­ne tööt­le­mi­ne on vaja­lik ava­li­kes huvi­des ole­va üle­san­de täitmiseks.

  Vastu­lau­se esit­ami­se õigu­se kasut­ami­seks võib and­me­sub­jekt pöör­du­da otse KUHN SOLU­TI­ONSi mis tahes tööt­a­ja või mõne muu tööt­a­ja poo­le. Samu­ti on and­me­sub­jek­til õigus kasuta­da oma õigust esi­ta­da vastu­väit­eid seo­ses info­üh­is­kon­na tee­nus­te kasut­ami­se­ga, ole­nema­ta direk­tiivist 2002/58/EÜ, auto­ma­ti­se­eritud menet­lus­te abil, kasuta­des teh­ni­li­si spetsifikatsioone.

 • h) automatiseeritud otsused üksikjuhtudel, sealhulgas profiilide koostamine

  Igal isiku, keda isikuand­me­te tööt­le­mi­ne puudutab, on Euro­o­pa direk­tiivi­ga ja mää­ru­se­ga antud õigus mit­te saa­da üks­nes auto­ma­ti­se­eritud tööt­le­mi­sel, seal­hul­gas pro­fiili­analüü­sil põhine­vat otsust, mis tekit­ab teda puuduta­vaid õigus­lik­ke taga­jär­gi või mõjutab teda sama­moo­di olu­li­selt, tingi­mu­sel, et otsus 1) ei ole vaja­lik and­me­sub­jek­ti ja vastuta­va tööt­le­ja vahe­li­se lepin­gu sõl­mi­mi­seks või täit­mi­seks või 2) on lub­atud liidu või liik­mes­ri­igi õigu­se­ga, mida kohal­da­tak­se vastuta­va tööt­le­ja suh­tes, ning et sel­li­ne õigus näeb ette asja­ko­ha­sed meet­med and­me­sub­jek­ti õigus­te ja vabadus­te ning õigustatud huvi­de kaits­mi­seks või 3) tehak­se and­me­sub­jek­ti sel­ge­sõ­na­li­sel nõusolekul.

  Kui otsus (1) on vaja­lik and­me­sub­jek­ti ja vastuta­va tööt­le­ja vahe­li­se lepin­gu sõl­mi­mi­seks või täit­mi­seks või (2) see tehak­se and­me­sub­jek­ti sel­ge­sõ­na­li­sel nõu­so­le­kul, rakendab KUHN SOLUTIONS sobi­vaid meet­meid and­me­sub­jek­ti õigus­te ja vabadus­te ning õigustatud huvi­de kaits­mi­seks, mis hõl­ma­vad vähe­malt õigust saa­da vastuta­va tööt­le­ja pool­ne and­me­sub­jek­ti kaa­s­ami­ne, oma sei­suko­ha väl­jen­da­mi­ne ja otsu­se vaidlustamine.

  Kui and­me­sub­jekt soo­vib kasuta­da auto­ma­ti­se­eritud otsu­s­te­ga seotud õigu­si, võib ta igal ajal võt­ta ühen­dust vastuta­va tööt­le­ja mis tahes töötajaga.

 • i) Õigus tühistada nõusolek vastavalt andmekaitseseadusele

  Igal isikul, keda isikuand­me­te tööt­le­mi­ne puudutab, on Euro­o­pa direk­tiivi­ga ja mää­ru­se­ga antud õigus igal ajal isikuand­me­te tööt­le­mi­seks antud nõu­so­lek tagasi võtta.

  Kui and­me­sub­jekt soo­vib kasuta­da õigust nõu­so­lekut tagasi võt­ta, võib ta igal ajal võt­ta ühen­dust vastuta­va tööt­le­ja mis tahes töötajaga.

8. Facebooki kasutamist ja kohaldamist käsitlevad andmekaitsesätted

Vastu­tav tööt­le­ja on inte­gree­ri­nud ette­võt­te Face­boo­ki kom­po­nendid selle­le vee­bi­sai­di­le. Face­book on sot­siaal­ne võrgustik.

Sot­siaal­võr­gus­tik on inter­ne­tis teguts­ev sot­siaal­ne koh­tu­mi­spa­ik, veebikeskkond, mis tava­li­selt või­mald­ab kasutaja­tel suhel­da ja suhel­da ükstei­se­ga vir­tuaal­ses ruu­m­is. Sot­siaal­võr­gus­tik võib olla plat­vor­miks arva­mus­te ja koge­mus­te vahet­ami­seks või või­mald­ab inter­ne­ti­ko­gu­kon­nal anda isik­lik­ku või ette­võt­te­ga seotud teavet. Face­book või­mald­ab suh­tlus­võr­gus­ti­ku kasutaja­tel luua pri­vaats­eid pro­fiile, laa­di­da üles foto­sid ja suhel­da sõprus­kü­si­mus­te kaudu.

Face­boo­ki ope­raa­tor­fir­ma on Face­book, Inc., 1 Hacker Way, Men­lo Park, CA 94025, USA. Kui and­me­sub­jekt elab väl­jas­pool Amee­ri­ka Ühen­driike või Kana­dat, on isikuand­me­te vastu­tav tööt­le­ja Face­book Ire­land Ltd, 4 Grand Canal Squa­re, Grand Canal Har­bour, Dub­lin 2, Iirimaa.

Iga kord, kui külasta­tak­se ühte vastuta­va tööt­le­ja poolt hallata­vat vee­bileh­te, kuhu on inte­gree­ritud Face­boo­ki kom­po­nent (Face­boo­ki pis­tik­pro­gramm), sun­nib vas­tav Face­boo­ki kom­po­nent and­me­sub­jek­ti info­teh­no­loo­gi­a­süs­te­e­mi inter­ne­ti­brau­se­rit auto­maats­elt alla laadi­ma Face­boo­ki vasta­va Face­boo­ki kom­po­nen­di kuju­ti­se. Täie­li­ku üle­vaa­te kõi­gist Face­boo­ki lisand­moo­du­li­test lei­ate aadres­silt https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Sel­le teh­ni­li­se menet­lu­se raa­mes saab Face­book teavet sel­le koh­ta, mil­list kon­kreet­set meie vee­bi­sai­di alamleh­te and­me­sub­jekt külastab.

Kui and­me­sub­jekt on samal ajal Face­boo­ki sis­se logi­tud, tuva­stab Face­book iga kord, kui and­me­sub­jekt küla­stab meie vee­bi­sai­ti, ja kogu meie vee­bi­sai­dil viibi­mi­se aja jook­s­ul, mil­list kon­kreet­set meie vee­bi­sai­di alamleh­te and­me­sub­jekt küla­stab. Seda teavet kogub Face­boo­ki kom­po­nent ja Face­book määr­ab sel­le and­me­sub­jek­ti vasta­va­le Face­boo­ki kon­to­le. Kui and­me­sub­jekt akti­ve­e­rib ühe meie vee­bi­sai­dil inte­gree­ritud Face­boo­ki nupu, näi­teks nupu „Tal­le“, või kui and­me­sub­jekt post­itab kom­men­ta­a­ri, siis Face­book omi­stab sel­le tea­be and­me­sub­jek­ti isik­li­ku­le Face­boo­ki kasuta­ja­kon­to­le ja sal­ve­stab need isikuandmed.

Face­book saab Face­boo­ki kom­po­nen­di kau­du ala­ti teavet sel­le koh­ta, et and­me­sub­jekt on külast­a­nud meie vee­bi­sai­ti, kui and­me­sub­jekt on Face­boo­ki sis­se logi­tud samal ajal, kui ta küla­stab meie vee­bi­sai­ti; see toimub sõlt­u­ma­ta sel­lest, kas and­me­sub­jekt klõps­ab Face­boo­ki kom­po­nen­dil või mit­te. Kui and­me­sub­jekt ei soo­vi, et seda teavet Face­booki­le eda­sta­tak­se, võib ta sel­le tea­be eda­st­ami­se taki­sta­da, logi­des enne meie vee­bi­sai­di­le sisen­emist oma Face­boo­ki kon­tolt välja.

Face­boo­ki aval­datud and­me­po­lii­ti­ka, mil­le­ga saab tut­vu­da aadres­sil https://de-de.facebook.com/about/privacy/, ann­ab teavet isikuand­me­te kogu­mi­se, tööt­le­mi­se ja kasut­ami­se koh­ta Face­boo­ki poolt. Samu­ti sel­gi­ta­tak­se, mil­lis­eid sea­dis­tus­või­ma­lusi Face­book pakub and­me­sub­jek­ti pri­vaats­u­se kaits­mi­seks. Lisaks on saa­da­val mit­me­su­gu­sed raken­du­sed, mis või­mal­da­vad and­me­te eda­st­amist Face­booki­le taki­sta­da. And­me­sub­jekt saab sel­lis­eid raken­du­si kasuta­da and­me­te Face­booki­le eda­st­ami­se takistamiseks.

9. Google+ kasutamise ja kohaldamise privaatsuspoliitika

Kon­trol­li­ja on inte­gree­ri­nud sel­le vee­bi­sai­di kom­po­nen­di­na Goog­le+ nupu. Goog­le+ on nn sot­siaal­ne võr­gus­tik. Sot­siaal­võr­gus­tik on inter­ne­tis teguts­ev sot­siaal­ne koh­tu­mi­spa­ik, veebi­ko­gu­kond, mis või­mald­ab kasutaja­tel tava­li­selt suhel­da ja suhel­da ükstei­se­ga vir­tuaal­ses ruu­m­is. Sot­siaal­võr­gus­tik võib olla plat­vor­miks arva­mus­te ja koge­mus­te jaga­mi­seks või või­mald­ab inter­ne­ti­ko­gu­kon­nal anda isik­lik­ku või ette­võt­te­ga seotud teavet. Goog­le+ või­mald­ab sot­siaal­võr­gus­ti­ku kasutaja­tel muu hul­gas luua pri­vaats­eid pro­fiile, laa­di­da üles foto­sid ja suhel­da sõbrakutsetega.

Goog­le+ ope­raa­tor on Goog­le Inc., 1600 Amphi­theat­re Pkwy, Moun­tain View, CA 94043–1351, USA.

Iga kord, kui külasta­tak­se ühte vastuta­va tööt­le­ja poolt hallata­vat vee­bileh­te, kuhu on inte­gree­ritud Goog­le+ nupp, laeb and­me­sub­jek­ti info­teh­no­loo­gi­a­süs­te­e­mi inter­ne­ti­brau­ser vasta­va Goog­le+ nupu abil auto­maats­elt alla Goog­le’i vasta­va Goog­le+ nupu kuju­ti­se. Sel­le teh­ni­li­se prot­ses­si raa­mes saab Goog­le teavet sel­le koh­ta, mil­list kon­kreet­set meie vee­bi­sai­di alamleh­te and­me­sub­jekt küla­stab. Üksi­kas­ja­li­kum teave Goog­le+ koh­ta on saa­da­val aadres­sil https://developers.google.com/+/.

Kui and­me­sub­jekt on samaaeg­se­lt sis­se logi­tud Google+-sse, tuva­stab Goog­le, mil­list kon­kreet­set meie vee­bi­sai­di alamleh­te and­me­sub­jekt küla­stab iga kord, kui and­me­sub­jekt meie vee­bi­sai­ti küla­stab, ja kogu meie vee­bi­sai­dil viibi­mi­se aja jook­s­ul. Seda teavet kogutak­se Goog­le+ nupu abil ja Goog­le määr­ab sel­le and­me­sub­jek­ti vasta­va­le Goog­le+ kontole.

Kui and­me­sub­jekt akti­ve­e­rib ühe meie vee­bi­sai­di­le inte­gree­ritud Goog­le+ nupu ja teeb see­ga Google+1 soo­vi­tu­se, seo­stab Goog­le sel­le tea­be and­me­sub­jek­ti isik­li­ku Goog­le+ kasuta­ja­kon­to­ga ja sal­ve­stab need isikuand­med. Goog­le sal­ve­stab and­me­sub­jek­ti Google+1 soo­vi­tu­se ja teeb sel­le ava­li­kult kät­tes­aa­da­vaks vasta­valt and­me­sub­jek­ti poolt sel­le­ga seo­ses heaks kiidetud tingi­mus­te­le. And­me­sub­jek­ti poolt sellel vee­bi­sai­dil teh­tud Google+1 soo­vi­tust sal­vesta­tak­se ja töö­del­dak­se hil­jem koos teis­te isikuand­me­te­ga, näi­teks and­me­sub­jek­ti kasutata­va Google+1 kon­to nimi ja selle­le kon­to­le sal­vestatud foto, teis­tes Goog­le’i tee­nus­tes, näi­teks Goog­le’i otsingu­moo­t­o­ri tule­mus­tes, and­me­sub­jek­ti Goog­le’i kon­tol või muudes koh­tades, näi­teks vee­bi­saiti­del või seo­ses reklaa­mi­de­ga. Lisaks selle­le on Goog­le või­me­li­ne sidu­ma sel­le vee­bi­sai­di külas­tu­se teis­te Goog­le’i poolt sal­vestatud isikuand­me­te­ga. Goog­le sal­ve­stab neid isikuand­meid ka Goog­le’i eri­ne­va­te tee­nus­te täi­ust­ami­seks või optimeerimiseks.

Goog­le saab Goog­le+ nupu kau­du ala­ti teavet, et and­me­sub­jekt on külast­a­nud meie vee­bi­sai­ti, kui and­me­sub­jekt on meie vee­bi­sai­di külast­ami­se ajal samaaeg­se­lt Google+-sse sis­se logi­tud; see toimub sõlt­u­ma­ta sel­lest, kas and­me­sub­jekt klõps­ab Goog­le+ nupu­le või mitte.

Kui and­me­sub­jekt ei soo­vi, et isikuand­meid eda­sta­tak­se Goog­le’i­le, võib ta sel­li­se eda­st­ami­se taki­sta­da, logi­des enne meie vee­bi­sai­di­le sisen­emist oma Goog­le+ kon­tost välja.

Lisa­teave ja kohal­da­tav Goog­le’i pri­vaats­us­po­lii­ti­ka on lei­tav aadres­sil https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Goog­le’i täi­en­da­vad juhised Google+1 nupu koh­ta on leita­vad aadres­sil https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. Andmekaitsesätted LinkedIni kasutamise ja kohaldamise kohta

Kon­trol­li­ja on inte­gree­ri­nud Lin­kedIn Cor­po­ra­tio­ni kom­po­nendid selle­le vee­bi­sai­di­le. Lin­kedIn on inter­ne­ti­põhi­ne suh­tlus­võr­gus­tik, mis või­mald­ab kasutaja­tel luua kon­tak­te ole­ma­so­le­va­te äri­kon­takt­ide­ga ja uusi äri­kon­tak­te. Üle 400 mil­jo­ni regis­tree­ritud ini­me­se kasutab Lin­kedI­ni enam kui 200 riigis. See teeb Lin­kedI­nist pra­e­gu suuri­ma äri­kon­takt­i­de plat­vor­mi ja ühe kõi­ge külastata­va­ma vee­bi­sai­di maailmas.

Lin­kedIn’i ope­raa­tor­fir­ma on Lin­kedIn Cor­po­ra­ti­on, 2029 Stier­lin Court Moun­tain View, CA 94043, USA. And­me­kait­s­e­kü­si­mus­te eest väl­jas­pool Amee­ri­ka Ühen­driike vastutab Lin­kedIn Ire­land, Pri­va­cy Poli­cy Issu­es, Wil­ton Pla­za, Wil­ton Place, Dub­lin 2, Iirimaa.

Iga üksiku meie vee­bi­sai­di üle­s­kut­s­u­mi­se kor­ral, mis on varustatud Lin­kedIn-kom­po­nen­di­ga (Lin­kedIn-plugin), põh­ju­stab see kom­po­nent, et asjao­ma­se isiku kasuta­tav brau­ser laeb Lin­kedI­nist alla vasta­va kom­po­nen­di kuju­ti­se. Lisa­teavet Lin­kedI­ni lisand­moo­du­li­te koh­ta lei­ate aadres­silt https://developer.linkedin.com/plugins. Sel­le teh­ni­li­se menet­lu­se raa­mes saab Lin­kedIn teavet sel­le koh­ta, mil­list kon­kreet­set meie vee­bi­sai­di alamleh­te and­me­sub­jekt on külastanud.

Kui and­me­sub­jekt on samal ajal Lin­kedI­nis sis­se logi­tud, tuva­stab Lin­kedIn, mil­list kon­kreet­set meie vee­bi­sai­di alamleh­te and­me­sub­jekt küla­stab, kui and­me­sub­jekt küla­stab meie vee­bi­sai­ti iga kord ja kogu meie vee­bi­sai­dil viibi­mi­se ajal. Seda teavet kogub Lin­kedIn-kom­po­nent ja määr­ab Lin­kedIn and­me­sub­jek­ti vasta­va­le Lin­kedIn-kon­to­le. Kui and­me­sub­jekt akti­ve­e­rib meie vee­bi­sai­di­le inte­gree­ritud Lin­kedIn-nupu, määr­ab Lin­kedIn sel­le tea­be and­me­sub­jek­ti isik­li­ku­le Lin­kedIn-kasuta­ja­kon­to­le ja sal­ve­stab need isikuandmed.

Lin­kedIn saab Lin­kedIn-kom­po­nen­di kau­du ala­ti teavet sel­le koh­ta, et and­me­sub­jekt on külast­a­nud meie vee­bi­sai­ti, kui and­me­sub­jekt on LinkedIn‑i sis­se logi­tud samal ajal, kui ta küla­stab meie vee­bi­sai­ti; see toimub sõlt­u­ma­ta sel­lest, kas and­me­sub­jekt klõps­ab Lin­kedIn-kom­po­nen­dil või mit­te. Kui and­me­sub­jekt ei soo­vi, et seda teavet eda­sta­tak­se Lin­kedI­ni­le, võib ta sel­le tea­be eda­st­ami­se taki­sta­da, logi­des enne meie vee­bi­sai­di­le sisen­emist oma Lin­kedIn-kon­tolt välja.

Lin­kedIn pakub või­ma­lust loo­bu­da e‑kirjadest, SMS-sõnu­m­i­test ja suu­na­tud reklaa­mi­dest ning halla­ta reklaa­mi sea­d­eid aadres­sil https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Lin­kedIn kasutab ka sel­lis­eid part­nereid nagu Quantcast, Goog­le Ana­ly­tics, Blue­Kai, Dou­ble­Click, Niel­sen, Coms­core, Elo­qua ja Lota­me, kes võivad küp­sis­eid kasuta­da. Sel­li­sed küp­sis­ed saab tagasi lüka­ta aadres­sil https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Lin­kedI­ni kohal­da­tav pri­vaats­us­po­lii­ti­ka on kät­tes­aa­dav aadres­sil https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Lin­kedI­ni küp­sis­te polii­ti­ka on kät­tes­aa­dav aadres­sil https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. Andmekaitsesätted Twitteri kasutamise ja kohaldamise kohta

Kon­trol­ler on inte­gree­ri­nud selle­le vee­bi­sai­di­le Twit­te­ri kom­po­nendid. Twit­ter on mit­me­keel­ne ava­li­kult kät­tes­aa­dav mikro­blogi­tee­nus, kus kasuta­jad saa­vad avalda­da ja levi­ta­da nn säut­sus­id, st lühike­si sõnu­meid, mis on piiratud 280 tähe­mär­gi­ga. Need lüh­isõ­nu­mid on kät­tes­aa­da­vad kõi­gi­le, seal­hul­gas ini­me­s­te­le, kes ei ole Twit­te­ris regis­tree­ritud. Samas kuvatak­se säut­sud ka vasta­va kasuta­ja nn jäl­gi­ja­te­le. Jäl­gi­jad on tei­sed Twit­te­ri kasuta­jad, kes jäl­givad kasuta­ja säut­sus­id. Lisaks või­mald­ab Twit­ter pöör­du­da laia­le publi­ku­le hash­tag­i­de, link­ide või ret­weeti­de kaudu.

Twit­te­ri ope­raa­tor­fir­ma on Twit­ter, Inc., 1355 Mar­ket Street, Suite 900, San Fran­cis­co, CA 94103, USA.

Iga kord, kui kut­s­utak­se üles üks käe­so­le­va vee­bi­sai­di üksikuid lehe­kül­gi, mida vastu­tav tööt­le­ja hald­ab ja kuhu on inte­gree­ritud Twit­te­ri kom­po­nent (Twit­te­ri nupp), siis vasta­va Twit­te­ri kom­po­nen­di kau­du laeb and­me­sub­jek­ti info­teh­no­loo­gi­a­süs­te­e­mi inter­ne­ti­brau­ser auto­maats­elt alla vasta­va Twit­te­ri kom­po­nen­di kuju­ti­se Twit­te­rist. Lisa­teavet Twit­te­ri nup­pu­de koh­ta lei­ate aadres­sil https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Sel­le teh­ni­li­se menet­lu­se raa­mes saab Twit­ter teavet sel­le koh­ta, mil­list kon­kreet­set meie vee­bi­sai­di alamleh­te and­me­sub­jekt on külast­a­nud. Twit­te­ri kom­po­nen­di inte­gree­ri­mi­se ees­märk on või­malda­da meie kasutaja­tel levi­ta­da sel­le vee­bi­sai­di sisu, teha seda vee­bi­sai­ti digi­taal­ses maail­mas tun­tuks ja suurenda­da meie külastaja­te arvu.

Kui and­me­sub­jekt on samal ajal Twit­te­ris­se sis­se logi­tud, tuva­stab Twit­ter iga kord, kui and­me­sub­jekt küla­stab meie vee­bi­sai­ti, ja kogu meie vee­bi­sai­dil viibi­mi­se ajal, mil­list kon­kreet­set meie vee­bi­sai­di alamleh­te and­me­sub­jekt küla­stab. Seda teavet kogub Twit­te­ri kom­po­nent ja Twit­ter määr­ab sel­le and­me­sub­jek­ti vasta­va­le Twit­te­ri kon­to­le. Kui and­me­sub­jekt akti­ve­e­rib ühe meie vee­bi­le­he­le inte­gree­ritud Twit­te­ri nupu, määratak­se sel viisil eda­statud and­med ja teave and­me­sub­jek­ti isik­li­ku­le Twit­te­ri kasuta­ja­kon­to­le ning Twit­ter sal­ve­stab ja tööt­leb neid.

Twit­ter saab Twit­te­ri kom­po­nen­di kau­du ala­ti teavet sel­le koh­ta, et and­me­sub­jekt on külast­a­nud meie vee­bi­sai­ti, kui and­me­sub­jekt on Twit­te­ris­se sis­se logi­tud samal ajal, kui ta küla­stab meie vee­bi­sai­ti; see toimub sõlt­u­ma­ta sel­lest, kas and­me­sub­jekt klõps­ab Twit­te­ri kom­po­nen­dil või mit­te. Kui and­me­sub­jekt ei soo­vi, et seda teavet Twit­te­ri­le eda­sta­tak­se, võib ta sel­le tea­be eda­st­ami­se taki­sta­da, logi­des enne meie vee­bi­sai­di­le juur­de­pää­su oma Twit­te­ri kon­tolt välja.

Twit­te­ri kohal­da­tav pri­vaats­us­po­lii­ti­ka on kät­tes­aa­dav aadres­sil https://twitter.com/privacy?lang=de.

12. andmekaitsesätted Xingi kasutamise ja kohaldamise kohta

Kon­trol­li­ja on inte­gree­ri­nud Xin­gi kom­po­nendid selle­le vee­bi­sai­di­le. Xing on inter­ne­ti­põhi­ne sot­siaal­ne võr­gus­tik, mis või­mald­ab kasutaja­tel luua kon­tak­te ole­ma­so­le­va­te äri­kon­takt­ide­ga ja uusi äri­kon­tak­te. Üksikud kasuta­jad saa­vad Xin­gis luua enda­le isik­li­ku pro­fiili. Ette­võt­ted saa­vad näi­teks luua ette­võt­te pro­fiile või avalda­da Xin­gis tööpakkumisi.

Xin­gi ope­raa­tor­fir­ma on XING SE, Damm­tor­stra­ße 30, 20354 Ham­burg, Saksamaa.

Iga kord, kui kut­s­utak­se üles üks käe­so­le­va vee­bi­sai­di üksikuid lehe­kül­gi, mida vastu­tav tööt­le­ja hald­ab ja kuhu on inte­gree­ritud Xin­gi kom­po­nent (Xin­gi pis­tik­pro­gramm), siis küsib vas­tav Xin­gi kom­po­nent auto­maats­elt and­me­sub­jek­ti info­teh­no­loo­gi­a­süs­te­e­mi inter­ne­ti­brau­se­rit, et laa­di­da alla Xin­gi vasta­va Xin­gi kom­po­nen­di esi­tus. Lisa­teavet Xin­gi lisa­se­ad­me­te koh­ta lei­ate aadres­sil https://dev.xing.com/plugins. Sel­le teh­ni­li­se menet­lu­se raa­mes saab Xing teavet sel­le koh­ta, mil­list kon­kreet­set meie vee­bi­sai­di alamleh­te and­me­sub­jekt on külastanud.

Kui and­me­sub­jekt on samal ajal Xin­gi sis­se logi­tud, tuva­stab Xing, mil­list kon­kreet­set meie vee­bi­sai­di alamleh­te and­me­sub­jekt küla­stab iga kord, kui and­me­sub­jekt küla­stab meie vee­bi­sai­ti, ja kogu meie vee­bi­sai­dil viibi­mi­se ajal. Seda teavet kogub Xin­gi kom­po­nent ja Xing määr­ab sel­le and­me­sub­jek­ti vasta­va­le Xin­gi kon­to­le. Kui and­me­sub­jekt akti­ve­e­rib mõne meie vee­bi­sai­dil inte­gree­ritud Xin­gi nupu, näi­teks nupu „Jaga“, siis Xing omi­stab sel­le tea­be and­me­sub­jek­ti isik­li­ku­le Xin­gi kasuta­ja­kon­to­le ja sal­ve­stab need isikuandmed.

Xing saab Xin­gi kom­po­nen­di kau­du ala­ti teavet sel­le koh­ta, et and­me­sub­jekt on külast­a­nud meie vee­bi­sai­ti, kui and­me­sub­jekt on sis­se logi­tud Xin­gi samal ajal, kui ta küla­stab meie vee­bi­sai­ti; see toimub sõlt­u­ma­ta sel­lest, kas and­me­sub­jekt klõps­ab Xin­gi kom­po­nen­dil või mit­te. Kui and­me­sub­jekt ei soo­vi, et seda teavet Xin­gi­le eda­sta­tak­se, võib ta sel­le tea­be eda­st­ami­se taki­sta­da, logi­des enne meie vee­bi­sai­di­le sisen­emist oma Xin­gi kon­tolt välja.

Xin­gi aval­datud and­me­kaits­e­sät­ted, mil­le­ga saab tut­vu­da aadres­sil https://www.xing.com/privacy, anna­vad teavet isikuand­me­te kogu­mi­se, tööt­le­mi­se ja kasut­ami­se koh­ta Xin­gi poolt. Lisaks selle­le on Xing avald­anud XIN­Gi jaga­misnu­pu koh­ta and­me­kaitsete­a­be aadres­sil https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

13. Andmekaitsesätted YouTube’i kasutamise ja kohaldamise kohta

Kon­trol­ler on inte­gree­ri­nud You­Tube’i kom­po­nendid selle­le vee­bi­sai­di­le. You­Tube on inter­ne­ti­vi­deo­por­taal, mis või­mald­ab video­klip­pi­de aval­daja­tel tasu­ta video­klip­pe üles pan­na ning teis­tel kasutaja­tel neid vaa­da­ta, hin­na­ta ja kom­men­tee­ri­da, samu­ti tasu­ta. You­Tube lub­ab avalda­da igat lii­ki video­id, mis­tõt­tu on inter­ne­ti­por­taa­li kau­du või­ma­lik tut­vu­da nii täie­li­ke fil­mi- ja tele­saa­de­te kui ka muu­si­ka­vi­deo­te, trei­le­ri­te või kasutaja­te endi teh­tud videotega.

You­Tube’i ope­raa­tor­fir­ma on You­Tube, LLC, 901 Cher­ry Ave, San Bru­no, CA 94066, USA. You­Tube, LLC on Goog­le Inc. tüta­ret­te­võ­te, 1600 Amphi­theat­re Pkwy, Moun­tain View, CA 94043–1351, USA.

Iga kord, kui külasta­tak­se ühte vastuta­va tööt­le­ja poolt hallata­vat vee­bileh­te, kuhu on inte­gree­ritud You­Tube’i kom­po­nent (You­Tube’i video), sun­nib vas­tav You­Tube’i kom­po­nent and­me­sub­jek­ti info­teh­no­loo­gi­a­süs­te­e­mi inter­ne­ti­brau­se­rit auto­maats­elt alla laadi­ma vasta­va You­Tube’i kom­po­nen­di esi­tu­se You­Tube’ist. Lisa­teavet You­Tube’i koh­ta lei­ate aadres­sil https://www.youtube.com/yt/about/de/. Sel­le teh­ni­li­se menet­lu­se raa­mes saa­vad You­Tube ja Goog­le teavet sel­le koh­ta, mil­list kon­kreet­set meie vee­bi­sai­di alamleh­te and­me­sub­jekt külastab.

Kui and­me­sub­jekt on samal ajal You­Tube’i sis­se logi­tud, tuva­stab You­Tube, mil­list kon­kreet­set meie vee­bi­sai­di alamleh­te and­me­sub­jekt küla­stab, kui You­Tube’i videot sisal­dav alamleht on üles kut­s­utud. Seda teavet kogu­vad You­Tube ja Goog­le ning see määratak­se and­me­sub­jek­ti vasta­va­le You­Tube’i kontole.

You­Tube ja Goog­le saa­vad You­Tube’i kom­po­nen­di kau­du ala­ti teavet sel­le koh­ta, et and­me­sub­jekt on külast­a­nud meie vee­bi­sai­ti, kui and­me­sub­jekt on sis­se logi­tud You­Tube’i samal ajal, kui ta küla­stab meie vee­bi­sai­ti; see toimub sõlt­u­ma­ta sel­lest, kas and­me­sub­jekt kli­kib You­Tube’i video­le või mit­te. Kui and­me­sub­jekt ei soo­vi, et seda teavet eda­sta­tak­se You­Tube’i­le ja Goog­le’i­le, võib ta sel­le tea­be eda­st­ami­se taki­sta­da, logi­des enne meie vee­bi­sai­di­le sisen­emist oma You­Tube’i kon­tolt välja.

You­Tube’i aval­datud pri­vaats­us­po­lii­ti­kas, mis on kät­tes­aa­dav aadres­sil https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, on esi­tatud teave isikuand­me­te kogu­mi­se, tööt­le­mi­se ja kasut­ami­se koh­ta You­Tube’i ja Goog­le’i poolt.

14. töötlemise õiguslik alus

DS-GVO artikkel 6 I lit. a on meie ette­võt­te õigus­li­kuks alu­seks tööt­le­mi­s­to­imin­gu­te puhul, mil­le puhul me saa­me nõu­so­le­ku kon­kreet­sel tööt­lem­isot­star­bel. Kui isikuand­me­te tööt­le­mi­ne on vaja­lik sel­li­se lepin­gu täit­mi­seks, mil­les and­me­sub­jekt on lepin­guo­sa­li­ne, nagu näi­teks kau­pa­de tar­ni­mi­seks või muude tee­nus­te osut­ami­seks või vastu­tasuks vaja­li­ke tööt­le­mi­s­to­imin­gu­te puhul, põhineb tööt­le­mi­ne DS-GVO artik­li 6 I lit. b alu­sel. Sama keh­tib tööt­le­mi­s­to­imin­gu­te koh­ta, mis on vaja­li­kud lepin­gueel­se­te meet­me­te raken­da­mi­seks, näi­teks meie too­de­te või tee­nus­te koh­ta esi­tatud pärin­gu­te puhul. Kui meie ette­võt­te suh­tes keh­tib õigus­lik kohus­tus, mil­le tõt­tu on isikuand­me­te tööt­le­mi­ne vaja­lik, näi­teks maks­uko­hus­tus­te täit­mi­seks, põhineb tööt­le­mi­ne DS-GVO artik­li 6 I lit. c alu­sel. Har­va­del juh­tu­del võib isikuand­me­te tööt­le­mi­ne osutu­da vaja­li­kuks and­me­sub­jek­ti või mõne muu füü­si­li­se isiku elu­lis­te huvi­de kaits­mi­seks. See oleks nii näi­teks juhul, kui külasta­ja saaks meie ruum­i­des viga­sta­da ja sel­le tule­mu­se­na tuleks tema nimi, vanus, ravi­k­ind­lus­tu­se and­med või muu olu­li­ne teave eda­sta­da arsti­le, hai­gla­le või muule kol­man­da­le isiku­le. Sel­li­sel juhul põhin­eks tööt­le­mi­ne DS-GVO artik­li 6 I lit. d alusel.
Lõpp­kok­ku­võt­tes võiksid tööt­le­mi­s­to­imin­gud põhine­da DS-GVO artik­li 6 I lit. f alu­sel. Tööt­le­mi­ne, mis ei ole hõl­matud ühe­gi eespool nime­tatud õigus­li­ku alu­se­ga, põhineb sellel õigus­li­kul alu­sel, kui tööt­le­mi­ne on vaja­lik meie ette­võt­te või kol­man­da isiku õigustatud huvi kaits­mi­seks, tingi­mu­sel, et and­me­sub­jek­ti huvid, põhiõi­gu­sed ja ‑vabadu­sed ei ole üli­mus­li­kud. Sel­li­sed tööt­le­mi­s­to­imin­gud on mei­le lub­atud eel­kõi­ge see­tõt­tu, et Euro­o­pa sea­du­sand­ja on neid kon­kreet­selt mai­ni­nud. Sel­le­ga seo­ses lei­dis ta, et õigustatud huvi võib eelda­da, kui and­me­sub­jekt on vastuta­va tööt­le­ja kli­ent (isikuand­me­te kaitse üld­mää­ru­se põh­jen­du­se 47 lau­se 2).

15. vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvid seoses töötlemisega

Kui isikuand­me­te tööt­le­mi­ne põhineb DS-GVO artik­li 6 I lit. f alu­sel, on meie õigustatud huvi meie äri­te­ge­vu­se teo­st­ami­ne kõi­gi meie tööt­aja­te ja akt­sio­nä­ri­de heao­lu huvides.

16. isikuandmete säilitamise kestus

Isikuand­me­te säi­lit­ami­se kes­tu­se kri­tee­ri­um­iks on vas­tav sea­dus­järg­ne säi­lit­amis­pe­rio­od. Pär­ast täh­t­a­ja möö­du­mist kus­tu­ta­tak­se vasta­vad and­med tava­pär­aselt, kui neid ei ole enam vaja lepin­gu täit­mi­seks või algatamiseks.

17. õiguslikud või lepingulised nõuded isikuandmete esitamiseks; vajadus lepingu sõlmimiseks; andmesubjekti kohustus esitada isikuandmed; isikuandmete esitamata jätmise võimalikud tagajärjed.

Soo­vi­me teid teavi­ta­da, et isikuand­me­te esit­ami­ne on osa­li­selt nõu­tav sea­du­se­ga (nt maksuees­kir­jad) või võib tulen­e­da ka lepin­gu­lis­test ees­kir­ja­dest (nt teave lepin­gu­part­ne­ri kohta).
Mõnikord võib lepin­gu sõl­mi­mi­seks olla vaja­lik, et and­me­sub­jekt esi­taks mei­le isikuand­meid, mida me pea­me see­järel tööt­le­ma. Näi­teks on and­me­sub­jekt kohustatud esit­ama mei­le isikuand­meid, kui meie ette­võ­te sõl­mib tema­ga lepin­gu. Isikuand­me­te esit­ama­ta jät­mi­ne tähend­ab, et lepin­gut and­me­sub­jek­ti­ga ei saa sõlmida.
Enne kui and­me­sub­jekt esit­ab isikuand­med, peab ta võt­ma ühen­dust ühe meie tööt­a­ja­ga. Meie tööt­a­ja teavit­ab and­me­sub­jek­ti iga juh­tu­mi puhul eral­di, kas isikuand­me­te esit­ami­ne on sea­du­sest või lepin­gust tulen­evalt nõu­tav või lepin­gu sõl­mi­mi­seks vaja­lik, kas isikuand­me­te esit­ami­ne on kohus­tus­lik ja mil­li­sed oleks­id isikuand­me­te esit­ama­ta jät­mi­se tagajärjed.

18. automatiseeritud otsuste tegemise olemasolu

Vastu­tu­stund­li­ku ette­võt­tena ei kasu­ta me auto­maats­et otsus­t­amist ega pro­fiili­de koostamist.

Käe­so­le­va and­me­kaitse dekla­ratsioo­ni koos­tas and­me­kaitse dekla­ratsioo­ni gene­r­aa­tor DGD Deut­sche Gesell­schaft für Daten­schutz GmbH, mis teguts­eb and­me­kaits­ein­spek­to­ri­na. Väli­ne and­me­kaitsea­met­nik Bam­berg teguts­eb koo­stöös IT ja and­me­kaitse jurist Chris­ti­an Sol­me­cke loodud.

Täiendavad täiendused privaatsuspoliitikasse

SSL krüpteerimine

Teie and­me­te tur­va­li­su­se kaits­mi­seks eda­st­ami­se ajal kasutame mood­said krüp­tee­ri­mis­mee­to­de­id (nt SSL) HTTPS‑i kaudu.

Kontaktvorm

Kui võta­te mei­e­ga ühen­dust e‑posti või kon­takt­vor­mi kau­du seo­ses mis tahes küsi­mu­s­te­ga, anna­te mei­le oma vaba­taht­li­ku nõu­so­le­ku, et me saak­si­me tei­e­ga ühen­dust võt­ta. Sel­leks pea­te esit­ama keh­ti­va e‑posti aadres­si. Seda kasuta­tak­se pärin­gu ja selle­le järg­ne­va vas­tu­se määr­a­mi­seks. Täi­en­da­va­te and­me­te esit­ami­ne on vaba­taht­lik. Teie esi­tatud teavet säi­li­ta­tak­se pärin­gu tööt­le­mi­seks ja või­ma­li­ke jär­el­pä­ri­mis­te jaoks. Isikuand­med kus­tu­ta­tak­se auto­maats­elt pär­ast teie pärin­gu käsitlemist.

Skriptiraamatukogude kasutamine (Google Web Fonts)

Sel­leks, et kuva­da meie sisu õige­sti ja graa­fi­li­selt atrak­tiiv­selt kõi­gis vee­bi­le­hitse­ja­tes, kasutame sellel vee­bi­le­hel skrip­ti­raa­ma­tu­ko­gusid ja fon­ti­de raa­ma­tu­ko­gusid, näi­teks Goog­le Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Goog­le Web Fonts kan­tak­se teie brau­se­ri vahe­mäl­lu, et väl­ti­da mit­me­kord­set laadi­mist. Kui vee­bi­le­hitse­ja ei toeta Goog­le Web Fonts’i või taki­stab juur­de­pää­su, kuvatak­se sisu stan­dard­se kirjastiiliga.

Skrip­ti- või fon­traa­ma­tu­ko­gu­de üle­s­kut­s­umi­ne käi­vit­ab auto­maats­elt ühen­du­se raa­ma­tu­ko­gu ope­raa­tori­ga. Teo­ree­ti­li­selt on või­ma­lik – kui­gi pra­e­gu on eba­sel­ge, kas ja mil­lis­tel ees­mär­ki­del -, et sel­lis­te raa­ma­tu­ko­gu­de hal­da­jad kogu­vad andmeid.

Raa­ma­tu­ko­gu ope­raa­to­ri Goog­le’i pri­vaats­us­po­lii­ti­ka­ga saab tut­vu­da siin: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Mapsi kasutamine

See vee­bi­sait kasutab geo­graa­fi­li­se tea­be visuaal­seks kuva­mi­seks Goog­le Maps API‑d. Goog­le Map­s’i kasut­ami­sel kogub, tööt­leb ja kasutab Goog­le ka and­meid sel­le koh­ta, kui­das külasta­jad kasuta­vad kaar­di­funkt­sioo­ne. Lisa­teavet Goog­le’i poolt teo­stata­va and­metöötlu­se koh­ta lei­ate järg­mi­selt vee­bi­sai­dilt Goog­le’i pri­vaats­us­po­lii­ti­ka vee­bi­sai­dilt. Seal saa­te ka muu­ta oma isik­lik­ke and­me­kaitse sea­dis­tu­si andmekaitsekeskuses.

Üksi­kas­ja­li­kud juhised, kui­das halla­ta oma and­meid seo­ses Goog­le’i too­de­te­ga lei­ad siit.

Meie privaatsuspoliitika muutmine

Me jäta­me enda­le õigu­se kohanda­da käe­so­le­vat and­me­kaits­e­de­kla­ratsioo­ni, et see vastaks ala­ti keh­ti­va­te­le õigus­li­kele nõue­te­le, või et viia meie tee­nus­te muu­da­tus­ed sis­se and­me­kaits­e­de­kla­ratsioo­nis, nt uute tee­nus­te kasu­tus­e­le­võt­mi­sel. Uus and­me­kait­s­e­kor­ral­dus keh­tib siis teie järg­mi­se külas­tu­se puhul.

Küsimused andmekaitseametnikule

Kui teil on küsi­mu­si and­me­kaitse koh­ta, kir­ju­ta­ge mei­le e‑kirja või võt­ke otse ühen­dust meie orga­ni­sa­tsioo­ni and­me­kaitse eest vastuta­va isiku­ga: Dani­el Kuhn.

And­me­kaits­e­de­kla­ratsioo­ni lai­en­da­mi­ne teh­ti koos Acti­ve­Mind AG poolt loo­dud and­me­kaitse dekla­ratsioo­ni gene­r­aa­tor.

etEsto­ni­an