Informacje o niestandardowym pasku narzędzi

WŁASNY PASEK NARZĘDZI SOLIDWORKSSOLIDWORKS OGÓLNY

Cus­tom Tool­bar to bez­płat­ny doda­tek do SOLIDWORKS CAD. Umoż­li­wia doda­nie do śro­do­wis­ka użyt­kow­ni­ka SOLIDWORKS mak­sy­m­al­nie 5 dodat­ko­wych pas­ków nar­zęd­zi. Te paski nar­zęd­zi, pod­ob­nie jak wszyst­kie inne paski nar­zęd­zi SOLIDWORKS, moż­na dowol­nie dos­to­so­wy­wać. Oznac­za to, że na tych pas­kach nar­zęd­zi moż­na umies­zc­zać stan­dar­do­we pole­ce­nia SOLIDWORKS oraz przy­ciski makr.

Niestandardowe ustawienia paska narzędzi – zmiana nazwy i dostosowanie do 5 pasków narzędzi

Custom Toolbar Settings – Rename and customize up to 5 toolbars

Pobierz

Pobierz teraz za darmo – dla SOLIDWORKS 2016 i nowszych (64-bitowych)

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

pl_PLPolish