Vastuuvapauslauseke

Vastuu Inhalointit

Sivu­jem­me sis­äl­tö on luo­tu suurel­la huo­lel­li­suudel­la. Emme kui­ten­ka­an voi ottaa vastuu­ta sisäl­lön oikeel­li­suudes­ta, täy­del­li­sy­y­de­stä ja ajan­ta­sai­suudes­ta. Pal­vel­un­tar­jo­a­ja­na olem­me vastuus­sa näi­den sivu­jen sisäl­löstä Saksan tele­me­di­a­lain (TMG) 7 §:n 1 momen­tin ylei­sen lain­sää­dän­nön mukai­ses­ti. TMG:n 8–10 §:n muka­an mei­llä ei kui­ten­ka­an ole pal­vel­un­tar­jo­a­ja­na vel­volli­suut­ta val­voa siir­ret­ty­jä tai tal­len­net­tu­ja kol­man­nen osa­puo­len tie­to­ja tai tut­kia olos­uh­tei­ta, jot­ka vii­t­taa­vat lait­to­ma­an toimin­ta­an. Tämä ei vai­ku­ta vel­volli­suu­teen poi­staa tai estää tie­to­jen käyt­tö yleis­ten laki­en mukai­ses­ti. Täl­tä osin vastuu on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta vas­ta sii­tä ajan­kohdasta alka­en, jol­loin kon­kreet­ti­nen lain rik­ko­mi­nen tulee tie­toon. Jos saam­me tie­tää vastaa­vis­ta rik­komuk­sis­ta, poi­stam­me kysei­sen sisäl­lön välittömästi.

Linkkien vastuu

Tar­jouk­sem­me sis­äl­tää link­ke­jä kol­man­si­en osa­puol­ten ulkoi­s­il­le ver­k­ko­si­vus­toil­le, joiden sis­äl­töön emme voi vai­kut­taa. Sik­si emme voi ottaa vastuu­ta näi­stä ulkoi­sis­ta sisäl­löi­stä. Lin­ki­tetty­jen sivu­jen sisäl­löstä on aina vastuus­sa sivu­jen tar­jo­a­ja tai ylläpi­tä­jä. Lin­ki­te­tyt sivut tar­ki­stet­ti­in mah­dol­lis­ten lain­rik­komus­ten var­al­ta lin­kittämis­het­kel­lä. Lai­ton­ta sis­äl­töä ei ollut tun­ni­stet­ta­vis­sa lin­kittämisa­jan­koh­ta­na. Lin­ki­tetty­jen sivu­jen sisäl­lön jatku­va seur­an­ta ei kui­ten­ka­an ole jär­ke­vää ilman kon­kreet­ti­sia vii­t­tei­tä lain­rik­komuk­ses­ta. Jos saam­me tie­toi­sek­si louk­kauk­sis­ta, poi­stam­me täl­l­ai­set lin­kit välittömästi.

Tekijänoikeus

Sivus­ton ylläpi­tä­ji­en näil­lä sivuil­la luo­ma sis­äl­tö ja teok­set ovat Saksan teki­jä­noi­keus­lain alai­sia. Kol­man­si­en osa­puol­ten panok­set on mer­kit­ty sel­lai­sik­si. Monist­ami­nen, muok­kaa­mi­nen, jake­lu ja kai­ken­lai­nen teki­jä­noi­keus­lain­sää­dän­nön rajo­jen ulko­puo­li­nen hyö­dyn­tämi­nen edel­lyt­tä­vät asi­ano­maisen teki­jän kir­ja­l­lis­ta suostu­mus­ta. Tämän ver­k­ko­si­vus­ton lataa­mi­nen ja kopio­imi­nen on sal­lit­tua vain yksi­tyi­se­en, ei-kau­pal­li­se­en käyt­töön. Sivus­ton ylläpi­tä­jät pyr­kivät aina kun­nioitta­ma­an mui­den teki­jä­noi­keuk­sia tai käyttämään omia tai lisen­s­siva­pai­ta teoksia.

Läh­de: Vastu­uva­paus­lau­se­ke osoit­tee­sta eRecht24.de. Oikeu­del­li­nen neu­von­ta asi­a­na­ja­ja Sören Siebertiltä.

fiFin­nish