OHJELMISTO ON MEILLE ENEMMÄN KUIN PELKKÄÄ KOODIA.SE ON INTOHIMOMME!

Pal­vel­un­tar­jo­a­ja­na näem­me its­em­me asi­ant­un­te­va­na kump­pa­ni­na, joka tar­jo­aa digi­taa­li­sia rat­kai­su­ja, jot­ka ovat yhtä yksil­öl­li­siä kuin asiak­kaam­me itse. Tar­jo­a­m­me ammat­t­i­tai­tois­ta tukea ohjel­mi­s­to­pro­jek­teis­s­asi vaa­ti­mus­ana­lyy­si­stä suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­se­en sekä test­auk­se­en ja ylläpitoon.

TULOSPORTFOLIOOSAAMISALUEEMME

KUHN SOFTWARE kes­kit­tyy rää­tä­löi­ty­yn ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­se­en. Tar­tum­me haas­tei­sii­si ja kehitäm­me yhdes­sä kans­sasi opti­maali­sia digi­taa­li­sia rat­kai­su­ja. Tiim­im­me ydi­no­saa­mi­nen hei­ja­s­tuu kol­mel­la alal­la: ohjel­mo­in­ti, laajen­ta­mi­nen ja digi­taa­lis­ten pro­ses­si­en optimointi. 

OHJELMOINTIOhjelmistokehitys „Made in Germany„

Yksil­öl­li­set IT-rat­kai­s­ut teol­li­suuden tarpei­si­in. Tämä on ala, johon olem­me eri­kois­tuneet ja jos­sa voim­me kas­vaa yhdes­sä asiak­kai­dem­me kans­sa. Tuem­me sinua puh­taas­ti digi­taa­lis­ten pro­ses­si­en rat­kai­suil­la sekä kon­ei­den, mit­ta­lait­tei­den ja koes­tu­ste­lin­ei­den ohjelmoinnilla.

LAAJENNUSMukautetut lisäosat, lisäosat ja laajennukset

Lisäo­sat, lisäo­sat ja laajen­nuk­set eivät ole mei­lle vie­r­ai­ta sano­ja. Ohjel­mo­in­ti­ra­ja­pinn­an, jota kut­s­u­ta­an myös API:ksi (Englan­ti sovel­lu­s­oh­jel­mo­in­ti­ra­ja­pin­ta), lin­kitäm­me ole­mas­sa ole­va­an ohjel­mis­toon ja täy­denn­äm­me sitä eri­ty­is­rat­kai­suil­la. CAD-tie­to­jen muun­ta­mi­nen, auto­maat­ti­nen työ­kalu­jen ja piirus­tus­ten luo­mi­nen sekä digi­taa­lis­ten pro­ses­si­en auto­mati­so­in­ti ovat vain muut­amia esi­merk­ke­jä yksit­täi­si­stä laajennuksista.

DIGITAALISEN PROSESSIN OPTIMOINTIOptimointimallit ovat yhtä yksilöllisiä kuin asiakkaamme

Moni­mut­kais­ten jär­je­s­tel­mi­en tehok­kuut­ta ja suo­ri­tus­ky­kyä voida­an lisä­tä mer­kit­tä­väs­ti valit­se­mal­la oikeat para­me­trit. Sovel­le­tun mate­ma­tiikan ala­an kuulu­van opti­mo­in­nin avul­la mää­ri­te­tään opti­maali­set para­me­trit moni­tahoi­s­il­le jär­je­s­tel­mil­le monil­la eri aloil­la. Mää­ritäm­me koh­de­funk­ti­on puo­le­stasi, raken­nam­me ja testaam­me mate­maat­ti­sen mal­lin ja toteut­am­me sen sovelluksessasi.

HANKESALKKUNYKYISET PROJEKTIMME

Lähe­s­tym­me asiak­kait­am­me vah­va­na ja luo­tett­a­va­na yht­eis­työ­kump­pa­ni­na ja toteut­am­me hank­keet kevyes­ti ja tehok­kaas­ti. Rat­kai­sum­me autta­vat sinua lisäämään yri­tyk­se­si kan­nat­ta­vuut­ta ja paran­ta­ma­an kil­pai­lu­ky­kyä­si. Vakuu­ta itse­si kyvy­istäm­me vali­tuil­la onnis­tunee­sti toteu­t­etuil­la projekteilla: 

Jätteiden optimointiOptimointi Simplex-algoritmilla

Tuo­t­an­to­pro­ses­sin mate­riaali­hu­kan vähent­ämi­sek­si sim­plex-pro­ses­si inte­gro­ida­an ole­mas­sa ole­va­an jär­je­s­tel­mään. Tämä vähen­tää mate­riaali­kus­tan­nuk­sia ja nopeut­taa tuotantoprosessia.

My Glasses – TuotekonfiguraattoriSOLIDWORKSin lisäosien kehittäminen

Tuo­te­kon­fi­gu­r­aat­to­ria kehi­te­tään lisäo­sa­na CAD-ohjel­mis­toon SOLIDWORKS. Hank­kees­sa kes­ki­ty­tään talou­del­li­se­en yksit­täis­tuo­t­an­toon, jon­ka erä­ko­ko on 1 kulu­tusta­va­roiden alal­la. Tämä pro­jek­ti osoit­taa lisäo­san mah­dol­li­suudet ja edut. Vain lisäo­san avul­la voida­an hyö­dyn­tää täy­sin vaki­in­tune­en CAD-jär­je­s­tel­män edut ja samal­la sääs­tää eril­li­sen ohjel­mis­ton kehittämi­sen kor­keil­ta kustannuksilta.

ICT-Testsystem - Prüfstand Python

Tieto- ja viestintätekniikan testausjärjestelmäOhjelmistojen kehittäminen ja käyttöönotto

Elek­tro­nis­ten koko­on­pano­jen ja piiri­en piirin sisäi­sen testaus­jär­je­s­tel­män käyt­töö­not­to. Nykyisen ohjel­mis­ton jatko­ke­hittämi­nen tie­to- ja viest­in­tä­te­kniikan testaus­jär­je­s­tel­män käyt­töä var­ten. Ole­mas­sa ole­vi­en ohjel­mi­s­to­jen mukau­tta­mi­nen mui­s­ti­lait­tei­den (EPROMS) ohjel­mo­in­tia ja tie­tyn tuo­tes­ar­jan testaa­mis­ta varten.

ContourTraceSeuraavan sukupolven vektorointilaite

Lukui­si­en asia­kas­pro­jek­ti­en lisäk­si KUHN SOFTWARE on tuo­nut mark­ki­no­il­le myös oman ohjel­mi­s­to­tuot­teen­sa. Con­tour­Trace on työpöy­täso­vel­lus, jol­la ääriviivat voida­an poimia todel­li­sis­ta kuvis­ta erit­täin nopeas­ti ja tar­kas­ti. Lisäk­si ääriviivo­ja voida­an muo­ka­ta käyt­tä­jäy­stä­väl­li­sel­lä piir­to­alueel­la. Suo­ri­tus­ky­ky­pa­ket­tia täy­den­tä­vät lis­ä­mo­duulit, jot­ka mak­si­moi­vat gra­fiikan käsit­te­lyn tarkkuuden.

lisää Con­tour­traces­ta

YHTEISTYÖMUODOT

Luotta­muk­sel­li­set ja pit­kä­ai­kai­set kump­pa­nuudet edel­lyt­tä­vät avoin­ta perus­taa. Tätä var­ten tar­jo­a­m­me sin­ul­le eri­lai­sia yhteistyömuotoja.

PALVELUSOPIMUS – Sovit­tu pal­velu, jon­ka hin­ta on sovittu.
TYÖSOPIMUS – Tavoi­te on sopi­muk­sen koh­de, onnis­tu­mi­nen mää­rit­tää sopi­muk­sen täyttämisen.
OHJELMISTON YLLÄPITO- JA TUKISOPIMUS – Yksi hin­ta, taat­tu tuki, ympä­ri vuoden.

Pää­tä, mikä sopi­mus­muo­to on sin­ul­le sopi­vin. Neu­vom­me sinua mielellämme.

YHTEYSTIEDOT

Tar­vits­et­ko tukea ohjel­mi­s­to­pro­jek­ti­si toteuttamisessa?
Odo­tam­me innol­la, että pää­sem­me vie­mään hank­kei­ta­si eteen­päin yhdes­sä kanssasi.

 

fiFin­nish