räätälöity kehitys ja rakentaminenJOLLA ON MONEN VUODEN KOKEMUS MATERIAALEISTA JA TUOTANTOTEKNIIKASTA.

Pal­vel­un­tar­jo­a­ja­na näem­me its­em­me asi­ant­un­te­va­na kump­pa­ni­na suun­nit­te­lu- ja kehi­tyshank­keis­sa. Tar­jo­a­m­me sin­ul­le ammat­t­i­tai­tois­ta suun­nit­te­lutu­kea uusi­in tai tulevi­in kehi­ty­stöi­hi­si kone- ja lai­to­s­te­kniikan, mit­taus- ja testaus­te­kniikan sekä ajo­neu­vo­te­kniikan alalla. 

TULOSPORTFOLIOOSAAMISALUEEMME

KUHN ENGINEERING kes­kit­tyy rää­tä­löi­tyihin suun­nit­tel­urat­kai­sui­hin. Vastaam­me haas­tei­sii­si ja suun­nitt­e­lem­me rat­kai­su­ja kon­ei­sii­si ja jär­je­s­tel­mii­si. Tiim­im­me ydi­no­saa­mi­nen hei­ja­s­tuu kol­mel­la alal­la: kehittämi­nen ja suun­nit­te­lu, para­me­tro­in­ti ja optimointi. 

KEHITTÄMINEN JA RAKENTAMINENKone- ja laitostekniikka

Tar­jo­a­m­me sin­ul­le tekni­stä tukea uut­ta ja jatko­ke­hi­ty­stä var­ten. Suun­nitt­e­lem­me sin­ul­le mää­rit­te­ly­je­si muka­an. Luon­nok­ses­ta 3D-mal­li­in ja joh­dettuun piirust­uk­se­en. Teem­me kaik­kem­me, jot­ta voim­me täyt­tää asiak­kai­dem­me kor­keim­mat­kin vaa­ti­muk­set luo­tett­a­va­sti ja nopeasti.

PARAMETRISOINTItuotekonfiguraattorista moduulijärjestelmään

„Teol­li­suus 4.0“ on muo­tisa­na, joka on täl­lä het­kel­lä teol­lis­tun­ei­den mai­den hal­lussa. Teol­li­suus­tuo­t­an­to on yhdi­stettä­vä nykyai­kai­se­en tie­to- ja viest­in­tä­te­kniik­ka­an. Tätä var­ten on ole­mas­sa monia välinei­tä. Para­me­tri­so­in­ti on yksi niistä. Ennen kaik­kea se mah­dol­li­staa moni­muo­toi­suuden ja yksil­öl­li­sy­y­den yhdi­stetty­nä tuot­t­a­vuu­teen ja talou­del­li­se­en tehok­kuu­teen. Tuem­me sinua miel­el­l­äm­me mat­kal­la­si koh­ti nel­jät­tä teol­lis­ta vall­ank­u­mous­ta suun­nit­te­lun, tuo­tan­non ja tuot­tei­den para­me­tro­in­nin avulla.

OPTIMOINTIOptimointimallit ovat yhtä yksilöllisiä kuin asiakkaamme

Moni­mut­kais­ten jär­je­s­tel­mi­en tehok­kuut­ta ja suo­ri­tus­ky­kyä voida­an lisä­tä mer­kit­tä­väs­ti valit­se­mal­la oikeat para­me­trit. Sovel­le­tun mate­ma­tiikan ala­an kuulu­van opti­mo­in­nin avul­la mää­ri­te­tään opti­maali­set para­me­trit moni­tahoi­s­il­le jär­je­s­tel­mil­le monil­la eri aloil­la. Mää­ritäm­me koh­de­funk­ti­on puo­le­stasi, raken­nam­me ja testaam­me mate­maat­ti­sen mal­lin ja toteut­am­me sen sovelluksessasi.

HANKESALKKUNYKYISET PROJEKTIMME

Lähe­s­tym­me asiak­kait­am­me vah­va­na ja luo­tett­a­va­na yht­eis­työ­kump­pa­ni­na ja toteut­am­me hank­keet kevyes­ti ja tehok­kaas­ti. Rat­kai­sum­me autta­vat sinua lisäämään yri­tyk­se­si kan­nat­ta­vuut­ta ja paran­ta­ma­an kil­pai­lu­ky­kyä­si. Vakuu­ta itse­si kyvy­istäm­me vali­tuil­la onnis­tunee­sti toteu­t­etuil­la projekteilla: 

Parametrisoitu tuotepakkausKehittäminen, rakentaminen ja parametrointi

Modu­la­ari­sen palau­tus­pak­kauk­sen täy­del­li­nen kehittämi­nen ja suun­nit­te­lu. 3D-mal­li on para­me­tri­so­itu, ja se voida­an mukau­ttaa eri tuott­ei­si­in. Vau­rio­ituneet pak­kauk­sen osat voida­an vaih­taa nopeas­ti ja kus­tan­nuste­hok­kaas­ti. Kaik­ki­en tuo­t­an­to­piirus­tus­ten ja osa­luet­te­lo­iden laa­ti­mi­nen. Ota hal­tuun mate­riaali­hank­in­nat ja toi­mit­ta­ja­hallin­ta. Tuo­tan­non ja koko­on­panon seuranta.

Schienenfahrzeug Schwingungstechnik

Raideliikenteen kalustoyksikköjen tärinätekniikkaEristyskomponenttien rakenne

Rai­de­liik­en­te­en kalust­oyk­sik­kö­jen eris­ty­so­si­en raken­ta­mi­nen. Muka­na ole­vat alueet rai­de­liik­en­te­en kalust­oyk­si­köis­sä: kat­to, sivus­ein­ät, pää­ty­seinä, kul­jet­t­a­jan seisom­a­paik­ka ja lat­tiaeris­tys. Tärinän estämi­se­en ja isku­en­er­gi­an vai­men­ta­mi­se­en sekä äänen ja melun torjuntaan.

Prüfstand Reibungs- und Verschleißanalyse

Testipenkkien laajentaminenKonsepti, laskenta ja rakentaminen

Ole­mas­sa ole­vi­en testau­s­penk­ki­en laajen­ta­mi­nen voima- ja vään­tö­mo­ment­ti­an­tureil­la. Kaik­ki­en tar­vit­ta­vi­en mekaa­nis­ten kom­po­nent­ti­en suun­nit­te­lu, las­ken­ta ja raken­ta­mi­nen. Kaik­ki­en tuo­t­an­to­piirus­tus­ten ja osa­luet­te­lo­iden laa­ti­mi­nen sekä tuo­tan­non ja koko­on­panon valvonta.

Modu­la­ari­sen pai­neyk­si­kön suun­nit­te­lu, las­ken­ta ja raken­ta­mi­nen. Kehi­te­tään las­ken­ta­työ­kalu, joka kar­toit­taa jär­je­s­tel­män käyt­täy­ty­mi­sen käy­te­tyn jou­sen perus­teel­la ja var­mi­staa siten jär­je­s­tel­män vakau­den etukäteen.

YHTEISTYÖMUODOT

Luotta­muk­sel­li­set ja pit­kä­ai­kai­set kump­pa­nuudet edel­lyt­tä­vät avoin­ta perus­taa. Tätä var­ten tar­jo­a­m­me sin­ul­le eri­lai­sia yhteistyömuotoja.

PALVELUSOPIMUS – Sovit­tu pal­velu, jon­ka hin­ta on sovittu.
TYÖSOPIMUS – Tavoi­te on sopi­muk­sen koh­de, onnis­tu­mi­nen mää­rit­tää sopi­muk­sen täyttämisen.

Pää­tä, mikä sopi­mus­muo­to on sin­ul­le sopi­vin. Neu­vom­me sinua mielellämme.

YHTEYSTIEDOT

Tar­vits­et­ko tukea ohjel­mi­s­to­pro­jek­ti­si toteuttamisessa?
Odo­tam­me innol­la, että pää­sem­me vie­mään hank­kei­ta­si eteen­päin yhdes­sä kanssasi.

fiFin­nish