TUOMME VALON JA LIIKKEEN PELIINJA AMMATTIMAISESTI ASETTAA NÄYTTÄMÖN TUOTTEELLESI

Ame pal­vel­un­tar­jo­a­ja­na näem­me its­em­me päte­vä­nä kump­pa­ni­na visualisoinnissa.
Tar­jo­a­m­me ainut­laatui­sia tuo­te­ku­vi­tuk­sia ja toiminn­al­li­sia ani­maa­tio­ita, jot­ka tuo­vat tuot­tee­si oike­a­an valoon.

TULOSPORTFOLIOOSAAMISALUEEMME

KUHN ANIMATION kes­kit­tyy tuo­tevi­sual­i­so­in­ti­in, jon­ka tavoit­tee­na on esi­tel­lä tuot­teet kirk­kaas­ti ja ystä­väl­li­ses­ti – parem­min kuin mikään valo­ku­va. Huo­leh­dim­me tuo­teportfo­li­ost­a­si ja suun­nitt­e­lem­me ammat­ti­mais­es­ti ren­deröi­ty­jä tuo­te­ku­vi­tuk­sia ja toiminn­al­li­sia animaatioita.

TUOTEKUVITUSTuotteesi täydellisesti lavastettu

Kuva ker­too enem­män kuin tuhat sanaa, ja tuo­te­ku­vi­tuk­set voi­vat ker­toa pal­jon enem­män! Ren­deröin­tim­me teke­vät vai­ku­tuk­sen valoi­s­al­la ja ystä­väl­li­sel­lä ulko­näöl­lään. Tuot­tee­si näyt­tää vie­lä ammat­ti­mais­em­mal­ta ja terä­väm­mäl­tä kuin valo­ku­val­la oli­si kos­ka­an mahdollista.

TOIMINNALLINEN ANIMAATIOMonimutkaiset prosessit selitetään sekunneissa

Hen­gi­tä elämää tuott­ei­sii­si toimi­val­la ani­maa­tiol­la video­muo­dos­sa. Vakuu­ta asiak­kaa­si tuot­tee­st­asi tar­jo­a­ma­si suo­ri­tus­ky­vyn digi­taa­li­sel­la esit­te­lyl­lä. Toiminn­al­lis­ten ani­maa­tio­iden avul­la voit myös kur­ki­staa lait­teen sisäl­le. Koh­denn­etut leik­kaus­ku­vat autta­vat ymmärtämään toimin­taa syvällisemmin.

HANKESALKKUNYKYISET PROJEKTIMME

Lähe­s­tym­me asiak­kait­am­me vah­va­na ja luo­tett­a­va­na yht­eis­työ­kump­pa­ni­na ja toteut­am­me pro­jek­tit kevyes­ti ja tehok­kaas­ti. Visual­i­so­in­tim­me autta­vat sinua teke­mään tuott­eist­a­si näky­väm­piä ja lisäämään siten kil­pai­lu­ky­kyä­si. Vakuu­ta itse­si osaa­mi­se­stam­me vali­tuil­la onnis­tunee­sti toteu­t­etuil­la projekteilla: 

RSE‑4 pyöreä kytkentäyksikköTuotekuvitus ja toiminnallinen animaatio

Asiak­kaam­me Frie­de­mann Wag­ner GmbH:n puo­le­s­ta saim­me visual­i­so­i­da RSE-4-kier­to­kyt­ki­nyk­si­kön ja herät­tää lait­teen eloon toiminn­al­li­sel­la ani­maa­tiol­la. Lyhyes­sä video­kuvas­sa toimin­ta ja eri toimin­ta­ti­lat seli­te­tään nopeas­ti ja yksin­ker­tai­ses­ti. Sel­keä lisäar­vo pait­si asiak­kail­le myös liikekumppaneille.

Lineaarinen yksikkö LSM‑3Tuotekuvitus ja toiminnallinen animaatio

Osa­na tois­ta Frie­de­mann Wag­ner GmbH:n kans­sa toteu­tet­tua hank­et­ta LSM-3-lineaa­ri­nen yksik­kö visual­i­so­i­ti­in ja ani­mo­i­ti­in. Toiminn­al­lis­essa ani­maa­ti­os­sa näky­vä leik­kaus­nä­ky­mä antaa mah­dol­li­suuden tutus­tua yksi­kön sisäl­le. Moni­mut­kai­set pro­ses­sit voida­an näin selit­tää sekunneis­sa.  

Tarvikkeet ja varaosatTuotekuvitus ja toiminnallinen animaatio

Frie­de­mann Wag­ner GmbH:n auto­maa­tio­rat­kai­su­jen visual­i­so­in­tien lisäk­si luo­ti­in toi­nen pro­jek­ti, jos­sa visual­i­so­i­ti­in varao­s­ia ja tar­vik­kei­ta. Nos­toyk­si­kön ani­maa­tio havain­nol­li­staa lisä­va­rust­ei­den koko­on­panoa ja toimintaa. 

YHTEISTYÖMUODOT

Luotta­muk­sel­li­set ja pit­kä­ai­kai­set kump­pa­nuudet edel­lyt­tä­vät avoin­ta perus­taa. Tätä var­ten tar­jo­a­m­me sin­ul­le eri­lai­sia yhteistyömuotoja.

PALVELUSOPIMUS – Sovit­tu pal­velu, jon­ka hin­ta on sovittu.
TYÖSOPIMUS – Tavoi­te on sopi­muk­sen koh­de, onnis­tu­mi­nen mää­rit­tää sopi­muk­sen täyttämisen.

Pää­tä, mikä sopi­mus­muo­to on sin­ul­le sopi­vin. Neu­vom­me sinua mielellämme.

YHTEYSTIEDOT

Tar­vits­et­ko tukea ohjel­mi­s­to­pro­jek­ti­si toteuttamisessa?
Odo­tam­me innol­la, että pää­sem­me vie­mään hank­kei­ta­si eteen­päin yhdes­sä kanssasi.

fiFin­nish