CAD/CAM-sovellusten ohjelmistot ja laajennukset

ContourTrace - Image to DXF Converter
ContourTrace

VIEDÄ ÄÄRIVIIVAT KUVISTA DXF-MUODOSSA

Con­tour­Trace mah­dol­li­staa kuvi­en nopean ja hel­pon muun­ta­mi­sen DXF-muo­toon. Sovel­luks­es­sa kes­ki­ty­tään koh­teen ääriviivo­jen erott­a­mi­se­en. Tulok­se­na saa­tu­ja tie­to­ja voida­an käyt­tää mit­t­auk­se­en, tar­kas­t­uk­se­en, raken­ta­mi­se­en ja val­mist­uk­se­en. Kame­rat voida­an kali­bro­i­da objek­tiivi­vir­hei­den, kuten vää­ris­ty­mi­en, poist­ami­sek­si otetu­is­ta kuvis­ta. Yksik­kö-pik­se­lis­uh­de voida­an tal­len­taa, jot­ta saa­da­an suor­a­an mitt­akaa­van­mu­kai­set ääriviivat.

Custom Toolbar Settings – Rename and customize up to 5 toolbars
Mukautettu työkalupalkki

OMA YKSILÖLLINEN SOLIDWORKS-TYÖKALURIVI

Cus­tom Tool­bar on ilmai­nen lisäo­sa SOLIDWORKS CAD ‑ohjel­mis­toon. Se lisää SOLID­WORKSin käyt­töym­pä­ris­töön enin­tään 5 yli­määräi­stä työ­kalu­ri­viä. Näi­tä työ­kalu­ri­vejä, kuten kaik­kia mui­ta­kin SOLID­WORKS-työ­kalu­ri­vejä, voi muo­ka­ta vapaas­ti. Tämä tar­koit­taa, että näi­hin työ­kalu­ri­vei­hin voida­an sijoit­taa taval­li­sia SOLID­WORKS-komen­to­ja sekä makropainikkeita.

SOLIDWORKS-makrot

AUTOMATISOIDUT PROSESSIT SOLIDWORKSISSA

SOLID­WORKSin makrot mah­dol­lista­vat sel­lais­ten pro­ses­si­en auto­mati­so­in­nin, jot­ka käyt­tä­jä suo­rit­t­aa esi­mer­ki­k­si käyt­tölii­t­ty­män kau­t­ta hiiren ja näp­pä­i­mis­tön avul­la. Tois­tu­vat teh­tä­vät voida­an tal­len­taa makroon ja suo­rit­t­aa yhdellä hiiren nap­s­au­tuk­sel­la. Tämä sääs­tää pal­jon aikaa joka­päiväi­sis­sä teh­tävis­sä. Täs­tä osios­ta löy­dät joita­kin esi­merk­ke­jä makrois­ta, jot­ka ovat ilmaisia!

fiFin­nish