HISTORIAMME

14 vuo­den koke­muk­sen ja jatku­van kou­lu­tuk­sen jäl­k­een suun­nit­te­lun ja kehittämi­sen sekä ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen alal­la Dani­el Kuhn perus­ti yri­tyk­sen KUHN SOLUTIONS Kon­stan­zis­sa Boden­jär­ven rann­al­la vuon­na 2017. Yri­tyk­sen lyhye­stä ole­mas­sao­los­ta huo­li­ma­tta perusta­jan koke­mus ja kor­kea laatu­tie­toi­suus ovat vakuut­ta­neet monet tunnetut asiak­kaat Etelä-Sak­sas­sa ja saksan­kie­lis­essä Sveits­is­sä. Nykyään yri­tys on jo vakaal­la poh­ja­l­la ilman ulko­puo­lis­ta raho­itus­ta, ja sen kas­vu on tasaista.

VISIOIMME

Tekno­lo­gia­pal­velu­jen tar­jo­a­ja­na yri­tyk­sen visio­na on vah­vi­staa pk-yri­tyk­siä insi­nöö­rio­saa­mi­sel­la, edi­stää digi­ta­li­saa­tio­ta ja tar­jo­ta aktiivi­ses­ti omia res­urs­se­ja­an tuek­si sekä väli­ai­kai­ses­ti että pit­käl­lä aikavälillä.

MISSIOMME

Yri­tyk­sen kes­kei­nen ydi­no­saa­mi­nen hei­ja­s­tuu kol­me­en liiketo­imin­ta-aluee­se­en: suun­nit­te­luun, ohjel­mi­s­toi­hin ja visual­i­so­in­ti­in. KUHN SOLUTIONS tukee asiak­kai­ta­an toteutta­ma­an pro­jekt­in­sa ammat­ti­mais­es­ti ja tehokkaasti.

TIIMIMME

Olem­me aina tukenasi!

Daniel Kuhn – toimitusjohtaja

Raken­ta­mi­nen ja kehi­tys
Ohjel­mi­s­to­jen kehittämi­nen

Kon­ein­si­nöö­ri
(B. Eng.)
Säh­köin­si­nöö­ri (M. Eng.)

Shenal Meghawarna

Ohjel­mi­s­to­jen kehittämi­nen
C#, Java, React JS,
React Nati­ve

Ohjel­mi­s­to­in­si­nöö­ri (B. Sc.)

Keerthanan Rajalingam

Suun­nit­te­lu ja visual­i­so­in­ti, Solid­Works CAD & KeyShot

Kon­ein­si­nöö­ri (B.Sc.)
ASIAKKAAT, JOTKA LUOTTAVAT MEIHIN.
fiFin­nish