HISTORIAMME

14 vuo­den koke­muk­sen ja jatku­van kou­lu­tuk­sen jäl­k­een suun­nit­te­lun ja kehittämi­sen sekä ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen alal­la Dani­el Kuhn perus­ti yri­tyk­sen KUHN SOLUTIONS Kon­stan­zis­sa Boden­jär­ven rann­al­la vuon­na 2017. Yri­tyk­sen lyhye­stä ole­mas­sao­los­ta huo­li­ma­tta perusta­jan koke­mus ja kor­kea laatu­tie­toi­suus ovat vakuut­ta­neet monet tunnetut asiak­kaat Etelä-Sak­sas­sa ja saksan­kie­lis­essä Sveits­is­sä. Nykyään yri­tys on jo vakaal­la poh­ja­l­la ilman ulko­puo­lis­ta raho­itus­ta, ja sen kas­vu on tasaista.

VISIO

Tekno­lo­gia­pal­velu­jen tar­jo­a­ja­na yri­tyk­sen visio­na on vah­vi­staa pk-yri­tyk­siä insi­nöö­rio­saa­mi­sel­la, edi­stää digi­ta­li­saa­tio­ta ja tar­jo­ta aktiivi­ses­ti omia res­urs­se­ja­an tuek­si sekä väli­ai­kai­ses­ti että pit­käl­lä aika­vä­lil­lä. Yri­tyk­sen ydi­no­saa­mis­ta on digi­taa­lis­ten pro­ses­si­en ohjel­mo­in­ti, opti­mo­in­ti ja para­me­tro­in­ti. Osa­s­to­jen välis­ten rat­kai­su­jen käyt­töö­no­tol­la saa­vu­te­ta­an val­ta­via tehok­kuuden lisäyk­siä. Tääl­lä tue­ta­an lähes kaik­ki­en teol­li­suuden­a­lo­jen kehittämi­stä, raken­ta­mis­ta ja tuotantoa.

THE TEAM – Olemme aina tukenasi!

Daniel Kuhn – toimitusjohtaja

Raken­ta­mi­nen ja kehi­tys
Ohjel­mi­s­to­jen kehittämi­nen

Kon­ein­si­nöö­ri
(B. Eng.)
Säh­köin­si­nöö­ri (M. Eng.)

Shenal Meghawarna

Ohjel­mi­s­to­jen kehittämi­nen
C#, Java, React JS,
React Nati­ve

Ohjel­mi­s­to­in­si­nöö­ri (B. Sc.)

Keerthanan Rajalingam

Suun­nit­te­lu ja visual­i­so­in­ti, Solid­Works CAD & KeyShot

Kon­ein­si­nöö­ri (B.Sc.)
fiFin­nish