MEIE AJALUGU

Pär­ast 14-aas­tast kogemust ja pide­vat koo­li­tust pro­jek­tee­ri­mi­se ja aren­du­se ning tark­va­ra­a­ren­du­se vald­kon­nas asu­tas Dani­el Kuhn 2017. aas­tal ette­võt­te KUHN SOLUTIONS Con­stance’i jär­ve ääres. Hoo­li­ma­ta ette­võt­te lühik­e­sest teguts­emisa­jast on asuta­ja koge­mus ja kõr­ge kva­li­tee­di­t­unne­tus veen­nud pal­jusid tuntud kli­en­te Lõu­na-Sak­sa­maal ja Šveitsi saksakeel­ses osas. Täna­seks on ette­võ­te juba sta­biil­selt, ilma välis­ra­hast­ami­se­ta, ja see kasvab pidevalt.

MEIE VISIOON

Teh­no­loo­gia­tee­nu­se pak­ku­ja­na on ette­võt­te visiooniks tugevda­da VKE­sid inse­ne­ri­tead­mi­s­te­ga, edenda­da digi­ta­li­se­er­i­mist ja pak­ku­da aktiiv­selt oma res­surs­se toe­tu­se saa­mi­seks nii aju­ti­selt kui ka pike­mas perspektiivis.

MEIE MISSIOON

Ette­võt­te olu­li­ne põhi­p­ä­de­vus kaja­s­tub kol­mes tege­vus­vald­kon­nas: pro­jek­tee­ri­mi­ne, tark­va­ra ja visua­li­se­er­i­mi­ne. KUHN SOLUTIONS toetab oma kli­en­te nen­de pro­jekt­i­de pro­fes­sio­naal­sel ja tõhu­sal elluviimisel.

MEIE TEAM

Me ole­me ala­ti teie jaoks olemas!

Daniel Kuhn – tegevjuht

Ehi­tus ja aren­dus
Tark­va­ra­a­ren­dus

Mehaa­nikain­se­ner
(B. Eng.)
Elek­tri­inse­ner (M. Eng.)

Shenal Meghawarna

Tark­va­ra­a­ren­dus
C#, Java, React JS,
React Nati­ve

Tark­va­rain­se­ner (B. Sc.)

Keerthanan Rajalingam

Pro­jek­tee­ri­mi­ne ja visua­li­se­er­i­mi­ne, Solid­Works CAD ja KeyShot

Mehaa­nikain­se­ner (B.Sc.)
KLIENDID, KES USALDAVAD MEID.
etEsto­ni­an