kohandatud arendus ja ehitusKELLEL ON PIKAAJALINE KOGEMUS MATERJALIDE JA TOOTMISTEHNOLOOGIA ALAL

Tee­nu­se­pak­ku­ja­na näe­me end teie päde­va part­ne­ri­na pro­jek­tee­ri­mis- ja aren­dus­pro­jekt­i­de puhul. Paku­me tei­le pro­fes­sio­naal­set insen­er­teh­ni­list tuge teie uute või eda­sis­te aren­dus­te jaoks mehaa­nika ja sead­me­te, mõõt­mis- ja kat­seteh­ni­ka ning sõi­du­kiteh­ni­ka valdkonnas. 

TULEMUSLIKKUSE PORTFELLMEIE PÄDEVUSVALDKONNAD

KUHN ENGINEERING kes­ken­dub indi­vi­duaal­sete­le inse­ne­ri­la­hen­du­s­te­le. Me võta­me vastu teie väl­ja­kut­sed ja pro­jek­tee­rime lahen­du­si teie masi­na­te­le ja süs­te­e­mide­le. Meie mees­kon­na põhi­p­ä­de­vu­sed kaja­s­tu­vad kol­mes vald­kon­nas: aren­dus ja pro­jek­tee­ri­mi­ne, para­mee­tri­se­er­i­mi­ne ja optimeerimine. 

ARENDUS JA EHITUSMehaanika- ja rajatiste projekteerimine

Uute ja eda­sis­te aren­dus­te puhul paku­me tei­le teh­ni­list tuge. Kujun­da­me teie jaoks vasta­valt teie spet­si­fi­katsioo­ni­de­le. Ala­tes eelnõust kuni 3D-mude­li ja tul­etatud joo­ni­se­ni. Me tee­me kõik end­ast olen­e­va, et täi­ta ka kli­en­ti­de kõr­gei­mad nõud­mi­sed usal­dus­väär­selt ja kiiresti.

PARAMETRISEERIMINEtootekonfuraatorist moodulsüsteemi juurde

„Töös­tus 4.0“ – märksõ­na, mis pra­e­gu töös­tus­riike hõiv­ab. Töös­tus­lik toot­mi­ne tuleb sidu­da kaa­sa­eg­se info- ja kom­mu­ni­katsioo­niteh­no­loo­gia­ga. Sel­le saa­vut­ami­seks on pal­ju vahend­eid. Para­mee­tri­se­er­i­mi­ne on üks neist. Eel­kõi­ge või­mald­ab see mit­me­ke­sisust ja indi­vi­duaal­sust koos toot­lik­ku­se ja majan­dus­li­ku tõh­u­su­s­e­ga. Me toeta­me teid hea mee­le­ga teie nel­jan­da töös­tus­re­vo­lut­sioo­ni teel pro­jek­tee­ri­mi­se, toot­mi­se ja too­te para­mee­tri­se­er­i­mi­se abil.

OPTIMISATSIOONOptimeerimismudelid, mis on sama individuaalsed kui meie kliendid

Kom­pleks­se­te süs­te­e­m­ide tõh­u­sust ja jõud­lust saab olu­li­selt suurenda­da, kui vali­da õiged para­mee­trid. Opti­mee­ri­mi­se, mis on raken­dus­ma­te­maa­ti­ka vald­kond, abil määra­me kee­ru­lis­te süs­te­e­m­ide opti­maals­eid para­mee­treid pal­ju­des vald­kondades. Me määra­me teie jaoks kind­laks objek­tiiv­se funkt­sioo­ni, koos­ta­me ja testi­me mate­maa­ti­li­se mude­li ning raken­da­me sel­le teie rakenduses.

PROJEKTIPORTFELLMEIE PRAEGUSED PROJEKTID

Lähe­neme oma kli­en­ti­de­le kui tuge­va­le ja usal­dus­väär­se­le part­ne­ri­le ning viime pro­jektid ellu sääst­li­kult ja tõhu­s­alt. Meie lahen­du­sed aita­vad teil suurenda­da oma ette­võt­te kas­um­lik­kust ja suurenda­da kon­kur­ent­si­või­met. Veen­d­u­ge meie võime­ku­ses vali­tud edu­kalt teo­statud pro­jekt­i­de abil: 

Parameetriseeritud tootepakendArendus, konstruktsioon ja parameetriseerimine

Modu­la­ar­se tagastata­va paken­di täie­lik väl­ja­tööt­a­mi­ne ja disain. 3D-mudel on para­mee­tri­se­eritud ja seda saab kohanda­da eri­ne­va­te too­de­te jaoks. Kah­jus­tatud paken­dio­s­ad saab kiires­ti ja kulu­tõhu­s­alt asenda­da. Kõi­k­ide toot­mis­joo­nis­te ja osa­de nime­kir­ja­de koost­ami­ne. Võt­ke üle mater­ja­li­de hank­i­mi­ne ja tar­ni­ja­te hal­da­mi­ne. Toot­mi­se ja mon­taaži jälgimine.

Schienenfahrzeug Schwingungstechnik

Raudteeveeremi vibratsioonitehnoloogiaIsolatsioonikomponentide ehitus

Raud­tee­ve­e­re­mi iso­latsioo­ni­kom­po­nenti­de ehi­tus. Raud­tee­ve­e­re­mi hõl­matud alad: lagi, külgs­einad, otsas­einad, juhi tri­büün ja põran­da iso­latsio­on. Vibratsioo­ni väl­ti­mi­seks ja löö­gi­e­ner­gia neeld­u­mi­seks ning heli- ja mürakaitseks.

Prüfstand Reibungs- und Verschleißanalyse

Katsepinkide laiendamineKontseptsioon, arvutused ja ehitus

Ole­ma­so­le­va­te kat­ses­tend­i­de lai­en­da­mi­ne jõu ja pöör­de­mo­men­di anduri­te­ga. Kõi­k­ide nõuta­va­te mehaa­ni­lis­te kom­po­nenti­de pro­jek­tee­ri­mi­ne, arvut­ami­ne ja ehit­ami­ne. Kõi­k­ide toot­mis­joo­nis­te ja osa­de nime­kir­ja­de koost­ami­ne ning toot­mi­se ja mon­taaži järelevalve.

Modu­la­ar­se surve­se­ad­me pro­jek­tee­ri­mi­ne, arvut­ami­ne ja ehit­ami­ne. Arvu­tus­va­hen­di väl­ja­tööt­a­mi­ne, mis kaar­di­stab süs­te­e­mi käi­tu­mi­se kasutatud vedru alu­sel ja tag­ab see­ga süs­te­e­mi sta­biil­su­se ette.

KOOSTÖÖVORMID

Usal­dus­väär­ne ja pikaa­ja­li­ne part­ner­lus nõu­ab läbi­paist­vat alust. Sel­leks paku­me tei­le eri­ne­vaid koostöövorme.

TEENUSLEPING – kok­kulepitud tee­nus kind­laks­määr­atud kok­kulepitud hinnaga.
TÖÖLEPING – Ees­märk kui lepin­gu objekt, edu määr­ab täitmise.

Otsus­ta­ge, mil­li­ne lepin­gu­vorm on tei­le kõi­ge sobivam. Anna­me tei­le hea mee­le­ga nõu.

KONTAKT

Kas vaja­te tuge oma tark­va­ra­pro­jekt­i­de rakendamisel?
Oota­me teie pro­jek­te koos tei­e­ga eda­si viia.

etEsto­ni­an