MEIE AJALUGU

Pär­ast 14-aas­tast kogemust ja pide­vat koo­li­tust pro­jek­tee­ri­mi­se ja aren­du­se ning tark­va­ra­a­ren­du­se vald­kon­nas asu­tas Dani­el Kuhn 2017. aas­tal ette­võt­te KUHN SOLUTIONS Con­stance’i jär­ve ääres. Hoo­li­ma­ta ette­võt­te lühik­e­sest teguts­emisa­jast on asuta­ja koge­mus ja kõr­ge kva­li­tee­di­t­unne­tus veen­nud pal­jusid tuntud kli­en­te Lõu­na-Sak­sa­maal ja Šveitsi saksakeel­ses osas. Täna­seks on ette­võ­te juba sta­biil­selt, ilma välis­ra­hast­ami­se­ta, ja see kasvab pidevalt.

VISIOON

Teh­no­loo­gia­tee­nu­se pak­ku­ja­na on ette­võt­te visiooniks tugevda­da VKE­sid inse­ne­ri­tead­mi­s­te­ga, edenda­da digi­ta­li­se­er­i­mist ja pak­ku­da aktiiv­selt oma res­surs­se toe­tu­se saa­mi­seks nii aju­ti­selt kui ka pike­mas per­spek­tiivis. Ette­võt­te põhi­p­ä­de­vus seis­neb digi­taal­se­te prot­ses­si­de pro­gram­mee­ri­mi­ses, opti­mee­ri­mi­ses ja para­mee­tri­se­er­i­mi­ses. Vald­kond­ade­va­he­lis­te lahen­dus­te raken­da­mi­se­ga saa­vu­ta­tak­se tohu­tu tõh­u­su­se kasv. Siin toeta­tak­se peaa­e­gu kõi­gi töös­tus­ha­ru­de arendus‑, ehi­tus- ja tootmisvaldkondi.

THE TEAM – Me oleme alati teie jaoks olemas!

Daniel Kuhn – tegevjuht

Ehi­tus ja aren­dus
Tark­va­ra­a­ren­dus

Mehaa­nikain­se­ner
(B. Eng.)
Elek­tri­inse­ner (M. Eng.)

Shenal Meghawarna

Tark­va­ra­a­ren­dus
C#, Java, React JS,
React Nati­ve

Tark­va­rain­se­ner (B. Sc.)

Keerthanan Rajalingam

Pro­jek­tee­ri­mi­ne ja visua­li­se­er­i­mi­ne, Solid­Works CAD ja KeyShot

Mehaa­nikain­se­ner (B.Sc.)
etEsto­ni­an