Vastutusnõue

Vastutus Sissehingaminet

Meie lehe­kül­ge­de sisu on loo­dud suuri­ma hoo­le­ga. Me ei saa siiski garan­tee­ri­da sisu õigsust, täie­lik­kust ja aja­ko­ha­sust. Tee­nu­se­pak­ku­ja­na vastutame nen­del lehe­kül­ge­del ole­va sisu eest vasta­valt Sak­sa­maa tele­me­di­a­se­a­du­se (TMG) parag­rah­vi 7 lõi­ke 1 üldis­te­le sea­du­s­te­le. Vasta­valt TMG §-dele 8–10 ei ole me tee­nu­se­pak­ku­ja­na siiski kohustatud jäl­gi­ma kol­man­da­te isiku­te eda­statud või sal­vestatud teavet ega uuri­ma asjao­lu­sid, mis viita­vad eba­se­a­dus­li­ku­le tege­vu­se­le. See ei mõju­ta kohus­tust eemalda­da või blo­kee­ri­da tea­be kasut­ami­ne vasta­valt üldis­te­le sea­du­s­te­le. Vastu­tus sel­les osas on siiski või­ma­lik alles ala­tes het­kest, mil kon­kreet­ne õigus­rik­ku­mi­ne saab teata­vaks. Kui me saa­me tea­da vasta­va­test rik­ku­mis­test, eemal­da­me sel­le sisu viivitamatult.

Vastutus linkide eest

Meie pak­ku­mi­ne sisald­ab lin­ke kol­man­da­te isiku­te välis­te­le vee­bi­saiti­de­le, mil­le sisu me ei mõju­ta. See­tõt­tu ei saa me võt­ta min­git vastu­tust sel­le väli­se sisu eest. Lin­gi­tud lehe­kül­ge­de sisu eest vastutab ala­ti vas­tav tee­nu­se­pak­ku­ja või lehe­kül­ge­de ope­raa­tor. Lin­gi­tud lehe­kül­gi kon­trol­li­ti linki­mi­se ajal või­ma­li­ke õigus­rik­ku­mis­te suh­tes. Eba­se­a­dus­lik sisu ei olnud linki­mi­se ajal ärat­un­tav. Siiski ei ole lin­gi­tud lehe­kül­ge­de sisu pidev jäl­gi­mi­ne mõist­lik ilma kon­kreet­se­te viide­te­ta õigus­rik­ku­mi­se­le. Kui me saa­me tea­da mis tahes rik­ku­mis­test, eemal­da­me sel­li­sed ling­id viivitamatult.

Autoriõigus

Vee­bi­sai­di ope­raa­to­ri­te poolt nen­del lehe­kül­ge­del loo­dud sisu ja teo­sed kuulu­vad Sak­sa­maa auto­riõi­gu­se alla. Kol­man­da­te isiku­te panu­sed on sel­li­se­na mär­gi­tud. Repro­dut­se­er­i­mi­ne, redi­geeri­mi­ne, levit­ami­ne ja iga­su­gu­ne kasut­ami­ne väl­jas­pool auto­riõi­gu­se pii­re nõu­ab vasta­va auto­ri või loo­ja kir­ja­lik­ku nõu­so­lekut. Sel­le vee­bi­sai­di all­alaadi­mi­ne ja koopi­ate tege­mi­ne on lub­atud ain­ult isik­li­kuks, mit­te­äri­li­seks kasut­ami­seks. Vee­bi­sai­di ope­raa­to­rid püüa­vad ala­ti aus­ta­da teis­te auto­riõi­gu­si või kasuta­da oma või litsent­siva­bu teoseid.

Alli­kas: Vastu­tus­est loo­bu­mi­ne ala­tes eRecht24.de. RA Sören Sie­ber­ti juri­idi­li­ne nõustamine.

etEsto­ni­an