TARKVARA ON MEIE JAOKS MIDAGI ENAMAT KUI LIHTSALT KOOD.SEE ON MEIE KIRG!

Tee­nu­se­pak­ku­ja­na näe­me end teie päde­va part­ne­ri­na digi­taal­se­te lahen­dus­te leid­mi­sel, mis on sama indi­vi­duaal­sed kui meie kli­endid ise. Paku­me pro­fes­sio­naal­set tuge teie tark­va­ra­pro­jektide­le ala­tes vaja­dus­te analüü­sist kuni pro­jek­tee­ri­mi­se ja raken­da­mi­se, testi­mi­se ja hooldamiseni.

TULEMUSLIKKUSE PORTFELLMEIE PÄDEVUSVALDKONNAD

KUHN SOFTWARE kes­ken­dub kohan­datud tark­va­ra aren­da­mi­se­le. Me võta­me vastu teie väl­ja­kut­sed ja töö­ta­me koos tei­e­ga väl­ja opti­maal­sed digi­taal­sed lahen­du­sed. Meie mees­kon­na põhi­p­ä­de­vu­sed kaja­s­tu­vad kol­mes vald­kon­nas: pro­gram­mee­ri­mi­ne, lai­en­da­mi­ne ja digi­taal­se­te prot­ses­si­de optimeerimine. 

PROGRAMMEERIMINETarkvaraarendus „Made in Germany„

Indi­vi­duaal­sed IT-lahen­du­sed töös­tus­li­kele vaja­du­s­te­le. See on vald­kond, mil­le­le me ole­me spet­sia­li­see­ru­nud ja kus meil lub­atak­se koos kli­en­ti­de­ga kas­va­da. Toeta­me teid nii puh­talt digi­taal­se­te prot­ses­si­de lahen­du­ste­ga kui ka masi­na­te, mõõ­te­se­ad­me­te ja kat­ses­tend­i­de programmeerimisega.

LAIENEMINEKohandatud lisandmoodulid, lisaseadmed ja pistikprogrammid

Lisad, lisad, lisad, pis­tik­pro­grammid ei ole meie jaoks võõr­sõ­nad. Pro­gram­mee­ri­mis­lii­de­se, mida nime­ta­tak­se ka API-ks (Ing­li­se kee­les raken­dus­pro­gram­mee­ri­mis­lii­des), me ühen­da­me ole­ma­so­le­va tark­va­ra ja täi­en­da­me seda kon­kreet­se­te lahen­du­ste­ga. CAD-and­me­te kon­ver­teeri­mi­ne, auto­maat­ne töö­ri­ista­de ja joo­nis­te gene­ree­ri­mi­ne ning digi­taal­se­te prot­ses­si­de auto­ma­ti­se­er­i­mi­ne on vaid mõned näi­ted üksiku­test laiendustest.

DIGITAALSE PROTSESSI OPTIMEERIMINEOptimeerimismudelid, mis on sama individuaalsed kui meie kliendid

Kom­pleks­se­te süs­te­e­m­ide tõh­u­sust ja jõud­lust saab olu­li­selt suurenda­da, kui vali­da õiged para­mee­trid. Opti­mee­ri­mi­se, mis on raken­dus­ma­te­maa­ti­ka vald­kond, abil määra­me kee­ru­lis­te süs­te­e­m­ide opti­maals­eid para­mee­treid pal­ju­des vald­kondades. Me määra­me teie jaoks kind­laks objek­tiiv­se funkt­sioo­ni, koos­ta­me ja testi­me mate­maa­ti­li­se mude­li ning raken­da­me sel­le teie rakenduses.

PROJEKTIPORTFELLMEIE PRAEGUSED PROJEKTID

Lähe­neme oma kli­en­ti­de­le kui tuge­va­le ja usal­dus­väär­se­le part­ne­ri­le ning viime pro­jektid ellu sääst­li­kult ja tõhu­s­alt. Meie lahen­du­sed aita­vad teil suurenda­da oma ette­võt­te kas­um­lik­kust ja suurenda­da kon­kur­ent­si­või­met. Veen­d­u­ge meie võime­ku­ses vali­tud edu­kalt teo­statud pro­jekt­i­de abil: 

Jäätmete optimeerimineOptimeerimine Simplexi algoritmiga

Toot­mis­prot­ses­sis tek­ki­va­te mater­ja­li­jäät­me­te vähen­da­mi­seks inte­gree­ri­tak­se sim­plex-prot­sess ole­ma­so­lev­as­se süs­te­e­mi. See vähend­ab mater­ja­li­ku­lu­sid ja kiirend­ab tootmisprotsessi.

Minu prillid – toote konfiguraatorSOLIDWORKSi lisandmoodulide arendamine

Too­te­kon­fi­gu­ra­tor on väl­ja tööt­atud CAD-tark­va­ra SOLIDWORKS lisa­na. Pro­jek­ti kesk­mes on majan­dus­lik indi­vi­duaal­ne toot­mi­ne par­tii suuru­se­ga 1 tar­be­kau­pa­de sek­to­ris. See pro­jekt demons­tree­rib lisa­või­ma­lusi ja eelis­eid. Ain­ult lisand­moo­du­li abil saab täie­li­kult ära kasuta­da väl­ja­ku­ju­n­en­ud CAD-süs­te­e­mi eelis­eid ja samal ajal hoi­da ära eral­dis­eis­va tark­va­ra aren­da­mi­se suu­red kulud.

ICT-Testsystem - Prüfstand Python

IKT testisüsteemTarkvara arendamine ja kasutuselevõtmine

Elek­troo­ni­lis­te koo­stu­de ja elek­tris­kee­m­ide ahelasis­ese kat­se­süs­te­e­mi kasu­tus­e­le­võt­mi­ne. Ole­ma­so­le­va tark­va­ra eda­sia­ren­da­mi­ne info- ja kom­mu­ni­katsioo­niteh­no­loo­gia testi­süs­te­e­mi kasut­ami­seks. Ole­ma­so­le­va tark­va­ra kohan­da­mi­ne mälu­se­ad­me­te (EPROMS) pro­gram­mee­ri­mi­seks ja kon­kreet­se too­te­se­er­ia testimiseks.

ContourTraceJärgmise põlvkonna vektorisaator

Lisaks arvu­k­a­te­le kli­en­di­pro­jektide­le on KUHN SOFTWARE käi­vi­ta­nud ka oma­en­da tark­va­ra. Con­tour­Trace on töölau­a­ra­ken­dus, mil­le abil saab kon­tu­u­re tõe­lis­test pil­ti­dest väga kiires­ti ja täp­selt eralda­da. Lisaks saab kon­tu­u­re redi­geeri­da kasuta­jasõ­bra­li­kus joo­nis­tu­sa­las. Jõud­lus­pa­ket­ti täi­en­da­vad lisam­oo­du­l­id, mis mak­si­mee­rivad graa­fika­töötlu­se täpsust.

roh­kem Con­tour­trace’i kohta

KOOSTÖÖVORMID

Usal­dus­väär­ne ja pikaa­ja­li­ne part­ner­lus nõu­ab läbi­paist­vat alust. Sel­leks paku­me tei­le eri­ne­vaid koostöövorme.

TEENUSLEPING – kok­kulepitud tee­nus kind­laks­määr­atud kok­kulepitud hinnaga.
TÖÖLEPING – Ees­märk kui lepin­gu objekt, edu määr­ab täitmise.
SOFTWARE HOOLDUS- JA TUGILEPING – Üks hind, garan­tee­ritud tugi, aastaringselt.

Otsus­ta­ge, mil­li­ne lepin­gu­vorm on tei­le kõi­ge sobivam. Anna­me tei­le hea mee­le­ga nõu.

KONTAKT

Kas vaja­te tuge oma tark­va­ra­pro­jekt­i­de rakendamisel?
Oota­me teie pro­jek­te koos tei­e­ga eda­si viia.

 

etEsto­ni­an