TOOME MÄNGU VALGUSE JA LIIKUMISEJA PROFESSIONAALSELT LUUA OMA TOOTE JAOKS STSEENI

As tee­nu­se­pak­ku­ja­na näe­me end visua­li­se­er­i­mi­sel teie päde­va partnerina.
Paku­me ain­u­laadseid tooteil­lus­tratsioo­ne ja funkt­sio­naals­eid ani­matsioo­ne, mis aseta­vad teie too­te õig­es­se valgusesse.

TULEMUSLIKKUSE PORTFELLMEIE PÄDEVUSVALDKONNAD

KUHN ANIMATION kes­ken­dub too­de­te visua­li­se­er­i­mi­se­le, mil­le kree­do on esi­ta­da toot­eid ere­dalt ja sõbra­li­kult – pare­mi­ni kui iga foto. Me hoo­lit­se­me teie too­te­portfel­li eest ning kujun­da­me pro­fes­sio­naal­selt ren­der­datud tooteil­lus­tratsioo­nid ja funkt­sio­naal­sed animatsioonid.

TOOTE ILLUSTRATSIOONTeie toode täiuslikult lavastatud

Pilt ütleb roh­kem kui tuhat sõna ja tooteil­lus­tratsioo­nid suu­da­vad pal­ju roh­kem! Meie ren­der­du­sed aval­da­vad mul­jet oma sär­a­va ja sõbra­li­ku väli­mu­se­ga. Teie too­de mõjub veel­gi pro­fes­sio­naal­se­malt ja ter­ava­malt, kui see foto puhul või­ma­lik oleks.

FUNKTSIONAALNE ANIMATSIOONKeerulised protsessid, mis on selgitatud sekunditega

Hinga­ke oma too­de­te­le elu sis­se video­vor­min­gus funkt­sio­naal­se ani­matsioo­ni­ga. Veen­da kli­en­te oma too­test pakuta­va jõudlu­se digi­taal­se tut­vust­ami­se­ga. Funkt­sio­naal­sed ani­matsioo­nid või­mal­da­vad teil hei­ta pil­gu ka sead­me sis­e­mus­se. Sih­tot­star­be­li­sed lõike­pild­id aita­vad kaa­sa funkt­sioo­ni süga­va­ma­le mõistmisele.

PROJEKTIPORTFELLMEIE PRAEGUSED PROJEKTID

Lähe­neme oma kli­en­ti­de­le kui tuge­va­le ja usal­dus­väär­se­le part­ne­ri­le ning teo­s­ta­me pro­jek­te sääst­li­kult ja tõhu­s­alt. Meie visua­li­se­erin­gud aita­vad teil muu­ta oma toot­eid näht­a­va­maks ja see­ga suurenda­da teie kon­kur­ent­si­või­met. Veen­d­u­ge meie oskus­tes vali­tud edu­kalt teo­statud pro­jekt­i­de abil: 

RSE‑4 ringikujuline lülitusseadeTooteillustratsioon ja funktsionaalne animatsioon

Meie kli­en­di­le Frie­de­mann Wag­ner GmbH lub­a­ti meil visua­li­se­eri­da RSE‑4 pöör­lev lüli­tus­se­a­de ja puhu­da sead­me­le elu sis­se funkt­sio­naal­se ani­matsioo­ni­ga. Lühik­e­ses video­loos sel­gi­ta­tak­se kiires­ti ja lihts­alt funkt­sioo­ni ja eri­ne­vaid töö­reži­ime. Sel­ge lisa­väär­tus mit­te ain­ult kli­en­ti­de­le, vaid ka äripartneritele.

Lineaarne seade LSM‑3Tooteillustratsioon ja funktsionaalne animatsioon

Ühe tei­se pro­jek­ti raa­mes, mis viidi läbi koos ette­võt­te­ga Frie­de­mann Wag­ner GmbH, visua­li­se­eri­ti ja ani­mee­ri­ti LSM‑3 lineaar­set sea­det. Funkt­sio­naal­se ani­matsioo­ni lõik­evaa­de või­mald­ab üle­vaa­te sead­me sis­e­mu­sest. Kee­ru­li­si prot­ses­se saab see­ga sel­eta­da sekun­di­te­ga.  

Tarvikud ja varuosadTooteillustratsioon ja funktsionaalne animatsioon

Lisaks Frie­de­mann Wag­ner GmbH auto­ma­ti­se­er­i­mis­la­hen­dus­te visua­li­se­er­i­mi­se­le loo­di veel üks pro­jekt varuo­s­a­de ja tar­vi­ku­te visua­li­se­er­i­mi­se­ga. Tõs­tese­ad­me ani­matsio­on illus­tree­rib tar­vi­ku­te kok­ku­p­anekut ja toimimist. 

KOOSTÖÖVORMID

Usal­dus­väär­ne ja pikaa­ja­li­ne part­ner­lus nõu­ab läbi­paist­vat alust. Sel­leks paku­me tei­le eri­ne­vaid koostöövorme.

TEENUSLEPING – kok­kulepitud tee­nus kind­laks­määr­atud kok­kulepitud hinnaga.
TÖÖLEPING – Ees­märk kui lepin­gu objekt, edu määr­ab täitmise.

Otsus­ta­ge, mil­li­ne lepin­gu­vorm on tei­le kõi­ge sobivam. Anna­me tei­le hea mee­le­ga nõu.

KONTAKT

Kas vaja­te tuge oma tark­va­ra­pro­jekt­i­de rakendamisel?
Oota­me teie pro­jek­te koos tei­e­ga eda­si viia.

etEsto­ni­an