Looge oma individuaalsed tooted meie tootekonfuraatori abil

MyTable konfiguraator

Loo­ge oma tabel

MyTa­ble’i kon­fi­gu­r­aa­tori­ga saa­te hõlp­sas­ti luua oma indi­vi­duaal­se tabe­li. Kui ole­te oma tabe­li kohanda­nud, saa­te ühe klõp­su­ga juur­de­pää­su joo­ni­s­te­le ja muude­le vaja­li­kele fai­li­de­le. Kasuta­des joo­nisel ole­vat BOM‑i, saa­te osta vaja­li­kud osad, et ehi­ta­da laud ise.

MyShelfi konfiguraator

Loo oma riiul

MyS­hel­fi kon­fi­gu­r­aa­to­ri abil saa­te hõlp­sas­ti luua oma indi­vi­duaal­se riiu­li. Kui ole­te oma riiu­li kohanda­nud, saa­te ühe klõp­su­ga juur­de­pää­su joo­ni­s­te­le ja muude­le vaja­li­kele fai­li­de­le. Joo­nisel ole­va BOMi abil saa­te riiu­li ehit­ami­seks vaja­li­kud osad ise osta.

MyShoeRack konfiguraator

Loo oma kingahoidja

MyS­ho­eRa­cki kon­fi­gu­r­aa­to­ri abil saa­te hõlp­sas­ti luua oma indi­vi­duaal­se jalat­s­i­riiu­li. Kui ole­te loo­nud oma indi­vi­duaal­se jalat­s­i­riiu­li, saa­te ühe klõp­su­ga juur­de­pää­su joo­ni­s­te­le ja muude­le vaja­li­kele fai­li­de­le. Joo­nisel ole­va BOM‑i abil saa­te osta vaja­li­kud osad, et ehi­ta­da kingaho­id­ja ise.

Tarkvara ja laiendused CAD/CAM-rakenduste jaoks

ContourTrace - Image to DXF Converter
ContourTrace

KONTUURIDE EKSPORTIMINE PILTIDELT DXF-FORMAADIS

Con­tour­Trace või­mald­ab kuju­tis­te kiiret ja liht­sat tei­sen­da­mist DXF-vor­min­gus­se. Raken­du­se põhirõhk on objekt­i­de kon­tu­uri­de väl­ja­võt­mi­sel. Saa­dud and­meid saab kasuta­da mõõt­mi­seks, kon­trol­li­mi­seks, ehit­ami­seks ja toot­mi­seks. Kaa­me­raid saab kali­bree­ri­da, et eemalda­da objek­tiivi vead, näi­teks moo­nu­tus­ed jääd­vustatud pil­ti­delt. Üksu­se ja piks­li suhet saab sal­vesta­da, et saa­da otse mõõt­ka­va täp­sed kontuurid.

Custom Toolbar Settings – Rename and customize up to 5 toolbars
Kohandatud tööriistariba

OMA INDIVIDUAALNE SOLIDWORKS TÖÖRIISTARIBA

Kohan­datud töö­ri­is­ta­ri­ba on SOLIDWORKS CADi tasu­ta lisand­moo­dul. See lisab SOLID­WORK­Si kasuta­ja­keskkon­da kuni 5 täi­en­da­vat töö­ri­is­ta­ri­ba. Neid töö­ri­is­ta­ri­ba­sid, nagu ka kõi­ki tei­si SOLID­WORK­Si töö­ri­is­ta­ri­ba­sid, saab vab­alt kohanda­da. See tähend­ab, et nen­de­le töö­ri­is­ta­rib­a­de­le saab pai­guta­da nii SOLID­WORK­Si stan­dards­eid käs­ke kui ka makronuppe.

SOLIDWORKSi makrotoimingud

AUTOMATISEERITUD PROTSESSID SOLIDWORKSIS

SOLID­WORK­Si makrod või­mal­da­vad auto­ma­ti­se­eri­da prot­ses­se, mida kasuta­ja teo­stab näi­teks hii­re ja kla­via­tu­uri abil kasuta­ja­lii­de­se kau­du. Kor­du­vaid üle­sand­eid saab sal­vesta­da makros­se ja täi­ta ühe hii­re­kli­ki­ga. See sää­stab pal­ju aega iga­pä­e­vas­te üle­s­an­ne­te täit­mi­sel. Sel­les jao­ti­ses lei­ate mõned makro­de näi­ted, mis on tasuta!

etEsto­ni­an