SOFTWARE IS VOOR ONS MEER DAN ALLEEN CODE.HET IS ONZE PASSIE!

Als dienst­ver­le­ner zien wij ons­zelf als uw com­pe­ten­te part­ner voor digi­ta­le oplos­sin­gen die net zo indi­vi­dueel zijn als onze klan­ten zelf. Wij bie­den pro­fes­sio­ne­le onder­s­te­u­ning bij uw soft­ware­pro­jec­ten, van behoef­te­ana­ly­se tot ont­werp en imple­men­ta­tie tot tes­ten en onderhoud.

PRESTATIEPORTEFEUILLEONZE GEBIEDEN VAN EXPERTISE

De focus van KUHN SOFTWARE ligt op soft­ware-ont­wikke­ling op maat. Wij gaan uw uit­da­gin­gen aan en ont­wikke­len samen met u opti­ma­le digi­ta­le oplos­sin­gen. De kern­com­pe­ten­ties van ons team komen tot uit­ing in de drie gebie­den pro­gramme­ring, uit­brei­ding en digi­ta­le procesoptimalisering. 

PROGRAMMERENSoftware ontwikkeling „Made in Germany„

Indi­vi­due­le IT-oplos­sin­gen voor indus­trië­le behoef­ten. Een gebied waa­rin wij gespe­cia­li­se­erd zijn en samen met onze klan­ten mogen groei­en. Wij onder­s­te­u­nen u met oplos­sin­gen voor zuiver digi­ta­le pro­ces­sen, maar ook bij de pro­gramme­ring van machi­nes, mee­tap­pa­ra­tuur en proefbanken.

UITBREIDINGAangepaste invoegtoepassingen, invoegtoepassingen en plug-ins

Add-ins, add-ons, plug-ins zijn geen vre­em­de woor­den voor ons. Met behulp van de pro­gram­meer­in­ter­face, ook API geno­emd (Engels app­li­ca­ti­on pro­gramming inter­face), kop­pe­len wij aan besta­an­de soft­ware en vul­len wij deze aan met spe­ci­fie­ke oplos­sin­gen. CAD-gege­vens­con­ver­sie, auto­ma­tisch gene­re­ren van gereed­sch­ap­pen en teken­in­gen en digi­ta­le pro­ce­s­au­to­ma­tise­ring zijn slechts enke­le voor­beel­den van afzon­der­li­j­ke uitbreidingen.

DIGITALE PROCESOPTIMALISATIEOptimalisatiemodellen die net zo individueel zijn als onze klanten

De effi­ciën­tie en pre­sta­ties van com­ple­xe sys­te­men kun­nen aan­zi­en­li­jk wor­den ver­hoogd door de juis­te para­me­ters te kiezen. Met behulp van opti­ma­li­sa­tie, een gebied van de toe­ge­pas­te wis­kun­de, bepa­len wij opti­ma­le para­me­ters voor com­ple­xe sys­te­men in een breed sca­la van disci­pli­nes. Wij bepa­len voor u de doel­func­tie, bou­wen en tes­ten een wis­kun­dig model en imple­men­te­ren dit in uw toepassing.

PROJECTPORTEFEUILLEONZE HUIDIGE PROJECTEN

Wij bena­de­ren onze klan­ten als een ster­ke en betrouw­ba­re part­ner en voe­ren pro­jec­ten op een slan­ke en effi­ciën­te manier uit. Onze oplos­sin­gen hel­pen u om de ren­ta­bi­li­teit van uw onder­ne­ming te ver­ho­gen en uw con­cur­ren­tie­ver­mo­gen te versterken. Over­tu­ig uzelf van onze capa­ci­tei­ten met geselec­te­er­de suc­ces­vol afge­ron­de projecten: 

Optimalisatie van afvalOptimalisatie met Simplex-algoritme

Om mate­riaal­vers­pil­ling in het pro­duc­tie­pro­ces te ver­min­de­ren, wor­dt het sim­plex­pro­ces geïn­te­gre­erd in een bestaand sys­te­em. Dit ver­min­dert de mate­riaal­kos­ten en vers­nelt het productieproces.

Mijn bril – Product ConfiguratorAdd-in ontwikkeling voor SOLIDWORKS

Er wor­dt een pro­duct­con­fi­gu­ra­tor ont­wikkeld als een add-in voor de CAD-soft­ware SOLIDWORKS. Het pro­ject is gericht op de eco­no­mi­sche indi­vi­due­le pro­duc­tie met lot­groot­te 1 voor de sec­tor con­sumptie­go­e­de­ren. Dit pro­ject demons­tre­ert de mogeli­jk­he­den en voor­de­len van een invo­eg­toepas­sing. Alle­en met behulp van een add-in kun­nen de voor­de­len van een geves­tigd CAD-sys­te­em ten vol­le wor­den benut en tege­li­j­ker­tijd de hoge kos­ten voor de ont­wikke­ling van stand-alo­ne soft­ware wor­den bespaard.

ICT-Testsystem - Prüfstand Python

ICT-testsysteemSoftwareontwikkeling en inbedrijfstelling

Inbe­dri­jf­stel­ling van een in-cir­cuit test­sys­te­em voor elek­tro­ni­sche assem­bla­ges en cir­cuits. Ver­de­re ont­wikke­ling van besta­an­de soft­ware om het ICT-test­sys­te­em te bedie­nen. Aan­pas­sing van besta­an­de soft­ware voor het pro­gramme­ren van geheu­genin­richt­in­gen (EPROMS) en het tes­ten van een spe­ci­fie­ke productserie.

ContourTraceDe volgende-generatie Vectorizer

Naast tal­ri­j­ke klan­ten­pro­jec­ten heeft KUHN SOFTWARE ook een eigen soft­ware­pro­duct op de markt gebracht. Con­tour­Trace is een desk­top-toepas­sing waar­mee uiterst snel en nauw­keu­rig con­tou­ren uit ech­te beel­den kun­nen wor­den geëx­tra­he­erd. Boven­di­en kun­nen de con­tou­ren wor­den bewerkt in een gebruiks­vrien­de­li­jk teken­ge­bied. Het pre­sta­tie­pak­ket wor­dt gecom­ple­teerd door extra modu­les die de nauw­keu­rig­heid van de gra­fi­sche ver­werking maximaliseren.

meer over Contourtrace

VORMEN VAN SAMENWERKING

Part­ner­schap­pen op basis van vertrou­wen en op lan­ge ter­mi­jn ver­ei­sen een trans­paran­te basis. Daar­toe bie­den wij u ver­schil­len­de vor­men van samen­werking aan.

DIENST-CONTRACT – Een overeen­ge­ko­men dienst, tegen een vas­te overeen­ge­ko­men prijs.
WERK CONTRACT – Het doel als voor­werp van het con­tract, het suc­ces bepaalt de vervulling.
SOFTWARE ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING CONTRACT – Eén prijs, gega­ran­de­er­de onder­s­te­u­ning, het hele jaar door.

Bes­lis wel­ke con­tract­vorm voor u het meest geschikt is. Wij geven u graag advies.

CONTACT

Hebt u onder­s­te­u­ning nodig bij de uit­voe­ring van uw softwareprojecten?
Wij kij­ken ernaar uit om samen met u uw pro­jec­ten voo­ruit te helpen.

 

nl_NLDut­ch