SOFTWARE ER MERE END BLOT KODE FOR OS.DET ER VORES PASSION!

Som ser­viceud­by­der ser vi os selv som din kom­pe­ten­te part­ner for digi­ta­le løs­nin­ger, der er lige så indi­vi­du­el­le som vores kun­der selv. Vi til­by­der pro­fes­sio­nel sup­port i dine soft­ware­pro­jek­ter fra behovs­ana­ly­se til design og imple­men­te­ring til test og vedligeholdelse.

PRÆSTATIONSPORTEFØLJEVORES EKSPERTISEOMRÅDER

KUHN SOFTWARE foku­se­rer på skræd­der­sy­et soft­ware­ud­vik­ling. Vi tager dine udfor­drin­ger op og udvik­ler opti­ma­le digi­ta­le løs­nin­ger sam­men med dig. Vores teams ker­ne­kom­pe­ten­cer afspe­j­ler sig i de tre områ­der pro­gramme­ring, udvi­delse og digi­tal procesoptimering. 

PROGRAMMERINGSoftwareudvikling „Made in Germany„

Indi­vi­du­el­le it-løs­nin­ger til indus­tri­el­le krav. Et områ­de, hvor vi spe­cia­li­se­rer os og har mulig­hed for at vok­se sam­men med vores kun­der. Vi hjæl­per dig med løs­nin­ger til rent digi­ta­le pro­ces­ser samt pro­gramme­ring af mas­ki­ner, måle­ap­pa­ra­ter og prøvebænke.

UDVIDELSETilpassede tilføjelser, add-ons og plug-ins

Add-ins, add-ons og plug-ins er ikke frem­me­dord for os. Ved hjælp af pro­gramme­rings­græn­se­fla­den, også kal­det API (Engelsk appli­ka­ti­ons­pro­gramme­rings­græn­se­fla­de), vi for­bin­der os med eksis­ter­en­de soft­ware og sup­ple­rer den med spe­ci­fik­ke løs­nin­ger. CAD-data­kon­ver­te­ring, auto­ma­ti­sk værk­tø­js- og tegnings­ge­ne­re­ring og digi­tal pro­ce­s­au­to­ma­tise­ring er blot nog­le få eks­emp­ler på indi­vi­du­el­le udvidelser.

DIGITAL PROCESOPTIMERINGOptimeringsmodeller, der er lige så individuelle som vores kunder

Effek­ti­vi­te­ten og ydeev­nen af kom­plek­se sys­temer kan øges bety­de­ligt ved at væl­ge de rig­ti­ge para­met­re. Ved hjælp af opti­me­ring, som er et områ­de inden for anvendt mate­ma­tik, kan vi bestem­me opti­ma­le para­met­re for kom­plek­se sys­temer inden for en lang ræk­ke for­skel­li­ge disci­pli­ner. Vi bestem­mer mål­funk­tio­nen for dig, opbyg­ger og tes­ter en mate­ma­ti­sk model og imple­men­te­rer den i din applikation.

PROJEKTPORTEFØLJEVORES NUVÆRENDE PROJEKTER

Vi nær­mer os vores kun­der som en stærk og påli­de­lig part­ner og gen­nem­fø­rer pro­jek­ter på en effek­tiv og smi­dig måde. Vores løs­nin­ger hjæl­per dig med at øge din virksom­heds ren­ta­bi­li­tet og styr­ke din kon­kur­ren­ceev­ne. Over­be­vis dig selv om vores evner med udvalg­te pro­jek­ter, som vi har gen­nem­ført med succes: 

Optimering af affaldOptimering med Simplex-algoritmen

For at redu­ce­re mate­ria­les­pild i pro­duk­ti­ons­pro­ces­sen inte­gre­res sim­plex-pro­ces­sen i et eksis­ter­en­de sys­tem. Det­te redu­ce­rer mate­ria­leom­kost­nin­ger­ne og frems­kyn­der produktionsprocessen.

Mine briller – ProduktkonfiguratorUdvikling af tilføjelsesprogrammer til SOLIDWORKS

Der er ved at bli­ve udvi­klet en pro­dukt­kon­fi­gu­ra­tor som en add-in til CAD-soft­waren SOLIDWORKS. Pro­jek­tets fokus er på øko­no­misk indi­vi­du­el pro­duk­ti­on med batchs­tør­rel­se 1 i for­brugs­va­re­sek­to­ren. Det­te pro­jekt viser mulig­he­der­ne og fordele­ne ved en til­fø­jel­ses­funk­ti­on. Kun ved hjælp af et add-in kan fordele­ne ved et eta­bleret CAD-sys­tem udnyt­tes fuldt ud, og samt­idig kan man spa­re de høje omkost­nin­ger til selvs­tæn­dig softwareudvikling.

ICT-Testsystem - Prüfstand Python

IKT-testsystemUdvikling og idriftsættelse af software

Idrifts­æt­tel­se af et sys­tem til test af elek­tro­nis­ke sam­lin­ger og kreds­løb i kreds­løb. Videreud­vik­ling af den eksis­ter­en­de soft­ware til drift af IKT-test­sys­te­met. Til­pas­ning af eksis­ter­en­de soft­ware til pro­gramme­ring af hukom­melse­sen­he­der (EPROMS) og test af en spe­ci­fik produktserie.

ContourTraceDen næste generation af Vectorizer

Ud over man­ge kun­de­pro­jek­ter har KUHN SOFTWARE også lan­ce­ret sit eget soft­ware­pro­dukt. Con­tour­Trace er et desk­top-pro­gram, som gør det muligt at udt­ræk­ke kon­tu­rer fra rig­ti­ge bil­le­der ekstremt hur­tigt og præcist. Desu­den kan kon­tur­er­ne redi­ge­res i et bruger­ven­ligt teg­neom­rå­de. Ydelses­pak­ken afrun­des med yder­li­ge­re modu­ler, der mak­si­me­rer nøjag­tig­he­den af grafikbehandlingen.

mere om Contourtrace

SAMARBEJDSFORMER

Til­lids­ful­de og lang­sig­te­de part­ners­ka­ber kræ­ver et gen­n­em­sig­tigt grund­lag. Til det­te for­mål til­by­der vi dig for­skel­li­ge for­mer for samarbejde.

SERVICEKONTRAKT – En aftalt tje­nes­tey­delse til en fast aftalt pris.
ARBEJDSKONTRAKT – Målet er kon­trak­tens gen­stand, og suc­ce­sen er afgø­ren­de for opfyldelsen.
SOFTWARE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORTKRAFT – Én pris, garan­te­ret sup­port, hele året rundt.

Bes­lut dig for, hvilken kon­trakt­form der pas­ser bedst til dig. Vi vil ger­ne råd­gi­ve dig.

KONTAKT

Har du brug for støt­te til imple­men­te­rin­gen af dine softwareprojekter?
Vi ser frem til at dri­ve dine pro­jek­ter fre­mad sam­men med dig.

 

da_DKDanish