udvikling og konstruktion efter målMED MANGE ÅRS ERFARING INDEN FOR MATERIALER OG PRODUKTIONSTEKNOLOGI

Som tje­ne­steud­by­der ser vi os selv som din kom­pe­ten­te part­ner til design- og udvik­lings­pro­jek­ter. Vi til­by­der dig pro­fes­sio­nel inge­niør­mæs­sig støt­te til din nye eller videreud­vik­ling inden for mas­kin- og anlægs­te­knik, måle- og test­te­kno­lo­gi samt køretøjsteknologi. 

PRÆSTATIONSPORTEFØLJEVORES EKSPERTISEOMRÅDER

KUHN ENGINEERING har fokus på skræd­der­sy­ede teknis­ke løs­nin­ger. Vi tager dine udfor­drin­ger op og desi­gner løs­nin­ger til dine mas­ki­ner og sys­temer. Vores teams ker­ne­kom­pe­ten­cer afspe­j­les i de tre områ­der udvik­ling og design, para­me­tri­se­ring og optimering. 

UDVIKLING OG OPFØRELSEMaskin- og anlægsteknik

Ved ny- og videreud­vik­ling til­by­der vi dig teknisk sup­port. Vi desi­gner for dig i hen­hold til dine spe­ci­fi­ka­tio­ner. Fra udkast til 3D-model til den afled­te tegning. Vi gør alt, hvad vi kan, for at opf­yl­de selv de højes­te krav fra vores kun­der påli­de­ligt og hurtigt.

PARAMETRISERINGfra produktkonfiguratoren til det modulære system

„Indus­tri 4.0“ – et modeord, der i øje­b­lik­ket optager de indus­tria­li­ser­e­de lan­de. Indus­tri­pro­duk­tio­nen skal sam­men­ko­bles med moder­ne infor­ma­ti­ons- og kom­mu­ni­ka­ti­ons­te­kno­lo­gi. Der fin­des man­ge værk­tø­jer til at opnå det­te. Para­me­tri­se­ring er en af dem. Frem for alt giver den mulig­hed for mangfol­dig­hed og indi­vi­dua­li­tet kom­bi­ne­ret med pro­duk­ti­vi­tet og øko­no­misk effek­ti­vi­tet. Vi hjæl­per dig ger­ne på vej mod din fje­r­de indus­tri­el­le revo­lu­ti­on med hjælp til design, pro­duk­ti­on og produktparameterisering.

OPTIMISERINGOptimeringsmodeller, der er lige så individuelle som vores kunder

Effek­ti­vi­te­ten og ydeev­nen af kom­plek­se sys­temer kan øges bety­de­ligt ved at væl­ge de rig­ti­ge para­met­re. Ved hjælp af opti­me­ring, som er et områ­de inden for anvendt mate­ma­tik, kan vi bestem­me opti­ma­le para­met­re for kom­plek­se sys­temer inden for en lang ræk­ke for­skel­li­ge disci­pli­ner. Vi bestem­mer mål­funk­tio­nen for dig, opbyg­ger og tes­ter en mate­ma­ti­sk model og imple­men­te­rer den i din applikation.

PROJEKTPORTEFØLJEVORES NUVÆRENDE PROJEKTER

Vi nær­mer os vores kun­der som en stærk og påli­de­lig part­ner og gen­nem­fø­rer pro­jek­ter på en effek­tiv og smi­dig måde. Vores løs­nin­ger hjæl­per dig med at øge din virksom­heds ren­ta­bi­li­tet og styr­ke din kon­kur­ren­ceev­ne. Over­be­vis dig selv om vores evner med udvalg­te pro­jek­ter, som vi har gen­nem­ført med succes: 

Parametreret produktemballageUdvikling, konstruktion og parametrisering

Kom­plet udvik­ling og design af en modulop­byg­get embal­la­ge til gen­brug. 3D-model­len er para­me­teri­se­ret og kan til­pas­ses til for­skel­li­ge pro­duk­ter. Bes­ka­di­ge­de embal­la­ge­de­le kan udskif­tes hur­tigt og omkost­nings­ef­fek­tivt. Udar­bej­delse af alle pro­duk­ti­on­s­tegn­in­ger og styk­lis­ter. Over­ta­gel­se af mate­ri­al­eind­køb og leve­r­an­dørsty­ring. Over­vågning af pro­duk­ti­on og samling.

Schienenfahrzeug Schwingungstechnik

Vibrationsteknologi til jernbanekøretøjerKonstruktion af isoleringskomponenter

Kon­struk­ti­on af iso­le­rings­kom­po­nen­ter til jern­b­a­nekø­re­tø­jer. Omf­at­te­de områ­der i jern­b­a­nekø­re­tø­jer: loft, side­væg, ende­væg, førerstand og gul­vi­so­le­ring. Til for­ebyg­gel­se af vibra­tio­ner og absor­be­ring af stød ener­gi samt til lyd- og støjbeskyttelse.

Prüfstand Reibungs- und Verschleißanalyse

Udvidelse af prøvebænkeKoncept, beregning og konstruktion

Udvi­delse af eksis­ter­en­de test­bæn­ke med kraft- og moment­fø­le­re. Design, beregning og kon­struk­ti­on af alle nød­ven­di­ge meka­nis­ke kom­po­nen­ter. Udar­bej­delse af alle pro­duk­ti­on­s­tegn­in­ger og styk­lis­ter samt over­vågning af pro­duk­ti­on og samling.

Design, beregning og kon­struk­ti­on af en modulop­byg­get trykan­ord­ning. Udvik­ling af et beregnings­værk­tøj, der kort­læg­ger sys­te­mets adfærd på grund­lag af den anvend­te fje­der og der­med sik­rer sys­te­mets sta­bi­li­tet på forhånd.

SAMARBEJDSFORMER

Til­lids­ful­de og lang­sig­te­de part­ners­ka­ber kræ­ver et gen­n­em­sig­tigt grund­lag. Til det­te for­mål til­by­der vi dig for­skel­li­ge for­mer for samarbejde.

SERVICEKONTRAKT – En aftalt tje­nes­tey­delse til en fast aftalt pris.
ARBEJDSKONTRAKT – Målet er kon­trak­tens gen­stand, og suc­ce­sen er afgø­ren­de for opfyldelsen.

Bes­lut dig for, hvilken kon­trakt­form der pas­ser bedst til dig. Vi vil ger­ne råd­gi­ve dig.

KONTAKT

Har du brug for støt­te til imple­men­te­rin­gen af dine softwareprojekter?
Vi ser frem til at dri­ve dine pro­jek­ter fre­mad sam­men med dig.

da_DKDanish