ontwikkeling en constructie op maatMET VELE JAREN ERVARING IN MATERIALEN EN PRODUCTIETECHNOLOGIE

Als dienst­ver­le­ner zien wij ons­zelf als uw com­pe­ten­te part­ner voor ont­werp- en ont­wikke­lings­pro­jec­ten. Wij bie­den u pro­fes­sio­ne­le engi­nee­ring-onder­s­te­u­ning voor uw nieu­we of ver­de­re ont­wikke­lin­gen op het gebied van machi­ne- en instal­la­tie­bouw, meet- en test­tech­niek en voertuigtechniek. 

PRESTATIEPORTEFEUILLEONZE GEBIEDEN VAN EXPERTISE

De focus van KUHN ENGINEERING ligt op engi­nee­ring-oplos­sin­gen op maat. Wij nemen uw uit­da­gin­gen aan en ont­wer­pen oplos­sin­gen voor uw machi­nes en sys­te­men. De kern­com­pe­ten­ties van ons team komen tot uit­ing in de drie gebie­den ont­wikke­ling en ont­werp, para­me­tri­se­ring en optimalisering. 

ONTWIKKELING EN BOUWMechanische en installatietechniek

Voor nieu­we en ver­de­re ont­wikke­lin­gen bie­den wij u tech­ni­sche onder­s­te­u­ning. Wij ont­wer­pen voor u vol­gens uw spe­ci­fi­ca­ties. Van het ont­werp naar het 3D model naar de afge­lei­de teken­ing. Wij doen er alles aan om zelfs aan de hoogs­te eisen van onze klan­ten betrouw­baar en snel te voldoen.

PARAMETRISERINGVan de productconfigurator tot het modulaire systeem

„Indus­trie 4.0“ – een mode­woord dat momen­te­el de indus­trie­lan­den in zijn greep houdt. De indus­trië­le pro­duc­tie moet wor­den gekop­peld aan moder­ne infor­ma­tie- en com­mu­ni­ca­tie­tech­no­lo­gie. Om dit te berei­ken zijn er vele hulp­mid­de­len. Para­me­tri­se­ring is er daar één van. Het maakt bove­nal diver­sit­eit en indi­vi­dua­li­teit mogeli­jk, gekop­peld aan pro­duc­ti­vit­eit en eco­no­mi­sche effi­ciën­tie. Wij onder­s­te­u­nen u graag op weg naar uw vier­de indus­trië­le revo­lu­tie met behulp van ont­werp, pro­duc­tie en productparametrisering.

OPTIMISATIEOptimalisatiemodellen die net zo individueel zijn als onze klanten

De effi­ciën­tie en pre­sta­ties van com­ple­xe sys­te­men kun­nen aan­zi­en­li­jk wor­den ver­hoogd door de juis­te para­me­ters te kiezen. Met behulp van opti­ma­li­sa­tie, een gebied van de toe­ge­pas­te wis­kun­de, bepa­len wij opti­ma­le para­me­ters voor com­ple­xe sys­te­men in een breed sca­la van disci­pli­nes. Wij bepa­len voor u de doel­func­tie, bou­wen en tes­ten een wis­kun­dig model en imple­men­te­ren dit in uw toepassing.

PROJECTPORTEFEUILLEONZE HUIDIGE PROJECTEN

Wij bena­de­ren onze klan­ten als een ster­ke en betrouw­ba­re part­ner en voe­ren pro­jec­ten op een slan­ke en effi­ciën­te manier uit. Onze oplos­sin­gen hel­pen u om de ren­ta­bi­li­teit van uw onder­ne­ming te ver­ho­gen en uw con­cur­ren­tie­ver­mo­gen te versterken. Over­tu­ig uzelf van onze capa­ci­tei­ten met geselec­te­er­de suc­ces­vol afge­ron­de projecten: 

Geparameteriseerde productverpakkingOntwikkeling, constructie en parametrisering

Vol­l­e­di­ge ont­wikke­ling en ont­werp van een modu­lai­re retour­em­bal­la­ge. Het 3D-model is gepa­ra­me­tri­se­erd en kan aan ver­schil­len­de pro­duc­ten wor­den aan­ge­past. Bescha­dig­de ver­pak­king­son­derde­len kun­nen snel en kos­ten­ef­fec­tief wor­den ver­van­gen. Gene­re­ren van alle pro­duc­tie­te­ken­in­gen en stu­klijs­ten. Mate­riaalin­koop en lever­an­ciers­be­heer over­ne­men. Toe­zicht op pro­duc­tie en montage.

Schienenfahrzeug Schwingungstechnik

Trillingstechnologie voor railvoertuigenBouw van isolatie-elementen

Bouw van iso­la­tie­on­derde­len voor rail­vo­er­tui­gen. Inbe­grepen delen van rail­vo­er­tui­gen: pla­fond, zij­wand, kop­wand, bes­tu­ur­ders­plaats en vloer­iso­la­tie. Voor het voor­ko­men van tril­lin­gen en het absor­be­ren van bot­sings­en­er­gie, als­me­de voor gelu­ids- en lawaaibescherming.

Prüfstand Reibungs- und Verschleißanalyse

Uitbreiding van testbankenConcept, berekening en constructie

Uit­brei­ding van besta­an­de test­ban­ken met kracht- en kop­pel­sen­so­ren. Ont­werp, bere­ken­ing en con­struc­tie van alle ver­eis­te mecha­ni­sche onderde­len. Opstel­len van alle pro­duc­tie­te­ken­in­gen en stu­klijs­ten, als­me­de toe­zicht op pro­duc­tie en assemblage.

Ont­werp, bere­ken­ing en con­struc­tie van een modu­lai­re dru­keen­heid. Ont­wikke­ling van een reken­in­stru­ment dat het gedrag van het sys­te­em in kaart brengt op basis van de gebruik­te veer en zo de sta­bi­li­teit van het sys­te­em op voor­hand verzekert.

VORMEN VAN SAMENWERKING

Part­ner­schap­pen op basis van vertrou­wen en op lan­ge ter­mi­jn ver­ei­sen een trans­paran­te basis. Daar­toe bie­den wij u ver­schil­len­de vor­men van samen­werking aan.

DIENST-CONTRACT – Een overeen­ge­ko­men dienst, tegen een vas­te overeen­ge­ko­men prijs.
WERK CONTRACT – Het doel als voor­werp van het con­tract, het suc­ces bepaalt de vervulling.

Bes­lis wel­ke con­tract­vorm voor u het meest geschikt is. Wij geven u graag advies.

CONTACT

Hebt u onder­s­te­u­ning nodig bij de uit­voe­ring van uw softwareprojecten?
Wij kij­ken ernaar uit om samen met u uw pro­jec­ten voo­ruit te helpen.

nl_NLDut­ch