Ansvarsfraskrivelse

Ansvar for den Indåndet

Indhol­det af vores sider er skabt med den størs­te omhu. Vi kan dog ikke påta­ge os noget ansvar for indhol­dets kor­rekt­hed, fuld­s­tæn­dig­hed og aktua­li­tet. Som tje­ne­steud­by­der er vi ansvar­li­ge for vores eget indhold på dis­se sider i over­ens­stem­melse med den gene­rel­le lov­giv­ning i hen­hold til § 7, stk. 1, i den tyske tel­em­id­dell­ov (TMG). I hen­hold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tje­ne­steud­by­der dog ikke forp­lig­tet til at over­vå­ge over­før­te eller lag­re­de oplys­nin­ger fra tred­jepar­ter eller til at under­sø­ge for­hold, der tyder på ulov­lig akti­vi­tet. Forp­lig­tel­ser til at fje­r­ne eller blo­ke­re bru­gen af oplys­nin­ger i over­ens­stem­melse med gene­rel­le love for­bli­ver upå­vir­ket af det­te. Ansvar i den­ne hen­seen­de er imid­lertid kun muligt fra det tids­punkt, hvor en kon­kret over­træ­delse af loven bli­ver kendt. Hvis vi får kends­kab til tils­va­ren­de over­træ­del­ser, fje­r­ner vi indhol­det straks.

Ansvar for links

Vores til­bud inde­hol­der links til eks­ter­ne hjem­mesi­der fra tred­jepar­ter, hvis indhold vi ikke har nogen indfly­delse på. Vi kan der­for ikke påta­ge os noget ansvar for det­te eks­ter­ne indhold. Den respek­ti­ve udby­der eller ope­ra­tør af sider­ne er altid ansvar­lig for indhol­det af de lin­ke­de sider. De lin­ke­de sider blev kon­trol­leret for even­tu­el­le lovo­ver­træ­del­ser på tids­punk­tet for lin­k­nin­gen. Ulov­ligt indhold var ikke gen­ken­de­ligt på tids­punk­tet for lin­kin­gen. En per­ma­nent over­vågning af indhol­det af de lin­ke­de sider er dog ikke rime­lig, hvis der ikke er kon­kre­te tegn på en lovo­ver­træ­delse. Hvis vi bli­ver opmærk­som­me på over­træ­del­ser, fje­r­ner vi straks såd­an­ne links.

Copyright

Indhol­det og de vær­ker, der er skabt af ope­ra­tø­r­er­ne på dis­se sider, er omf­at­tet af den tyske ophavs­retslov­giv­ning. Bid­rag fra tred­jepar­ter er mar­ke­ret som sådan. Repro­duk­ti­on, redi­ge­ring, dis­tri­bu­ti­on og enhver form for udnyt­tel­se uden for ram­mer­ne af loven om ophavs­ret kræ­ver skrift­ligt sam­tykke fra den respek­ti­ve forf­at­ter eller ophavs­mand. Down­loads og kopier af det­te websted er kun til­ladt til pri­vat, ikke-kom­mer­ciel brug. Webstedets ope­ra­tø­rer bestræ­ber sig altid på at respek­te­re and­res ophavs­ret­tig­he­der eller at anven­de egne eller licens­frie værker.

Kil­de: Ansvars­fras­kri­vel­se fra eRecht24.de. Juri­disk råd­giv­ning fra RA Sören Siebert.

da_DKDanish