Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de Inhaleert

De inhoud van onze pagina’s is met de groots­te zorg­vul­dig­heid samen­ge­s­teld. Wij kun­nen ech­ter geen aans­pra­ke­li­jk­heid aan­vaar­den voor de juis­t­heid, vol­l­e­dig­heid en actua­li­teit van de inhoud. Als dienst­ver­le­ner zijn wij ver­ant­wo­or­de­li­jk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overeen­stem­ming met de alge­me­ne wet­ge­ving vol­gens § 7 (1) van de Duit­se Tele­me­dia Wet (TMG). Vol­gens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienst­ver­le­ner ech­ter niet ver­plicht om door­ge­ge­ven of opges­la­gen infor­ma­tie van der­den te bewa­ken of omstan­dig­he­den te onder­zo­e­ken die wij­zen op ille­ga­le acti­vit­ei­ten. Ver­plicht­in­gen tot ver­wij­de­ring of blok­ke­ring van het gebruik van infor­ma­tie overeen­koms­tig de alge­me­ne wet­ge­ving blij­ven hier­door onaan­ge­tast. Aans­pra­ke­li­jk­heid in dit ver­band is ech­ter pas mogeli­jk van­af het tijdstip waarop een con­cre­te schen­ding van de wet bekend wor­dt. Indi­en wij ken­nis kri­j­gen van der­geli­j­ke inb­reu­ken, zul­len wij deze inhoud onmid­del­li­jk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aan­bod bevat links naar exter­ne web­sites van der­den, op de inhoud waar­van wij geen invlo­ed heb­ben. Daarom kun­nen wij geen aans­pra­ke­li­jk­heid aan­vaar­den voor deze exter­ne inhoud. Voor de inhoud van de gelink­te pagina’s is steeds de des­be­tref­fen­de aan­bie­der of explo­itant van de pagina’s ver­ant­wo­or­de­li­jk. De gelink­te pagina’s wer­den gecon­tro­leerd op mogeli­j­ke wet­te­li­j­ke overtre­din­gen op het ogen­blik van het lin­ken. Ille­ga­le inhoud was niet her­ken­baar op het moment van kop­pe­len. Een per­ma­nen­te con­tro­le van de inhoud van de gelink­te pagina’s is ech­ter niet rede­li­jk zon­der con­cre­te aan­wi­j­zin­gen van een wet­te­li­j­ke overtre­ding. Indi­en wij ken­nis kri­j­gen van inb­reu­ken, zul­len wij der­geli­j­ke links onmid­del­li­jk verwijderen.

Copyright

De door de site­be­he­er­ders op deze pagina’s gecreëer­de inhoud en wer­ken zijn onder­wor­pen aan het Duit­se auteurs­recht. Bij­dra­gen van der­den zijn als zoda­nig gemar­ke­erd. Voor repro­duc­tie, bewerking, ver­sprei­ding en elke vorm van explo­ita­tie bui­ten de gren­zen van het auteurs­recht is de schrift­eli­j­ke toe­stem­ming van de respec­tie­ve auteur of maker ver­eist. Down­loads en kopieën van deze web­site zijn alle­en toe­ge­sta­an voor par­ti­cu­lier, niet-com­mer­cie­el gebruik. De behe­er­ders van de web­site stre­ven er altijd naar de auteurs­rech­ten van ande­ren te respec­te­ren of eigen of licen­tie­vri­je wer­ken te gebruiken.

Bron: Dis­c­lai­mer van eRecht24.de. Juri­disch advies van RA Sören Siebert.

nl_NLDut­ch