VORES HISTORIE

Efter 14 års erfa­ring og løben­de uddan­nel­se inden for design og udvik­ling samt soft­ware­ud­vik­ling grund­lag­de Dani­el Kuhn i 2017 virksom­he­den KUHN SOLUTIONS i Kon­stanz ved Boden­søen. På trods af virksom­he­dens kor­te eksis­tens har grund­læg­gerens erfa­ring og høje kva­li­tets­be­vid­sthed over­be­vist man­ge kendte kun­der i Syd­tysk­land og den tysk­tal­en­de del af Schweiz. I dag står virksom­he­den alle­re­de på et sta­bilt grund­lag uden eks­tern fin­an­sie­ring og ople­ver en sta­bil vækst.

VORES VISION

Som tekno­lo­gisk tje­ne­steud­by­der er det virksom­he­dens visi­on at styr­ke SMV’er med teknisk know­how, at frem­me digi­ta­li­se­rin­gen og aktivt at stil­le egne res­sourcer til rådig­hed til støt­te, både mid­lerti­digt og på lang sigt.

VORES MISSION

Virksom­he­dens væsent­li­ge ker­ne­kom­pe­tence afspe­j­les i de tre for­ret­ningsom­rå­der engi­nee­ring, soft­ware og visua­li­se­ring. KUHN SOLUTIONS hjæl­per sine kun­der med at gen­nem­fø­re deres pro­jek­ter pro­fes­sio­nelt og effektivt.

VORES TEAM

Vi er der altid for dig!

Daniel Kuhn – administrerende direktør

Byg­ge­ri og udvik­ling
Soft­ware­ud­vik­ling

Meka­nisk inge­niør
(B. Eng.)
Elek­tro­te­kni­ker (M. Eng.)

Shenal Meghawarna

Soft­ware­ud­vik­ling
C#, Java, React JS,
React Nati­ve

Soft­ware­in­ge­niør (B. Sc.)

Keerthanan Rajalingam

Design og visua­li­se­ring, Solid­Works CAD og KeyShot

Meka­nisk inge­niør (B.Sc.)
KUNDER, DER HAR TILLID TIL OS.
da_DKDanish