VI BRINGER LYS OG BEVÆGELSE I SPILOG PROFESSIONELT SÆTTE SCENEN FOR DIT PRODUKT

ASom tje­ne­steud­by­der ser vi os selv som din kom­pe­ten­te part­ner, når det gæl­der visualisering.
Vi til­by­der uni­kke pro­dukt­il­lus­tra­tio­ner og funk­tio­nel­le ani­ma­tio­ner, der sæt­ter dit pro­dukt i det ret­te lys.

PRÆSTATIONSPORTEFØLJEVORES EKSPERTISEOMRÅDER

KUHN ANIMATION foku­se­rer på pro­dukt­vi­sua­li­se­ring med det cre­do at præ­sen­te­re pro­duk­ter på en lys og ven­lig måde – bed­re end eth­vert foto. Vi tager os af din pro­dukt­porte­føl­je og desi­gner pro­fes­sio­nelt gen­giv­ne pro­dukt­il­lus­tra­tio­ner og funk­tio­nel­le animationer.

ILLUSTRATION AF PRODUKTETDit produkt perfekt iscenesat

Et bil­le­de siger mere end tusind ord, og pro­dukt­il­lus­tra­tio­ner kan gøre meget mere end det! Vores ren­de­rin­ger impo­ne­rer med deres lyse og ven­li­ge udseen­de. Dit pro­dukt vil frems­tå end­nu mere pro­fes­sio­nelt og skar­pe­re, end det nogensin­de vil­le være muligt med et fotografi.

FUNKTIONEL ANIMATIONKomplekse processer forklaret på få sekunder

Giv liv til dine pro­duk­ter med en funk­tio­nel ani­ma­ti­on i video­for­mat. Over­be­vis dine kun­der om dit pro­dukt ved hjælp af en digi­tal demons­tra­ti­on af den ydelse, du til­by­der. Funk­tio­nel­le ani­ma­tio­ner giver dig også mulig­hed for at kig­ge ind i enhe­den. Mål­ret­te­de snit­bil­le­der bid­ra­ger til en dybe­re forståel­se af funktionen.

PROJEKTPORTEFØLJEVORES NUVÆRENDE PROJEKTER

Vi nær­mer os vores kun­der som en stærk og påli­de­lig part­ner og gen­nem­fø­rer pro­jek­ter på en effek­tiv og smi­dig måde. Vores visua­li­se­rin­ger hjæl­per dig med at gøre dine pro­duk­ter mere syn­li­ge og der­med øge din kon­kur­ren­ceev­ne. Over­be­vis dig selv om vores kom­pe­ten­cer med udvalg­te pro­jek­ter, der er gen­nem­ført med succes: 

RSE‑4 cirkulær koblingsenhedProduktillustration og funktionel animation

For vores kun­de Frie­de­mann Wag­ner GmbH fik vi lov til at visua­li­se­re RSE-4-rota­ti­onsom­skif­te­ren­he­den og give liv til enhe­den med en funk­tio­nel ani­ma­ti­on. I den kor­te video­sek­vens for­kla­res funk­tio­nen og de for­skel­li­ge drifts­for­mer hur­tigt og enkelt. En klar mer­vær­di, ikke kun for kun­der­ne, men også for forretningspartnere.

Lineær enhed LSM‑3Produktillustration og funktionel animation

Som en del af et andet pro­jekt med virksom­he­den Frie­de­mann Wag­ner GmbH blev den lineæ­re LSM-3-enhed visua­li­se­ret og ani­me­ret. Et snit­bil­le­de i den funk­tio­nel­le ani­ma­ti­on giver et indblik i enhe­dens ind­re. Kom­plek­se pro­ces­ser kan såle­des for­kla­res på få sekun­der.  

Tilbehør og reservedeleProduktillustration og funktionel animation

Ud over visua­li­se­rin­ger af auto­ma­tise­rings­løs­nin­ger fra Frie­de­mann Wag­ner GmbH blev der også skabt et andet pro­jekt med visua­li­se­rin­ger af reser­ve­de­le og til­behør. Ani­ma­tio­nen af en løf­teen­hed illus­tre­rer mon­te­rin­gen og funk­tio­nen af tilbehøret. 

SAMARBEJDSFORMER

Til­lids­ful­de og lang­sig­te­de part­ners­ka­ber kræ­ver et gen­n­em­sig­tigt grund­lag. Til det­te for­mål til­by­der vi dig for­skel­li­ge for­mer for samarbejde.

SERVICEKONTRAKT – En aftalt tje­nes­tey­delse til en fast aftalt pris.
ARBEJDSKONTRAKT – Målet er kon­trak­tens gen­stand, og suc­ce­sen er afgø­ren­de for opfyldelsen.

Bes­lut dig for, hvilken kon­trakt­form der pas­ser bedst til dig. Vi vil ger­ne råd­gi­ve dig.

KONTAKT

Har du brug for støt­te til imple­men­te­rin­gen af dine softwareprojekter?
Vi ser frem til at dri­ve dine pro­jek­ter fre­mad sam­men med dig.

da_DKDanish