Skab dine individuelle produkter via vores produktkonfigurator

MyTable-konfigurator

Opret din egen tabel

Med MyTa­ble-kon­fi­gu­ra­to­ren kan du nemt opret­te dit indi­vi­du­el­le bord. Når du har til­pas­set dit bord, kan du få adgang til tegn­in­ger­ne og and­re nød­ven­di­ge filer med et enkelt klik. Ved hjælp af styk­lis­ten i tegn­in­gen kan du købe de nød­ven­di­ge dele til at byg­ge bor­det selv.

MyShelf-konfigurator

Skab din egen hylde

Med MyS­helf-kon­fi­gu­ra­to­ren kan du nemt ska­be din indi­vi­du­el­le hyl­de. Når du har til­pas­set din hyl­de, kan du få adgang til tegn­in­ger og and­re nød­ven­di­ge filer med et enkelt klik. Ved hjælp af styk­lis­ten i tegn­in­gen kan du købe de nød­ven­di­ge dele til at byg­ge hyl­den selv.

MyShoeRack-konfigurator

Lav din egen skohylde

Med MyS­ho­eRack-kon­fi­gu­ra­to­ren kan du nemt ska­be din indi­vi­du­el­le sko­hyl­de. Når du har opret­tet din indi­vi­du­el­le sko­hyl­de, kan du få adgang til tegn­in­ger­ne og and­re nød­ven­di­ge filer med et enkelt klik. Ved hjælp af styk­lis­ten i tegn­in­gen kan du købe de nød­ven­di­ge dele til at byg­ge sko­hyl­den selv.

Software og udvidelser til CAD/CAM-applikationer

ContourTrace - Image to DXF Converter
ContourTrace

EKSPORTERE KONTURER FRA BILLEDER SOM DXF

Con­tour­Trace gør det muligt hur­tigt og nemt at kon­ver­te­re bil­le­der til DXF-for­mat. Pro­gram­met foku­se­rer på at udt­ræk­ke objekt­kon­tu­rer. De resul­ter­en­de data kan bru­ges til måling, inspek­ti­on, kon­struk­ti­on og fremstil­ling. Kame­ra­er kan kali­bre­res for at fje­r­ne objek­tiv­fe­jl som f.eks. for­vrængning fra de optage­de bil­le­der. Der kan gem­mes et enhed-til-pixel-for­hold for direk­te at opnå måles­toks­sik­re konturer.

Custom Toolbar Settings – Rename and customize up to 5 toolbars
Brugerdefineret værktøjslinje

DIN EGEN INDIVIDUELLE SOLIDWORKS-VÆRKTØJSLINJE

Cus­tom Tool­bar er et gra­tis til­fø­jel­ses­pro­gram til SOLIDWORKS CAD. Det til­fø­jer op til 5 eks­tra værk­tø­js­lin­jer til SOLID­WORKS-bru­ger­mil­jøet. Dis­se værk­tø­js­lin­jer kan lige­som alle and­re SOLID­WORKS-værk­tø­js­lin­jer frit til­pas­ses. Det bety­der, at stan­dard SOLID­WORKS-kom­man­do­er og makro­knap­per kan pla­ce­res i dis­se værktøjslinjer.

SOLIDWORKS-makroer

AUTOMATISEREDE PROCESSER I SOLIDWORKS

Makro­er i SOLIDWORKS gør det muligt at auto­ma­tise­re pro­ces­ser, der udfø­res af bru­ge­ren, f.eks. via bru­ger­græn­se­fla­den ved hjælp af musen og tas­ta­turet. Til­ba­ge­ven­den­de opga­ver kan regis­tre­res i en makro og udfø­res med et enkelt muse­klik. Det spa­rer en mas­se tid til hver­da­gens opga­ver. I det­te afs­nit fin­der du nog­le eks­emp­ler på makro­er, som er gratis!

da_DKDanish