ONZE GESCHIEDENIS

Na 14 jaar erva­ring en voort­du­ren­de bij­scho­ling op het gebied van design en ont­wikke­ling, eve­nals soft­ware­ont­wikke­ling, richt­te Dani­el Kuhn in 2017 het bedri­jf KUHN SOLUTIONS op in Kon­stanz aan de Boden­see. Ondanks het kor­te besta­an van het bedri­jf heb­ben de erva­ring en het hoge kwa­li­teits­be­wust­zi­jn van de oprich­ter vele gere­nom­me­er­de klan­ten in Zuid-Duit­s­land en het Duit­s­ta­li­ge deel van Zwits­er­land over­tu­igd. Van­daag is de onder­ne­ming reeds op een sta­bie­le basis, zon­der exter­ne finan­cie­ring, en kent zij een ges­ta­ge groei.

DE VISIE

Als tech­no­lo­gisch dienst­ver­le­ner heeft de onder­ne­ming de visie het MKB te versterken met tech­ni­sche know­how, de digi­ta­li­se­ring te bevor­de­ren en eigen mid­de­len actief in te zet­ten voor onder­s­te­u­ning, zowel tij­de­li­jk als op lan­ge ter­mi­jn. De kern­com­pe­ten­tie van het bedri­jf ligt in de pro­gramme­ring, opti­ma­li­se­ring en para­me­tri­se­ring van digi­ta­le pro­ces­sen. Enor­me effi­ci­en­cy­ver­be­te­rin­gen wor­den bereikt door de imple­men­ta­tie van afde­lings­over­s­ti­j­gen­de oplos­sin­gen. De gebie­den van ont­wikke­ling, bouw en pro­duk­tie van bij­na alle tak­ken van indus­trie wor­den hier ondersteund.

HET TEAM – Wij zijn er altijd voor u!

Daniel Kuhn – CEO

Bouw & Ont­wikke­ling
Soft­ware ont­wikke­ling

Mecha­nisch inge­nieur
(B. Eng.)
Elek­tro­tech­nisch inge­nieur (M. Eng.)

Shenal Meghawarna

Soft­ware ont­wikke­ling
C#, Java, React JS,
React Nati­ve

Soft­ware inge­nieur (B. Sc.)

Keerthanan Rajalingam

Ont­werp & Visua­li­sa­tie, Solid­Works CAD & KeyShot

Werk­tu­ig­kun­dig inge­nieur (B.Sc.)
nl_NLDut­ch