Software en uitbreidingen voor CAD/CAM-toepassingen

ContourTrace - Image to DXF Converter
ContourTrace

CONTOUREN VAN AFBEELDINGEN EXPORTEREN ALS DXF

Con­tour­Trace maakt een snel­le en een­vou­di­ge omzet­ting van afbeel­din­gen in DXF-for­maat mogeli­jk. De nadruk van de toepas­sing ligt op het extra­he­ren van object­con­tou­ren. De resul­ter­en­de gege­vens kun­nen wor­den gebruikt voor metin­gen, inspec­tie, con­struc­tie en fab­ri­ca­ge. Camera’s kun­nen wor­den geka­li­bre­erd om lens­fou­ten zoals ver­vor­ming uit de vast­ge­leg­de beel­den te ver­wij­de­ren. Een een­heid-pixel ver­hou­ding kan wor­den opges­la­gen om direct waar­heids­ge­trou­we con­tou­ren te verkrijgen.

Custom Toolbar Settings – Rename and customize up to 5 toolbars
Aangepaste werkbalk

UW EIGEN INDIVIDUELE SOLIDWORKS TOOLBAR

Cus­tom Tool­bar is een gra­tis invo­eg­toepas­sing voor SOLIDWORKS CAD. Het vult de SOLIDWORKS gebrui­ker­som­ge­ving aan met maxi­maal 5 extra tool­bars. Deze tool­bars kun­nen, net als alle ande­re SOLIDWORKS tool­bars, vrij wor­den aan­ge­past. Dit bete­kent dat zowel stan­daard SOLIDWORKS commando’s als macro knop­pen in deze tool­bars kun­nen wor­den geplaatst.

SOLIDWORKS macro’s

GEAUTOMATISEERDE PROCESSEN IN SOLIDWORKS

Macro’s in SOLIDWORKS maken de auto­ma­tise­ring mogeli­jk van pro­ces­sen die door de gebrui­ker wor­den uit­ge­vo­erd, bij­vo­or­beeld via de gebrui­ker­sin­ter­face met muis en toetsen­bord. Terug­ke­ren­de taken kun­nen in een macro wor­den vast­ge­legd en met één muis­klik wor­den uit­ge­vo­erd. Dit bes­paart veel tijd voor alle­daagse taken. In deze sec­tie vin­dt u enke­le voor­beel­den van macro’s, gratis!

nl_NLDut­ch