ContourTraceOd teraz wszystkie informacje na nowej stronie głównej!

Pobierz teraz i testuj 14 dni za darmo!ContourTrace 2022 dla systemu Windows 10 (64-bitowego)

ContourTrace - Image to DXF Converter

Import obrazu – wyodrębnienie konturu – eksport DXF lub SVG

ContourTrace 2022WIDZENIE KOMPUTEROWE

Con­tour­Trace 2022 umoż­li­wia szyb­ką i łat­wą kon­wersję obra­zów do for­ma­tu DXF. Apli­ka­c­ja sku­pia się na wyo­dręb­nia­niu kon­turów obiek­tów. Uzys­ka­ne dane mogą być wykor­zy­sty­wa­ne do pomi­arów, kon­tro­li, kon­struk­c­ji i pro­duk­c­ji. Apa­ra­ty foto­gra­ficz­ne moż­na kali­bro­wać w celu usun­ięcia z przech­wy­ty­wanych obra­zów błę­dów obiek­ty­wu, takich jak znieksz­tałce­nia. W celu bez­poś­red­nie­go uzys­ka­nia kon­turów w ska­li rze­c­zy­wis­tej moż­na zapi­sać sto­sunek jed­nos­tek do pikseli.

W celu uzys­ka­nia dals­zych infor­mac­ji pro­si­my o kontakt.

Informacje o aktualizacji i wykaz zmian

Subskrypcja biuletynuNie zapisałeś się jeszcze do newslettera? – Najwyższy czas!

Zapisz się do biuletynu ContourTrace!

W ten sposób będ­zi­esz otrzymy­wać infor­mac­je o aktua­li­za­c­jach, nowych funk­c­jach oraz wska­zów­ki i sztucz­ki, któ­re uczy­nią Cię pro­fes­jo­nal­nym użyt­kow­ni­kiem pro­gra­mu Con­tour­Trace. Obie­cu­je­my, że nie będ­zie spamu!


Czy masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji. Chętnie Ci pomożemy!

pl_PLPolish