WE BRENGEN LICHT EN BEWEGING IN HET SPELEN PROFESSIONEEL DE SCÈNE ZETTEN VOOR UW PRODUCT

AAls dienst­ver­le­ner zien wij ons­zelf als uw com­pe­ten­te part­ner als het gaat om visualisatie.
Wij bie­den unie­ke pro­duct­il­lus­tra­ties en func­tione­le ani­ma­ties, die uw pro­duct in het juis­te licht zetten.

PRESTATIEPORTEFEUILLEONZE GEBIEDEN VAN EXPERTISE

KUHN ANIMATION richt zich op pro­duct­vi­sua­li­sa­tie onder het cre­do pro­duc­ten op een hel­de­re en vrien­de­li­j­ke manier te pre­sen­te­ren – beter dan wel­ke foto dan ook. Wij zor­gen voor uw pro­duct port­fo­lio en ont­wer­pen pro­fes­sioneel geren­der­de pro­duct illus­tra­ties en func­tione­le animaties.

PRODUCTILLUSTRATIEUw product perfect in scène gezet

Een beeld zegt meer dan dui­zend woor­den en pro­duct­il­lus­tra­ties kun­nen veel meer doen dan dat! Onze ren­de­rings maken indruk met hun hel­de­re en vrien­de­li­j­ke uit­s­tral­ing. Uw pro­duct zal er nog pro­fes­sio­ne­ler en scher­per uit­zi­en dan ooit met een foto mogeli­jk zou zijn.

FUNCTIONELE ANIMATIEComplexe processen uitgelegd in seconden

Blaas uw pro­duc­ten leven in met een func­tione­le ani­ma­tie in video­for­maat. Over­tu­ig uw klan­ten van uw pro­duct door een digi­ta­le demons­tra­tie van de gebo­den pre­sta­ties. Func­tione­le ani­ma­ties laten u ook een kijk­je nemen in het toes­tel. Gerich­te doors­ne­de­beel­den dra­gen bij tot een dieper begrip van de functie.

PROJECTPORTEFEUILLEONZE HUIDIGE PROJECTEN

Wij bena­de­ren onze klan­ten als een ster­ke en betrouw­ba­re part­ner en voe­ren pro­jec­ten op een slan­ke en effi­ciën­te manier uit. Onze visua­li­sa­ties hel­pen u om uw pro­duc­ten zicht­baar­der te maken en zo uw con­cur­ren­tie­ver­mo­gen te ver­gro­ten. Over­tu­ig uzelf van onze vaar­dig­he­den met geselec­te­er­de suc­ces­vol afge­ron­de projecten: 

RSE‑4 circulaire schakeleenheidProductillustratie en functionele animatie

Voor onze klant Frie­de­mann Wag­ner GmbH moch­ten wij de roter­en­de scha­ke­le­en­heid RSE‑4 visua­li­se­ren en het appa­r­aat met een func­tione­le ani­ma­tie tot leven wek­ken. In de kor­te video­se­quen­tie wor­den de func­tie en de ver­schil­len­de bedienings­mo­di snel en een­vou­dig uit­ge­legd. Een dui­de­li­j­ke toe­ge­vo­eg­de waar­de, niet alle­en voor klan­ten maar ook voor zakenpartners.

Lineaire eenheid LSM‑3Productillustratie en functionele animatie

In het kader van een ander pro­ject met de onder­ne­ming Frie­de­mann Wag­ner GmbH werd de line­ai­re een­heid LSM‑3 gevi­sua­li­se­erd en geani­me­erd. Een doors­ne­de in de func­tione­le ani­ma­tie geeft een inzicht in de bin­nen­kant van de een­heid. Com­ple­xe pro­ces­sen kun­nen zo in enke­le secon­den wor­den uit­ge­legd.  

Accessoires en onderdelenProductillustratie en functionele animatie

Naast de visua­li­sa­ties van auto­ma­tise­rings­oplos­sin­gen van Frie­de­mann Wag­ner GmbH werd een ander pro­ject opge­zet met visua­li­sa­ties voor reser­veon­derde­len en acces­soires. De ani­ma­tie van een hef­instal­la­tie illus­tre­ert de mon­ta­ge en de werking van de hulpstukken. 

VORMEN VAN SAMENWERKING

Part­ner­schap­pen op basis van vertrou­wen en op lan­ge ter­mi­jn ver­ei­sen een trans­paran­te basis. Daar­toe bie­den wij u ver­schil­len­de vor­men van samen­werking aan.

DIENST-CONTRACT – Een overeen­ge­ko­men dienst, tegen een vas­te overeen­ge­ko­men prijs.
WERK CONTRACT – Het doel als voor­werp van het con­tract, het suc­ces bepaalt de vervulling.

Bes­lis wel­ke con­tract­vorm voor u het meest geschikt is. Wij geven u graag advies.

CONTACT

Hebt u onder­s­te­u­ning nodig bij de uit­voe­ring van uw softwareprojecten?
Wij kij­ken ernaar uit om samen met u uw pro­jec­ten voo­ruit te helpen.

nl_NLDut­ch