Animacja produktu, obrotowy stół podziałowy RSE‑4

OPIS PROJEKTU

Dla Frie­de­mann Wag­ner GmbHW tym celu, pro­fes­jo­na­lis­ta w dzied­zi­nie tech­no­lo­gii przen­o­sze­nia i auto­ma­ty­za­c­ji, przed­sta­wia wizu­a­li­za­c­ję obro­to­we­go stołu pod­ziało­we­go RSE‑4. Pro­jekt kon­cen­tru­je się na wizu­al­nym opi­sie funk­c­jo­nal­ności, licz­nych moż­li­wościach regu­lac­ji i kon­wersji, a także na pra­wi­dło­wej obsłud­ze pro­duk­tu. Ten pro­jekt poka­zu­je moż­li­wości i zale­ty ani­mac­ji. Tyl­ko za pomocą ani­mac­ji kli­ent i użyt­kow­nik może w jak naj­króts­zym cza­sie zro­zu­mieć funk­c­je oraz złożo­ne fak­ty tech­nicz­ne. Ani­mac­je moż­na zna­leźć na stro­nie Wizu­a­li­za­c­je na przy­kład­zie obro­to­we­go stołu pod­ziało­we­go RSE‑4.

RODZAJ PRZEDSTAWIENIA
  • Wizu­a­li­za­c­ja
  • Ani­mac­ja produktu
UŻYWANE NARZĘDZIA
  • Solid­Works 2018, Das­s­ault Sys­tè­mes, CAD 3D
  • Pho­to­View 360, Das­s­ault Sys­tè­mes, Renderer
CECHY SZCZEGÓLNE
  • Foto­rea­lis­ty­cz­ne animacje
  • Full HD, rozdziel­c­zość wideo 1920 × 1080 pikseli
  • For­mat obra­zu 16:9
BRANŻA

Budo­wa mas­zyn i urządzeń

pl_PLPolish