Tuoteanimaatio, pyörivä indeksointipöytä RSE‑4

HANKKEEN KUVAUS

Sil­lä Frie­de­mann Wag­ner GmbH, käsit­te­ly- ja auto­maa­tio­te­kniikan alan ammat­ti­lai­nen, RSE-4-rotaa­tio­pöy­tä on visual­i­so­itu. Hank­keen painopis­te on toiminn­al­li­suuden visuaa­lis­essa kuvauks­es­sa, lukui­sis­sa sää­tö- ja muun­nos­vaih­toeh­dois­sa sekä tuot­teen oikeas­sa käsit­te­lys­sä. Tämä hanke osoit­taa ani­maa­ti­on mah­dol­li­suudet ja edut. Vain ani­maa­tio­iden avul­la asia­kas ja käyt­tä­jä voi­vat ymmär­tää toimin­not ja moni­mut­kai­set tekniset sei­kat mah­dol­lis­im­man nopeas­ti. Löy­dät ani­maa­ti­ot sivul­ta Visual­i­so­in­nit RSE-4-rotaa­tio­pöy­dän esi­mer­kin avul­la..

ESITYSTYYPPI
  • Visual­i­so­in­ti
  • Tuot­teen animaatio
KÄYTETYT TYÖKALUT
  • Solid­Works 2018, Das­s­ault Sys­tè­mes, 3D CAD, 3D CAD
  • Pho­to­View 360, Das­s­ault Sys­tè­mes, Renderer
ERIKOISOMINAISUUDET
  • Foto­rea­lis­ti­set animaatiot
  • Full HD, vide­on reso­luu­tio 1920 × 1080 pikseliä
  • Kuvasuh­de 16:9
LOHKO

Kone- ja laitostekniikka

fiFin­nish