Productanimatie, roterende indexeertafel RSE‑4

PROJECTBESCHRIJVING

Voor de Frie­de­mann Wag­ner GmbH, een pro­fes­sio­nal op het gebied van hand­ling- en auto­ma­tise­rings­tech­niek, wor­dt de RSE‑4 roter­en­de inde­xeer­ta­fel gevi­sua­li­se­erd. De nadruk van het pro­ject ligt op de visue­le beschrij­ving van de func­tio­n­a­li­teit, de tal­ri­j­ke aan­pas­sings- en omzet­ting­s­mo­geli­jk­he­den en de cor­rec­te behan­de­ling van het pro­duct. Dit pro­ject demons­tre­ert de mogeli­jk­he­den en voor­de­len van ani­ma­tie. Alle­en met behulp van ani­ma­ties kun­nen de klant en de gebrui­ker de func­tie en com­ple­xe tech­ni­sche fei­ten in de kortst mogeli­j­ke tijd begri­j­pen. U kunt de ani­ma­ties vin­den op de pagi­na Visua­li­sa­ties aan de hand van het voor­beeld van de RSE‑4 roter­en­de inde­xeer­ta­fel.

SOORT UITVOERING
  • Visua­li­sa­tie
  • Pro­duct animatie
GEBRUIKT GEREEDSCHAP
  • Solid­Works 2018, Das­s­ault Sys­tè­mes, 3D CAD
  • Pho­to­View 360, Das­s­ault Sys­tè­mes, Renderer
SPECIALE FUNCTIES
  • Foto­rea­lis­ti­sche animaties
  • Full HD, video­re­so­lu­tie van 1920 × 1080 pixels
  • Beeld­ver­hou­ding 16:9
BRANCH

Mecha­ni­sche en installatietechniek

nl_NLDut­ch