ContourTraceVanaf nu alle informatie op de nieuwe homepage!

Download nu en test 14 dagen gratis!ContourTrace 2022 voor Windows 10 (64-bit)

ContourTrace - Image to DXF Converter

Beeld importeren – contour extraheren – DXF of SVG exporteren

ContourTrace 2022COMPUTERVISIE

Con­tour­Trace 2022 maakt een snel­le en een­vou­di­ge omzet­ting van beel­den in DXF-for­maat mogeli­jk. De nadruk van de toepas­sing ligt op het extra­he­ren van object­con­tou­ren. De resul­ter­en­de gege­vens kun­nen wor­den gebruikt voor metin­gen, inspec­tie, con­struc­tie en fab­ri­ca­ge. Camera’s kun­nen wor­den geka­li­bre­erd om lens­fou­ten zoals ver­vor­ming uit de vast­ge­leg­de beel­den te ver­wij­de­ren. Een een­heid-pixel ver­hou­ding kan wor­den opges­la­gen om direct waar­heids­ge­trou­we con­tou­ren te verkrijgen.

Voor nade­re infor­ma­tie kunt u con­ta­ct met ons opnemen.

Update-informatie en changelog

Abonnement op de nieuwsbriefNog niet geabonneerd op de nieuwsbrief? – Dan wordt het tijd!

Abonneer u op de ContourTrace nieuwsbrief!

Op deze manier ont­vangt u infor­ma­tie over updates, nieu­we func­ties en tips en trucs die u tot een pro­fes­sio­ne­le gebrui­ker van Con­tour­Trace maken. Geen spam, dat belo­ven we!


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op voor meer informatie. Wij zullen u graag helpen!

nl_NLDut­ch