SolidWorks API programmeerimine „Minu prillid“ näite abil

Solid­Works sisald­ab ula­tus­lik­ku pro­gram­mee­ri­mis­lii­dest, mida nime­ta­tak­se lühi­dalt API-ks. raken­dus­pro­gram­mee­ri­mis­lii­des). See või­mald­ab CAD-tark­va­ra kohanda­da ja lai­en­da­da vasta­valt indi­vi­duaal­sete­le vaja­du­s­te­le. Kor­du­vaid üle­sand­eid saab digi­taal­selt auto­ma­ti­se­eri­da peaa­e­gu piiran­gu­te­ta. Pal­ju­des ette­võ­te­tes seda või­ma­lust siiski vae­valt kasuta­tak­se. Sel­lest on kah­ju, sest lisaks tohu­tu­le aja- ja kulu­sääs­tu­le toob see kaa­sa täies­ti uusi või­ma­lusi oma ettevõttele. 

Järg­mi­ne video too­te kon­fi­gu­r­aa­to­rist Minu pril­lid näit­ab süs­te­e­mi lai­en­dus­te tohu­tuid võimalusi.

Too­te­kon­fu­r­aa­tori­ga Minu pril­lid saa­te kujunda­da oma indi­vi­duaal­se pril­li­paa­ri. Lisaks on või­ma­lik kohanda­da pril­li­de suurust ja asen­dit ini­me­se pea 3D-ska­nee­rin­gu jär­gi. Siin kasutatud 3D-ska­nee­rin­gud on loo­dud abi­ga Foto­gram­me­tria loo­dud ja toimi­vad kli­en­di­a­nd­me­te­na too­te­kon­fu­r­aa­to­ri jaoks. Too­te­kon­fu­r­aa­tor Minu pril­lid on raken­datud Solid­Works CAD-süs­te­e­mi lisan­di­na. Lisad või­mal­da­vad juba ole­ma­so­le­va tark­va­ra lai­en­da­mist lisa­funkt­sioo­n­i­de­ga. Add-in’i aren­da­mi­seks on ole­ma­so­le­va­le tark­va­ra­le vaja Raken­dus­pro­gram­mee­ri­mis­lii­des, lühen­da­tult API. Too­te­kon­fu­r­aa­to­ri aren­da­mi­se alu­seks ole­va lisara­ken­du­se kasut­ami­se eelis on see, et saab kasuta­da põhi­ra­ken­du­se ole­ma­so­le­vaid funkt­sioo­ne. Lisara­ken­du­ses endas tuleb arenda­da ain­ult need funkt­sioo­nid, mis ei ole põhi­ra­ken­du­ses saa­da­val. See võib olu­li­selt vähenda­da aren­du­sa­e­ga ja ‑kulu­sid võr­rel­des eral­dis­eis­va raken­du­se arendamisega.

Too­te­kon­fu­r­aa­tor Minu pril­lid näit­ab lisa­või­ma­luse pal­jusid eelis­eid. Nen­de hul­ka kuuluvad:

  • Lisa­või­ma­luse kasuta­jad ei pea õppi­ma, kui­das uut raken­dust kasutada.
  • Lisa­või­ma­luse kasut­ami­ne on kohe tut­tav, sest põhi­ra­ken­dus on juba tut­tav. Lisatud on vaid mõned uued funkt­sioo­nid. See­ga ei tun­ne kasuta­ja end üle­koor­matu­na või uue raken­du­se­ga sil­mit­si seistes.
  • Täi­en­dust saab CAD-süs­te­e­mis vasta­valt vaja­du­se­le akti­ve­eri­da ja deak­ti­ve­eri­da. Graa­fili­ne kasuta­ja­lii­des sisald­ab see­ga ain­ult neid ele­men­te, mis on het­kel vajalikud.
  • Too­te kon­fi­gu­ree­ri­mi­ne ja kohan­da­mi­ne on hõlp­sas­ti või­ma­lik põhi­ra­ken­du­se graa­fi­li­se kasuta­ja­lii­de­se lai­en­da­mi­se ja kasut­ami­se abil.
  • Ole­ma­so­le­vaid CAD-and­meid saab kasuta­da ja neid ei pea uue raken­du­se jaoks eks­port­i­ma ja töötlema.
  • Indi­vi­duaals­eid kli­en­di­a­nd­meid ja joo­nis­eid saab auto­maats­elt sal­vesta­da, soo­vi kor­ral ka juba ole­ma­so­lev­as­se too­te­and­me­te hal­dus­süs­te­e­mi (PDM-süs­te­em).
  • Kor­du­vaid üle­sand­eid saab tutta­vas raken­du­ses täie­li­kult automatiseerida.
  • Lisaks saab and­meid eks­porti­da eri­ne­vates­se neu­traal­se­tes­se and­me­for­maa­ti­des­se. Sel­leks võib kasuta­da põhi­ra­ken­du­se ole­ma­so­le­vaid ekspordifunktsioone.
  • Pal­jud muud funkt­sioo­nid, näi­teks and­me­te saat­mi­ne e‑postiga, näi­teks kli­en­di­le ja toot­mi­se­le, on hõlp­sas­ti raken­data­vad lisavõimalusega.

Lisa­te­a­be saa­mi­seks võt­ke mei­e­ga ühen­dust, oota­me teie päringut!

Meie lahendus tagab teie edu, olenemata sellest, kas tegemist on makro‑, lisa- või eraldiseisva tarkvaraga!

etEsto­ni­an